Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Koncepce oboru vychází z předpokladu, že profese televizního a rozhlasového dramaturga a scénáristy vyžaduje jak specializovanou průpravu, tak širší erudici v problematice kulturní historie, masové komunikace a v pestré škále uměleckých a publicistických žánrů.

Cílem výuky je výchova dramaturgů a scénáristů, kteří jsou technicky zruční a zároveň přemýšliví a umělecky tvořiví. Studijní program proto kromě přednášek o tvorbě rozhlasových a televizních žánrů zahrnuje výuku zaměřenou na společenský kontext masových médií a kultury vůbec, na typologii filmu a jeho dějiny, na uměleckou kritiku a na vybrané kapitoly z poetiky a literární historie. V seminářích autorské tvorby (creative writing) a při výuce o mediálních žánrech jsou studenti soustavně vedeni k samostatným pokusům o publicistické, prozaické a dramatické útvary. Zvláštní pozornost se věnuje rozhlasovým a televizním adaptacím literárních děl.

Studium v rámci Divadelní fakulty posluchačům umožní kontakt s řadou jiných oborů dramatických umění, s jejich akcemi a projekty, a také s pracovníky veřejnoprávních médií.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • uvědomují si etický rozměr uměleckého poznávání a tvorby
  • uvědomují si rizika mediální manipulace a z toho plynoucí tvůrčí odpovědnost
  • reflektují aktuální vývoj v mediální sféře
  • v kvalifikovaném projevu dokážou uplatnit základní terminologii oboru v rodném i cizím jazyce
  • jsou schopni na profesionální úrovni spolupracovat v týmu
  • mají jasnou představu o významu jednotlivých složek  televizních a rozhlasových realizačních týmů
  • samostatně získávají další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti především na základě praktické zkušenosti a jejího vyhodnocení, ale také aktivním studiem teoretických poznatků
  • uvádějí do vzájemného vztahu teorii a praxi oboru, jsou schopni dávat do kontextu různé teoretické přístupy
  • cíleně a efektivně využívají svou imaginaci i racionalitu ve prospěch sdělení
(?)

Absolvent je připraven pro scenáristickou praxi s pestrou škálou uplatnění – rozhlasové, televizní a filmové projekty, cyklické a solitérní pořady, dramatická, publicistická a dokumentární tvorba. V oblasti rozhlasové dokumentární a publicistické tvorby je schopen vytvářet kompletní autorské pořady (námět, scénář, režie, technická realizace – záznam, střih). V oblasti audiovizuální tvorby je připraven pro práci v realizačních týmech v pozici scenárista, dramaturg s praktickou zkušeností z oblasti kamery, střihu a zvukového záznamu. Je vybaven jak pro pohotovou práci v mediálním provozu, tak pro samostatné tvůrčí projekty. Jazykové vybavení absolventa je adekvátní pro možné uplatnění na mezinárodní úrovni.

(?)

Studenti si musí zapsat a absolvovat předměty označené jako základ oboru. Svůj studijní plán si doplňují z předmětů osobní specializace z nabídky svého ateliéru a z nabídky Divadelní fakulty.

(?)

Úspěšné absolvování všech předmětů označených jako základ oboru.

Dosažení minimálně 180 kreditů.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky

Státní zkouška z rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky

Obhajoba absolventského bakalářského projektu

Obhajoba bakalářské práce

(?)
0
Aktivní studenti
122

Specifikace oboru

Obor: Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika
Zkratka: RTDS
Kód: 8203R057
Typ: bakalářský
Titul: BcA.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B8203 B-DRAUM Dramatická umění
Divadelní fakulta
Obor zajišťuje:
Divadelní fakulta
Garant oboru:
prof. Mgr. Jan Gogola

Studijní katalog

Nejčastěji zapisované předměty