Obsah: • Souhrnně o e-learningu; jak začít, • Agendy pro vystavování materiálů, • Tvorba dokumentů k výuce (souborů, obrázků, prezentací, ...), • Správce souborů, • Hledání podobných souborů ve Správci souborů, • Interaktivní osnovy, • Odpovědníky, • Sady otázek, • Úprava popisu odpovědníku, • Typy otázek v odpovědnících, • Dril - učení s prodlevami, • Dril - tvorba a úprava vlastní učebnice, • Editor HTML, • Tisk a skenování písemek, • Program Skenování do IS JAMU, • Rozpoznávání (OCR) naskenovaných dokumentů, • Záložky, • Volba cizí identity v e-learningu, • Komunikace se studenty

Souhrnně o e-learningu; jak začít


 1. Co je e-learning?

  E-learning je učební proces využívající informační technologie vč. síťového prostředí. Hlavní cíle jsou dva. Prvním cílem je rozvinout distanční výuku. Statisticky se ví, že při samostudiu bez učitele značný podíl studentů nedokončí kurs. E-learningové techniky se snaží úlohu učitele částečně zastoupit pomocí
  • pokročilých studijních materiálů, kde si student volí míru hloubky (obtížnosti) probíraného tématu a kde je výklad doplněn multimediálně - obrázky, nahrávky, videonahrávky
  • testových agend, kde si student může vyzkoušet, nakolik látku chápe a umí ji aplikovat
  • komunikačních agend, které zprostředkovávají samostudentovi kontakt se spolužáky a s tutorem (diskusní fórum, diskuse v reálném čase na počítačové síti)
  • administrativních nástrojů, které učiteli pomáhají efektivně hodnotit studenty, vytvářejí statistiky na základě kterých může být kurz dále zlepšován atd.
  Dobře didakticky udělané plně e-learningové kurzy mohou zpřístupnit vysokoškolské studium i lidem, kteří se nemohou účastnit prezenční výuky. V prostředí IS MU se může jednat o bezplatné i o komerční e-learningové kurzy určené široké veřejnosti.

  Druhým cílem je podpořit běžné formy výuky. Výše popsané nástroje nabízí Informační systém všem učitelům pro podporu jejich pedagogických cílů. Nástroje lze využít zcela samostatně, nebo v součinnosti s fakultní podporou - např. potřebujete pomoci s převodem studijního materiálu do vhodného formátu, s vytvořením sady testových otázek, s nastavením Katalogu předmětů tak, aby vámi pověření tutoři (např. vytipovaní studenti) mohli moderovat diskusní fórum, odpovídat na dotazy, opravovat domácí úlohy. Máte-li zájem být e-learningově aktivní, informujte se u fakultního e-technika nebo na jeho adrese etech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.

 2. Lze zpřístupnit e-learningový kurz osobám bez UČO?

  V IS MU je možné vytvořit jednak e-learningový kurz v rámci prezenčního nebo kombinovaného studia (ve vypsaném předmětu a konkrétním studijním období), je ale rovněž možné vytvořit e-learningový kurz bez návaznosti na studium, studijní období či předmět (obdoba MOOC neboli Massive Open Online Course). Takový kurz (nezávislý na studijním období a předmětu) může jeho autor/učitel zpřístupnit jakékoliv osobě (i osobě bez UČO).

  Kurz určený pro veřejnost může autor/učitel zájemcům o studium zpřístupnit zdarma nebo ho může prodávat přes Obchodní centrum MU.

  Osoba bez UČO si samostatně založí v IS MU účet (získá tím UČO) a může si zapisovat na Elportálu zveřejněné e-learningové kurzy. E-learningový obsah kurzu autor vytváří pomocí nástrojů v IS MU, konkrétně v Záznamníku učitele. Použít může všechny e-learningové aplikace jako Studijní materiály, Odpovědníky, Interaktivní osnovy, Odevzdávárnu apod.

  Máte-li zájem takový kurz vytvořit, obraťte se na fakultního e-technika.

  Elportál → E-kurzy pro veřejnost

 3. E-learningové aplikace

  Nástroje pro vytváření obsahu e-learningových kurzů jsou učiteli dostupné v Záznamníku učitele.

   Studijní materiály
   Učitel → Studijní materiály → Manipulace se studijními materiály → Učební materiály

   Nápověda → E-learning → Vystavení studijních materiálů
   Umožňují vystavit různé typy materiálů. Student přehledně vidí nové materiály, učitel má k dispozici statistiky čtenosti. Skupiny materiálů lze vkládat a stahovat na domácí počítač hromadně (ZIPem). Do agendy lze přenést stávající materiály vystavené na běžném webu. IS automaticky převádí materiály do textové verze, aby v nich bylo možné vyhledávat.

   Odevzdávárny
   Učitel → Studijní materiály → Odevzdávárny

   Nápověda → Učitel → Odevzdávárny úkolů
   Do odevzdávárny student vkládá domácí úkol, IS umožní úkol opravit ev. obodovat v Poznámkovém bloku.

   Lze nastavit tak, že student má k dispozici úlohy spolužáků (např. přednesené referáty).

   Odpovědníky
   Elektronické testy obsahující zadání/otázky, na které studenti reagují (testové otázky s jednou či více správnými odpověďmi, zaškrtávací výběry, vpisování textů, atd.). Využít jich lze pro procvičování, ostré zkoušení u počítače nebo skenovací testy. Jsou v nich integrovány bezpečnostní prvky, které zamezí např. předčasnému nežádoucímu úniku zadání nebo působí preventivně proti opisování. V Odpovědnících je možné připravit cvičení k vykládanému textu, práce nad daným textem, drilování informací určených k naučení se nazpaměť, ověřovací testy apod.

   Přečtěte si úvod k agendě:

   Nápověda → E-learning → Odpovědníky

   Interaktivní osnovy
   E-learningový obsah a aktivity kurzu může učitel studentům organizovat v osnově. Sem lze soustředit obecné informace ke kurzu, jeho organizaci a výuce. Osnovu lze pojmout jako rozcestník k tématům, výukovým celkům (týdnům, modulům apod.) nebo z ní lze udělat vkládáním textových komentářů ucelený výukový materiál mající charakter elektronického interaktivního výukového webu.

   Učitel → Interaktivní osnovy
   Nápověda → E-learning → Interaktivní osnovy

   Diskusní fóra předmětu
   Učitel se fóra předmětu účastní podle svého zájmu, aktivita není povinná. Blíže viz Nápověda.

   Rozpisy témat
   Agenda Rozpisy témat zjednodušuje učiteli zadávání a organizaci seminárních prací a projektů ve výuce. Umožňuje mu definovat témata seminárních prací, referátů, projektů a zajistit studentům možnost a podmínky pro samostatné přihlášení se k tématu. Učiteli poskytuje nástroje pro hromadnou práci s tématy a přihlášenými studenty. Agendu lze využít také v případě, že vyučující potřebuje studenty semináře rozdělit na skupiny a zorganizovat třeba pracovní týmy.

   Učitel → Rozpisy témat
   Nápověda → Učitel → Rozpisy témat

 4. Jak začít s přípravou kurzu? Ujasněte si, co chcete dělat.

  Běžný postup přípravy kurzu zahrnuje tyto kroky:

  Ujasněte si, pro koho chcete kurz vytvořit (pro studenty v předmětu, pro veřejnost, placený, bezplatný), jaké aktivity v kurzu chcete provozovat a jaké materiály chcete připravit. Základní možnosti:

  • statické učební materiály (html, word, pdf, ...)
  • sběr krátkých úloh - vystavit např. zadání, na které má student reagovat odstavcem textu vepsaným přímo do IS
  • sběr souborů - eseje, domácí úlohy, vypracované příklady, které student vloží do IS jako soubor
  • volná diskuse, podpora kontaktu studentů
  • diskuse podle určitých pravidel - např. otevřít téma, do určitého termínu se mají studenti vyjádřit a navzájem se komentovat, zvlášť kvalitní reakce ocenit
  • procvičování - nehodnocené testy, obvykle velké množství příkladů
  • průzkumy - ankety, dotazníky
  • vyzkoušejte se - otázky pro studenty pro ověření míry znalostí
  • testy - reálné zabezpečené zkoušení na známky
  • oživené texty - obohacení statického výkladu o cvičení, otázky, doplňovačky
  • odkazy na internetové zdroje, např. testy a cvičení na jiných serverech

 5. Jak začít s materiály, odevzdávárnami a diskusí?

  V agendě
  Studijní materiály .. Učební materiály
  můžete vytvořit složky pro jednotlivé typy vystavovaných materiálů, např.
  • Výklad gramatiky
  • Čtení
  • Nahrávky k poslechu
  • Slovníky
  • Přehled cvičení z Internetu
  Členění je libovolné, lze i více úrovní, tak aby pro vás byly materiály přehledné. Do složek umístěte statické materiály, které chcete vystavit. Buď je vložte jako soubory nebo vepište editorem (textově či editorem HTML). Můžete také vložit odkaz na internetový zdroj (např. slovník).

  Chcete-li sbírat domácí úlohy (soubory), doporučujeme založit složku Odevzdávárny a v ní podsložky pro jednotlivé sběry úloh. Pomocí Upravit práva .. Otevřít složku jako odevzdávárnu je studentům zpřístupníte.
  Další viz Nápověda ke Studijním materiálům.

  Složka testbank je speciální - využijete ji pro ochranu svých odpovědníků a testových otázek. Prostudujte si Nápovědu ke správě Odpovědníků.

  Pomocí agendy Diskusní fórum můžete se studenty diskutovat. Chcete-li fórum využít ke složitějším didaktickým účelům, popište pravidla diskuse např. v prvním příspěvku vlákna. Můžete vlákno moderovat (mazat příspěvky).

  Studenti ve svém rozhraní vidí přehled vložených materiálů (a počty nových nečtených), přehled odevzdáváren, dostupných odpovědníků a počty nových příspěvků v diskusním fóru.

 6. Je doporučen nějaký formát pro tvorbu učebních textů pro e-learning?

  Zatím není stanoven preferovaný formát. Máte-li s nějakým dobrou zkušenost, doporučte jej fakultní podpoře nebo tvůrcům IS.

 7. Mohu si přenést e-learningové materiály z jiných systémů do IS?

  Ano. Vystavované materiály lze přenést bez problémů. Chcete-li do systému vložit rozsáhlé sady textových otázek v jiném formátu, poraďte se s fakultní podporou.

 8. Lze v IS spravovat placené kurzy?

  V IS MU lze vytvářet a tutorovat také placené kurzy. Jejich prodej je řešený přes Obchodní centrum MU. Koupit a začít studovat takový kurz může kdokoliv z internetu, aniž by musel osobně navštívit univerzitu. Nástroje pro vytvoření kurzu jsou dostupné v Záznamníku učitele. Při zájmu o tuto aktivitu se poraďte s fakultním e-technikem.

 9. V jakém rozsahu využívají jednotlivé fakulty e-learningové nástroje?

  Podívejte se do statistiky na
  Elportál → Statistiky studijních materiálů: přehledové, podrobné

Agendy pro vystavování materiálů


 1. Stručně o možnostech agend pro vystavování materiálů

  Níže uvádíme sadu agend s podobným principem a ovládáním - strom se složkami, do nichž lze vkládat materiály a nastavovat práva pro přístup.
  • Manipulace se studijními materiály
   1. Vystavení různých typů studijních materiálů učitelem (světu, uživatelům IS, studentům předmětu).
   2. Otevírání odevzdáváren - složek, kam student vkládá svoje elektronické práce pro hodnocení vyučujícím.
  • Archiv závěrečných prací
   1. Vystavení bakalářské, diplomové, disertační práce studentem
   2. Prohlídka vystavených prací
  • Dokumentový server
   1. Vystavení vyhlášek, směrnic, zápisů z jednání široké fakultní veřejnosti
   2. Zpřístupnění materiálů menší skupině osob (kolegium děkana, akademický senát, ...)
  • Úschovna
   1. Odložení si souboru pro následné vyzvednutí
   2. Krátkodobé vystavení souborů osobám ze školy nebo z Internetu
   3. Možnost přijímat velké soubory, které e-mail odmítne
   Návod k agendě:
   Osobní administrativa → Úschovna .. návod

 2. Hierarchický strom materiálů, navigace v něm

  Studijní materiály lze pro přehlednost členit na složky. Ve složkách mohou být další podsložky, nebo jednotlivé soubory. Materiálem může být také adresa stránky v internetu. Kliknutím na název složky, souboru či odkazu rozbalíte obsah. Informace o nastavení složky nebo souboru (přístupová práva, atributy, adresa) najdete po kliknutí na ikonku montážního klíče vedle názvu složky nebo souboru. Tmavou barvou jsou označeny dosud nepřečtené materiály. Nechcete-li, aby se vám určitý objekt (soubor, složka, test, ...) zobrazoval mezi nepřečtenými, a nechcete-li jej ani číst, můžete tyto objekty označit a poté použít v menu 'Operace' volbu 'označit jako přečtené'. U takových přístupů říkáme, že uživatel objekt odmítl číst (počty přečtení a počty odmítnutí se zobrazují ve statistice přístupů).

  [1] název předmětu
  [2] přehled složek a počet souborů v nich
  [3] přístupová práva k souborům (kdo smí číst, vkládat apod.)

  Ukázka souborů ve složce s učebními materiály.

  [1] dostupné formáty souboru
  [2] ikonka označující přečtení materiálu
  [3] montážní klíč pro další operace se souborem

 3. Automaticky vznikající textové verze.

  Aby bylo možné v textech dokumentů vyhledávat, vytvářejí se k nim automaticky textové verze, pro vyhledávání vhodné (její obsah však nemusí úplně odpovídat původnímu souboru, protože obrázky, tabulky, složité vzorce ap. nelze zobrazit textově).

