Kompozice

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Cílem studia je připravovat skladatele pro samostatnou tvůrčí činnost především v oblasti autonomní tzv. vážné hudby (akustické i elektroakustické), ale také hudby užitkové (tzn. scénické v oblasti divadla, filmu, počítačových her atd.) a částečně i v oblasti hudby non-artificiální (rocková a populární hudba). Příprava na odborně orientované povolání pedagogického směru pro stupeň základních uměleckých škol.

Profil uchazeče:

základním předpokladem pro přijetí ke studiu je talent, schopnost tvůrčí představivosti, kreativního uplatňování nabitých znalostí a dovedností a má základní předpoklady pro studium na VŠ. Uchazečem je zpravidla absolvent konzervatoře, gymnázia nebo jiné střední odborné, nebo vysoké školy, který prokáže u přijímacích zkoušek v případě specializace Kompozice nebo Kompozice scénické a filmové hudby své znalosti oboru na úrovni absolventa konzervatoře v oboru Kompozice (má základní znalosti z harmonie, polyfonie, instrumentace, dějin hudby atd. a je schopen je prakticky demonstrovat včetně tvorby krátkých studií s využitím modálních nebo seriálních principů, číselných řad apod.). Uchazeč má dále schopnost logické úvahy, systémového a zároveň tvůrčího myšlení, zajímá se o nejrůznější umělecké směry a trendy, hudební žánry a styly, měl by zároveň ovládat hru na nějaký akustický nebo elektroakustický nástroj, umí využívat současné hudební i kancelářské informační technologie a je aktivní ve vyhledávání příležitostí k uplatnění vlastního názoru v autorské prezentaci. Je vybaven znalostí jednoho světového (v ideálním případě anglického) jazyka na středoškolské úrovni.

Absolvent disponuje:

- komplexním přehledem o problematice oboru Kompozice v celé své škále,

- značným stupněm dovedností v oblasti oboru Kompozice včetně zvládnutí základního okruhu kompozičních technik 20. století,

- hlubokými znalostmi hudební historie a vývoje uměleckých směrů,

- dobrými jazykovými znalostmi včetně orientace v hudební terminologii,

- dostatečným vhledem do oblasti pedagogické práce: metodiky, didaktiky pedagogiky a psychologie

- praktickými zkušenostmi získanými prací na fakultních nebo celoškolských projektech (sólové projekty, komorní a orchestrální projekty často s mezinárodní účastí) popř. zkušenostmi získanými studijním pobytem v zahraničí,

- praktickými zkušenostmi získanými participací (tvorbou akustické nebo elektroakustické hudební složky) na školních projektech, inscenacích ve školním studiu a hudebně dramatické laboratoři a na mezinárodním festivalu SETKÁVÁNÍ NOVÉ HUDBY+.

Absolvent se během studia setkává se zahraničními odborníky z nejrůznějších oblastí, souvisejících s oborem.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • prokázat odborné znalosti v oblasti historie oboru, je vybaven vlastním poznáním stěžejních uměleckých děl oboru, je informován o nejrůznějších stylech tzv. soudobé vážné hudby 20. století atd.,
  • využít získané dovednosti při tvorbě autonomních děl z oblasti  tzv. soudobé vážné hudby menšího rozsahu, při aplikaci nejrůznějších stylů tzv. soudobé vážné hudby 20. století v rámci vlastních studií atd.,
  • aplikovat obecné způsobilosti práce v týmu, ve spolupráci s vůdčí osobností tvůrčího kolektivu (dramaturgem, dirigentem, režisérem), volit vhodnou stylovou a žánrovou linii a vytyčit prostředky a časový harmonogram atd.
(?)

Absolvent se může uplatnit v těchto charakteristických profesích:

- skladatel tzv. vážné hudby,

- skladatel tzv. scénické hudby,

- hudební režisér při záznamu hudby v rozhlasu, televizi, na CD atd.,

- pedagog na všech stupních hudebního vzdělávání (ZUŠ, konzervatoř, vysoká škola) v rámci nejrůznějších předmětů (kompozice, teorie kompozice, hudební nauka, dějiny hudby atd.).

Absolvent se může uplatnit v těchto relevantních profesích:

- hudební dramaturg v divadlech všech typů a kulturních institucích,

- hudební dramaturg uměleckého souboru,

- hudební dramaturg v umělecké agentuře,

- hudební dramaturg festivalu.

(?)

Studijní plán obsahuje předměty povinné, povinně volitelné a volitelné a povinné umělecké výstupy ze studia.

(?)

Student musí získat 60 kreditů za každý rok studia a ukončit studium státní závěrečnou zkouškou z vybraných předmětů, obhajobou absolventského výkonu a obhajobou bakalářské práce.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky:

Obhajoba absolventského projektu, Obhajoba bakalářské práce, Psychologie a Pedagogika, Metodika hudebně-teoretických disciplín, Teorie kompozice I

(?)
0
Aktivní studenti
44

Specifikace oboru

Obor: Kompozice
Zkratka: KOMPOZ
Kód: 8201R070
Typ: bakalářský
Titul: BcA.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B8201 B-HUDUM Hudební umění

Studijní katalog

Nejčastěji zapisované předměty