Scénografie

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Ateliér scénografie je veden jako syntetizující cesta k sebevyjádření, která propojuje tvorbu v prostoru, čase a situaci. Je tedy řízenou cestou koncepčního myšlení a tvorby, sdružující současné dramatické, výtvarné a technologické prostředky. Smyslem syntézy je vizuální rozvíjení tematicky vázaných literárně dramatických i volných myšlenkových obsahů. Struktura výuky zahrnuje postupy směřující:

k získání všeobecných znalostí v oblasti hmotné kultury, výtvarného umění, filosofie a divadla jako profilujícího předmětu,

ke zvládnutí výtvarných výrazových prostředků (kresba, malba, grafika, plastika, instalace, akční - umění, foto, video, light design a práce na PC),

k analýze a vizuální transformaci zadaného tématu metodou asociačních řad, k volnému zpracování témat neinterpretační cestou, za použití svébytných forem

k získání potřebných technologických základů jevištní, kostýmní, výstavní a výtvarné tvorby a světelného designu

Syntézou těchto postupů a tvůrčím zaměřením pedagogů se profiluje ateliér zaměřený nejen na klasickou scénografii a kostýmní tvorbu, ale i na tvorbu experimentální, módu a design. Souběžně se zabývá performancí, instalací, grafikou, novými médii a výstavnictvím.

Studium scénografie probíhá na dvou stupních. Během tříletého bakalářského studia student získá základní dovednosti samostatné práce při zrodu představení, je schopen rozebrat text či téma a tvůrčím způsobem zpracovat zadané úkoly při přípravě a realizaci inscenace. Studium obhajuje bakalářskou diplomovou prací a bakalářským uměleckým výkonem.

V navazujícím dvouletém magisterském studiu student samostatně pracuje na osobních tématech a spolupracuje na inscenacích realizovaných ve školním studiu Marta. V magisterském studiu se profiluje osobnost studenta jako samostatného tvůrce i člena tvůrčích realizačních týmů.

Ateliér scénografie usiluje o propojení určitých výukových programů s jinými školami uměleckého zaměření (FAVU Brno, VUT Brno), diversifikuje potřebné předměty a spolupracuje s pedagogy dalších oborů, kteří obohacují výuku. Účastní se tuzemských a mezinárodních festivalů a výstav.

Vedle plnění akademických úkolů se studenti Ateliéru scénografie pravidelně účastní:

programů v rámci ateliéru: Dny otevřených dveří, Dny scénografie, PQ, ateliérové výstavy a akce, nezávislé projekty a dílny,

programů v rámci školy: předváděčky, představení v divadle Marta, Mezinárodní festival Setkání / Encounter, pouliční divadlo, Slavnost masek, meziateliérové dílny,

programů nad rámec školy : semináře a stáže, spolupráce s jinými fakultami.

Charakter studia v ateliéru scénografie a jeho strukturu a vývoj určuje výběr odborníků vyučujících profilové předměty ve svých ateliérech a zaměření jejich odborné činnosti.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • jsou schopni samostatně vymezit komplexní praktické nebo teoretické téma a řešit je tvůrčím způsobem s využitím vybraných teorií, konceptů a metod oboru, včetně kritické reflexe
  • studenti analyzují svébytným způsobem literární, dramatické, hudební téma, s přihlédnutím na výtvarně-dramatickou složku jejich odbornosti
  • svou uměleckou činnost jsou schopni reflektovat v rámci mezinárodního uměleckého  kontextu
  • zkoumají a rozšiřují základní umělecké postupy oboru způsobem přinášejícím nové inspirační podněty, v rámci témat zkoumají oborové přesahy a nové cesty vyjádření a percepce
  • vytvářejí původní autorská díla nesporné umělecké kvality, veřejně prezentovatelná, vykazující individuální a originální přístup k tématu
  • jsou schopni v písemném projevu teoreticky reflektovat svou tvorbu a v uměleckém výkonu na profesionální úrovni ztvárnit určité téma s použitím individuálních tvůrčích metod
  • prezentují originální umělecký výkon vlastní nebo týmový na veřejnosti, a to i na mezinárodním fóru
(?)

Studenti si musí zapsat a absolvovat předměty označené jako základ oboru. Svůj studijní plán si doplňují z předmětů osobní specializace z nabídky svého ateliéru a z nabídky Divadelní fakulty.

(?)

Úspěšné absolvování všech předmětů označených jako základ oboru.

Dosažení minimálně 120 kreditů.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky

Dějiny scénografie 20. století

Obhajoba magisterské diplomové práce

Obhajoba magisterského absolventského projektu

(?)
0
Aktivní studenti
61

Specifikace oboru

Obor: Scénografie
Zkratka: SCENOGR
Kód: 8203T058
Typ: magisterský navazující
Titul: MgA.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N8203 N-DRAUM Dramatická umění
Divadelní fakulta
Obor zajišťuje:
Divadelní fakulta
Garant oboru:
doc. Mgr. Jana Preková

Studijní katalog