  Textová verze je obvykle krátká a může čtenáři pomoci se zorientovat v tom, zda si chce rozsáhlý soubor stahovat. Pokud vkládáte zvlášť komplikované soubory nebo soubory v neobvyklých formátech, zkontrolujte, jak automatická konverze dopadla (objeví se nejpozději do několika desítek minut).

 4. Automaticky vznikající PDF.

  Kromě textové verze IS automaticky vytváří i verzi v pdf, která se také objeví nejpozději do několika desítek minut.

  V případě vložení textového souboru, např. .doc nebo .rtf, se ve správci souborů objeví vedle jména souboru tři ikonky. Jednotlivé verze otevřete kliknutím na příslušnou ikonku. Pokud kliknete na jméno souboru, otevře se automaticky verze původní (.doc, .rtf apod.).

 5. K čemu slouží dokumentový server?

  Dokumentový server je sada nástěnek, prostřednictvím nichž mohou pověřené osoby zpřístupňovat (např. fakultní) veřejnosti dokumenty. Typickým obsahem serveru mohou být vyhlášky, směrnice, pokyny, zápisy z jednání ap.

  Typy nástěnek/skupin
  Typické tematické skupiny pokrývají jednu ze dvou potřeb:

  • Skupina osob potřebuje interně sdílet např. návrhy dokumentů, neveřejné zápisy z jednání a podobně. Tyto skupiny dokumentů nebudou zcela veřejné, ale mechanismem omezení přístupu se zajistí, aby přístup k nim měly jen vyhrazené skupiny osob (definované pomocí aplikace Skupiny osob). Možné skupiny dokumentů (nástěnky):
   • Oborová rada
   • Vědecká rada
   • Senátoři akademického senátu
   • Kolegium děkana
   • ...
  • Oddělení, útvar, pracoviště potřebuje pravidelně nebo nepravidelně informovat veřejnost prostřednictvím vyhlášek, zpráv, informací. Tyto skupiny jsou typicky zcela veřejné, právo čtení má kdokoliv v Internetu nebo kdokoliv přihlášený v IS. Možné skupiny dokumentů (nástěnky):
   • Studijní oddělení
   • Oddělení pro vědu a výzkum
   • SKM: jídelníčky v menze
   • Studentský spolek
   • Akademický senát
   • ...

 6. Jak získám informace o nově vložených souborech?

  Pokud chcete být informováni o nových souborech ve vybrané složce, označte si danou složku jako oblíbenou.

  [1] označte vybranou složku
  [2] klikněte na ikonku pro uložení do oblíbených
  [3] vybraná složka se označí ikonkou a zařadí mezi sledované události

  Následně si nastavte zasílání událostí e-mailem v aplikaci

  Osobní administrativa → Události → Nastavení zasílání informací o událostech v ISu e-mailem

  Více o aplikaci Události naleznete v Nápovědě.

 7. Adresy vystavených materiálů, Adresa v ISu

  Každý objekt (složka, soubor atd.) má svoji adresu. Ve studijních materiálech se setkáte s dvěma typy adres:
  • adresa ze světa: přístupná pro kohokoliv z internetu (začínají na http://)
  • adresa v ISu: pouze pro autentizované uživatele ISu (začínají na https://)

  Některé objekty mají obě adresy (pokud jsou přístupné pro kohokoliv z internetu), jiné mají pouze adresu v ISu (pokud nejsou přístupné pro kohokoliv z internetu). Přesnou adresu zjistíte v informacích o složce nebo souboru, které si rozbalíte kliknutím na ikonku montážního klíče vlevo od názvu složky nebo souboru.

  Adresy vypadají takto:
  Adresa ze světa: https://is.jamu.cz/el/1433/podzim2003/PB151/
  Adresa v ISu: https://is.jamu.cz/auth/el/1433/podzim2003/PB151/

  Zkratka "/el/" znamená "studijní materiály" a je odvozena od e-learning. V adrese se dále povinně identifikuje fakulta (1433), období a studijní předmět. Takto vytvářené adresy můžete použít i v internetu (na své osobní, katederní či jiné stránce uvést adresu https://is.jamu.cz/el/1433/podzim2003/PB151/ jako odkaz na studijní materiály předmětu PB151).

  Adresy podsložek
  Podsložky ve Studijních materiálech získají při založení automatické jedinečné číslo. Adresa konkrétního materiálu pak může být např. ../../podzim2003/PB151/354/12987/slajdy01.pdf. Automatická čísla složek lze nahradit při založení či úpravě složky vyplněním pole 'Zkratka'. Použijte pouze, chcete-li zpřehlednit výsledné adresy, např. .../podzim2003/PB151/gramatika/slajdy/slajdy.pdf.

 8. Antivirová ochrana souborů v úložišti

  Během několika až několika desítek minut každý soubor vložený do agendy nebo automaticky vygenerovaný je zkontrolován antivirovou ochranou na virovou čistotu. Do té doby, než se provede kontrola, je soubor označen symbolem brouka . Pokud antivirová ochrana zjistí, že soubor je nakažen, ihned soubor vyprázdní a do jeho obsahu vloží pouze sdělení: "Virus found, file removed.". Symbol brouka neznamená, že je soubor nakažen či je závadný. Symbol jen znamená, že antivirová ochrana dosud soubor nezkontrolovala. Zavirované soubory se v úložišti neuchovávají, systém ihned po zjištění celý obsah závadného souboru zruší.

 9. Jak zjistím počet přístupů k souboru?

  Statistiku přístupů naleznete po kliknutí na montážní klíč u vybraného souboru.

  [1] zobrazení odkazu na statistiku přístupů

  Statistika zobrazí počet čtení souboru autentizovanými i neautentizovanými osobami.

 10. Expirace (automatické mazání) souborů v úložišti

  V určitých případech je žádoucí, aby materiál byl po určité době automaticky smazán. Toto lze v některých agendách nastavit (ikonka ), jiné expiraci nastavují samy. Je-li expirace nastavena, vypisuje se datum u jména souboru/složky datum, kdy bude soubor/složka automaticky smazána. Informace o smazaných objektech se ukládají do zvláštní pracovní složky Folder Management do souboru expired. Jde jen o informativní soubor, můžete a nemusíte jej po přečtení smazat. Souboru 'expired' se nastavuje roční expirace.

  Soubory a složky adresářového stromu expirují "odspodu". Pokud složce nastavené datum expirace již vypršelo, nelze ji zrušit, pokud je v ní alespoň jeden soubor, či podsložka.

  V agendách Studijní materiály a Závěrečné práce nelze expiraci zadat. Naopak v agendě Úschovny musí být expirace nastavena povinně, navíc na omezenou krátkou dobu.

Tvorba dokumentů k výuce (souborů, obrázků, prezentací, ...)


 1. Je nutné vytvářet učební materiály a soubory používané ve výuce v nějakém konkrétním autorském software? Je předepsána jednotná podoba?

  Ne, použijte libovolný vám sympatický editor nebo nástroj. Důležité je, aby vytvořený soubor měl co nejobvyklejší formát (HTML, pdf, MS Office, ...) tak, aby s ním studenti mohli bez problémů pracovat. Není vhodné vytvářet soubory vyžadující pro čtení zvláštní software – studenti nejsou schopni si jej obstarat, nainstalovat atd.

  Jednotná univerzitní pravidla týkající se formy učebního materiálu stanovena nejsou.

 2. Mám hotové soubory, které jsem dříve studentům zasílal e-mailem, tiskl nebo jsou vystaveny na mém webu.

  Tyto materiály je žádoucí vložit do Studijních materiálů IS JAMU. K materiálům v IS JAMU mají studenti nejsnazší přístup, mohou sledovat nové materiály, aktualizace, prohledávat je, pracovat s nimi jednotným způsobem. Ušetříte adminstrativu sobě (nebudou je po vás opakovaně vyžadovat nebo se dotazovat na jejich umístění) i jim. K materiálům můžete nastavit práva a variabilně omezit přístup – např. pouze na studenty vašeho kurzu.

 3. Mám obavy ze zneužití veřejně vystavených materiálů

  Pokud jste autorem těchto materiálů, jsou vaše práva chráněna autorským zákonem a dalšími právními předpisy. Pokud by někdo protiprávním způsobem používal váš materiál, může být trestně stíhán.

 4. Lze takto publikovat pouze velké výukové publikace (rozsahu skript)?

  Chcete-li veřejnosti dát k dispozici rozsáhlejší učební materiál, je to vítané. Lze však publikovat i díla menšího rozsahu. Kritériem je informační hodnota a zpracování díla v určité kvalitě taková, aby čtenář a zájemce o obor z prostředí mimo univerzitu získal smysluplný zdroj informací, aniž by měl k dispozici váš prezenční výklad. Je-li dokument sám o sobě použitelný jako výukový materiál, je vhodné jej publikovat.

 5. Samotný statický studijní materiál má pouze nízkou výukovou úspěšnost!

  Je vítáno, pokud se statické materiály rozhodnete rozšířit o interaktivní rozměr při provozu konkrétního kurzu. IS JAMU v tomto směru nabízí celou řadu e-learningových aktivit.

Správce souborů


 1. Jaké jsou nejdůležitější ovládací principy ve Správci souborů?

  • Kliknutím na název vstoupíte do složky nebo otevřete soubor.
  • Podržením myši nad ikonou zjistíte více o objektu či nástroji.
  • Více ikon vlevo od názvu znamená, že soubor je dostupný ve více formátech.
  • Počitadlem spočítáte, kolik je v podsložce nečtených souborů.

  Jak nahrajete soubor z PC do IS? Klikněte na Operace/Nahrát soubor.

  [1] klikněte na ikonu, pokud chcete vložit soubor, nebo vybírejte z menu 'Operace'
  [2] postavte se myší nad ikonku, aby se objevila vysvětlivka, nebo vybírejte z menu
  [3] montážní klíč nabídne veškeré informace a možnosti týkající se tohoto řádku

  Zajímá Vás jak vypadal Správce souborů dříve? A jak se líbil?

  Viz zde o původním Správci souborů.

 2. Nabídka operací

  Operace jsou dostupné buď z vodorovné lišty (ikonou - podržte myš nad ní), nebo po kliku na menu Operace. První skupina operací vkládá nové objekty do složky, ve které se právě nacházíte.

  Jak pracovat s více řádky najednou, např. jich více odstranit? Zaškrtněte řádky zaškrtávátkem v levém sloupci a v menu Operace .. Zaškrtnuté vyberte úkon, který s nimi chcete provést.

  [1] menu pro výběr operace

 3. Podrobné informace a veškeré operace k jednomu řádku

  Chcete-li najít například Adresu v ISu, pod kterou je objekt dostupný, klikněte na montážní klíč vlevo. Žlutě jsou vyznačeny informace týkající se objektu jako celkuv ISu, modrá část se týká zavěšeného souboru (jeden objekt může mít i více souborů - více formátů).

  [1] montážní klíč zobrazí informace

 4. Navigační lišty - jak např. zjistím, kde jsou nové soubory?

  Béžová navigační lišta umožňuje ikonami tyto akce:
  • setřídit dle daného sloupce
  • spočítat počty objektů v podsložkách, spočítat velikost
  • zobrazit fotografie
  • zkontrovat přístupová práva (Ve velké složce, kde by dlouho trvalo spočítat kontrolu přístupových práv, se práva neověřují, ověřit je můžete kliknutím na ikonu klíče. Operace výrazněji vyznačí vám nepřístupné složky a soubory.)
  Pod béžovou lištou je aktuálně otevřená složka, nad ní jsou nadřazené složky. Vodící lišty Složek/souborů jsou šedé:
  • tmavě šedé podbarvení pro nepřečtené složky/soubory
  • světle šedé podbarvení pro přečtené složky/soubory

 5. Odstraňování souborů - popelnice
  koš smazané soubory složky adresáře dokumeny

  Operace Odstranit zvolené objekty nezruší úplně, ale přesune je do složky Popelnice ve vaší Úschovně. Tam budou zrušeny (vyexpirují) v běžném termínu expirace Úschovny, tj. za 30 dnů.

Hledání podobných souborů ve Správci souborů


 1. Jak rámcově funguje hledání podobných souborů?
  plagiáty

  Obsah souborů v datovém úložišti ISu (tj. objektů dostupných ve Správci souborů), u kterých je k dispozici čistě textová verze, je průběžně strojově analyzován. Pomocí odkazů

  Osobní administrativa → Správce souborů → Operace → Podobné dokumenty (ikona dvou vajíček "podobných jako vejce vejci")

  můžete IS (příp. další zdroje) prohledat a zobrazit si soubory, které mají podobný obsah. IS zobrazí ty nalezené podobné soubory, které máte oprávnění číst. U nalezených podobných souborů IS vypíše míru shody v procentech. K prověření můžete vybrat jeden soubor, více souborů nebo celou složku, či celý strom složek (označte zaškrtávátkem vlevo od názvu; více souvislých řádků lze zaškrtnout obvyklým postupem: klik, shift-klik).

  Spočítání podobných dokumentů trvá jistou dobu. Zpravidla do jedné hodiny od zavedení nového dokumentu do ISu je tento analyzován a připraven pro uživatelské hledání.

  Soubory se vyhledávají v celém ISu. Tedy bez ohledu na předměty, semestry, fakulty a agendy (Studijní materiály, Poskytovny, Dokumentový server, Závěrečné práce, Můj web, Úschovna).

  Systém nezkoumá seznam citací uvedený v dokumentu.

