DVDLY13 Seminář k praxi V

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Miroslav Jindra (přednášející)
MgA. Radka Macková (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V návaznosti na předmět "Praxe V" se studenti dále rozvíjí v percepci a reflexi vlastní umělecko-pedagogické praxe. Studenti, kteří jsou v rámci praxe v různých typech uměleckých či pedagogických zařízení, si dále prohlubují svoje znalosti ze studované specializace oboru divadlo a výchova a povědomí o současném stavu oboru v různých oblastech a typech zařízení.
Výstupy z učení
Student je po absolvování předmětu schopen:
- využít poznatky z didaktiky oboru specializace (teorie, koncepty, metody a formy) ve své umělecko-pedagogické praxi;
- připravit, realizovat a reflektovat výukovou jednotku zcela samostatně, dle specializace svého oboru;
- uplatnit hodnotící nástroje, které využívá při reflexi programu či sebereflexi, tyto poznatky dále využívá při tvorbě následujících programů i pro svůj osobní rozvoj ;
- dokáže převzít zodpovědnost za vedení skupiny s ohledem na specifika věku jejích členů s využitím poznatků z oblasti pedagogiky a psychologie;
- uplatňuje základní terminologii oboru v ústní i písemné podobě.
Osnova
 • Hlavní náplní předmětu reflexe výukových jednotek, probíhajících v průběhu celého semestru s ohledem na zaměření studované specializace.
Literatura
 • DELONGOVÁ, J.; MACKOVÁ, S.; SVOZILOVÁ, D. Vezměte do ruky knihu. Brno: KKS, 1998. 92 s. ISBN neuvedeno. info
 • HOŘÍNEK, Z. Divadlo jako hra. Brno: Blok, 1970. info
 • Hořínek, Z. Drama, divadlo, divák. Brno: JAMU, 2008. ISBN 978-80-86928-46-3. info
 • Hořínek, Z. Úvod do praktické dramaturgie. Brno: JAMU, 2009. ISBN 978-8086928-59-3. info
 • MACKOVÁ, S. Dramatická výchova. Brno: JAMU, 2004. 216 s. ISBN 80-85429-93-4. info
 • Macková, S. Dramatická výchova ve škole. Brno: DIFA JAMU, 1995. 100 s. ISBN 80-85429-16-0. info
 • Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání, www.vuppraha.cz. info
 • Richter, L. Literatura, divadlo a my. Praha: ÚKVČ, 1985. info
 • RICHTER, L. Od předmětu k loutce, od loutky k divadlu. Praha: IPOS-ARTAMA, 1997. ISBN 80-7068-097-0. info
 • RICHTER, L. Pohádka…, Praha: Společenství pro pěstování divadla pro děti a mládež 2004. ISBN 80-902975-2-8. info
 • RICHTER, L. Praktický divadelní slovník. 1. vyd. Praha: Společenství pro pěstování divadla pro děti a mládež Dobré divadlo dětem, 2008. 207 s. ISBN 978-80-902975-8-6. info
 • MACKOVÁ, Silva. Divadlo a výchova (úvahy o oboru). 1. vyd. Brno: JAMU v Brně, 2016. 258 s. ISBN 978-80-7460-101-9. info
 • GOULISH, MATTHEW. 39 Microlectures in Proximity of Performance. London: Routledge, 2001. 224 s. ISBN 0-203-13733-7. info
Výukové metody
Forma výuky: praxe
Metody výuky: metody vytváření dovedností, samostatná práce studentů, diskuzní metody
Metody hodnocení
Zápočet na základě docházky, analýzy výsledků činnosti studenta - soustavné sledování výkonu studentů a vypracování písemné dokumentace absolvované praxe.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2019, léto 2020, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2021/DVDLY13