DDAL101 Dramaturgie a režie I

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
3/3/6. 6 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr.art. Jozef Gombár (přednášející)
doc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D. (přednášející)
MgA. Šimon Peták (přednášející)
doc. Břetislav Rychlík (přednášející)
Garance
prof. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D.
Ateliér režie a dramaturgie Josefa Kovalčuka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Josefa Kovalčuka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Po 14:30–15:15 407, Po 15:15–16:00 407, Po 16:15–17:00 407, Po 17:00–17:45 407 a každý sudý pátek 12:00–16:00 407
Předpoklady
Předmět základu oboru - nejsou definovány žádné vstupní předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Prohloubit výklady zimního semestru o úvod do dramaturgicko-režijní problematiky tvorby inscenace: Objasňování nejdůležitějších témat a problémů z oboru dramaturgie, režie a teorie dramatu a jejich aplikace při analýzách a interpretacích klasických dramatických děl a jejich inscenací. Naučit se vnímat trojí úkoly dramaturgie - dramaturgie jako koncepce divadla, dramaturgie jako práce na inscenaci, dramaturgie jako myšlení o divadle (teoretická dramaturgie). Rozumět problematice dramaturgické volby, tvorby dramaturgické koncepce divadla i konkrétní sezony a porozumět vztahu uměleckého programu a dramaturgického plánu. Posluchači specializace Činoherní režie získají rovněž základní informace o možných inscenačních postupech.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování předmětu schopni:
- písemně zpracovat, zdokumentovat, prezentovat a vyhodnotit zhlédnuté inscenace
- pojmenovat tvůrčí záměry v těchto inscenacích i důvody použití jednotlivých komponentů z pohledu režiséra i dramaturga
- pracovat v týmu a efektivně komunikovat s jeho členy
- vnímat zodpovědnost za svou uměleckou tvorbu
- vytvořit dramaturgicko-režijní koncept a konkrétní plán inscenací jedné sezony divadla podle vlastní umělecké představy
Osnova
 • Posluchači budou seznamování s historií reflexe dramatických textů; naučí se analyzovat stavbu dramatického textu podle klasických teorií; seznámí se s komunikativní teorií dramatických textů; pochopí pojem plurimediality; naučí se chápat šíři problematiky definice dramatu, jeho struktury, vztahu textu a inscenace atd. Budou se učit vnímat neustálý pohyb postupů, podle nichž je dramatický text vytvářen; naučí se zaujmout vlastní stanovisko k těmto teoretickým problémům - a to nejen na základě prostudovaných teoretických textů ale i podle vlastních zkušeností z četby dramat z různých období a průběžného vyhodnocování zhlédnutých inscenací.
 • Na praktických ukázkách videozáznamů a v rozborech společně zhlédnutých stylově kontrastních inscenací budou studenti seznamováni s konkrétním výkladem inscenací různých režisérů a se specifickými režijními prostředky, kterými tyto inscenace vytvářejí.
 • Součástí výuky je rovněž pravidelné hodnocení soustavné práce na realizaci Dramaturgicko-režijního projektu I.
Literatura
  povinná literatura
 • ARISTOTELÉS. Poetika. Praha: Oikoymenh, 2014. info
  doporučená literatura
 • Císař, Jan : Základy dramaturgie. Praha : Akademie múzických umění v Praze, 2009. info
 • Hořínek, Z. Drama, divadlo, divák. Brno: JAMU, 2008. ISBN 978-80-86928-46-3. info
 • Hořínek, Z. Úvod do praktické dramaturgie. Brno: JAMU, 2009. ISBN 978-8086928-59-3. info
 • Jaroslav Vostrý: Režie je umění, Praha 2001. info
  neurčeno
 • Boileau, N.: Umění básnické. Praha, 1997. (in: O umění básnickém a dramatickém). info
 • Boileau-Déspreaux, Nicolas: Umění básnické. In: O umění básnickém a dramatickém (ed. K. Sgallová a J. K. Kroupa), s. 183 - 216. Praha : Koniasch Latin Press, 1997. 1. vyd. ISBN 80-85917-31-9. info
 • Corneille, Pierre: Druhá rozprava o tragédii a prostředcích, jak ji pojednat podle pravděpodobnosti a nutnosti. Třetí rozprava o třech jednotách děje, času, místa. In: O umění básnickém a dramatickém (ed. K. Sgallová a J. K. Kroupa), s. 145 - 182. Praha : Koniasch Latin Press, 1997. 1. vyd. ISBN 80-85917-31-9. info
 • Freytag, Gustav: Technika dramatu. Praha 1944. info
 • Hořínek, Z. O divadelní komedii. Praha: Pražská scéna, 2003. ISBN 80-86102-31-9. info
 • Kovalčuk, Josef: Bořivoj Srba a Karel Kraus - dva magnetické poly českého dramaturgického myšlení. In: Ad honorem BS. JAMU, Brno 2006. info
 • Lukeš, Milan: Umění dramatu, Praha 1987. info
 • Mukařovský, Jan: Studie I. - III. (Brno, 2007). info
 • Nietzsche, Friedrich: Zrození tragédie z ducha hudby. Praha 1993. info
 • Procházka, Miroslav: Znaky dramatu a divadla. Panorama, Praha 1988. info
 • Styan, J. L.: Prvky dramatu. Praha 1965. info
 • Szondi, Peter: Teória modernej drámy. Bratislava 1969. info
 • Veltruský, J. Drama jako básnické dílo. Brno: Host, 1999. info
 • KOVALČUK, Josef. Bořivoj Srba a Karel Kraus - dva magnetické póly českého dramaturgického myšlení. In Ad Honorem Bořivoj Srba. Brno: JAMU, 2006. s. 75-87, 12 s. ISBN 80-86928-16-0. info
Výukové metody
Přednáška a seminář, práce s textem, diskuzní metody.
Metody hodnocení
analýza a soustavné sledování výsledků činnosti studenta, klasifikovaný zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2020, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2021/DDAL101