DDBL405 Diplomový proseminář

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr.art. Jozef Gombár (přednášející)
doc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D. (přednášející)
doc. Břetislav Rychlík (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Petr Oslzlý
Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Út 17:45–19:30 407
Předpoklady
Úspěšné absolvování bakalářského stupně studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je pojmenování a rozpracování tématu magisterské diplomové práce, seznámení se stavem poznání daného tématu i základní literaturou, která se k němu vztahuje.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
Nalézt a formulovat zadání tématu své diplomové práce tak, aby měla významný přínos pro rozvoj studenta, aby v ní posléze prokázal schopnost samostatné odborné práce, zvládnutí příslušné odborné literatury a osobité analýzy a interpretace zkoumaného materiálu.
Osnova
 • - základní orientace v možných tématech práce
 • - zkoumání a prověřování nosnosti navrhovaných témat
 • - prověřování dostupnosti a dosažitelnosti materiálů nezbytných pro výzkum a zpracování tématu
 • - rozvržení výzkumu
 • - metody výzkumu
 • - techniky psaní diplomové práce
 • - formální úprava diplomové práce
Literatura
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
 • FILKA, J. Metodika tvorby diplomové práce: praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. Brno: Knihař, 2002. 223 s. ISBN 8086292053. info
 • Od abstraktu do závěrečné práce: jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech: praktická příručka. Edited by Helena Kubátová - Dušan Šimek. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. info
 • Šifner, František. Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2004. 18 s. info
Výukové metody
Seminář.
Metody hodnocení
Zápočet, soustavné sledování výkonu studentů.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2020, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2021/DDBL405