DDML405 Marketingové komunikace

Divadelní fakulta
léto 2018
Rozsah
1/2/2. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Úspěšné absolvování výuky odpovídající předmětům bakalářského stupně studia oboru Divadelní manažerství, specializace Divadelní produkce: Marketing I, Marketing II, Základy marketingového výzkumu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
CÍL
Cílem předmětu je v souladu s producentským zaměřením magisterského studia zajistit znalosti a jejich aplikaci v oblasti strategického řízení marketingu. Předmět zasazuje strategický marketing do systému firemních strategií, seznamuje studenty s jednotlivými oblastmi marketingové strategie, reflektuje změny a trendy v současné marketingové komunikaci a zdůrazňuje nutnost přistupovat k marketingovým řešením nikoli pouze systematicky, ale i kreativně.

Předmět rozšiřuje znalosti z oblasti marketingových komunikací nabyté v předmětech bakalářského stupně studia (především Marketing I, Marketing II a Základy marketingového výzkumu) a doplňuje základy nutné pro zpracování absolventského producentského záměru.

DESKRIPTORY
ZNALOSTI
Student dokáže:
- vysvětlit pojem marketingová strategie a zasadit jej do systému firemních strategií,
- vysvětlit pojmy strategie značky, strategie komunikačního mixu, korporátní identita,
- popsat a vysvětlit postup zpracování marketingové strategie organizace,
- popsat a vysvětlit základní principy metod sloužících ke zpracování marketingové strategie,
- vysvětlit pojem marketingový plán a vymezit jeho obsah,
- popsat a zhodnotit změny a trendy v současné marketingové komunikaci,
- vysvětlit rozdíl mezi pojmy kreativita a inovace.


DOVEDNOSTI
Student umí:
- na základě dílčích analýz zmapovat a vyhodnotit zásadní faktory vnitřního a vnějšího prostředí, které mají vliv na marketing vybrané kulturní organizace,
- navrhnout strukturu marketingové strategie vybrané organizace, reflektujíc kontext, v němž působí, a to včetně potřebného personálního, finančního, materiálního a informačního zajištění, stanovit kritéria, na jejichž základě bude marketingová strategie posuzována,
- na základě znalostí z projektového řízení určit zásadní předpoklady, rizika a milníky marketingového plánu, prostřednictvím něhož bude marketingová strategie implementována,
- reflektovat změny v současné marketingové komunikaci prostřednictvím esejí na témata zadaná pedagogem.

ZPŮSOBILOSTI
Student je schopen:
- volit a obhájit si vlastní postupy řešení při maximálním ohledu na vnější i vnitřní prostředí,
- samostatně vyhledat odpovídající materiály a informace potřebné ke zpracování zadaných úkolů,
- kriticky a samostatně nastudovat klíčové i doplňující materiály a prameny zadané pedagogem,
- plnit zadané úkoly s ohledem na stanovené termíny a v odpovídající kvalitě,
- sledovat aktuální trendy v oblasti marketingu a umí je začlenit do svého profesního rozvoje.
Osnova
 • - Vývoj, změny a trendy v současné marketingové komunikaci
  - Psychologické aspekty marketingových komunikací
  - Marketingová strategie (od analýz přes návrh po implementaci a vyhodnocení)
  - Komunikační strategie a strategie komunikačního mixu
  - Branding
  - Kreativita a inovace (nejen) v marketingu
Literatura
  povinná literatura
 • KLEON, A. Kraď jako umělec. Brno: Melvil, 2013. ISBN 978-80-87270-36-3. info
 • STROSS, R. Planeta Google. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-251-2412-3. info
 • GODIN, S. Fialová kráva – Marketing konečně jinak! Praha: Fragment, 2010. ISBN 978-80-253-1120-2. info
 • LEVINSON, J. C. Guerilla Marketing. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2472-7. info
 • OLLINS, W. O značkách. Praha: Argo, 2009. ISBN 978-80-257-0158-4. info
 • HUGHES, M. Buzzmarketing. Praha: Management Press, 2006. ISBN 80-7261-153-4. info
  doporučená literatura
 • KOTLER, P. a K. L. KELLER. Marketing Management. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4150-5. info
 • ADAIR, John. Umění kreativního myšlení. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3004-9. info
 • VYSEKALOVÁ, J. a Jan MIKEŠ. Image a firemní identita. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2790-5. info
 • HANZELKOVÁ, A., M. KEŘKOVSKÝ, D. ODEHNALOVÁ a O. VYKYPĚL. Strategický marketing. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-120-8. info
 • KELLER, K. L. Strategické řízení značky. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1481-3. info
 • KNIGHT, P. Vysoce efektivní marketingový plán. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1999-3. info
Výukové metody
FORMY VÝUKY
Přednáška/seminář
Počet hodin kontaktní výuky: 2 hodiny co 14 dní
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 3

VÝUKOVÉ METODY
Student poznatky získané přednáškou a samostudiem reflektuje a prakticky ověřuje při zpracování v průběhu semestru zadaných úkolů. Schopnost kriticky posuzovat vývoj a změny v současné marketingové komunikaci a prostředí student ověřuje prostřednictvím esejí na pedagogem zadaná témata.

Pedagog používá následující výukové metody:
- Přednáška
- Práce s textem
- Diskusní metody
- Heuristické metody
- Práce s videozáznamem
- Metody vytváření dovedností
- Individuální výuka, samostatná práce studentů
- Kritické myšlení
Metody hodnocení
Letní semestr
Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Pro úspěšné zakončení předmětu je třeba být účasten/účastna alespoň 80 % výuky v semináři, zpracovat úkoly a eseje na zadaná témata.

Procentuální váha hodnocení:
- aktivní přítomnost v semináři: 20 % hodnocení,
- zpracování a prezentace úkolů a esejí: 80 % hodnocení, vč. slovní zpětné vazby pedagoga (slouží k ověření znalostí, dovedností a způsobilostí studenta),
- eseje na zadaná témata: 30 % (slouží k ověření kritického myšlení studenta).
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2019, léto 2020, léto 2021.