 2. Mezi jakými pracemi se podobnosti porovnávají?

  Systém vyhledává podobnosti napříč sdílenou databází porovnávaných dokumentů, která zahrnuje vedle dokumentového serveru ISu i závěrečné práce zapojených škol v systému Theses.cz, seminární a jiné práce v systému Odevzdej.cz, vědecké publikace v systému Repozitar.cz a další dokumenty v informačních systémech provozovaných MU. Součástí vyhledávání podobností je i algoritmus, který porovnávaný dokument analyzuje a zkoumá možné podobnosti i vůči zdrojům z celého Internetu.

 3. K čemu je hledání podobných souborů?

  Typická použití jsou dvě: hledáte dokument "na podobné téma", aniž byste přesně chtěli specifikovat klíčová slova do aplikace

  Osobní administrativa → Hledání

  anebo jakožto vyučující chcete ověřit, zda studentem odevzdaný soubor je dostatečně originální (tzn. nebyl opsán; není plagiátem).

 4. Chci prověřit originalitu závěrečné práce.

  Vedoucí práce, který zpravidla chce prověřit kvalitu práce při psaní posudku, ji najde pomocí

  Osobní administrativa → Správce souborů → Agenda všechny závěrečné práce

  po zadání učo studenta. Zaškrtněte zaškrtávátkem vlevo od názvu souboru s textem práce závěrečné práce a použijte ikonu 'nalézt podobné dokumenty' .

  U nalezených podobných souborů využijte odkaz 'Podobnosti' a shodu posuďte.

  Pozor: je na lidském čtenáři, aby posoudil význam nalezených podobností, tj. zda například student korektně cituje. Originalitu závěrečné práce nejlépe posoudí vedoucí práce nebo oponent (jsou nejvíce obeznámeni s publikacemi v oboru). Pokud není reálné, že by sám vedoucí prováděl tuto operaci v IS, lze ji delegovat např. na sekretářku katedry. Závěrečné práce předložené k obhajobě jsou ze zákona veřejnosti dostupné již před samotnou obhajobou. Sekretářka nebo jiná pověřená osoba může podobnosti vyhledat a "podezřelé výsledky" (vysoceprocentní shoda, shoda s jinými závěrečnými pracemi, ...) předat k posouzení.

 5. Potřebuji soubor porovnat s materiálem, který není v IS!

  Pokud materiál máte v podobě, z níž lze vytvořit textovou verzi (není to tedy např. obrázek), vložte jej kamkoliv do ISu (např. do Poskytovny, do Studijních materiálů předmětu nebo do Mého webu) a IS jej do mechanismu vyhledání podobnosti zahrne. Informační systém umí porovnávat soubory oproti některým externím dokumentovým serverům, aniž by bylo nutné z nich texty kopírovat a ukládat do ISu. Pokud naleznete nějaký další externí dokumentový server, ze kterého je práce opsaná, vložte si jeho obsah do Poskytovny ("co je jednou vloženo do Poskytovny, nikdy již nebude opsáno").

  Takto můžete také srovnat podobnost dvou materiálů, které nejsou uloženy v ISu.

 6. Tušíme, že studenti opisují závěrečné práce z jiných škol.

  Pokud katedra/fakulta tuší, že studenti čerpají při psaní závěrečných prací z webového archivu typicky jiné školy, je vhodné, aby technik fakulty zajistil zkopírování onoho archivu do IS JAMU (nemusí řešit každý vedoucí práce samostatně).

 7. Jak jako student zjistím, zda můj text je dostatečně originální?

  Před odevzdáním úkolu jej zaveďte do své Úschovny a vyčkejte. Pak proveďte vyhledání podobných souborů.

 8. Studenti mi odevzdávájí úlohy ve formátech, ke kterým IS neumí vytvořit prohledávatelnou verzi.

  Zakažte jim to, požadujte např. Word nebo PDF.

 9. Jak souvisí software pro hledání podobných souborů s Poskytovnami?

  Poskytovny jsou webový prostor, kde studenti kurzu sdílí elektronické materiály dle svého výběru, bez organizace vyučujícím. Pokud k povinnostem kurzu patří zpracování domácích úkolů, studenti mají tendence sdílet koncepty, pre-verze, nebo i hotové verze úkolů, aby si vzájemně ušetřili práci se zpracováním (toto není specialitou Poskytoven v ISu, existuje celá řada serverů tohoto typu v Internetu). Pokud požadujete, aby studenti odevzdávali originální kreativní práce, je nejjednodušší každý semestr měnit zadání úkolu. Není-li to možné, upozorněte předem studenty, že odevzdané práce prověřujete hledáním podobných souborů; IS vás upozorní, pokud student odevzdá práci podobnou materiálu v Poskytovně, či jiné práci odevzdané letos či v minulých letech.

  Pokud jsou někde na webu dostupné sady zpracovaných úloh, zkopírujte je do Poskytovny. Stačí pouze do jednoho libovolného semestru (není nutné kopírovat obsahy poskytoven mezi semestry). "Co je jednou vloženo do Poskytovny, již nikdy nebude opsáno." Pozn.: V Poskytovnách se nezveřejňuje, kdo dokumenty vložil.

 10. Jak funguje vyhledávací algoritmus?

  Jedná se o srovnávání všech části textů dokumentů mezi sebou. Nesrovnají se maličké soubory (obsahující jen jednotky slov). Srovnávají se texty v češtině, angličtině a slovenštině. Jako varovný mechanismus pro studenty je důležité, že odevzdané práce jsou v IS archivovány a mohou být podrobeny zkoumání opakovaně kdykoliv později vylepšenou verzí algoritmu; ušetření si práce opisováním je tedy diskutabilní nebo přímo nevýhodné. Vývojáři ISu budou postupně algoritmus vylepšovat a budou rozšiřovat databázi prohledávaných souborů o vybrané externí weby (tj. o weby mimo školu). Aktuálně (leden 2014) se prohledává přes 15 milionů odevzdaných dokumentů (domácích úloh, esejí, závěrečných prací).

 11. Co znamená, že soubor nebyl zkontrolován/podobnosti nebyly spočítány?

  Při kontrole podobnosti souborů může aplikace ohlásit, že dokument nebyl zatím zkontrolován. Spočítání podobností souborů trvá nějakou dobu. Dokument by měl být analyzován zpravidla do jedné hodiny od zavedení do ISu. V době zvýšené zátěže nebo většího množství vkládaných souborů to může trvat od několika hodin do několika desítek hodin. Soubor není kontrolován také v případě, že jeho velikost je příliš malá.

 12. Co vyjadřuje údaj celková podobnost?

  Tento údaj uvádí celkové procento podobnosti se všemi nalezenými podobnými dokumenty. Uživatel si může kliknutím na odkaz "Celková podobnost" zobrazit všechny nalezené podobné pasáže ze všech podobných dokumentů.

 13. K čemu slouží funkce "Podobnosti s vybranými"?

  Uživatel má možnost zaškrtnout dokumenty, pro které chce spočítat procento podobnosti zkoumaného dokumentu s vybranými podobnými dokumenty. Např. pokud se najde podobnost se zákonem, který je správně citován, uživatel může vyjmout tento dokument a přepočítat podobnost pouze s ostatními nalezenými podobnými dokumenty, ke kterým si zobrazí červeně zvýrazněné podobné pasáže.

 14. Systém našel k mé práci podobnosti. Co to znamená?

  Důležité upozornění! Podobnost, kterou systém nalezl mezi vaší prací a prací/pracemi v databázi, nemusí vždy nutně znamenat, že se jedná o plagiát. Každou práci (podobnost) je nutné posoudit individuálně, zkontrolovat správnost citací apod. Neexistuje univerzální hodnota %, od které lze práci považovat za plagiát.

  [1] celková nalezená procentuální podobnost zkoumaného souboru vůči všem dokumentům v databázi
  [2] kliknutím na 'Celková podobnost' se zobrazí červeně zvýrazněné podobné pasáže všech podobných dokumentů s daným souborem
  [3] kliknutím na 'Podobnosti s vybranými' se zobrazí červeně zvýrazněné podobné pasáže zaškrtnutých dokumentů s daným souborem
  [4] po rozkliknutí odkazu se zobrazí podobnost souborů v databázi vůči zkoumané práci (zobrazují se podobnosti nad 5 %)

 15. Kontrolují se i odpovědi v Odpovědnících?

  Systém také kontroluje delší texty vepsané jako odpovědi do Odpovědníků. Kontrolují se odpovědi na otázky typu :a Vepište text, pokud bylo vepsáno více jak 50 znaků. Tyto odpovědi automaticky systém vkládá do Studijních materiálů (je-li odpovědník ve studijních materiálech) předmětu následovně:
  Odpovědníky → Textové odpovědi → Odpovědník → Jméno studenta
  Pokud odpovědník není ve studijních materiálech, pak se ukládají pod soubor s popisem odpovědníku. Tyto soubory nejsou studentům implicitně dostupné.

  Odkaz na kontrolu učitel najde buď v agendě

  Správa odpovědníků → Odpovědi → kontrola na podobné soubory (opisování) dlouhých textů
  Nebo lze ve Správci souborů zaškrtnout např. složku Textové odpovědi a kliknout na ikonu podobných vajec.

 16. Co se stane, když budu opisovat?

  Plagiátorství (opisování, zhotovování napodobenin) je neetická činnost a podvodné jednání, která nemá na vysoké škole svoje místo. Převzetí obsahu jiného textu/textu jiného autora bez uvedení zdroje a viditelného označení převzatého textu jako citace představuje neoprávněný zásah do autorského práva v rozporu s § 31 autorského zákona, což může být podle § 68 zákona o vysokých školách posuzováno jako disciplinární přestupek. Podle disciplinárního řádu pro studenty příslušné fakulty může být za takový přestupek podle okolností případu uložena sankce napomenutí, podmíněného vyloučení nebo nepodmíněného vyloučení ze studia.

Interaktivní osnovy


 1. K čemu je interaktivní osnova?

  Jedná se o rozvrhnutý scénář kurzu - rozcestník, ze kterého studenti vstupují do jednotlivých e-learningových aktivit. Osnova bývá členěna časově nebo tematicky. Učitel si aktivity postupně připraví a pak je studentům zveřejní v ucelené podobě.

  Osnovu můžete členit dle vaší vůle, smyslem je přehlednost pro studenta.

 2. Je tvorba Interaktivní osnovy povinná?

  Není. Můžete používat jen část e-learningu (např. procvičování, odevzdávárnu, diskusní fórum) a pro malý počet aktivit během semestru není nutné osnovu tvořit. Pokud ale studentům zveřejňujete materiály příp. více aktivit, je pro ně mnohem přehlednější vidět, co se který týden děje.

 3. Začátek práce s osnovou

  Důležité: Do osnovy vkládáte odkazy na již v IS existující materiály nebo aktivity. Osnova není editorem pro tvorbu materiálů. Prvky, které chcete do osnovy umístit, si nejdříve připravte agendami Studijní materiály a Odpovědníky.

  Dále použijte

  Učitel → (vyberte předmět) → Interaktivní osnovy → založit novou interaktivní osnovu
  Aplikace vytvoří hrubou kostru osnovy - rozdělí ji na požadovaný počet podcelků, příp. nastaví časový harmonogram pro rozbalování podosnov a jejich zveřejňování. Po uložení osnovy můžete vstoupit ihned do její další editace.

 4. Mám osnovu od loňska, jak ji zaktualizuji?

  Pro převod osnovy, ale i dalších materiálů v předmětu slouží aplikace pro kopírování materiálů:
  Učitel → Kopírování a sdílení studijních materiálů → Kopírování studijních materiálů
  Tato aplikace kromě vlastního překopírování materiálů také nastaví přístupová práva a data v Odpovědnících a osnovách pro cílový semestr. Pokud budete přesto potřebovat osnovu upravit (data, názvy podosnov), použijte v editačním režimu osnovy aplikaci "Hromadné změny". Umožní vám hromadně posouvat data v podosnovách, nastavovat zamykání/zveřejňování i měnit názvy podosnov.

 5. Editace osnovy

  Použijte
  Učitel → (vyberte předmět) → Interaktivní osnovy → editovat
  Chcete-li vkládat prvky do podosnovy, je třeba ji nejprve otevřít volbou "Editovat obsah".

  Nové prvky vkládejte kliknutím na příslušnou volbu vedle ikonky zeleného plus:

  Pozor! Po uložení každého jednotlivého prvku je tato změna již definitivní a nevratná.

  vkládání nové podosnovy
  Novou podosnovu lze vkládat do hlavní osnovy i jakkoli vnořené podosnovy (počet zanoření není omezen).
  Název podosnovy změníte kliknutím na její název. Po vytvoření je osnova zamčená (studentům nepřístupná). Pro její zpřístupnění a nastavení doporučeného termínu pro studium zvolte "zveřejnění a týdny".
  vkládání textu
  Do osnovy lze vkládat bloky textu pomocí interního HTML editoru. Pokud je vkládaný text příliš dlouhý, mohl by činit osnovu nepřehlednou. Proto IS sám nabídne alternativní možnost uložit tento editovaný blok textu do externího HTML souboru. Při uložení textu do externího souboru musíte pouze vyplnit název nového souboru. IS jej automaticky uloží do složky Studijní materiály v předmětu a do osnovy na něj vloží odkaz. Později tento soubor můžete během editace osnovy kdykoliv upravit či mu nastavit práva pomocí ikonek vpravo od názvu.
  odkaz na diskusní fórum
  Do osnovy můžete vložit odkaz na diskusní fórum (jakéhokoliv) předmětu i přímo na konkrétní diskusní vlákno. Číslo vlákna vepište přímo nebo kliknutím na jeho název v seznamu:

  Číslo vlákna zjistíte přímo u daného vlákna. Tímto způsobem můžete odkazovat i konkrétní příspěvky, ty se pak zobrazí barevně odlišeny.

