DSCL506 Magisterská diplomová práce

Divadelní fakulta
léto 2017
Rozsah
0/0/32. 16 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Kateřina Bláhová (přednášející)
prof. Mgr. Ján Zavarský (přednášející)
Garance
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( DSCZ506 Magisterská diplomová práce )
Nutné současně navštěvovat tyto předměty: Seminář k magisterské diplomové práci
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Zápočet z tohoto kurzu student získává při odevzdání magisterské práce. Magisterská práce řeší dílčí odborný problém v zadaném rozsahu, obvykle související s problematikou scénografie. Student v ní musí prokázat schopnost samostatné odborné práce, zvládnutí příslušné odborné literatury a analýzy zkoumaného materiálu. Zadáním zápočtu školitel bakalářskou práci
    připouští k obhajobě.
Literatura
  • Šifner, František. Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2004. 18 s. info
  • Od abstraktu do závěrečné práce: jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech: praktická příručka. Edited by Helena Kubátová - Dušan Šimek. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. info
  • Nesvadba, Ladislav. Jak psát diplomovou práci: metodická příručka. Vyd. 1. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, 1989. 51 s. info
  • Eco, Umberto - Seidl, Ivan. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. info
Výukové metody
* Pravidelná výuka
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 0
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 8 (ZS), 32 (LS)
Metody hodnocení
Zápočet na základě odevzdání dokončené diplomové práce
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2018, léto 2019.