DHAZ205 Ensemble singing

Theatre Faculty
Winter 2022
Extent and Intensity
0/2/0. 1 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Mgr. Petr Svozílek (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Karel Hegner
Music Education and Voice Training Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Education and Voice Training Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Tue 16:15–17:45 302
 • Timetable of Seminar Groups:
DHAZ205/CH: No timetable has been entered into IS. P. Svozílek
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Výuka ansámblového zpěvu je nedílnou součástí hudebního vzdělání studentů činoherního herectví, v praxi se s problematikou zpívání ve vícehlasém seskupení setkávají velmi často. Systematická příprava studentům zvyšuje šance pro uplatnění v divadlech, kde jsou v současné době často uváděna hudebně-dramatická díla: muzikály i činohry s výraznou hudební složkou. Významně se prohlubuje schopnost pěvecko - hereckého uchopení požadované úlohy v rámci teamové spolupráce. Student se naučí vést svůj part a zároveň adekvátně reagovat na ostatní kolegy na jevišti. Ve vyšších ročnících se předpokládá spolupráce
s kabinetem pohybu za účelem správné koordinace zpěvní a taneční složky hereckého ansámblu.
Learning outcomes (in Czech)
Aplikace teoretických znalostí do praktických výstupů v požadovaných interpretačních tvarech. Schopnost doladit se intonačně a dynamicky do příslušného hlasu na základě práce s dechovou oporou. Artikulační jistota ve zpívaném vícehlasém textu. Zapojení pohybové (taneční) složky. Schopnost partnerského a skupinového cítění - vnímání sebe v rámci celku.
Syllabus (in Czech)
 • Rytmická a intonační cvičení, pěvecká cvičení na rozezpívání, sluchová analýza, hudební terminologie. Složitější ( tří - čtyřhlasé) úpravy písní širšího žánrového okruhu a různých stylů. Propojení s ansámblovou hereckou, event. taneční akcí. Důraz na přirozený, stylově správný projev a sdělnost. Rozvíjení muzikality a schopnosti přirozeného propojení mluvního a zpěvního hlasu hledáním společných atributů (důrazy, artikulace, barva hlasu). Veřejná vystoupení s doprovodem klavíru. Propojení sólového a sborového zpěvu šansonového charakteru s poezií v rámci spolupráce v předmětu Umělecký přednes.
Literature
  recommended literature
 • Originální notové materiály, vícehlasé transkripce písní různých žánrů,arr. Mac Huff, Kirby Shaw, Carl Strommen, Andy Back ad.,vlastní úpravy přizpůsobené požadavkům, dispozicím a potřebám studentů daného ročníku. info
 • Mertl, Ivo: Abeceda pro hudebníky, Brno 1999. info
 • Jelínek, Stanislav: Základní hudební pojmy, Kladno 2006. info
 • Kofroň, Jaroslav. Učebnice intonace a rytmu, Praha: 1985. info
 • Lýsek, František. Vokální intonace a rytmus. Praha :1955. info
 • Doležil, Metod. Intonace a elementární rytmus. Praha :1979. info
Teaching methods (in Czech)
Cvičení
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
Assessment methods (in Czech)
Klasifikovaný zápočet (zápočet) na základě docházky a pokroku studenta. Samostatná klauzura v podobě veřejné pěvecké předváděčky, event. klauzura spojená s předmětem Umělecký přednes.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2022/DHAZ205