  [1] číslo příspěvku

  Pomocí volby "Změnit předmět" můžete vyhledávat vlákna i v diskuzích jiných předmětů. Dejte ale pozor na přístupová práva.

  vkládání odkazu na Odpovědník, soubor, složku
  Vkládáte-li odkaz na soubor, složku či zodpovězení odpovědníku, musíte zadat jejich adresu. Použijte tlačítko "Vyhledat", nebo pokud znáte adresu v IS, přímo ji vepište. U Odpovědníku vložte adresu souboru .qref.

  Vkládáte-li odkaz do internetu (pomocí volby "WWW"), nezapomeňte vložit povinnou adresu celou, včetně identifikace protokolu (http://). Vložíte-li i (nepovinný) název, bude se tento zobrazovat v osnově místo často nepraktické URL.

  Vložené prvky upravte volbou 'editovat' nebo vymažte volbou 'smazat'. U prvků jako odkaz na soubor či složku můžete také pomocí ikonky klíče přímo otevřít správce souborů a snadno změnit jejich název nebo přístupová práva:

  vkládání videa
  Ujistěte se, že vkládané video má vytvořený přehrávač videa (Jak vytvořím přehrávač videa?). Při vkládání do osnovy pak vložte, vyhledejte nebo zadejte přímo adresu na přehrávání videa (použijte "Odkaz na video" ze sekce pro sdílení videa u přehrávače). Lze také nastavit název videa, který se bude zobrazovat jako nadpis nad přehrávačem. Video můžete vložit také pomocí funkce "vložit text" - v HTML editoru si zobrazte zdrojový kód a vložte "Embed video" ze sekce pro sdílení videa. Tuto možnost použijte v případě, pokud chcete video např. zakomponovat do textu, nebo ovlivnit nastavení přehrávání videa. Více o možnostech přehrávání videa v ISu najdete v Nápovědě.
  vkládání ikonek
  Pro zatraktivnění textů vkládaných do osnovy je možné text doplnit o ilustrační obrázek ikonky. Během editace textu klikněte na "Vložit ikonku". Následně vyberte vhodnou ikonku a její požadovanou velikost a vložení potvrďte kliknutím na zatržítko.
  přesouvání prvků na jiné místo
  Klikněte na "Přesouvat" (mezi volbami nahoře). Pomocí žlutých ikon vpravo rozbalte podosnovy, ve kterých se prvky pro přesun a cílové místo nachází. Označte pomocí "co" ty prvky, které chcete přemístit, a upřesněte "kam" (jejich nové umístění):

  Tlačítkem "Provést naznačený přesun" proveďte naznačené změny. Pokud změny provést nechcete, vraťte se k běžné editaci volbou v horní liště.

 6. Zpřístupnění osnovy studentům

  Osnově při typickém využití v aktuálním předmětu není třeba právo zpřístupnění nastavovat, protože je implicitně přístupná studentům daného předmětu. Pokud byste z nějakého důvodu chtěli toto právo omezit či rozšířit, můžete využít volbu "Přístupová práva" (nahoře v editační aplikaci osnov). Zobrazí se vám dialog pro nastavení práv přístupového souboru osnovy, ve kterém změníte práva požadovaným způsobem. V případě rozšíření práv nezapomeňte na to, že požadované právo číst musí mít i všechny nadřazené složky v předmětu.

  Všechny nově vytvořené interaktivní osnovy mají implicitně nastavené právo na čtení pro všechny studenty předmětu. To znamená, že osnovu v seznamu studijních materiálů uvidí všichni studenti předmětu. Pokud chcete vytvořit osnovu přístupnou pouze pro určitou seminární skupinu (nebo více sem. skupin najednou) a neviditelnou pro ostatní, vytvořte osnovu pro jednu seminární skupinu a pomocí volby "Přístupová práva" upřesněte práva na čtení pro danou seminární skupinu/další seminární skupiny. Zároveň je potřeba odebrat právo na čtení pro všechny studenty předmětu. V případě jedné interaktivní osnovy pro více seminárních skupin je vhodné změnit titulní název osnovy tak, aby odpovídal skutečnosti (např. "Osnova pro sem. skupiny 01, 03 a 08").

  Pokud je osnova studentovi přístupná (studentům předmětu ihned po založení osnovy), vidí na ni ve svém rozhraní

  Student → Studijní materiály (e-learning)
  odkaz, kterým ji může snadno otevřít. Tento odkaz je aktivní jen po dobu trvání daného semestru studentům předmětu.

  Pokud chcete osnovu zpřístupnit i někomu jinému, je třeba výše uvedeným způsobem nastavit práva souboru pro spuštění osnovy (.qwarp) včetně složky, ve které se soubor nachází. Osnovu lze pak spustit kliknutím na tento soubor ve Správci studijních materiálů.

 7. Zveřejnil jsem svoji interaktivní osnovu studentům, ale ti si stěžují, že jim nejde rozbalit, resp. že se jim vůbec nezobrazuje!

  • Máte správně nastavena přístupová práva?
   • U souboru s osnovou zkontrolujete (případně změníte) práva přímo v editaci osnovy, kde v horní části kliknete na "Přístupová práva" a v zobrazeném dialogu pak přidáte právo studentům vašeho předmětu.
   • Podobně zkontrolujete práva ve složce Studijní materiály, ve které je soubor s odkazem na Vaši interaktivní osnovou umístěn. Pokud nemají studenti právo přístupu do této složky, nemají ho ani k souboru s osnovou.
  • Máte zveřejněny všechny podosnovy?
   V editaci osnovy zkontrolujte, zda v jednotlivých podosnovách není pod názvem napsáno tučně "zamčené", pokud ano, klikněte vlevo na "zveřejnění a týdny" a nastavte "zveřejnit nyní". Pokud potřebujete zveřejnit více podosnov najednou, využijte odkaz "Hromadné změny" nad osnovou.

  [1] zde nastavíte přístupová práva k Vaší osnově, případně i ke složkám v nichž je umístěna
  [2] pokud chcete podosnovu studentům zobrazovat, nesmí být uzamčená

 8. Jak kurz strukturovat?

  Není předepsána pevná struktura. Příklady možností:
  • Jediná osnova s počtem podcelků odpovídajícím počtu týdnů semestru
  • Jediná osnova s několika podcelky - tématy, kterým se chcete věnovat
  • Zvlášť osnova pro každou seminární skupinu
  • Jediná osnova, kde se každý týden člení ještě na přednášku a cvičení
  • Osnova se společnými informacemi, která se dále člení na osnovy pro jednotlivé seminární skupiny

  Má-li předmět v IS zavedené seminární skupiny, nabídne aplikace Založení interaktivní osnovy ve Studijních materiálech možnost vybrat, zda zavádíte osnovu týkající se přednášky (resp. celého kurzu), nebo určité seminární skupiny.

 9. Podosnova Novinky a Úvodní informace

  Pokud dění ve vašem kurzu podléhá změnám, může být užitečné na začátek osnovy umístit podosnovu např. Novinky. Nastavte jí parametr "Doporučuji studovat od-do" po celou dobu kurzu. Zde udržujte důležitá/zajímavá sdělení, kterých si má čtenář hned všimnout. Je-li takových sdělení mnoho, je praktičtější využít vlákno Diskusního fóra a za začátek osnovy na něj vložit odkaz s upozorněním.

  Zkušenosti vyučujících také ukazují, že je vhodné vytvořit podobným způsobem někde na počátku hlavní osnovy podosnovu např. Úvodní informace, ve které studentům shrnete důležité informace jako kontakt na vyučujícího, konzultační hodiny, požadavky k ukončení apod. Umístěním těchto informací do samostatné podosnovy učiníte hlavní osnovu přehlednější.

 10. Zobrazení osnovy

  Agenda má snahu, aby čtenář viděl rozbalené ty podosnovy (podcelky), které jsou právě relevantní. Máte-li v podosnovách nastaven týdenní harmonogram, rozbalí se mu aktuální podosnova. Týdenní harmonogram nastavíte podosnově jednotlivě pomocí volby "zveřejnění a týdny". Pokud nastavujete harmonogram pro více podosnov najednou, je lépe využít aplikaci "Hromadné změny".

  Pro každou podosnovu lze nastavit doporučený interval pro studium v políčkách od-do, dle kterého volbou "zveřejnit až od" můžete zařídit, že podosnova bude studentům přístupná až od určitého data.

  Tato volba neovlivňuje komfort užívaní osnovy pro uživatele. Pokud si podosnovu následně sbalí, IS si jeho volbu pamatuje a nadále vždy zobrazuje poslední rozvržení.

  Pokud si během editace chcete vyzkoušet, jak osnova vypadá v reálném zobrazení bez editačních prvků, použijte volbu "Zobrazit" nad osnovou. V tomto novém okně se dále můžete pomocí volby "Zobrazit osnovu podle aktuálního doporučení učitele" přesvědčit o aktuálním rozvržení osnovy dle nastaveného harmonogramu.
  Volbu "Zobrazit osnovu ve formátu pro tisk" použijte i případě, když chcete vidět náhled osnovy včetně zamčených podosnov (např. pro kontrolu vzhledu osnovy po editaci). Takto rozbalenou osnovu však může vidět pouze osoba s dostatečnými právy, nikoliv student.
  Pokud si chcete osnovu vytisknout, postupujte přes Zobrazit → Zobrazit ve formátu pro tisk → a následně osnovu vytiskněte pomocí volby "Tisk" ve vašem prohlížeči.

 11. Jak osnova technicky funguje?

  Nastavení osnovy a celý její obsah je uložen v databázi systému. V kořenové složce agendy Studijní materiály pod názvem index.qwarp eventuálně seminar01.qwarp je pak umístěn soubor, který slouží ke spuštění osnovy. Nastavením práv u tohoto souboru nastavujete oprávnění přístupu k osnově.

 12. Založení (další) interaktivní osnovy kdekoliv v IS

  Aplikace "Založení interaktivní osnovy" ve Studijních materiálech předmětu založí maximálně jednu osnovu určenou pro přednášku (či celý kurz) a jednu pro každou seminární skupinu. Potřebujete-li, můžete si vyrobit další osnovu, a to aplikací
  Učitel → (vyberte předmět) → Interaktivní osnovy → Založení interaktivní osnovy kdekoliv v IS
  Vyptá se vás na jméno souboru, složku a časový harmonogram. Osnovu lze takto založit např. v Dokumentovém serveru či v Úschovně.

Odpovědníky


 1. Co jsou Odpovědníky?

  Odpovědník obsahuje otázky a umožňuje studentu aktivně odpovídat. Systém typicky automaticky ukládá a vyhodnocuje odpovědi.

  Příprava Odpovědníku se skládá ze dvou kroků - aplikací:

  1. Sady otázek - na co se odpovědník ptá, zadání otázek
  2. Popisy odpovědníků - kdo, kdy a za jakých podmínek jej smí zodpovídat, ze kterých Sad otázek se mají použít otázky.

  Odpovědník lze použít např. k těmto cílům:

  Procvičování
  Množství otázek určených k práci studentů mimo školní výuku (rekapitulace učiva, drilování, ověření pochopení látky, ...). Procvičovací test si mohou studenti otevřít kdykoliv a po uložení si zobrazit správné výsledky.
  Ostrý test u PC
  Klikací písemka, kterou studenti skládají v počítačové učebně. Test je typicky časově omezen a jeho výsledky se zaznamenávají do poznámkověho bloku (možnost generovat hodnocení), aniž by se studentům zobrazily správné odpovědi.
  Ukázka pro nácvik ostrého zkoušení u PC
  Režim slouží pro snadné vytvoření ukázkového testu, na kterém si studenti mohou vyzkoušet jak vypadá ostré zkoušení u PC. Je vhodné jej zařadit v průběhu semestru s dostatečným odstupem od vlastního zkoušení. Výsledky se neukládají.
  Oživený text či průzkum
  Nebodované otázky s mezitexty - kratší interaktivní výukové materiály (s ověřením pochopení textu), ankety, dotazníky. Pořadí otázek ani odpovědí se nemíchá.
  Skenovat zaškrtávací písemku
  Vytvoření testu určeného pro tisk a následné vyplnění v papírové podobě. Výsledky jsou zavedeny do poznámkového bloku po naskenování odevzdaných prací. Skeny jsou zároveň pro kontrolu uloženy v Přijímárně studenta. Upozornění: obsah zkráceného odpovědního archu se při vkládání do přijímárny studenta vloží celý včetně zadání.
  Skenovat rukou psaný text s body
  Velmi specifický režim - vytištěné zadání s volnou plochou student ručně vyplní a vyučující ručně opraví a zapíše body. Po naskenování je počet bodů zapsán do poznámkového bloku a opravená práce k dispozici v Přijímárně.

 2. Jak funguje provoz běžných odpovědníků?

  Nejprve je nutné vytvořit sadu otázek a poté pomocí popisu odpovědníku definovat chování odpovědníku (kdy smí student odpovídat, zda může vidět správné odpovědi atd.). Teprve popis odpovědníku umožní studentům s otázkami pracovat, sada otázek sama o sobě nestačí.
  Po vytvoření odpovědníku se můžete podívat, jak uvidí test studenti. Přes
  Učitel → Odpovědníky → Správa odpovědníku
  vstoupíte na stránku pro práci s odpovědníky a kliknete na 'odpovědět' pod názvem příslušného odpovědníku. Ze stejné stránky se dostanete také k odpovědím studentů, tentokrát přes odkaz 'odpovědi'.

