DRTL303 Absolventský projekt

Divadelní fakulta
léto 2019
Rozsah
0/10/13. 12 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Alena Blažejovská (přednášející)
prof. Mgr. Jan Gogola (přednášející)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (přednášející)
Mgr. MgA. Eva Schulzová, Ph.D. (přednášející)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( DRTZ303 Absolventský projekt )
schopnost důsledné tvůrčí práce
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vznik kvalitního autorského díla, odpovídajícího nárokům kladeným na absolventský projekt.
Výstupy z učení
Student je schopen vytvořit originální scénář středometrážního audiovizuálního nebo rozhlasového díla v profesionální kvalitě. / Student dokáže realizovat krátkometrážní dokumentární/dramatické audiovizuální nebo zvukové dílo ve vysílatelné kvalitě dle své specializace.
Osnova
  • Student na základě dohodnutého časového harmonogramu a stanoveného konceptu postupně vytváří scénář (případně navíc realizuje scénář nebo jeho část. Ve všech fázích konzultuje svoje dílo s vedoucím projektu. V předem stanoveném termínu pak poskytne finální verzi projektu, se zapracovanými dramaturgickými připomínkami, ke schválení vedoucímu projektu. Po té je projekt, splňující formální a obsahové požadavky, nahrán do systému SIS a odevzdán v tištěné podobě na studijní odd. Projekt musí obsahovat povinné přílohy. Pokud je součástí projektu, kromě scénáře, také jeho realizovaná podoba (např. dokument), odevzdá student také nosič s audiovizuálním nebo zvukovým dílem. Následuje obhajoba projektu.
Literatura
  • dle tématu projektu
Výukové metody
Forma: samostatná práce
Metoda: samostatná tvůrčí práce, pravidelné konzultace

Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 15 (ZS), 30 (LS)
Metody hodnocení
Zápočet na základě odevzdání finální konzultované verze projektu ve stanovené kvalitě
Další komentáře
Vznik nového předmětu, úprava obsahu či výukových metod předmětu byl podpořen z projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002245 Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2017, léto 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2019/DRTL303