DDMZ507 Dotační management -bloková výuka

Divadelní fakulta
zima 2016
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: Projektový management II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
CÍL
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy financování projektů z fondů Evropské unie (dále jen „EU“), uvést je do problematiky komunitárních programů a strukturálních fondů EU a obeznámit je se základními principy přípravy, realizace a hodnocení projektů podpořených z evropských zdrojů; to vše s důrazem na projekty z oblasti kultury a kulturních průmyslů, včetně projektů realizovaných na mezinárodní úrovni.

Předmět syntetizuje znalosti a dovednosti nabyté v předmětech z oblasti projektového managementu, fundraisingu, ekonomiky, kulturní politiky a práva a vede studenty k jejich praktické aplikaci při přípravě žádosti o finanční podporu modelového projektu v rámci zvoleného dotačního titulu.

DESKRIPTORY
ZNALOSTI
Student dokáže:
- vyjmenovat strukturální fondy EU a popsat jejich zaměření,
- vysvětlit rozdíly mezi strukturálními fondy a komunitárními programy EU,
- popsat základní principy programování EU, vč. souvisejících programových dokumentů,
- popsat základní principy a strukturu operačních programů,
- popsat základní fáze životního cyklu grantů financovaných ze zdrojů EU,
- popsat základní principy zadávacích řízení a veřejných zakázek.

DOVEDNOSTI
Student umí:
- zpracovat analýzu dotačních možností pro modelový příklad projektu z oblasti kultury a kulturních průmyslů s důrazem na zdroje EU,
- na základě provedené analýzy provést návrh základního fundraisingového argumentu/argumentů pro zvolený dotační titul/tituly,
- vyhodnotit náročnost přípravy projektové žádosti předkládané do vybraného dotačního programu EU z hlediska jednotlivých typů zdrojů (čas, finance, lidské zdroje),
- zanalyzovat podmínky, rizika a náročnost (časovou, finanční, organizační) případné realizace projektu podpořeného vybraným dotačním programem EU,
- nastavit kritéria hodnocení úspěšnosti projektu podpořeného ze zdrojů EU a zhodnotit jeho udržitelnost,
- zpracovat na odpovídajících formulářích/v elektronických aplikacích projektovou žádost pro vybraný dotační titul (od definice záměru projektu, jeho cílů a cílových skupin přes návrh klíčových aktivit, organizačního zajištění, časového harmonogramu a rozpočtu po definici monitorovacích indikátorů a dalších aspektů vyžadovaných poskytovatelem dotace),
- prezentovat možnosti financování modelového projektu ze zdrojů EU včetně rozboru příležitostí a rizik ostatním studentům kurzu.

ZPŮSOBILOSTI
Student je schopen:
- vyhledat odpovídající klíčové a doplňující materiály a prameny,
- vyhledané materiály a prameny kriticky a samostatně nastudovat a zhodnotit,
- definovat si své úkoly a naplánovat si je v čase,
- komunikovat s ostatními studenty kurzu a diskutovat s nimi navržená řešení,
- definovat a přijmout etické principy transparentního a rovného chování při přípravě, realizaci a hodnocení projektů financovaných z veřejných zdrojů.
Osnova
 • - Úvod do problematiky evropských fondů (historie, základy programového financování, základní terminologie)
  - Komunitární programy Evropské unie (typy programů, jejich zaměření, terminologie) s důrazem na programy podporující projekty z oblasti kultury a kulturních průmyslů
  - Strukturální fondy Evropské unie (typy fondů, vazba na národní programy, terminologie) a operační programy v České republice v programovacích obdobích 2004 - 2006, 2007 - 2013 a 2014 - 2020
  - Životní cyklus dotace
  - Příprava projektového záměru (podmínky přijatelnosti projektu, výběr vhodného dotačního titulu, zhodnocení náročnosti a realizovatelnosti projektu)
  - Detailní rozbor zpracování žádosti o podporu projektu v rámci zvoleného dotačního titulu s propojením s teorií projektového managementu
  - Administrace a specifika realizace podpořených projektů, průběžné a závěrečné hodnocení projektů, udržitelnost projektů
  - Úvod do problematiky zadávacích řízení a veřejných zakázek
Literatura
  doporučená literatura
 • Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 - 2013. MKČR, 2006. ISBN 80-86310-62-0. info
 • MARKOVÁ, a kol. Podpora kultury z Evropské unie. Praha: Divadelní ústav – Institut umění, 2012. ISBN 978-80-7008-285-0. info
 • BROWN, Lenka. Doporučení k efektnímu a průhlednému užívání a čerpání prostředků ze strukturálních fondů. Praha: Transparency International, 2007. URL info
 • KUJOVÁ, Zdeňka. Financování projektů programem Evropské unie pro kulturu CULTURE 2000 a CULTURE 2007 (bakalářská práce). Brno: Divadelní fakulta JAMU, 2007. info
 • DEBNÁR, Viktor. Podpora umění a kultury z Evropské unie. Praha: Divadelní ústav - Institut umění, 2006. 120 s. ISBN 80-7008-191-0. info
  neurčeno
 • Webové stránky programů realizovaných v rámci cíle Evropské územní spolupráce
 • Příručky pro žadatele a příručky pro příjemce podpory z operačních programů
 • Euractiv.cz, internetová brána do Evropy (www.euractiv.cz)
 • Evropský sociální fond v ČR (www.esfcr.cz)
 • Program Kreativní Evropa (www.kreativnievropa.cz)
 • Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (www.naep.cz)
 • Strukturální fondy, portál Ministerstva pro místní rozvoj ČR (www.strukturalni-fondy.cz)
 • Informační systém Benefit (www.eu-zadost.cz)
 • Euroskop.cz, věcně o Evropě (www.euroskop.cz)
Výukové metody
FORMY VÝUKY
Třídenní kurz formou semináře
Počet hodin kontaktní výuky v rámci kurzu: 15
Počet samostatné práce studenta v rámci kurzu: 30

VÝUKOVÉ METODY
Student reflektuje a prakticky ověřuje poznatky získané přednáškou a samostudiem samostatnou prací - vyhotovením projektové žádosti k modelovému příkladu projektu z oblasti kultury a kulturních průmyslů. Součástí práce je zmapování grantových příležitostí pro modelový projekt (z důrazem na zdroje EU), výběr vhodného dotačního titulu, příprava projektové žádosti na odpovídajících formulářích a prezentace výsledného řešení, jež bude reflektována jak pedagogem, tak ostatními studenty.

Pedagog používá následující výukové metody:
- Přednáška
- Práce s textem
- Diskusní metody
- Heuristické metody
- Individuální a individualizovaná výuka, samostatná práce studentů
- Kritické myšlení
Metody hodnocení
Zimní semestr
Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Pro úspěšné zakončení předmětu je třeba absolvovat celý běh kurzu, zpracovat v průběhu kurzu zadané úkoly a seminární práci na vybrané téma.

Procentuální váha hodnocení:
- vstupní předpoklad: účast na všech dnech kurzu,
- úkoly zadané během kurzu: 30 % (slouží k ověření znalostí studenta).
- seminární práce: 70 % hodnocení, vč. slovní zpětné vazby pedagoga (slouží k ověření dovedností a způsobilostí studenta).
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.