 3. Jak uvidí odpovědník studenti?

  Chcete-li si vyzkoušet, jak uvidí odpovědník studenti, zkuste si ho cvičně zodpovědět pomocí
  Učitel → Správa odpovědníků → odpovědět (pod příslušným odpovědníkem) nebo Zodpovězení odpovědníku (mezi odkazy dole na stránce).

  Jak jste test vyplnili, si po uložení můžete zobrazit kliknutím na odkaz "prohlídka". Mějte na paměti, že odkaz se zobrazí pouze tehdy, pokud jste zpřístupnění prohlídky povolili v popisu odpovědníku. To se týká i dalších nastavení, například možnosti opakovaně odpovídat na tentýž formulář nebo sestavení nových otázek. V případě povolení zobrazení odpovědí uvidíte zeleně a červeně označené správné a špatné odpovědi, zeleně vypsáno správné řešení, případně počet bodů získaných za jednotlivé otázky.

 4. Kde najdu odpovědi studentů?

  K odpovědím studentů se dostanete přes
  Učitel → Správa odpovědníků → odpovědi (pod příslušným odpovědníkem) nebo Odpovědi (mezi odkazy dole na stránce)

  Na obrazovce se objeví číslovaný seznam jmen s jedním odkazem u každého jména. Kliknutím na jméno studenta se zobrazí přehled všech jeho operací (datum a hodina otevření, uložení a prohlédnutí odpovědníku). Zajímá-li Vás pouze poslední pokus, klikněte na odkaz s datem zodpovězení pod jménem příslušného studenta.

  Toto je základní nastavení. Pomocí odkazů v horní části stránky můžete změnit pořadí studentů např. podle data uložení, nechat si u všech zobrazit přehled všech operací apod.

  Pokud studenti psali písemku rukou do skenovatelného odpovědního listu a po jeho opravení s Vámi např. chtějí diskutovat o hodnocení jejich písemky, můžete do jejich listu nahlédnout pomocí aplikace

  Učitel → Správa odpovědníku → Nahlížení do odpovědních listů

  Odpovědi studentů se automaticky ruší po uplynutí pěti let od sestavení otázek.

  xml soubor se zrušenými odpověďmi ve správci souborů

 5. Mohu kontrolovat činnost studentů během testu?

  Máte-li podezření na nekorektní chování studentů během testu, můžete jejich činnost v ISu během testu monitorovat. Před započetím samotného testu zaškrtněte v odpovědníku políčko "sledovat jiné činnosti studenta v ISu během skládání odpovědníku". Časový interval pro skládání testu nesmí přesahovat více jak 5 hodin.

  [1] zaškrtněte políčko, pokud chcete monitorovat činnost studentů

  Po skončení testu si můžete všechny záznamy o činnosti studentů během testu pohodlně exportovat do PDF.

  Pozor: Studentovi se před sestavením odpovědníku zobrazí upozornění, že jeho aktivita v ISu bude během testu monitorována.

  [1] upozornění studenta na sledování během testu
 6. Jak zjistím obtížnost otázek v odpovědnících?

  Pomocí aplikace Obtížnost si můžete nechat vypsat přehled odpovědí na jednotlivé otázky v odpovědníku a zjistit, které otázky dělají studentům největší potíže.
  Aplikaci najdete přes
  Učitel → Správa odpovědníků → Obtížnost (mezi odkazy dole na stránce)

  Zobrazí se tabulka, kde je vypsáno, kolikrát byla která odpověď použita. Údaj ra 3 znamená, že v dané otázce typu :r byla zaškrtnuta možnost číslo 3.
  Ale pozor! Číslo možnosti se vztahuje k pořadí možnosti v sadě otázek, nikoliv v testu konkrétního studenta!

  Implicitně jsou otázky seřazeny dle koeficientu obtížnosti. Koeficient obtížnosti vyjadřuje v procentech poměr správných odpovědí ku všem (včetně nevyplněných) odpovědím. Jde tedy o číslo 0..100; čím vyšší je koeficient obtížnosti tím "lehčí" je otázka. Otázky můžete seřadit také podle toho, jak jsou umístěny v sadě.

  Můžete si také zobrazit identitu odpovídajících a podívat se, jak vybraní studenti (z výběru ZU) odpovídali na jednotlivé otázky.

 7. Potřeboval bych, aby student zodpověděl odpovědník znovu.

  Někdy se může stát, že se studentovi během odpovídání rozpadne spojení (např. při odpovídání z domova). Můžete také chtít změnit zadání a vyzvat studenty, aby si test udělali znovu. V takovém případě musíte nejprve zrušit odpovědi studentů přes
  Učitel → Správa odpovědníků → rušení (pod příslušným odpovědníkem) nebo Rušení odpovědí (mezi odkazy dole na stránce)
  Můžete zrušit všechny odpovědi všech osob nebo pouze odpovědi některého jednotlivce.
  Rušení odpovědí využijete zejména v případě, že v popisu odpovědníku máte v sekci věnované opakované práci s odpovědníkem nastaveno 'ne' nebo 'ano, ale aktualizuje stále tentýž formulář'. Pokud se jedná o cvičný odpovědník s nastavením 'ano (a v dalších průchodech se mu nabídnou další otázky)', student si prostě sestaví nový čistý test a problém je vyřešen.

  Zrušené odpovědi nejsou definitivně ztraceny. Můžete je obnovit pomocí

  Učitel → Správa odpovědníků → obnovení (pod příslušným odpovědníkem) nebo Obnovení zrušených odpovědí (mezi odkazy dole na stránce)

  Upozorněte studenty také na možnost využívat tlačítko "Průběžně uložit". Při výpadku proudu nebo přerušení spojení je potom možné vrátit se k částečně vyplněnému testu a dokončit ho.

 8. Zkouším si práci s Odpovědníkem, neaktualizují se mi otázky!

  Po uložení Popisu odpovědníku využijte aplikaci
  Učitel → Správa odpovědníku → Zodpovězení odpovědníku
  vyplňte formulář a odešlete k vyhodnocení. Takto pracuje s odpovědníkem i student. Podle toho, co jste zadali v popisu, lze zodpovídat opakovaně nebo jednorázově a lze mít stále tentýž formulář nebo pokaždé nové otázky. Jedno otevření čistého formuláře (vybrání otázek a sestavení do stránky) se nazývá průchod odpovědníkem. V aplikaci
  Učitel → Správa odpovědníku → Odpovědi
  vidíte, kdo s odpovědníkem pracoval.

  Je-li v popisu odpovědníku nastaveno
  Student se smí k odpovědníku vracet a pracovat s ním opakovaně: "ano, ale aktualizuje stále tentýž formulář"

  vidíte při volbě "znovu odpovídat" (v aplikaci Zodpovězení odpovědníku) stále původní průchod. Pozor: měníte-li sadu otázek (úprava textu, přidání otázky, ...) a chcete-li vidět aktualizovaný odpovědník, smažte nějdříve svoje původní průchody pomocí

  Učitel → Správa odpovědníků → Rušení odpovědí

  Je-li v popisu odpovědníku nastaveno
  Student se smí k odpovědníku vracet a pracovat s ním opakovaně: "ano (a v dalších průchodech se mu nabídnou další otázky)"

  nemusíte při testování chování odpovědníku svoje odpovědi rušit, můžete si vytvářet nové průchody s aktuálním zněním otázek.

 9. Co bych měl vědět, chci-li zkoušet studenty u PC?

  Agendu lze využít na zkoušení v počítačové učebně. Studenti vyplní formulář v ISu, ten písemky sám opraví. Pokud jsou součástí testu volně tvořené odpovědi (které systém nemůže automaticky opravit), opraví je učitel později ručně. Test není před začátkem zkoušky přístupný. Učitel jej zpřístupní kliknutím v momentě, kdy mají studenti začít odpovídat.

  Test můžete omezit časově, a to buď celkovým počtem minut nebo nastavením dne a hodiny, od kdy do kdy je možné s odpovědníkem pracovat, případně kombinací obou způsobů (viz výše).

  Pokud v popisu odpovědníku omezíte práci s testem časově, dojde po uplynutí časového limitu k automatickému uložení odpovědí. Nejsou tedy ztraceny ani odpovědi těch studentů, kteří test neuložili tlačítkem 'Uložit a vyhodnotit moje odpovědi'.

  Cvičný test
  Chcete-li, aby si studenti agendu vyzkoušeli nejdříve nanečisto před zkoušením u počítače, zaveďte si do složky testbank demonstrační sadu otázek. Lze ji získat na

  Učitel → Odpovědníky → Nápovědy: textový formát otázek

  a vytvořte k ní popis odpovědníku v režimu "ukázka pro nácvik ostrého zkoušení u PC" nazvaný např. 'Volný test na vyzkoušení práce'. Režim je přednastaven tak, že s odpovědníkem nelze pracovat opakovaně, výsledky se ukládají do poznámkového bloku a správné odpovědi se nesdělují.

  Studenty pak lze o možnostech odpovědníku informovat např. následujícím dopisem:

  Vážení studenti,
  
  přístup do agendy Odpovědníků je následující: Osobní administrativa 
  is.jamu.cz → Student → Odpovědníky (e-learning).
  
  Doporučuji vám nejprve si vyzkoušet odpovídání kliknutím na "vybrat
  odpovědník - Volný test na vyzkoušení práce".
  Průběh tohoto testu bude shodný s průběhem toho testu "ostrého".
  Po kliknutí na "vybrat odpovědník - Volný test na vyzkoušení práce"
  klikněte na "Chci pracovat s odpovědníkem" a před tím si přečtěte červené
  upozornění a zařiďte se podle něj. V testu zaklikněte (podle vás)
  správné odpovědi a nezapomeňte dole stisknout "Uložit". Po uložení
  najdete získaný počet bodů v Poznámkovém bloku, viz opět
  
  Osobní administrativa is.jamu.cz → Student → Informace z poznámkových bloků.
   
  Tento test je nastaven tak, že se Vám správné odpovědi nesdělují.
  
  Stejně postupujte i s ostrým testem.

  Organizace odpovědníků u více zkušebních termínů
  Proveďte tato rozhodnutí:
  Chci použít jedno zadání pro více zkušebních termínů?
  Chci, aby se student v žádném případě po skončení testu nemohl podívat na zadání otázek?
  Podle toho, jakou míru "neopisování" požadujete, tolik odpovědníků je třeba si vytvořit. Obvyklé postupy jsou:
  • Každý zkušební termín má unikátní zadání uložené v samostatné sadě otázek, testové otázky jsou namíchané (každý student vidí jiné pořadí)
  • Existují např. tři různé sady otázek, každá sada se použije na více termínech.
  • Existuje pouze jedno zadání = sada otázek.

  Počty odpovědníků:
  Přístup k jednomu odpovědníku lze "otvírat a zavírat" v čase. Lze jej otevřít v pondělí 8.00-9.00, potom 14.00-15.00 atd., jak probíhají zkušební termíny. Student, který test již realizoval, nemůže měnit odpovědi, ale může se podívat na znění otázek, pokud by si odpovědník otevřel opětovně v době, kdy probíhá další termín. Tomu lze předejít, omezíte-li přístup k odpovědníku na určitou část počítačové sítě (učebnu - pomůže vám LVT), takže nebude volně přístupný z internetu. Nemůžete-li toto omezení využít a nechcete, aby se studenti mohli k zadání vrátit, vytvořte pro každý termín samostatný popis odpovědníku.

  Bezpečnostní mechanismy
  Zjistěte si od technické podpory počítačové učebny rozsah adres počítačové sítě učebny (tzv. IP adresy) a zadejte je do popisu odpovědníku - rubrika 'Ze kterých počítačů lze s materiálem pracovat'. Student vám adresu počítače může sdělit i individuálně, najde ji pod

  Osobní administrativa → Systém → adresa klientského počítače

  Pokud IP adresy nechcete nebo nemůžete zjistit, lze postupovat následovně:

  • Pro rozdělení studentů na zkušební termíny využijte běžnou agendu zkušebních termínů, nastavte v ní "přihlásit do" a "odhlásit do" dostatečně před termínem zkoušky tak, aby se někdo nemohl přihlásit na poslední chvíli a test si otevřít (prohlédnout si testové otázky)
  • V popisu testu v rubrice "Kdo smí s odpovědníkem pracovat" upřesněte, že jej smí otevřít pouze ti, kdo jsou přihlášení na konkrétní zkušební termín.
  • Na počátku zkoušky proveďte prezenci a odhlaste z termínu ty studenty, kteří se nedostavili (aby si odpovědník během zkoušky neotevřeli z internetu).
  • IS zaznamenává každé otevření odpovědníku vč. adresy počítače, ze kterého k tomu došlo. Pokud by tedy student půjčil někomu heslo k IS a tento si materiál otevřel, uvidíte v přehledu odpovědních souborů jméno tohoto studenta 2x, z různých počítačů - tak lze nedovolený přístup později odhalit.

  Můžete využít také další bezpečnostní mechanismy:

  • V popisu odpovědníku můžete zadat, že se po otevření testu má v levé části obrazovky objevit široký barevný pruh.

   Umožní Vám na dálku kontrolovat, zda všichni pracují pouze se správným testem. Barvu pruhu si můžete vybrat a odlišit tak např. jednotlivé zkušební termíny.

  • Pokud jste u odpovědníku nastavili zobrazení levého pruhu (viz předchozí odstavec) zobrazí se v něm zároveň identita odpovídajícího, tedy učo, jméno a fotografie přihlášené osoby.

   Usnadní kontrolu totožnosti odpovídající osoby.

