DDML304 Absolventský výkon a jeho dokumentace – přenos praktické realizace do písemné dokumentace

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
0/2/6. 6 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. Lucie Abou (přednášející)
Ing. Ondřej Bulva (přednášející)
doc. MgA. Blanka Chládková (přednášející)
MgA. Jakub Mareš (přednášející)
doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D. (přednášející)
BcA. Jan Škubal (přednášející)
MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
St 12:00–12:45 104, St 12:45–13:30 104
Předpoklady
Student úspěšně absolvoval druhý ročník bakalářského stupně. V rámci produkčního semináře (2. ročník studia) k předmětu Samostatný projekt včetně provozního semináře – modulární výuka (specializace Divadelní produkce) nebo Samostatný scénický projekt včetně provozního semináře – modulární výuka (specializace Jevištní management a technologie) naplánoval své zapojení v příslušných projektech, ze kterých si ve 3. ročníku vybírá jeden pro absolventský výkon, ke kterému zpracuje komplexní dokumentaci.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je studentům poskytnout metodologickou oporu pro zpracování projektové dokumentace absolventského výkonu. Tzn. vést studenta k uplatnění relevantních poznatků získaných studiem, nejen v praktické realizaci (k čemuž slouží projektové předměty uvedené níže v sekci navazující předměty), ale také v projektové dokumentaci. Cílem je umožnit studentovi (často i retrospektivně) vyhodnotit, zda skutečně využil získané nástroje (nejen projektového řízení, ale i ostatních předmětů) při praktické realizaci, jakým způsobem je využil či mohl využít, a toto hodnocení zahrnout do vlastní projektové dokumentace. Cílem je také připravit studenta na úspěšnou obhajobu u státní závěrečné zkoušky. Vznik nového předmětu, úprava obsahu či výukových metod předmětu byly podpořeny z projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002245 Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen dle zpracované metodiky prezentovat vlastní praktickou činnost, činnost uměleckého týmu a navazujících složek ve třech fázích:
a) písemný záměr projektu včetně podrobného plánu zpracovaného na základě analýz,
b) průběžnou zprávu o realizaci,
c) celkovou zprávu o průběhu realizace projektu a komplexní dokumentaci.
Student bude připraven na obhajobu absolventského výkonu u státní závěrečné zkoušky.
Zároveň prostřednictvím prezentací a komentářů pedagogů předmětu bude schopen:
- volit relevantní metody a postupy vhodné pro zvolený praktický absolventský výkon (umělecký projekt),
- na základě retrospektivní analýzy jednotlivých realizačních fází praktického výkonu zpětně pojmenovat vhodnost zvolených nástrojů a i tuto hodnotící část zahrnout do písemné dokumentace.

DOVEDNOSTI
Student umí:
- aplikovat znalosti a dovednosti nabyté během bakalářského stupně studia při přípravě, realizaci a hodnocení absolventského bakalářského výkonu,
- aplikovat při zpracování projektového záměru, průběžné zprávy a projektové dokumentace absolventského bakalářského výkonu relevantní analýzy, techniky a nástroje projektového řízení, týmové spolupráce a kreativní postupy,
- prezentovat a diskutovat své návrhy a postupy řešení absolventského projektu s pedagogy předmětu a ostatními studenty, reflektovat vlastní výkon na absolventském projektu, včetně zhodnocení svého působení v rámci inscenačního/organizačního týmu projektu,
- analyzovat a vyhodnotit projektové záměry, průběžné zprávy a projektové dokumentace absolventských projektů svých spolužáků.

