DRCZ207 Od literatury k divadlu

Faculty of Theatre
Winter 2021
Extent and Intensity
2/0/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Martin Reissner, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Václav Cejpek
Ateliér režie a dramaturgie Josefa Kovalčuka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér režie a dramaturgie Josefa Kovalčuka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
Řádné zapsání v příslušném ročníku studia
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět sleduje vazby mezi krásnou literaturou a dramatikou, a to od 19. století až do současnosti. Důraz je kladen na významné osoby působící v českých zemích (česky a německy píšící), které tvořily v oblasti krásné literatury i dramatiky. Představení autorů je rozčlěno dle významných reprezentantů jednotlivých období a uměleckých směrů: 1.Obrozenecké hledání češství: Václav Thám a Prokop Šedivý 2.Cizí a naše: Josef Kajetán Tyl 3.Solitéři dvou kultur: Mácha a Sabina 4.Světová prozaička a zapomenutá dramatička: Marie Ebnerová z Eschenbachu 5.Velikáni mezi divadlem a literaturou: Jan Neruda, Jaroslav Vrchlický, Julius Zeyer 6.Nová sebedůvěra a nové směry: Fráňa Šrámek, Viktor Dyk 7.Politik a apolitik: Alois Jirásek a Jiří Mahen 8.Literatura, výtvarno, divadlo: Josef Lada a Adolf Hoffmeister 9.Pátečníci literární a divadelní: Čapci, František Langer a Vladislav Vančura 10.Dětem i dospělým: Vítězslav Nezval, František Hrubín a Ludvík Aškenazy 11.Ne/oficiální autoři: Pavel Kohout a Milan Kundera 12.Celostní umění možného: Petr Nikl, Arnošt Goldflam, Zdeněk Svěrák
Learning outcomes (in Czech)
Studenti budou po absolvování předmětu schopni: - základní orientace v české literatuře nové doby a získají povědomí o jinojazyčných literárních dílech s vazbou se středoevropskému prostředí
- základní orientace o česky píšících autorech věnujících se tvorbě v oblasti krásné literatury i dramatiky
- vymezit základní stylové, tematické a ideové tendence v jednotlivých obdobích z hlediska vazby dramatiky a krásné literatury
- argumentačně pracovat s nejnovějšími teoretickými a literárně-historickými poznatky o literární tvorbě v českých zemích (především česky psané, ale i psané německy)
- orientace v literární tvorbě českého jazyka pro dospělé i pro děti coby východiska dramatického zpracování.
Syllabus (in Czech)
 • Obrozenecké hledání češství: Václav Thám a Prokop Šedivý
 • Cizí a naše: Josef Kajetán Tyl
 • Solitéři dvou kultur: Mácha a Sabina
 • Světová prozaička a zapomenutá dramatička: Marie Ebnerová z Eschenbachu
 • Velikáni mezi divadlem a literaturou: Jan Neruda, Jaroslav Vrchlický, Julius Zeyer
 • Nová sebedůvěra a nové směry: Fráňa Šrámek, Viktor Dyk
 • Politik a apolitik: Alois Jirásek a Jiří Mahen
 • Literatura, výtvarno, divadlo: Josef Lada a Adolf Hoffmeister
 • Pátečníci literární a divadelní: Čapci, František Langer a Vladislav Vančura
 • Dětem i dospělým: Vítězslav Nezval, František Hrubín a Ludvík Aškenazy
 • Ne/oficiální autoři: Pavel Kohout a Milan Kundera
 • Celostní umění možného: Petr Nikl, Arnošt Goldflam, Zdeněk Svěrák
Literature
  recommended literature
 • Macura, Vl.: Znamení zrodu, H & H, Jinočany 1995, ISBN 80-85787-74-1.
 • Kol.: Dějiny české literatury. Ed. F. Vodička, K. Dvořák. Praha, ČAV 1960.
 • Novák, A.: Stručné dějiny literatury české. Olomouc, R. Promberger, 1946.
 • Reissner, M.: Literature for Children and Young People 2016. Moravská zemská knihovna, Brno 2016. 74 strany, ISBN 978-80-7051-214-2
Teaching methods (in Czech)
přednáška kombinovaná se seminární výukou, aktivní práce studentů s textem, práce s dobovými AV dokumenty a archiváliemi.
Assessment methods (in Czech)
průběžná individuální diskuse zaměřená na interpretaci textu, s nímž se studenti seznámili; záměřečné kolokviální vyhodnocení.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2016, Winter 2019, Winter 2020.
 • Enrolment Statistics (Winter 2021, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2021/DRCZ207