  • V popisu odpovědníku můžete dále zadat, že po otevření testu má být okno prohlížeče roztaženo přes celou obrazovku. Student si však může okno později zmenšit.
  • Můžete se obrátit na fakultní CIT s prosbou, zda by bylo možné zakázat přístup jinam než na is.jamu.cz.
  Co je ještě dobré vědět...
  Nemůže dojít k tomu, že by student nevědomky otevřel odpovědník dvakrát (např. dvojitým kliknutím). Pokud taková situace nastane, IS se studenta zeptá, zda opravdu chce odpovědník otevřít podruhé. Stejně bude student dotazován i v případě, že si bude chtít dosud neuložený test otevřít ve dvou oknech či panelech prohlížeče. Zda to bude moci udělat, závisí na nastavení parametrů v popisu odpovědníku nelze při nastavení "ne (poté, co klikne na "Vyhodnotit" už nelze odpovědník znovu otevřít a pokračovat/měnit odpovědi)".

  Studenti mají k dispozici tlačítko "Průběžně uložit", které umožňuje předcházet nepříjemnostem způsobeným výpadkem proudu apod. Pokud v popisu odpovědníku nastavíte, že test má mít více stránek, provádí se průběžné uložení automaticky při přechodu mezi jednotlivými stránkami. Dojde k němu také po stisknutí klávesy "Enter". Rozhodujícím okamžikem, ke kterému se vztahuje vyhodnocení testu a přidělení bodů, je však pouze konečné uložení.

  Systém zaznamenává všechny operace, které byly provedeny (doba otevření odpovědníku, adresa počítače, zvolené odpovědi, doba uložení, následná prohlídka atd.). V případě problémů či podezření na nekorektní postup lze tyto údaje zjistit.

  Pokud student omylem odešle průchod k vyhodnocení, nemůže se do testu typicky vrátit. Možným řešením je smazat jeho odpovědi aplikací

  Učitel → Správa odpovědníků → Rušení odpovědí

  a nechat jej spustit test zcela znovu.

 10. Chci sebrané odpovědi dále sám zpracovávat - export odpovědí z odpovědníku.

  Odpovědi studentů na určitý odpovědník lze exportovat do různých formátů a dále libovolně zpracovat. Použijte aplikaci v Záznamníku učitele
  Učitel → Správa odpovědníku → Export odpovědí (mezi odkazy dole na stránce)

  Vyberte odpovědník, ze kterého chcete exportovat odpovědi. V aplikaci máte možnost upravit vlastnosti exportu (podoba exportovaných otázek a možností, odpovědi, průchody, atd.), vybrat formát exportovaného souboru a kódování. Export odpovědí lze vypsat na obrazovku nebo vytisknout, tato možnost slouží především pro kontrolu exportovaných dat. Pro další zpracování odpovědí použijte export do textového souboru nebo formátů určených pro zpracování v Excelu.

 11. Chci sebrané odpovědi dále sám zpracovávat - výstup do XML.

  Odpovědi studentů si můžete zobrazit ve formátu XML, který je vhodný pro další zpracování programátorem.
  Získáte je pomocí
  Učitel → Správa odpovědníku → xml (pod příslušným odpovědníkem)
  Stáhněte si je na svůj počítač a předejte programátorovi.

  Odpovědi studentů v odpovědníku lze exportovat také do pdf souboru a následně vytisknout. Aplikace je ve zkušebním provozu. Umožňuje exportovat jen odpovědníky, kde jsou použity otázky typu :a (otevřená odpověď), :r (vyberte jednu možnost), :c (vyberte více správných odpovědí).

  Je dostupná pod odkazem

  Záznamník učitele → Správa odpovědníku → XML → PDF se všemi odpověďmi všech osob

  Vyexportované pdf obsahuje seznam studentů, kteří odpovědník vyplnili. Odpovědi studentů začínají vždy na nové stránce. Pdf lze použít pro archivaci odpovědí například pro účely státních závěrečných zkoušek nebo přijímacího řízení.

 12. Jaký význam má složka a_texty ve složce Odpovědníky ve správci souborů?

  Složka a_texty se vytvoří v případě, že máte odpovědníky s volně tvořenými odpověďmi. V textovém formátu tam jsou uloženy odpovědi studentů. IS tyto soubory potřebuje pro vyhledávání plagiátů, pro běžného uživatele nejsou důležité.

 13. Mohu Odpovědník zpřístupnit i osobám, které nemají přístup do IS?

  Ano. Odpovědník lze spustit i v neautentizovaném režimu, tzn. bez přihlášení do IS. Stačí při editaci popisu odpovědníku v sekci "Kdo smí s odpovědníkem pracovat" přidat právo "kdokoli v Internetu". Kdokoli pak může odpovědník spustit přes neautentizovaný odkaz na soubor *.qref.

  Pozor: Zadat musí "adresu ze světa" začínající "https://is.jamu.cz/".

  Při neautentizovaném přístupu nelze jednoznačně určit identitu odpovídajícího, protože jednotlivé přístupy jsou identifikovány pouze číslem přístupu. Toto číslo, které se v seznamu odpovědí zobrazuje místo jména a učo, je uchováváno v prohlížeči pomocí tzv. cookies a umožňuje např. opakované složení testu ze stejného počítače a účtu a zobrazení výsledků předchozího průchodu. Pro neautentizovaný přístup je tedy nutné mít v prohlížeči ukládání cookies povoleno. Přístup přes neautentizovaný odkaz z jiného prohlížeče/počítače znamená zcela nové spuštění Odpovědníku.

  Body z neautentizovaných přístupů nelze zapisovat do poznámkového bloku.

  Odpovědníky s neautentizovaným přístupem se mohou hodit pro různé průzkumy a ankety (např. během dnů otevřených dveří).

 14. Jak zjistím výsledky neautentizovaného Odpovědníku?

  Statistiku bodů a počty vyplněných testů lze zjistit běžným způsobem přes volbu
  Učitel → Správa odpovědníku → Odpovědi
  případně přes Obtížnost, je-li připraven v rámci předmětu (což není nutné, může být umístěn i mimo Studijní materiály předmětu, např. v Dokumentovém serveru).

 15. Lze Odpovědníky použít i pro přijímací řízení?

  Ano. V popisu odpovědníku můžete přidělit právo pracovat s odpovědníkem uchazečům o studium (tj. osobám, které mají podanou přihlášku ke studiu) nebo osobám, přihlášeným ke zkoušce přijímacího řízení, kde upřesníte konkrétní termín. Tyto osoby identifikuje číslo přihlášky.

 16. Jak získám jednoduchý seznam odpovídajících s vyhodnocenými body i bez použití poznámkových bloků?

  IS umožňuje pomocí funkce "jednoduchý export" snadno získat seznam osob (které test složily) i s dosaženým počtem bodů a časem vyplnění testu. K funkci se dostanete pomocí
  Učitel → Správa odpovědníku → Odpovědi → nabízet záznamy k exportu → Jednoduchý export
  Zde si můžete vybrat, zda seznam chcete pouze vypsat na obrazovku, nebo stáhnout ve formátu pro Excel a Word. Seznam obsahuje všechny osoby, které pracovaly s odpovědníkem, včetně odpovídajících autentizovaných přihláškou a záznamů o neautentizovaném složení (místo jména je položka uvedena číslem přístupu).

  Jednoduchý export je vhodný pro získání bodových hodnocení z neautentizovaných přístupů k Odpovědníku, případně při použití Odpovědníku mimo konkrétní předmět.

 17. K čemu je export :r a :c otázek pro Dril?

  Funkci "Export pro dril" využijete v případě, že chcete studentům umožnit procvičení látky pomocí aplikace Dril. Export naleznete v aplikaci:

  Učitel → Správa odpovědníku → Export pro dril

  Pomocí nabízeného formuláře vyhledejte sadu otázek, kterou chcete exportovat a potvrďte tlačítkem "Použít".

  Aplikace pro export umožňuje exportovat otázky včetně všech možností ve formátu CSV, který posléze použijete jako datový soubor pro import do drilu. Export pro dril je vhodný jen u otázek typu :r a :c, kde studenti nemusejí znát přesnou odpověď, ale jsou schopni ji vybrat z nabízených možností.

  Pozn.: Export pro dril doporučujeme používat jen u otázek, které obsahují nějaké faktické znalosti. O drilu se dozvíte více v Nápovědě

  Osobní administrativa → Nápověda → Elearning .. Dril - učení s prodlevami

  a v otázce Jak naimportuji do drilu data z odpovědníku?

 18. Jak převedu odpovědníky do aktuálního semestru?

  Pro převod odpovědníků, ale i dalších materiálů v předmětu, slouží aplikace pro kopírování materiálů:

  Učitel → Kopírování a sdílení studijních materiálů → Kopírování studijních materiálů

  Zde vyberte předmět a semestr, ze kterého chcete odpovědníky a případně i jiné soubory kopírovat, a klikněte na "Zkopírovat".

  Tato aplikace kromě vlastního překopírování materiálů také nastaví přístupová práva a data v odpovědnících pro cílový semestr.

Sady otázek


 1. Co je sada otázek?

  Sada otázek je textový soubor se zadáním a řešením otázek. Má příponu .qdefx (question definition) a ve správci souborů mu náleží ikonka se zeleným čtverečkem

  .

  IS nabízí různé typy otázek, které je možné vkládat pomocí formuláře, více viz samostatná Nápověda

  Osobní administrativa → Nápověda → Elearning .. Typy otázek v odpovědnících

  Kromě těchto základních typů je možné vytvářet i otázky složené z více různých typů, umísťovat odpovědní pole do tabulek apod.

  (ukázková sada otázek).

  Složitější typy otázek již nelze zadávat pomocí formuláře.

  Pokud byste si to chtěli vyzkoušet sami, postupujte podle návodu.

 2. Jak sadu založím a jak vložím otázku pomocí formuláře?

  Na stránku pro práci se sadami otázek se dostanete přes
  Učitel → Odpovědníky → Sady otázek

  Zde klikněte na "Založit novou sadu otázek", zadejte název sady a vyhledejte složku, do které sadu umístíte. Standardně se užívá složka "testbank", která je pro studenty nepřístupná. Po uložení formuláře klikněte na "Plnit sadu testových otázek", kde vytvoříte jednotlivé otázky. Formulář otevřete kliknutím na jednotlivá písmena. Každé písmeno zastupuje jeden typ otázky (jaký, zjistíte po najetí myší na písmeno).

  [1] Výběr typu otázky

  Nápovědu, jak formulář vyplnit, otevřete kliknutím na ikonku červeného otazníčku . Obsah formuláře uložte a celý postup opakujete.

  Otázku můžete později ještě měnit a upravovat. V zeleném řádku klikněte na "upravit formulářem", proveďte změny a uložte. Volba "textovým editorem" je určena pro pokročilé uživatele, kteří ovládají značky pro vytváření otázek v textovém formátu.

  [1] Odkazy na úpravu otázky

  Správnost otázek si můžete zkontrolovat kliknutím na tlačítko "Zkontrolovat odpovědi", následně uvidíte červeně a zeleně vyznačenou správnost svých odpovědí. Při kontrole odpovědí můžete také využít volby "záleží na velikosti písmen", "záleží na interpunkci" atd., které jsou umístěny v dolní části stránky. Pokud po studentech požadujete dodržení těchto parametrů (velkých písmen, interpunkce atd.), musíte zaškrtnout příslušné volby v popisu odpovědníku. Pozor: V sadě otázek slouží jen pro vaši kontrolu.

 3. Jaké typy otázek lze vkládat formulářem?

  Typy otázek jsou v editační aplikaci pojmenované podle ovládacích prvků v nich se vyskytujících. K dispozici budou formuláře pro tyto otázky:
  • :r Zaškrtněte právě jednu možnost
  • :c Zaškrtněte i více možností
  • :t Doplňte, Přeložte... (vepsání slova nebo slov)
  • :m Seřaďte, Vytvořte dvojice (přiřazení možností)
  • :v Vyberte z menu
  • :s Upravte slovosled
  • :a Vepište text
  • :n Vepište číslo
  • :b Nápověda k otázce
  a dále některé složitější doplňovačky - vícenásobné výběry z menu a vícenásobná textová pole pro vepsání krátké volně tvořené odpovědi.

  Podrobnější typy otázek najdete v nápovědě Typy otázek v odpovědnících.

  Formulář je pohodlná cesta jak připravit hodně otázek, u kterých nepožadujete zvláštní formátování, nejsou složité.

 4. Jak vložím do odpovědníku video?

  Postup vkládání videí do odpovědníku najdete v nápovědě Přehrávání videí v ISu.

 5. Jak vložím do odpovědníku matematiku?

  Agenda Odpovědníky umožňuje při testování matematiky využívat vedle klasických typů otázek i speciální typ otázky, jejíž konstrukce odstraňuje některé nevýhody standardních typů otázek.

  Matematika ve standardních typech testových otázek
  • :r otázka (radiobutton) - student vybírá právě jednu správnou odpověď
  • :c otázka (checkbox) - student vybírá libovolný počet odpovědí z více možných
  • :v otázka (výběr z možností) - výběr jedné z možností

  V otázkách typu :r, :c a :v je nutné vymyslet sérii "špatných" odpovědí (tzv. distraktorů), které mohou studentovi správné řešení napovědět. Tento problém lze vyřešit volbou jiného typů otázky, v nichž student sám musí odpověď vymyslet a zapsat.

  • :t otázka (textový řádek) - od studenta se přebírá výraz nebo více výrazů
  • :n otázka (numerické pole) - lze zadat reálná čísla, ale i interval, do kterého musí studentem zadané číslo spadat
  Pokud lze odpověď zadat více způsoby je nutné definovat správné/povolené odpovědi, např.:
  Do prázdného pole vepište následující číslo posloupnosti
  1, 2, 3, 4, 5, :t_________________
  :t="2" ok
  :t="2.0" ok
  :t="2,0" ok

  V zadání můžete použít HTML značky, u zadání otázky i editor HTML. Zápis matematických výrazů jak v zadání otázky, tak u jednotlivých odpovědí se zadává pomocí LaTeXové notace do tagu <M>, které jsou vysázeny do obrázku. Kód v LaTeXu si můžete ověřit v aplikaci Ladění vstupu pro Tex2img. Doporučujeme vycházet z Příručky pro matematiku v LaTeXu.

