DSCL401 Scénografie I

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
1/1/4. 4 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. MgA. Pavel Borák (přednášející)
Garance
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Út 12:00–12:45 poc_ucebna, Út 12:45–13:30 poc_ucebna
Předpoklady
Studium předmětu Scénografie, Architektura, Kostýmní design a Nová média v bakalářském stupni
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem studia je zvládnutí scénografické tvorby jako autorské součásti divadelní inscenace nebo jiného uměleckého díla. Rozvoj scénografického myšlení a vlastní tvořivosti s důrazem na tvůrčí proces a kreativitu respektuje také uměleckou a řemeslnou stránku projektu. Od spolupráce na textu (scénáři) a realizaci scénického plánu, přes scénické komponování prostoru (koncept, konstrukční systémy, design a detail), materiál, struktura, barevnost, systémy osvětlení a ozvučení, projekční technologie, atd. Nezbytné je zvládnutí vizualizace tvůrčí myšlenky (scénické kompozice) využitím tzv. multimediálních systémů a základních způsobů prezentace umělecké výpovědi - grafické a modelové techniky.Cílem vzdělávání v předmětu Kostým I navazující, je schopnost interpretace, rozvoj kreativního,samostatného myšlení a podpora individuality ve zvládání obsahů specifických funkcí divadelního kostýmu a jeho specifik v opeře, scénické kompozici, či hudební akci, nebo průnik s tanečním divadlem. Kostýmní tvorba,převážně jako součást týmové práce s výsledkem syntetického uměleckého artefaktu, je jednou z rozhodujících složek, podílejících se na vzniku jevištního či filmového díla a děl vytvářených pro klasické divadelní prostory, nebo netradiční a nedivadelní prostory.Zde je především kladen důraz na spektrum aspektů kostýmní tvorby pro moderní operu,vnímání širších souvislostí, interpretačních a kulturně historických souvislostí.Specifika interpretace, výtvarné stylizace, práce se sbory a sólisty.Výuka se zabývá aspekty uměleckých postupů ,specifika barevných,strukturálních a materiálových řešení v daném prostoru a ve světle.Důraz je kladen na proměny, kontrasty a citlivost ve vnímání hudebně dramatického díla a jeho specifika. Výuka vychází z požadavku komplexního výtvarně scénografického řešení zadaného tématu, jehož je kostým integrální součástí. Společně s analýzou zadání a analýzou postav jsou řešeny významové a výrazové vizuální vztahy a nalézány klíče a koncepce(skici, volné kresby na dané téma, sběr inspirativního materiálu, materiálové kompozice, výsledné barevné návrhy kostýmů, silueta - materiály - barevnost , kontrasty - vztahy mezi postavami, líčení, rekvizita). Studium probíhá formou průběžných konzultací s pedagogem, konfrontací se studenty operní režie a dramaturgie. Průběžná výuka je zakončena akademickým scénickým projektem, který slouží jako profesionální podklad pro realizaci představení v divadle. Hodnocena je kvalita průběžné práce a schopnost individuální umělecké práce, kreativita a schopnost dokončit projekt, který je prezentován při klauzurách. Posluchač je veden ke vzájemné interakci s ostatními složkami jevištního či volného díla. Zadání konkrétního úkolu, jeho analýza a vymezení. Konzultace jednotlivých inspiračních zdrojů, skic, návrhů, hledání interpretačních postupů. Individuální konzultace koncepce a funkčnosti scénografické výpravy v návaznosti na ostatní složky díla. Realizace a popřípadě vedení výroby jednotlivých výtvarných kostýmních objektů a masek podle vybraných návrhů. Vznik nového předmětu, úprava obsahu či výukových metod předmětu byl podpořen z projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002245 Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU
Výstupy z učení
Student je schopen:
pochopit smysl a podstatu scénografie v divadelní inscenaci;
analyzovat východiska v řešení divadelní i jiné scénografie;
rozvíjet schopnosti formulovat vlastní scénografická řešení;
zvládnout základní výrazové prostředky scénografické tvorby;
řešit dramatické situace propojení složek syntetického díla;
být připraven k maximální kreativní komunikaci, spolupráci;
vést na základě návaznosti na scénografické návrhy, jejich realizace v dílnách, nebo je realizovat autorsky;
prokazovat široké a hluboké znalosti a kritické porozumění konceptům a metodám ve vztahu k uměleckým procesům scénografie;
uvědomovat si důležitost kontextu scénografie a možností kreativního přesahu do dalších či nově vznikajících oborů;
prezentovat originální umělecký scénografický výkon vlastní nebo týmový na veřejnosti a to i na mezinárodním fóru.
Osnova
 • Výuka scénografie pro magisterský stupeň rozvíjí talentové předpoklady a koncepční myšlení studentů v široké oblasti vizuálního umění, zejména scénografie.
 • Výuka zahrnuje interpretaci scénografického prostoru a dramatická východiska scénografické tvorby především pro operu jako přípravný akademický modul pro budoucí praxi
 • 1.,2.zadání a čtení divadelního textu, libreta či jiného textu
 • 3.poslech hudby, skicy a analýzy 4.,5.analýza textu a hledání kontextuálních propojení
 • 5.základní osnova scénograficko-režijní koncepce
 • 6.výtvarné řešení inscenace
 • 7. předklauzury, veřejná prezentace 7.scénické návrhy jednotlivých obrazů
 • 8.materiálové a technologické řešení inscenace
 • 9.A/V technologie a technologické řešení
 • 10.technická dokumentace
 • 11.výroba makety v konkrétním měřítku
 • 12.písemná a ústní obhajoba
Literatura
 • G. Brockett, Dějiny divadla, Praha 1999. info
 • BAUHAUS, katalog, Stuttgart 1968. info
 • A. Loos, Řeči do prázdna, Orbis, Praha 1929. info
 • Larousse, Dějiny umění The story of World opera, London 1961. info
 • V. Ptáčková, Zrcadlo světového divadla, DÚ PRAHA 1995. info
 • V. Ptáčková, Česká scénografie XX.století Odeon, Praha 1982. info
 • J. Zavarský, Kapitolky zo scénografie. Osvetový ústav, Bratislava 1989. info
 • J. Hilmera, Perspektivní scéna 17.a 18. století v Čechách. Knihovna divadelního prostoru. info
 • Sv. 65. Scénografický ústav v Praze, Praha 1965. info
 • J. Furtenbach, Prospektiva PRAG, Praha 1944. info
 • J. Kolegar, Strojní scénické technologie, JAMU, Brno 2001. info
Výukové metody
práce s textem,diskuze,projektová výuka,individuální konzultace, samostudium studentů,studium literatury, Pravidelná výuka,kontaktní výuka, samostatná práce studenta
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet na základě 75% docházky, pravidelná systematická tvůrčí práce, konzultací koncepčního výtvarného řešení na zadané téma a obhájení projektu při klauzurách.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2021/DSCL401