DDML205 Organizace mezinárodního divadelního festivalu II

Divadelní fakulta
léto 2017
Rozsah
1/1/6. 3 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Adéla Dědová (přednášející)
doc. MgA. Blanka Chládková (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( DDMZ205 Organizace mezinárodního divadelního festivalu II )
Absolvované předměty Organizace mezinárodního festivalu I, zimní semestr předmětu Organizacení mezinárodního festivalu II a Mezinárodní divadelní festival.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je aplikace divadelního managementu prostřednictvím řízené praxe. Studenti se na základě realizace projektu velkého rozsahu (festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER) učí pod supervizí aplikovat teoretické dovednosti získané v rámci prvního ročníku bakalářského studia.
Student po absolvování získá základní praktické vědomosti týkající se organizace festivalu, právní praktické povědomí související s divadelním event management. Umí pracovat v týmu, přebírat odpovědnost za vlastní úkoly a vnímá návaznosti jednotlivých činností v rámci širší organizační struktury.
Student je zapojen na střední organizační úrovně festivalového týmu, přináší vlastní kreativní náměty pro svoji sekční práci, je schopen sebehodnotit vlastní práci a poskytnout zpětnou vazbu ostatním zapojeným studentům.
Osnova
 • Letní semestr:
  Zapojení do organizace mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER (předmět DDML212) na střední řídící úrovni včetně průběžného vzájemného hodnocení a sebehodnocení v rámci semináře. Teoretická reflexe probíhá v rámci předmětu Organizace mezinárodního divadelního festivalu prostřednictvím zpracování, realizace a vyhodnocování základních projektových úkonů s touto osnovou:
  - zapojení do organizační struktury na střední řídící úrovni, odpovědnosti a pravomoci dané konkrétní organizační strukturou dle projektu,
  - dlouhodobé plánování činností, problematika řešení, vyhodnocení a zpětné vazby střední řídící úrovni,
  - řízení týmů, spolupráce, mezioborová komunikace (návaznost na obor jevištní technologie, dramaturgie, režie, herectví atd.), dokumentace a prezentace,
  - hodnocení týmů, sebehodnocení, hodnocení koordinátora.
  V lednu je uzavřen výběr koordinátora následujícího festivalového ročníku z řad studentů 2. ročníku. Festival se stává pro studentského koordinátora absolventským projektem.
  V únoru dojde pojmenování organizační struktury nadcházejícího ročníku.
  V dubnu, týden po ukončení festivalu, je novému týmu předána studenty 3. ročníku kompletní projektová dokumentace sekcí, festivalu a soupis postprodukčních činností. Studenti druhého ročníku přebírají festival, realizují postprodukci a připravují projektové záměry dalšího ročníku.
  V červnu jsou připraveny projektové záměry, jsou osloveny školy a realizuje se fundraisingový plán.
Literatura
  povinná literatura
 • Prováděcí projekt příslušného ročníku festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER, který je jedním z výstupů předmětu Organizace mezinárodního divadelního festivalu. info
 • KREJČÍ, Hana. Specifika uměleckých projektů. Pracovní sešit k publikaci Projektové řízení - Jak zvládnout projekty. 1. vyd. Brno: ACSA, 2014. 80 s. ISBN 978-80-7460-050-0. info
 • Digital Theatre Words. 2013. URL info
 • JEŽKOVÁ, Zuzana, Hana KREJČÍ, ŠVEC JAROSLAV a Branislav LACKO. Projektové řízení. Jak zvládnout projekty. 2013. 381 s. ISBN 978-80-905297-1-7. info
 • DVOŘÁK, J. Malý slovník managementu divadla. Praha: Pražská scéna, 2005. 312 s. ISBN 80-86102-49-1. info
 • DVOŘÁK, J. Kreativní management pro divadlo aneb O divadle jinak. Praha: Pražská scéna, 2004. 337 s. ISBN 80-86102-53-X. info
  doporučená literatura
 • MENEAR, P: Stage management and Theatre Administration. info
 • KIRITZ, N.J.: Plánování projektů a jeho písemná forma, 1998. info
 • DOLANSKÝ, V.: Projektový management. Grada 1996. info
 • KOTLER , Ph.: Marketing management, Victoria publishin, Praha1991. info
 • BLACK ,J.: Introduction to media communication. B&B Dubuque 1995. info
 • VERHAAR, J.: Projectmanagement. AHK Amsterdam 1998. info
 • HAGOORT , G. Cultural Entrepreneurship. HKU Utrecht 1993. info
 • ILCZUK, Dorota; MAGDALENA, Kulikowska. Festival Jungle, Policy Desert? : Festival Policies of Public Authorities in Europe. Španělsko : CIRCLE, EFRP, 2007. 287 s. Dostupné z WWW: . info
 • MATÁSEK, Lukáš. Risk Management Practices in Cultural Events: Theatre Festivals in the Czech Republic. Salford, 2009. 88 s. Diplomová práce. The University of Slatford, Business School. info
 • FREY, Bruno S., The Rise and Fall of Festivals - Reflections on the Salzburg Festival (June 2000). Zurich IEER Working Paper No. 48. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=236016 or doi:10.2139/ssrn.236016. info
 • LEDVINOVÁ, Jana. Profesionální fundraising: jak se osvobodit od finanční závislosti. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění, 2013. 129 s. ISBN 978-80-7331-294-7. info
 • CHLOUPEK, Vojtěch a A KOL. Smlouvy v divadelní praxi. 1. vyd. Praha: AMU, 2013. 233 s. Management umění - umění managementu. ISBN 978-80-7331-293-0. info
 • HAGOORT, Giep. Umělecký management v podnikatelském stylu. Praha: Akademie múzických umění v Praze & KANT – Karel Kerlický, 2009. ISBN 978-80-7437-008-3. info
 • CONTE, David M. a Langley STEPHEN. Theatre management: Producing and managing the performing arts. Hollywood: Calif: EntertainmentPro, 2007. 580 s. info
 • SRSTKA, Jiří. Autorské právo v divadle. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2006. 105 s. ISBN 80-7331-066-X. info
Výukové metody
Fromy výuky:
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: ZS 2, LS 4
Metody výuky:
Diskuzní metody, herusitické metody, samostatná a týmová práce studentů, prezentace
Metody hodnocení
* Zimní semestr
Zápočet na základě praktické činnosti v semináři a písemného výstupu sekce (projektový záměr, průběžná zpráva). Hodnocení provede a s pedagogem prokonzultuje studentský vedoucí příslušné organizační sekce festivalu.

* Letní semestr
Klasifikovaný zápočet na základě:
- praktické činnosti v semináři a písemného výstupu sekce pro stávající ročník festivalu (projektová dokumentace sekce, soupis postprodukčních činností). Hodnocení provede a s pedagogem prokonzultuje studentský vedoucí příslušné organizační sekce festivalu.
- praktické činnosti v semináři a písemného výstupu sekce pro budoucí ročník festivalu (postprodukce, koncept záměru sekce). Hodnocení provede a s pedagogem prokonzultuje studentský vedoucí příslušné organizační sekce festivalu.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.