DDVL217 Participation in the festival Sítko

Faculty of Theatre
Summer 2020
Extent and Intensity
40/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Jonáš Konývka (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
Předmět tvoří základ oboru 2. ročníku bakalářského stupně studia. Nutné navštěvovat předměty základu oboru.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je rozvinout ve studentech schopnost reflexe divadelního díla či jiných umělecko-pedagogických výstupů oboru dramatická výchovy, divadlo a výchova či amatérského divadla. Studenti se na základě shlédnutých výstupů učí reflektovat umělecko-pedagogické projekty ostatních studentů (např. bakalářské či magisterské absolventské projekty, projekty divadla ve výchově atd.) a dalších účastníků, kteří je v rámci festivalu "Sítko" prezentují a reflektují v rámci diskuzí. Tyto poznatky dále slouží jako zdroj informací pro jejich vlastní praktickou činnost v oboru.
Součástí je také možnost prezentace studentů prostřednictvím realizace vlastního projektu či inscenace v rámci festivalu.

Výstupy z učení (deskriptory)
Odborné znalosti
- student zná základní zpětnovazebné nástroje pro reflexi a sebereflexi;
- student se orientuje v základní odborné literatuře zaměřené na reflexi uměleckého díla i umělecko-pedagogické činnosti.

Odborné dovednosti
- student umí využít základní zpětnovazebné nástroje při reflexi umělecko-pedagogické činnnosti;
- student dokáže pojmenovat na základě svých znalostí a zkušeností jednotlivé prvky uměleckého díla či umělecko-pedagogické činosti;

Obecné způsobilosti
- student využívá základní zpětnovazebné nástroje při reflexi uměleckého díla či umělecko-pedagogické činnosti;
- student se při reflexi uměleckého díla či umělecko-pedagogické činnosti opírá o základní odbornou literaturu;
- stujent je schopen pojmenovat jednotlivé aspekty uměleckého díla či umělecko-pedagogické činnosti.
Syllabus (in Czech)
 • Studenti reflektují jednotlivé výstupy či projekty jednotlivým účastníků festivalu.
Literature
 • Císař, J. Nástin metodiky amatérského herectví. Praha: Ústav pro kulturně výchovnou činnost; Hradec Králové: Krajské kulturní středisko, 1982. 59-248-81. info
 • Císař, J. Práce porotce amatérského divadla. 1. vyd. Praha: Ústav pro kulturně výchovnou činnost; Hradec Králové: Krajské kulturní středisko, 1985. 40-033-85. info
 • Císař, J. Proměny divadelního jazyka. Praha: Melantrich, 1986. 32-009-86. info
 • Doležel, P.: Komplexní analýza divadelní inscenace. In: Kulka, J. - Doležel, P. - Mareček, Z.: Komplexní analýza uměleckého díla. Praha 1990. info
 • Kovalčuk, J. Téma: autorské divadlo. Brno: JAMU, 2009. ISBN 978-80-86928-61-6. info
 • Pavis, P.: Divadelní představení, Dotazník, Inscenace, režie. In: Týž: Divadelní slovník. Praha 2004. info
 • Pavlovský, P. a kol. Základní pojmy divadla - teatrologický slovník. Praha: Nakladatelství Libri a Národní divadlo, 2004. ISBN 80-7277-194-9. info
 • PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E.; MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 3. vydání Praha: Portál 2001. 322 s. ISBN 80-7178-579-2. info
 • Roubal, J.: O podstatě divadla a teatrality. Divadelní revue, 1999, č. 3. info
 • Roubal, J.: Tři studie k současnému alternativnímu a autorskému divadlu a herectví. Olomouc 1995. info
 • KUBEŠ, M. and L. ŠEBESTOVÁ. 360stupňová zpětná vazba jako nástroj rozvoje lidí. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2314-3. info
 • REITMAYEROVÁ, E. and V. BROUMOVÁ. Cílená zpětná vazba. Metody pro vedoucí skupin a učitele. Praha: Portál, 2007. 176 pp. ISBN 978-80-7367-317-8. info
Teaching methods (in Czech)
Formy výuky: projekt
Metody výuky: diskuzní metody, samostatná práce studentů
Assessment methods (in Czech)
Zápočet udělen na základě účasti na festivalu "Sítko".
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: in blocks.
Note related to how often the course is taught: 5 dní.
Information on the extent and intensity of the course: 5 dní.
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2021.
 • Enrolment Statistics (Summer 2020, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2020/DDVL217