  [1] Ukázka zdrojového kódu otázky.

  Zápis matematických výrazů pomocí LaTeXové notace si můžete prohlédnout v ukázkovém odpovědníku.

  Speciální otázka pro matematiku - otázka typu :l
  Umožňuje zjednodušenou formulaci otázek bez nutnosti vymýšlet distraktory, lze přímo zadávat matematické výrazy. Bližší informace naleznete v této Nápovědě.
 6. K čemu slouží odkaz "upravit sadu otázek ve Správci souborů"?

  Pomocí tohoto odkazu mohou pokročilí uživatelé editovat sadu otázek textovým editorem přímo v ISu. Tato volba umožňuje upravovat více otázek najednou, je však nutné ovládat zásady editace otázek textovým editorem. Na rozdíl od editace sady otázek přímo v Záznamníku učitele (Záznamník učitele → Odpovědníky: Sady otázek → zvolit sadu otázek) Správce souborů neobsahuje kontrolní mechanismy, které odhalí chyby při nedodržení zásad editace otázek. (Například při vkládání nebo editaci otázek editorem je mimo jiné důležité dodržet číselnou posloupnost odpovědí, viz obrázek).
  Po vložení otázek textovým editorem doporučujeme manuální kontrolu vložených otázek. Do sad otázek se můžete vrátit kliknutím na odkaz “Zpět na úpravu sad otázek”.

 7. K čemu je při tvorbě otázek dobrý editor HTML?

  Editor HTML umožní zadání otázky jednoduše formátovat (používat tučné písmo, kurzívu, barvy apod.) podobným způsobem, jako v programech typu MS Word nebo OpenOffice.org.

  Pomocí ikonky "Vložit speciální znaky" můžete vkládat některé speciální znaky (např. →, <, & a další).

  Pomocí ikonky "Obrázek" můžete jednoduše vložit obrázek. Obrázek doporučujeme nejprve uložit do složky testbank (/tb/) a poté jej odkazovat z této složky.

 8. Jak zjistím, zda vytvořená sada obsahuje stejnou otázku vícekrát?

  Využijte aplikaci pro vyhledávání duplicit v
  Učitel → Odpovědníky → Sady otázek
  a vyberte sadu, u které chcete zjistit výskyt opakujících se otázek. Zvolte "Duplicity", čímž zkontrolujete sadu a ve výsledcích se zobrazí seznam všech otázek, které daná sada obsahuje více než jednou, a nabídne se vám možnost tyto otázky smazat.

  Pozor: Pokud text otázek bude totožný, ale bude se lišit např. použitým fontem, vyhodnotí se otázky jako různé. Pokud jedna ze dvou stejných otázek bude obsahovat např. překlep, vyhodnotí se tyto jako dvě různé otázky. Stejně tak systém nerozpozná jako duplicitu dvě otázky typu :r či :c, pokud mají stejné možnosti odpovědí, jen v jiném pořadí.

 9. Mohu porovnat obsahy jednotlivých sad otázek mezi sebou?

  Ano, sady můžete porovnat v náhledu na seznam sad otázek v předmětu
  Učitel → Odpovědníky → Sady otázek
  klikněte na "porovnání sad" u vybrané sady, vyhledejte k ní druhou sadu (pro snazší hledání použijte "zobraz rychlou volbu sad") a potvrďte tlačítkem "Porovnej sady". Výsledky porovnání se rozdělí do tří částí: nejdříve se vypíší otázky obsažené pouze v první sadě, poté se vypíší otázky obsažené pouze ve druhé sadě a teprve jako poslední se vypíší duplicity (otázky obsažené v obou sadách zároveň).

 10. Špatně se mi zobrazuje tabulka v odpovědníku. Co mám dělat?

  Pokud vkládáte do odpovědníku Editorem HTML v ISu tabulku, která se vám nezobrazí správně, je potřeba ručně upravit kód otázky v textovém editoru a před tabulku vložit tag
  <html>
  Tag <html> je nepárový, není potřeba ukončovat jej párovou značkou. Tento tag nevkládejte přímo do Editoru HTML, neboť by byl vyhodnocen jako prostý text.

  Pokud vkládáte tabulku textovým editorem, lze pro správné zobrazení použít zápis tabulky na jeden řádek nebo před tabulku vložit tag <html> a následující text bude považován za HTML kód, tzn. že není třeba psát tabulku na jeden řádek a je možné tabulku zapsat přehledně ("bílé mezery" jsou ignorovány).

 11. Mám chybu v hodnotící části otázky, co mám dělat?

  Pokud byla otázka použita v odpovědníku a studenti tak mají nesprávný počet bodů, využijte aplikaci pro korekci odpovědí v
  Učitel → Odpovědníky → Správa odpovědníku → Korekce správných/špatných odpovědí v hodnotící části
  Vyberte popis, u kterého chcete opravit chybu, najděte problematickou otázku a zvolte "Opravit bodování". Pokud chcete opravit více otázek zároveň, zaklikněte vybrané otázky a klikněte na "Upravit otázky najednou". Formát odpovědí je stejný, jako při zadávání otázek textovým editorem.
  • U :r otázek je třeba přepsat číslo za označením :r na to, které označuje správnou odpověď. Za správnou může být vždy označena pouze jedna. V případě chybného obodování je třeba upravit počet bodů na konci řádku (za značkou "ok").
  • U :c otázek je třeba řádek se špatnou odpovědí přepsat na správnou nebo jej úplně smazat. Vždy musí být za správnou označena alespoň jedna.
  • U ostatních typů otázek se oprava dělá analogicky.

  Po provedení změn stiskněte "Přepočítat".

  Možnost "nový celkový počet bodů" vypíše do poznámkového bloku opravené celkové počty bodů pro studenty, kteří odpovídali na opravenou otázku. Možnost "rozdíl bodů" vytvoří blok, kde bude jenom bodový rozdíl mezi počtem bodů před opravou a po ní.

  Přepočet bodů se do poznámkového bloku uloží korektně, pokud je v popisu odpovědníku v sekci "Výsledky do poznámkového bloku" vybraná volba "ano, pouze jeden nejnovější výsledek (z posledního zodpovězení odpovědníku)" nebo volba "ano, poslední uložené výsledky všech průchodů".

  Pozor: Korekce neslouží pro opravení sad otázek. Funguje jenom jako propočet bodů v poznámkovém bloku, sady je potřeba opravit zvlášť.

 12. Chci kopírovat a přesouvat otázky mezi sadami.

  Kromě přesouvání otázek v rámci jedné sady je možné přemisťovat a kopírovat otázky i z jedné sady do druhé.

  [1] Možnosti přesouvání otázek.

  • Volba "Do jiné sady" je vhodná v případě, že z části otázek stávající sady chcete vytvořit zcela novou sadu. Klikněte na tlačítko "Do jiné sady" a pomocí zaškrtávátek označíte otázky, které chcete přesunout. Dále zvolte, jestli chcete otázky pouze zkopírovat (zůstanou v původní sadě) nebo přesunout (z původní sady budou odstraněny), zadejte jméno nové sady a vyhledejte složku, kam se má sada uložit. Operaci dokončíte tlačítkem "Proveď".
   Pozor: Vybrané otázky nelze takto přímo přesouvat ze sady A do sady B, vždy je třeba vytvořit novou sadu.
  • Volbu "Z jiné sady" použijte, když do některé sady otázek chcete načíst celou jinou sadu otázek. Klikněte na tlačítko "Z jiné sady" a vyberte, za kterou otázku se má sada vložit. Volbou "odstranit zdrojový soubor" původní sadu zrušíte. Ponecháte-li nezaškrtnuté, pouze ji zkopírujete. Nakonec opět stiskněte tlačítko "Proveď".

 13. Jaký význam má složka testbank?

  Studijní materiály → Odpovědníky → testbank
  Do složky ukládejte sady otázek a popisy testů. Složka je chráněná tak, že ani chybnou manipulací s přístupovými právy ji nelze otevřít pro čtení, přístup má pouze učitel. Přístupová práva není třeba nastavovat.

  Agenda tak značnou měrou dbá na bezpečnost, aby nedošlo ke kompromitaci zkušebních materiálů.

 14. Problematické využití dvojtečky v definici otázek v sadě.

  Pokud chcete v zadání otázky využít ":" (dvojtečku) je třeba místo ":" vložit entitu "&# 58;" (mezi křížek a číslo nevkládejte mezeru), systém ji jinak vnímá jako odpovědní prvek.

 15. Můžu použít CSS styl při tvoření otázek?

  Ano. CSS styl importujte pomocí:
  <style type="text/css">@import "/auth/el/fakulta/obdobi/predmet/cesta/styly/soubor.css";</style>
  Import CSS stylu jiným způsobem není možný (např. pomocí tagu <link> apod.).

 16. Lze do jednotlivých otázek vkládat komentář pro vlastní potřebu?

  Ke každé jednotlivé otázce lze přidat komentář, který je viditelný pouze vyučujícímu, a to v sadě otázek nebo při prohlídce průchodů odpovědníkem. Komentář je uvozen znakem "#" na začátku řádku. Pozor! HTML editor tvorbu komentářů nepodporuje.

Úprava popisu odpovědníku


 1. Jak mám založit popis odpovědníku a kam ho mám umístit?

  Po vytvoření sady otázek vstupte na stránky určené pro správu odpovědníku pomocí
  Učitel → Odpovědníky → Správa odpovědníku
  Klikněte na 'Založit nový popis odpovědníku' a zvolte režim (procvičování, ostrý test u PC, ...) podle zamýšleného využití. Volba režimu má vliv na přednastavení méně podstatných voleb typickými hodnotami pro dané využití. Pokud již předmět obsahuje nějaké popisy odpovědníku, můžete jeden z nich použít jako šablonu a nový popis si nechat přednastavit podle něj. Stačí místo volby konkrétního režimu zvolit daný popis v seznamu.
  Nakonec stiskněte tlačítko 'Vybrat', které vám umožní vstoupit do formuláře pro zadání parametrů.

  Pozor: zvolený režim a jeho přednastavené hodnoty jsou pouze orientační, všechny vlastnosti si můžete nastavit libovolně. Například u režimu Ostrý test u PC (pro reálné zkoušení) není obvyklé sdělovat studentům správné odpovědi, ale můžete.

  Popis odpovědníku má příponu .qdesc (questionnaie description) a ve správci souborů se vedle něj zobrazuje ikonka s modrým čtverečkem . Implicitně je uložen ve složce Odpovědníky/testbank, do které nemají studenti přístup. Pokud chcete toto umístění změnit, klikněte na tlačítko 'Změnit', které se nachází hned na začátku popisu vedle stávající adresy.

 2. Jaký mám pro odpovědník zvolit název a jak k němu připojím sadu otázek?

  První tři položky ve formuláři jsou název odpovědníku, jméno souboru a výběr sady otázek.
  • Název: nejlépe krátký a výstižný; pokud budete chtít uložit bodové hodnocení studentů do poznámkového bloku, musí mít název odpovědníku maximálně 32 znaků.
  • Jméno: nepovinné, počítač si ho umí vytvořit sám.
  • Výběr sad otázek: sadu zavedete kliknutím na tlačítko 'Vybrat ze všech sad'. Zobrazí se tak seznam všech dostupných sad v předmětu, ve kterém označíte ty, jež chcete použít a potvrdíte stiskem 'Vybrat zaškrtnuté'. V případě, že chcete vložit sadu, která se nenachází ve Studijních materiálech, vložte její adresu do políčka pod tlačítkem 'Vybrat ze všech sad' a klikněte na 'použít' (Nalezení adresy vám usnadní tlačítko 'Vyhledat').

 3. Chci kombinovat otázky z různých sad v jednom odpovědníku.

  V jednom odpovědníku můžete zároveň použít i několik sad otázek. Postup je v zásadě stejný jako u první sady. Pozor: Všechny sady, které chcete použít, musí mít zaškrtnuté políčko v šedém obdélníku.
  Můžete také upřesnit, v jakém pořadí mají být otázky jednotlivých sad za sebou - vepište požadované pořadí do políčka před nápisem "pořadí sady" v šedém obdélníku.

  V jakých případech učitel použije v odpovědníku více sad otázek? Například má jednotlivé sady otázek pro jednotlivé tematické okruhy, v závěrečném testu chce použít z každého okruhu tři otázky. Nelze specifikovat konkrétní otázky ze sady (např. zařadit do testu otázky číslo 2, 45 a 111) - otázky nemají žádnou uživatelskou identifikaci, aby je bylo možné pohodlně vytvářet v textovém souboru. Máte-li dotaz k organizaci sad otázek, ozvěte se, doporučíme postup.

  Přesné znění otázek se kopíruje do souborů s odpověďmi studentů. Pokud učitel znění otázky nebo rozsah sady změní, konkrétní již studentem dříve provedené zodpovězení odpovědníku se nezmění. Tak lze naprosto přesně ověřit podobu, kterou materiál měl, když s ním student pracoval.

  Tip: Kliknutím na odkaz 'upravit sadu' se tato sada otevře v novém okně v režimu editace. Můžete si tak rychle ověřit, jaké otázky sada obsahuje i případně upravit pro potřeby testu.

