DAALX65 Psychologie

Divadelní fakulta
léto 2020
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lucie Hornová (přednášející)
Mgr. Magdaléna Lípová (přednášející)
Garance
Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
každý sudý čtvrtek 16:15–19:30 106
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je prohloubení komunikačních dovedností, psycho-hygienckých návyků a sebereflexe na základě osvojení si teoretických a teoreticko-praktických znalostí v oblasti psychologie osobnosti a základů psychopatologie. Na základě seznámení se základními sociálními experimenty student získá zvídavost k otázkám fungování a struktury osobnosti a zároveň podklady pro sebereflexi. Bude seznámen s vybranými teoriemi osobnosti a zároveň se základy patologie, jak o nich jednotlivé teorie přemýšlí. Studentům bude nabídnut prostor pro reflexi, jak setrvávání v rámci konkrétních teorií určuje/limituje naši komunikaci, jaké komunikační pasti vytváří, případně jak je možné na ně reflektovat. Zároveň budou studentům představeny možnosti psychohygieny vyplývající z jednotlivých teorií osobnosti. Na závěr budou studenti seznámeni s možnostmi využití sebereflexe jako zdroje dat pro kvalitativní, akční a „practitioner“ výzkum.
Osnova
  • 1 Seznámení s oborem, motivace pro studium oboru: komunikace, sebereflexe a psychohygiena-představení konceptu výuky. Konepty well-being a mindfulness. Praktická cvičení. 2 Seznámení se základními sociálními experimenty, otevření podnětů k sebereflexi. Nature vs. Nurture dilema, jeho vliv na naši komunikaci, sebereflexi a psychohygienu. Praktická cvičení. 3 Teorie sociálního učení. Komunikace a psychohygienické návyky vyplývající z teorie sociálního učení. Praktická cvičení. 4 Více-faktorové teorie osobnosti. Komunikace a psychohygienické návyky vyplývající z více-faktorových teorií osobnosti. Praktická cvičení. 5 Teorie celoživotního vývoje (Erickson, Havighurst, Kohlberg, Gilligenová) Komunikace a psychohygienické návyky vyplývající z teorie celoživotního vývoje osobnosti. Praktická cvičení. 6 Hlubinné teorie osobnosti. Komunikace a psychohygienické návyky vyplývající z hlubinných teorií osobnosti. Praktická cvičení. 7 Transakční analýza. Komunikace a psychohygienické návyky vyplývající z transakční analýzy. Praktická cvičení. 8 Rogersova sebeaktualizační tendence. Komunikace a psychohygienické návyky vyplývající z PCA. Praktická cvičení. 9 Gestalt pojetí self. Komunikace a psychohygienické návyky vyplývající z Gestalt přístupu. Praktická cvičení. 10 Narativní přístup k self. Komunikace a psychohygienické návyky vyplývající z narativního přístupu k self. Praktická cvičení. 11 Teorie dialogického self (Herman). Komunikace a psychohygienické návyky vyplývající z teorie dialogického self. Praktická cvičení. 12 Jak porozumět řeči svého těla. Praktická cvičení. 13 Co je to výzkum. Psychohygienická role výzkumu. Sebereflexe jako zdroj dat v současném výzkumu. Závěrečné shrnutí, utřídění získaných poznatků a dovedností. Fixace dobré praxe.
Literatura
  • Puddicombe, A. (2015) Ukliďte si v hlavě, Portál.
  • From, E. (2016) Umění být. Portál.
  • Drapela,V.(2011) Přehled teorií osobnosti. Portál.-vybrané kapitoly
Výukové metody
Přednáška. Seminář. Prožitková cvičení.
Metody hodnocení
Ústní zkoušení + analýza výsledků činnosti studenta v semináři.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2020/DAALX65