Činoherní herectví

Magisterské prezenční jednooborové, čeština, 4 roky 
Rozbalit vše

Studium herectví je organizováno ve čtyřech samostatných ateliérech, z nichž každý při respektování základní společné linie volí specifickou a osobitou cestu, aplikaci metod herecké tvorby, v akcentech atd. První cyklus studia zahrnuje jednak získání základních psychofyzických schopností a dovedností s postupným zřetelem k vytváření jevištní postavy a důkladnou teoreticko – historickou průpravu. Druhý cyklus rozvíjí tyto schopnosti a směřuje k psychologicky dostředivé tvorbě s dalším posílením teoretického zázemí studentů. Studenti jsou vedeni k ovládání vnitřní a vnější herecké techniky, učí se zvládat problematiku vytváření postavy, motivace, podtextu a situačního kontextu. K prohlubování jejich tvořivé individuality přispívají v teoretické rovině zobecňující reflexe procesu herecké tvorby a vyhledávání osobního tématu jako východiska k přípravě diplomové práce. Přes otevřenou možnost vlastní tvorby studijního programu v rámci jednotlivých ateliérů existuje celková koncepce studia činoherního herectví, která prostupuje studijními plány jednotlivých ateliérů. Skladba pohybových a hlasových disciplín je určována zřetelem, aby techniky těchto předmětů studenti zvládli podrobně a důsledně. pro výsledný efekt učebního procesu je podstatné nepřetržité usilování o vzájemné vazby mezi jednotlivými předměty a jejich aplikace ve vlastní herecké práci. Cílem studia je vychovat svobodnou tvůrčí osobnost vybavenou předpoklady pro profesní působení v oboru, nicméně jako individualitu otevřenou novým přístupům a podnětům a uvědomující si potřebu dalšího stálého vzdělanostního růstu.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • schopnost samostatné analýzy dramatického textu a vymezení jeho praktických problémů pro potřeby hereckého ztvárnění (stanovení motivací, konfliktů, charakteristických rysů postavy, žánru předlohy apod.)
  • schopnost stanovení vhodné metody pro hereckou interpretaci textu a její praktické provedení na bezvadné profesionální úrovni (bezvadná výslovnost, přednes verše, přirozená intonace, dechové techniky)
  • pohybovou vybavenost (temporytmické cítění, plastika pohybu, práce s centrem, základy tanečních technik)
  • schopnost psychofyzické proměny do postavy (její další modelování v závislosti na zvoleném jazyku a stylu inscenace)
  • schopnost tvořivé spolupráce s hereckými partnery (vzájemný styk, timing, improvizace)
  • schopnost tvořivé spolupráce s užším inscenačním týmem při tvorbě představení (režisér, dramaturg, scénograf)
  • schopnost dalšího samostatného studia speciálních jevištních dovedností v závislosti na konkrétních potřebách inscenace (step, šerm, zpěv, tanec apod.)
  • kreativní herecká práce s kostýmem a prostorem
  • schopnost praktického využívání prvků různých hereckých metod a teorií ve své vlastní umělecké tvorbě originálním způsobem
  • schopnost prezentovat originální umělecký výkon celého týmu na veřejnosti, jsou připraveni nést plnou zodpovědnost za práci skupiny
(?)

herecké angažmá v divadelních souborech

herecké výkony ve filmu a v televizi

herecký výkon v rozhlase

moderování

dabing

vedení amatérských souborů

možný uchazeč o doktorský studijní program

vysokoškolský pedagog (obor herectví)

(?)

Studenti si musí zapsat a absolvovat předměty označené jako základ oboru. Svůj studijní plán si doplňují z předmětů osobní specializace z nabídky svého ateliéru a z nabídky Divadelní fakulty.

(?)

Úspěšné absolvování všech předmětů označených jako základ oboru.

Dosažení minimálně 240 kreditů.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky

Dějiny světového divadla

Dějiny českého divadla

Teorie a metody herecké tvorby

Obhajoba absolventského magisterského projektu

Obhajoba diplomové práce

(?)
4
Aktivní studenti
284

Specifikace oboru

Obor: Činoherní herectví
Zkratka: CINHER
Kód: 8203T001
Typ: magisterský
Titul: MgA.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: M8203 M-DRAUM Dramatická umění
Divadelní fakulta
Obor zajišťuje:
Divadelní fakulta
Garant oboru:
doc. Mgr. Aleš Bergman, Ph.D.

Studijní katalog

Nejčastěji zapisované předměty