DDML413 Pracovní psychologie

Divadelní fakulta
léto 2019
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Magdaléna Lípová (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 15:00–16:00 107
Předpoklady
Student úspěšně ukončil zimní semestr - stáž.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je získání základních znalostí z oblastí sociální psychologie, výzkumu osobnosti v sociálním světě, interpersonální interakce a komunikace, seznámení se s nejdůležitějšími studiemi a výzkumy. Důraz je kladen také na využití sociálně psychologických poznatků v praxi oboru divadelního manažerství, na sociální psychologii malých skupin (koncepce skupinové dynamiky) a na možnosti propojení sociálně psychologických teorií (výzkumů) a vybraných psychoterapeutických přístupů (teorií); těžištěm předmětu je problematika mezilidské komunikace a tvořivé řešení konfliktů při práci s lidmi. - Student se seznamuje s tématy sociální psychologie v základním rozsahu. - Student se učí aplikovat poznatky při práci ve skupině a v sociální komunikaci obecně. Podstatným cílem předmětu je představení technik psychohygieny.
Výstupy z učení
Studenti při práci s týmem umí navrhnout vhodné způsoby vedení a obhájit zvolený postup; - studenti umí analyzovat a reflektovat komunikační situaci ve skupině, využívat efektivní komunikaci a principy aktivního naslouchání při práci v týmu; - studenti umí aplikovat znalosti k rozpoznávání zátěžových situací ve skupině a hledat cesty k účinnému překonávání stresových situací uplatňováním prvků psychohygieny; - studenti jsou schopni využívat techniky psychohygieny k trvale udržitelnému rozvoji své osobnosti -Student se bude učit umět uplatňovat: - diagnostické metody, které mohou používat i nepsychologové, - naučit se prakticky řešit situace z praxe (přijímací pohovor, řízení porad, odborný odhad schopností a vloh), - informace o utváření týmů a jejich sestavování v praxi, zvýšení sociální citlivosti a umění motivovat, zvýšení kreativity, - seznámení se s časovým plánováním a stanovováním cílů včetně praktických zkušeností. - úvod do psychologie práce - firemní kultura a způsoby řízení - osobnost vedoucího pracovníka - člověk a organizace - vytváření týmů - časový management - testové metody - zátěžové situace a jejich zvládání a řešení - vedení personálních pohovorů
Osnova
 • SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE: metody sociální psychologie, socializace, sociální percepce, postoje, klasifikace a funkce sociálních skupin, pozice a role ve skupině, sociální komunikace a interakce; metody skupinové práce: brainstorming, brainwriting, myšlenkové mapy, swapping, týmová práce: sociální zahálení X sociální facilitace, groupthink; týmové role, vývoj týmu, teambuilding; evaluace a autoevaluace KOMUNIKACE: přístupy, úhly pohledu, motivy komunikace, předpoklady dorozumění, proces komunikace, komunikační styly, vyjednávání, komunikační dovednosti, aktivní naslouchání, komunikace v mezilidských vztazích a v organizacích, pragmatika lidské komunikace, komunikační chyby a poruchy, zásady komunikace při vedení porady, transakční analýza KONFLIKTY V ORGANIZACI, ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ: soupeření a spolupráce, modelování konfliktních situací, podmínky pro vznik atmosféry důvěry a rozvíjení spolupráce, strategie řešení konfliktů; charakter a etika v práci manažera, STRES A KRIZE, praktické techniky zvládání stresu a psychohygieny, relaxační techniky, mindfulness, time management
Literatura
  doporučená literatura
 • MIKULÁŠTÍK, Milan. Manažerská psychologie. 3., přepracované vydání. Praha: Grada, 2015. 338 s. ISBN 978-80-247-4221-2. info
 • BEDNÁŘ, Vojtěch. Sociální vztahy v organizaci a jejich management. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4211-3. info
 • ČERNÝ, Vojtěch. Řeč těla: [neverbální komunikace pro obchodníky i pro běžný život]. 2. vyd. Brno: Edika, 2012. 296 s. ISBN 978-80-266-0124-1. info
 • BERNE, Eric. Jak si lidé hrají. Praha: Portál, 2011. 198 s. ISBN 978-80-7367-992-7. info
 • WAGNEROVÁ, Irena a KOL. Psychologie práce a organizace: nové poznatky. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 155 s. ISBN 978-80-247-3701-0. info
 • JIŘINCOVÁ, Božena. Efektivní komunikace pro manažery. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-1708-1. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Konflikty mezi lidmi. Vyd. 2. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-407-6. info
 • PRAŠKO, Ján a nbsp PRAŠKOVÁ a HANA. Asertivitou proti stresu. 2., přeprac. a dopl. vyd. Prah: Grada, 2007. 277 s. ISBN 978-80-247-1697-8. info
 • PLAŇAVA, Ivo. Průvodce mezilidskou komunikací: přístupy, dovednosti, poruchy. Vyd. 1. Praha: Grada, 2005. 146 s. ISBN 80-247-0858-2. info
 • PRAŠKO, Ján. Jak se zbavit napětí, stresu a úzkosti. Praha: Grada, 2003. 201 s. ISBN 80-247-0185-5. info
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 263 s. ISBN 80-7178-291-2. info
Výukové metody
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
Metody hodnocení
* Letní semestr
Klasifikovaný zápočet na základě účasti na kolokviu
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2020, léto 2021.