ZPŮSOBILOSTI
Student je schopen:
- uvést do vzájemných souvislostí teorii a praxi svého oboru – divadelní produkce či jevištního managementu a technologie,
- volit při zpracování projektového záměru, průběžné zprávy a projektové dokumentace absolventského bakalářského projektu relevantní analýzy, techniky a nástroje projektového řízení, týmové spolupráce a kreativní postupy,
- kriticky a samostatně nastudovat klíčové i doplňující materiály a prameny zadané pedagogem.
Osnova
 • Obsahem předmětu jsou:
  - Koučování zpracovávání projektových záměrů bakalářských absolventských projektů, jejich realizace a evaluace.
  - Řízené diskuse vztahující se k prezentovaným výstupům předmětu (projektový záměr v zimním semestru, průběžnou zprávu a následně finální dokumentaci absolventského výkonu v letním semestru).
  - Mentoring zaměřený na formální a obsahové náležitosti projektových záměrů a dokumentace bakalářských absolventských projektů.
  Studenti a pedagogové pracují s metodologickými oporami vytvořenými pro tento účel, tzn. s dokumenty:
  Charakteristika absolventského výkonu a náležitosti písemné projektové dokumentace (zpracováno samostatně pro každou specializaci programu).
  Opora pro výkony realizované ve vnitřním prostředí DF JAMU (zpracováno samostatně pro každou specializaci programu).
Literatura
  povinná literatura
 • Literatura studovaná a doporučená během předchozího studia.
 • Vyhláška děkana Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně pro vedení a formální úpravu kvalifikačních prací a realizaci absolventských výkonů.
 • PRŮCHOVÁ, Hana, Zuzana JEŽKOVÁ, Branislav LACKO a Jaroslav ŠVEC. Projektové řízení - Jak zvládnout projekty. 1. vyd. Brno: Akademické centrum studentských aktivit, 2014. 381 s. ISBN 978-80-905297-1-7. info
 • Charakteristika absolventského výkonu a náležitosti písemné projektové dokumentace (zpracováno samostatně pro každou specializaci programu)
 • Opora pro výkony realizované ve vnitřním prostředí DF JAMU(zpracováno samostatně pro každou specializaci programu)
 • KREJČÍ, Hana. Specifika uměleckých projektů. Pracovní sešit k publikaci Projektové řízení - Jak zvládnout projekty. 1. vyd. Brno: ACSA, 2014. 80 s. ISBN 978-80-7460-050-0. info
  doporučená literatura
 • KIRITZ, N.J.: Plánování projektů a jeho písemná forma, 1998. info
 • VERHAAR, Jan. Projectmanagement 1: A professional approach of Cultural Productions and Events. Amsterdam: Boom, 1998. ISBN 90-5352-252-2. info
Výukové metody
FORMY VÝUKY
Seminář, projektová výuka

VÝUKOVÉ METODY
ZIMNÍ SEMESTR
Student v zimním semestru:
- zpracovává a prezentuje projektový záměr vlastního bakalářského absolventského projektu, jejž následně reflektuje a diskutuje s pedagogy a ostatními studenty,
- zpracovává oponentský posudek přiděleného projektového záměru absolventského projektu svého spolužáka,
- připravuje a moderuje diskusi o vybraném projektovém záměru bakalářského absolventského projektu svého spolužáka.

LETNÍ SEMESTR
Student v letním semestru:
- zpracovává a prezentuje projektovou dokumentaci vlastního bakalářského absolventského projektu, již následně reflektuje a diskutuje s pedagogy a ostatními studenty,
- zpracovává oponentský posudek přidělené projektové dokumentace absolventského projektu svého spolužáka,
- připravuje a moderuje diskusi o vybrané projektové dokumentaci bakalářského absolventského projektu svého spolužáka.


Pedagogové používají následující výukové metody:
- Diskusní metody
- Heuristické metody
- Metody vytváření dovedností
- Individuální a individualizovaná výuka
- Skupinová a kooperativní výuka
- Samostatná práce studentů
- Kritické myšlení
- Projektová výuka
- Učení v životních situacích
Metody hodnocení
ZIMNÍ SEMESTR
Zimní semestr je zakončen klasifikovaným zápočet, jehož udělení je podmíněno 80% aktivní účastí v hodinách, zpracováním a prezentací projektového záměru bakalářského absolventského projektu a oponentského posudku určeného záměru, moderováním prezentace přiděleného záměru, dodržením termínů a formátů odevzdávaných prací.

Procentuální váha hodnocení:
- účast v hodinách a aktivní zapojení do diskuse s věcnými připomínkami = 15 %,
- dodržení termínů a podmínek odevzdání projektového záměru a oponentského posudku = 10 %,
- obsahové a formální zpracování záměru absolventského projektu, vč. prezentace = 40 %,
- obsahové a formální zpracování oponentského posudku přiděleného záměru = 20 %,
- vedení a moderování prezentace přiděleného projektového záměru = 15 %.

LETNÍ SEMESTR
Klasifikovaný zápočet, jehož udělení je podmíněno 80% aktivní účastí v hodinách, zpracováním a prezentací projektové dokumentace bakalářského absolventského projektu a oponentského posudku určené dokumentace, moderováním prezentace přidělené dokumentace, dodržením termínů a formátů odevzdávaných prací.

Procentuální váha hodnocení:
- účast v hodinách a aktivní zapojení do diskuse s věcnými připomínkami = 15 %,
- dodržení termínů a podmínek odevzdání projektového záměru a oponentského posudku = 10 %,
- obsahové a formální zpracování záměru absolventského projektu, vč. prezentace = 40 %,
- obsahové a formální zpracování oponentského posudku přiděleného záměru = 20 %,
- vedení a moderování prezentace přiděleného projektového záměru = 15 %.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2020, léto 2022, léto 2023.