DDML111 Makroekonomika

Divadelní fakulta
léto 2022
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MgA. Lucie Abou (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
St 10:15–11:45 104
Předpoklady
Předmět je vyučován v letním semestru prvního ročníku bakalářského studia, předpokladem je tedy absolvovat předmět Mikroekonomika a Úvod do kulturní politiky I. v zimním semestru prvního ročníku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je dále rozvíjet ekonomické myšlení studentů prostřednictvím nahlížení ekonomického systému jako celku a studia základních makroekonomických ukazatelů. Cílem předmětu je tedy naučit studenty orientovat se v základní ekonomické terminologii a makroekonomické problematice tak, aby byli schopni interpretovat základní makroekonomické poznatky na oblast umění se zaměřením na divadlo a oblast kulturních a kreativních průmyslů.
Výstupy z učení
Znalosti:
Student má znalosti z oblasti základní ekonomické terminologie a základních makroekonomických ukazatelů,
student má znalosti z oblasti kreativních průmyslů,
student rozumí fungování bankovního systému, včetně vzniku a funkce peněz,
student rozumí systému nabídky a poptávky v ekonomice,
student rozumí zákonitostem, které podmiňují kolísání a změny ekonomiky,
student zná systém národního hospodářství, daní a sociálního zabezpečení v ČR.

Dovednosti:
Student umí interpretovat základní makroekonomické ukazatele,
student umí interpretovat makroekonomické jevy v souvislosti s oblastí umění (divadla) a kulturních a kreativních průmyslů.

Způsobilosti:
Student je schopen použít a interpretovat znalosti získané v předmětu v analýzách v rámci projektů (např. SLEPT, SWOT, Cost-Benefit a další) zpracovávaných v dalších předmětech v průběhu studia,
student je schopen použít a interpretovat znalosti získané v předmětu při řízení konkrétního projektu (inscenace aj.) nebo v rámci dílčí části většího projektu,
student je schopen samostatně studovat a kriticky hodnotit klíčové i doplňující prameny.
Osnova
 • 1. Úvod, základní pojmy, základní ekonomický problém, typy ekonomik, ekonomické subjekty, funkce trhu
 • 2. Základní makroekonomické ukazatele- HDP, inflace, nezaměstnanost
 • 3. Podíl kreativních průmyslů na ekonomice státu, jejich vliv na základní makroukazatele (HDP)
 • 4. Peníze
 • 5. Bankovnictví, bankovní soustava ČR, činnost obchodních bank
 • 6. Burzy a cenné papíry
 • 7. Poptávka, nabídka, agregátní poptávka a nabídka
 • 8. Hospodářské cykly a ekonomický růst
 • 9. Měnový kurz
 • 10. Platební bilance
 • 11. Národní hospodářství, hospodářská politika
 • 12. Daňová soustava ČR
 • 13. Systém sociálního zabezpečení v ČR
Literatura
  povinná literatura
 • Pavelka, T.: Makroekonomice, základní kurz, Melandrium, 2007. ISBN 978-80-86175-58-4. info
 • Provazníková, R., Volejníková, J.: Makroekonomie - cvičebnice, Meladnrium, 2001. ISBN 80-86175-47-2. info
 • Samuelson, P. A., Nodrhaus, W. D.: Ekonomie, Nakladatelství Svoboda, Praha 1995. ISBN 80-205-0494-X. info
 • SEDLÁČEK, Tomáš. Ekonomie dobra a zla : Po stopáchlidského tázání od Gilgameše po finanční krizi. 1. vydání. Praha : 65.pole, 2009. 270 s. ISBN 978-80-903944-3-8. info
 • CIKÁNEK, M. Kreativní průmysly – příležitost pro novou ekonomiku. Praha: Divadelní ústav, 2009. 86 s. ISBN 978-80-7008-231-7. info
  doporučená literatura
 • Hindis, Holman, Hronová a kol.: Ekonomický slovník, C. H. Beck, ISBN 80-7179-819-3. info
 • ŽÁKOVÁ, Eva a A KOL. Kulturní a kreativní průmysly v ČR. Institut umění - Divadelní ústav, 2011. 392 s. ISBN 978-80-7008-009-2. URL info
 • MANKIW, Gregory N. Zásady ekonomie. Grada, 1999. ISBN 978-80-7169-891-3. info
  neurčeno
 • ŠTĚRBOVÁ, Ludmila a kol. Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. st. Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4694-4. info
 • HEISSLER, Herbert a Petr WAWROSZ. Reálie k makroekonomii. Wolters Kluwer, 2012. ISBN 978-80-7357-848-0. info
 • COLVIN, Geoff. Růst i při klesajícím trendu; Deset strategií managementu pro úspěšné překonání recese. Computer Press, 2012. ISBN 978-80-251-2748-3. info
 • ORELL, David a Tomáš SEDLÁČEK. Soumrak homo economicus:. 65. pole, 2012. ISBN 978-80-87506-07-3. info
 • KIYOSAKI, Robert T. Nefér výhoda - Síla finančního vzdělávání. Pragma, 2011. ISBN 978-80-7349-263-2. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou přednášky za použití diskuzních metod. Studentům je v průběhu semestru zadána seminární práce.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen ústní zkouškou. Pro úspěšné zakončení je třeba, aby studenti splnili 80 % docházky a odevzdali zadanou seminární práci, pak mohou být zkoušeni.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2023.