DDBL104 Herecká výchova

Divadelní fakulta
léto 2017
Rozsah
0/4/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Aleš Bergman, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Petr Oslzlý
Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Út 14:30–16:00 203, Pá 10:15–11:45 203
Předpoklady
EVER ( DDBZ104 Herecká výchova )
Úspěšné absolvování předcházejícího semestru Herecké výchovy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Pochopení souvislostí situačního jednání. Vrůstání do cizího těla a psychiky, vědomá strukturace jevištního jednání jako cesta k vlastní herecké technice, umožňující fixaci tvaru a osvobozující výrazové prostředky z úzce osobního zaměření. Vytváření předpokladů ke skutečné herecké tvorbě cestou herecké proměny. U studentů režie a dramaturgie je kladen akcent nikoli na praktické herecké dovednosti, ale chápání souvislostí herecké tvorby a schopnost iniciace a analýzy herecké akce.
Osnova
  • V našem ateliéru vycházíme při studiu postavy z noetického akcentu přesahu člověka-herce směrem k dramatické postavě, aby pak v dalších fázích práce mohl být dostatečně nosný a inspirativní obraz jevištní postavy rozšiřován, přesahován právě kvalitativními hledisky vycházejícími z jedinečné osobnosti herce-člověka. To vše v bohatě strukturovaném vespolném jednání, naplněném jak ve svojí složce konativní, tak i referenční. V tomto semestru jde o úvod do studia postavy. Vycházíme z dramatických dialogů klasiků světového dramatu (zvl. Shakespeara), v nichž věk v situaci angažovaných postav, a tedy často i řešená problematika, konvenuje věku studentů. Text situací je pevně dán a chápán jako omezení, ale především tvůrčí inspirace. Navazujeme zde na předměty, rozvíjející schopnosti studentů při práci s hlasem, slovem a textem i na předměty pohybové. Text, slovo, se zde proměňuje ve vrstevnatou fyzickou akci; akce, tělo, se musí opět transformovat v jednání slovní. Jednání jedné postavy vyrůstá z jednání postavy druhé a naopak. Fyzické jednání je stavěno vůči slovnímu jak v souvislosti paralelní, tak kontrapunktické. Studenti se zde dostávají do kontaktu s celou škálou problematiky, související s tvorbou předpokladů pro bytostnou existenci ve stylizované jevištní situaci v procesu jejího „zkoušení“. (Situace nejsou režijně připravovány.) Klademe však také důraz na schopnost variantního myšlení, cítění a jednání. Každý dialog musí studenti vypracovat ve třech zcela nezávislých variantách, při nichž text celé hry, z níž byl dialog vybrán, může, ale nemusí, být brán v potaz.
Literatura
  • Hyvnar, J.: Francouzská divadelní reforma, Praha 1996. info
  • Jouvet, L. : Nepřevtělený herec. Orbis, Praha 1967. info
  • Křivohlavý, J.: Povídej, naslouchám. Praha: Návrat 1993. info
  • Mistrík, M.: Kapitoly o hereckom umení. Bratislava 1994. info
  • Stanislavskij, K. S.: Moje výchova k herectví. 2 sv. Praha 1946, 1954. info
  • VOSTRÝ, J. O hercích a herectví. Praha: Achát, 1998. info
  • Bergman, A.: Studie o herectví a jeho pedagogice. JAMU, Brno, 2016.
Výukové metody
Praktická kontaktní výuka, cvičení, samostatná příprava.
Metody hodnocení
Průběžné slovní hodnocení, zápočet na základě předváděček.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2017/DDBL104