DPHZX07 Chapters of Contemporary Theatre Thinking

Theatre Faculty
Winter 2015
Extent and Intensity
2/0/8. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Radka Kunderová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Josef Kovalčuk
Doctoral studies Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Doctoral studies Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem je seznámit posluchače doktorského studia s nejdůležitějšími tendencemi současného českého i světového myšlení o divadle.
Obsah předmětu:
1. Fenomenologie divadla:
artefakt, umělecký předmět, dílo; fenomenologie intencionální a hermeneutická; vnímání a tělesnosti; autopoietická a responzivní.
2. Divadelní sémiotika:
klasikové pražské strukturalistické školy; sémiotika deskriptivní, komunikativní, kulturně textuální, integrální.
3. Ludické koncepty divadla:
východiska psychologická, kulturologická, etologická, antropologická a hermeneutická; divadlo jako hraný svět, vážná a sémiotická hra.
4. Sociologie a sociální psychologie divadla:
divadlo – společnost – jednání; divadlo a publikum; sociologie herectví a repertoáru; divadlo jako symbolická interakce; společnost a inscenovanost.
5. Kulturně antropologické souřadnice divadla:
historické – protodivadelní, komparační - paradivadelní, kulturně performativní, antropologie podívaných; kognitivně evoluční; kulturní teatrologie.
6. Teorie teatrality a performativity:
sociálně konvencionální, kulturně historické a sociogenní - kulturální a kulturně filozofické; performativně estetické;
7. Současná česká divadelní teorie:
strukturálně sémiotická: znak – ostenze – hra – teatristika; divadlo jako dialogická hra; divadlo jako svébytný jazyk, situace a systém; divadelní taxonomie; divadlo jako zakoušení; scénologiea: scénovanost a scéničnost.
8. Vybrané metodologické otázky:
analýza představení a inscenace; problémy divadelní komunikace, participace a interaktivity; úzké a široké pojetí divadla; interdisciplinárně „otevřená“ teatrologie - její možnosti a problémy; audiovizuální záznam divadelního představení / inscenace.
Literature
  recommended literature
 • Balme, Christopher, Einführung in die Theaterwissenschaft, Erich Schmidt Verlag, Berlin 1999. info
 • Barba, E. - Savarese, N.: Slovník divadelní antropologie. Skryté umění herce. Praha 2000. info
 • Caillois, R.: Hry a lidé. Maska a závrať. Praha 1998. info
 • Kotte, A.: Divadelní věda. Úvod. Praha 2010. info
 • Osolsobě, I.: Cours de théâtristique générale čili Kurs obecné teatristiky. Divadelní revue, 1992, č. 1. info
 • Pilátová, J.: Hnízdo Grotowského. Na prahu divadelní antropologie. Praha 2009. info
 • Roubal, J.: O podstatě divadla a teatrality. Divadelní revue, 1999, č. 3. info
 • Sławińska, I.: Sémiotika divadla. In statu nascendi: Praha 1931-1941. In: Táž: Současné myšlení o divadle. Praha 2002. info
 • Turner, V.: Průběh rituálu. Praha 2004. info
 • ROUBAL, Jan. Představení jako kaosmos. K jeho chápání v performativní estetice Eriky Fischer-Lichte (The Performance as Caosmos. On its Understanding in Performative Aesthetics by Erika Fischer-Lichte). In Umění dialog/The Art of Dialogue. Praha: DAMU, 2009, 25 pp. ISBN 978-80-7331-134-6. info
 • PERNICA, Alexej. Mýtové kořeny dramatických postav I. (The Mythic Origin of Dramatic Characters I.). In Mýtové kořeny dramatických postav I. Brno: JAMU Brno, 2003, 69 pp. ISBN 80-85429-75-6. info
 • PERNICA, Alexej. Mýtové kořeny dramatických postav II. (The Mythic Origin of Dramatic Characters II.). In Mýtové kořeny dramatických postav II. Brno: JAMU Brno, 2003, 69 pp. ISBN 80-85429-82-9. info
  not specified
 • Kunderová, R.(ed.): Tendence v současném myšlení o divadle. Brno 2010. info
Teaching methods (in Czech)
Seminář
Assessment methods (in Czech)
Zkouška
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2020, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (Winter 2015, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2015/DPHZX07