 4. Jak studentům sdělím pravidla pro práci s odpovědníkem?

  Pokyny pro práci s odpovědníkem a další informace (maximální možný počet bodů, kde studenti najdou výsledky apod.) můžete vepsat do pole 'Pokyny k odpovědníku'. Studentům se zobrazí ještě před otevřením odpovědníku.

 5. Jak nastavím bodování odpovědí?

  Pokud si bodování nepřejete (např. u anket nebo průzkumů), zaškrtněte políčko 'nebodovat'. V opačném případě zadejte implicitní počet bodů za správně zodpovězenou otázku (ok).

  Máte bodové hodnocení zadáno v sadě otázek? Bodové hodnoty uvedené přímo v sadě otázek mají větší váhu a "přebijí" nastavení odpovědníku. Máte-li v popisu odpovědníku např. 1 bod, ale v sadě máte u nějaké obtížné otázky uvedeny dva body ('ok 2'), student dostane za správnou odpověď dva body.

  Pozor: body se přidělují ke každému 'ok' zvlášť. Pokud tedy máte v jedné otázce např. čtyři odpovědní pole a student je správně vyplní, dostane 4× počet bodů uvedený v popisu odpovědníku (při nastavení '1' tedy 4 body). Pokud chcete zachovat stejný počet bodů za všechny otázky bez ohledu na počet 'ok', docílíte toho zadáním bodového hodnocení v sadě otázek. V našem případě by to znamenalo uvést ke každéku 'ok' 0,25 (ok 0,25). Hodnotu lze zadat také pomocí procent (ok 25%).

  Můžete nastavit i trestné body za špatné odpovědi či nezodpovězené otázky.

 6. Jak dostanu bodové hodnocení do poznámkového bloku?

  V popisu odpovědníku stačí v sekci 'Výsledky do poznámkového bloku' zadat 'ano' v kombinaci s nastavením implicitního počtu bodů. IS automaticky vytvoří poznámkový blok, kam se uloží počet dosažených bodů. Přenáší se pouze body, ne např. volně tvořené odpovědi.

  Volba 'ano' se dále dělí na následující možnosti:

  • 'ano, pouze jeden nejnovější výsledek (z posledního zodpovězení odpovědníku)': tato možnost je používaná především při nastavení 'ano, ale aktualizuje stále tentýž formulář'. Můžete ji však využít i v případě opakovaného sestavování nových testů, pokud je pro vás a pro studenty důležitý pouze poslední dosažený výsledek.
  • 'ano, pouze jeden nejlepší výsledek (ze všech zodpovězení odpovědníku)': tato možnost se nejčastěji využívá v kombinaci s 'Vyhodnocovat splnění'. Student odpovědník otevírá opakovaně za účelem dosažení jistého počtu bodů.
  • 'ano, pouze jeden nejhorší výsledek (ze všech zodpovězení odpovědníku)': používá se v případě, když chcete, aby student odpověděl pouze jednou, ale měl možnost odpovědník otevřít podruhé, např. v případě výpadku. Nemůže se použít v kombinaci s možností 'Vyhodnocovat splnění'.
  • 'ano, poslední uložené výsledky všech průchodů': má smysl volit pouze v případě, když hodláte studentům dovolit, aby si opakovaně sestavovali nové, nevyplněné testy (viz níže). Pokud si test jednou sestaví a pak jen opravují odpovědi (tj. "aktualizují stále tentýž formulář"), počet bodů se vždy přepisuje na poslední výsledek.
  • 'ano, všechny uložené výsledky všech průchodů': se používá v případech, kdy student prochází odpovědníkem opakovaně a je žádoucí evidovat výsledky všech zodpovězení jednoho odpovědníku. Můžete tak například sledovat, zda se student při vyplňování testu průběžně zlepšuje, nebo zhoršuje.
  • 'ano, pouze jeden nejnovější výsledek a body zavádět za jednotlivé sady': tuto možnost používejte ve výjimečných situacích, kdy potřebujete rozlišit získané body z jednotlivých sad otázek.


  Nechcete-li poznámkový blok zveřejnit studentům okamžitě, zaškrtněte možnost 'Poznámkový blok zatím nezveřejňovat'. Pro následné zveřejnění nastavte v parametrech poznámkového bloku příznak 'Student smí do bloku nahlížet'.
  Pokud si poznámkový blok nepřejete, zaškrtněte 'ne, neukládat do poznámkového bloku'.

  V případě, že se studentovy odpovědi neuloží korektně (například v důsledku chyby připojení), jeho výsledky se nezavedou do poznámkového bloku. Pro dodatečné zavedení dílčího počtu bodů můžete využít možnost změnit 'meziuložení na uložení' (pokud student v odpovědníku využíval tlačítko meziuložení). Zvolte

  Záznamník učitele → Správa odpovědníků → Odpovědi, odkaz 'změnit meziuložení na uložení'

 7. Chci mít přehled, zda studenti získali minimální požadovaný počet bodů.

  Chcete-li stanovit, kolik bodů musí student minimálně získat, a následně kontrolovat splnění limitu, zadejte požadovaný počet bodů do políčka 'počet bodů nezbytných ke splnění' v sekci 'Vyhodnocovat splnění'. Počet bodů nutných ke splnění testu můžete zadávat i jako procentní hodnotu. Pokud např. uvedete "75%", bude test vyhodnocený jako úspěšný, pokud student získá 75 % a více z maximálního počtu bodů. Zároveň je třeba nastavit, aby se výsledky zapisovaly do poznámkového bloku (v sekci 'Výsledky do poznámkového bloku' zaškrtněte 'ano, pouze jeden nejlepší výsledek (ze všech zodpovězení odpovědníku)').
  Pokud student v jednom z průchodů odpovědníkem dosáhne minimálního počtu bodů, objeví se v poznámkovém bloku *1, což znamená v tomto případě 'splněno', nikoliv počet získaných bodů. V případě, že student minimálního počtu bodů nedosáhne, bude mít v poznámkovém bloku *0.

  Vyjádření dosažení minimálního počtu bodů pomocí jedničky a nuly umožňuje sečtením bloků jednoduše zjistit, kolik odpovědníků který student splnil.
  Můžete si také vypsat seznam studentů, kteří dosáhli nebo nedosáhli potřebného počtu bodů. V záhlaví záznamníku učitele zvolte

  změna omezení → dle počtu bodů v poznámkovém bloku (dole na stránce v sekci 'jiné')
  Poté zaškrtněte požadovaný blok a zadejte počet bodů. Pro výpis studentů, kteří odpovědník splnili, to bude '=1' a pro výpis studentů, kteří odpovědník nesplnili, to bude '=0'. Seznam se zobrazí po kliknutí na 'Upřesnění omezení'.

  Informace o splnění limitu se zobrazuje i studentům. U odkazu na odpovědník

  Student → Odpovědníky (e-learning)
  se zeleně vypisuje 'splněno' nebo červeně 'nesplněno'.

 8. Budou otázky a nabízené možnosti seřazeny stejně jako v sadě?

  Mohou být a nemusí. V popisu odpovědníku můžete zadat, zda chcete promíchat pořadí otázek. Nabízí se zde tři možnosti v rámci nastavení "Pořadí otázek v rámci odpovědníku má být:"
  • zcela náhodné - náhodně promíchá všechny otázky (pokud používáte více sad a máte určeno pořadí, otázky se náhodně promíchají ze všech bez ohledu na pořadí sady!)
  • postupně otázky z jednotlivých sad, v rámci každé sady zamíchat náhodně - používá se v případě použití více sad - náhodně promíchá otázky ze sady a zároveň bude dodrženo nastavené pořadí sad (pokud je upřesněno). Nejprve tedy budou v testu náhodně namíchané otázky z první sady, poté náhodně namíchané otázky z druhé sady, atd.
  • zachovat posloupnost otázek tak, jak jsou za sebou v sadě - pokud nepoužíváte všechny otázky ze sady, vybere se prvních n otázek ze sady v takovém pořadí, v jakém jsou definovány v definičním souboru. Pokud používáte všechny otázky ze sady, použijí se přesně v tom pořadí, jak jsou v definiční souboru.

  Pokud nevyplníte políčko "pořadí sady", sady se použijí v náhodném pořadí.

  Můžete také rozhodnout, zda si přejete promíchat pořadí nabízených možností, ze kterých studenti vybírají správné odpovědi. Při tvorbě otázek se pak nemusíte starat o to, abyste správnou odpověď neuváděli vždy na stejném místě.

 9. Kolikrát si student může odpovědník otevřít a může se podívat na správné řešení?

  I toto závisí na vaší volbě. Přístup ke správnému řešení se nastavuje v sekci 'Zobrazit studentům správné odpovědi po jejich práci s odpovědníkem':
  • zobrazovat pouze u správně zodpovězených otázek: po zaškrtnutí této volby se nebudou zobrazovat správné odpovědi u špatně zodpovězených otázek. Student uvidí jen, že otázku zodpověděl špatně. Pokud má povolen další průchod, může se pokusit otázku zodpovědět lépe.
  • ihned při vyhodnocení odpovědníku: jakmile student test uloží, bude se moci podívat na správné řešení a na získané body kliknutím na odkaz 'prohlídka'.
  • automaticky zobrazit ihned po práci s odpovědníkem: ihned po uložení testu bude student automaticky přesměrován na stránku se zobrazením správného řešení.
  • po skončení období, kdy je s odpovědníkem možno pracovat: student uvidí správné řešení až po uplynutí doby, kdy může s odpovědníkem pracovat (viz níže). Do té doby neuvidí ani bodové hodnocení jednotlivých otázek. Pokud mu přesto chcete celkový výsledek sdělit, využijte přenos hodnocení do poznámkových bloků (viz výše).
  • nikdy: student neuvidí správné řešení, typické nastavení pro reálné zkoušení.
   Lze povolit zobrazování získaných bodů v seznamu průchodů.
  • prohlídku povolit až po x pokusech (pokud není celý odpovědník správně zodpovězen dříve): cílem je donutit studenty více přemýšlet o svých případných chybách v procvičovacím testu tím, že jim zabrání zobrazit si správné výsledky ihned po prvním pokusu. Místo toho mají možnost test s vědomím, že v něm vše nemají správně několikrát opravit. Pokud je zároveň nastavena volba, jež umožňuje generovat více různých zadání, počítají se pokusy pro každé vygenerované zadání zvlášť.
   Pozn.: Uvedený počet pokusů limituje pouze přístup k odpovědím; samotné zodpovídání student smí provádět i na více pokusů.
  • pouze v době od - do (nedoporučuje se používat): student si může otevřít zobrazení správného řešení pouze v nastaveném intervalu. (Pokud volbu vyberete a nevyplníte hodnoty, zobrazí si řešení vždy.)
   Pozor: časové omezení pro zobrazení správných výsledků nezaručuje, že si je studenti nenafotí, nepošlou mailem apod. Proto tuto volbu nepoužívejte, pokud máte vážný zájem na dalším utajení správných výsledků.

  Možnost opakované práce s odpovědníkem nastavíte v sekci 'Student se smí k odpovědníku vracet a pracovat s ním opakovaně':

  • maximální počet vyhodnocení testu (pokud nevyplníte, bude neomezeně): mezi počet vyhodnocení testu se nezapočítávají průběžná uložení, protože při nich nedojde k vyhodnocení testu. Test je vyhodnocen až po jeho uložení.
   Pokud potřebujete místo počtu vyhodnocení odpovědníku počítat jeho otevření, zaškrtněte volbu "místo počtu vyhodnocení započítat počet otevření odpovědníku".
  • ano (a v dalších průchodech se mu nabídnou další otázky): termín "průchod" znamená, že si student sestaví čistý, nevyplněný test. Můžete si tento parametr nastavit i v případě, že používáte všechny otázky ze sady. V tom případě bude mít student před sebou znovu čistý test a bude muset vyplnit vše znovu. Pokud používáte jen určitý počet otázek, bude student pracovat s obměněnými variantami testu (výběr otázek je náhodný!).
   U této možnosti lze zakázat možnost odpovídání na již sestavené průchody.
  • ano, ale aktualizuje stále tentýž formulář: to znamená, že si student může čistý test sestavit jen jednou. Po té už může jen opravovat své odpovědi, nikdy už nebude mít před sebou nevyplněný test.
  • ne (když sestavíte průchod odpovědníkem, už nelze daný průchod znovu otevřít a měnit odpovědi): toto je volba typická pro zkoušení. Opakované otevření není možné ani před konečným uložením.
  • nikdy (pokud se jedná o skenovací test a chcete zpřístupnit pouze prohlídku): tato volba nedovolí studentovi test spustit. Využívá se pouze pro skenovací testy, kdy se testy píšou na papír. Prohlídku testů můžete zpřístupnit v sekci "Zobrazit studentům odpovědi po jejich práci s odpovědníkem".

 10. Je nepohodlné pohybovat se v odpovědníku s velkým počtem otázek.

  Odpovědník můžete rozdělit na stránky. V popisu v sekci 'Po kolika otázkách odpovědník stránkovat' určíte, kolik otázek se bude zobrazovat na stránce (obrazovce).


  Mezi stránkami se studenti přepínají pomocí tlačítek. Stránkování může také ztížit opisování z obrazovky souseda. Při přechodu z jedné stránky na druhou dochází navíc automaticky k průběžnému uložení. Pokud zároveň zaškrtnete volbu "nepovolit studentovi vracet se na předchozí stránku", tak se student po přechodu na další stránku již nebude moci k předchozím otázkám vracet a upravovat svoje odpovědi.

 11. Chci nastavit, kdo smí s odpovědníkem pracovat.

  V sekci "Skupina práv a časů" je třeba nastavit, kdo smí s odpovědníkem pracovat. Přes tlačítko "Zaveď další právo" vyberte požadovanou volbu a klikněte na "Přidat právo a upřesnit nastavení". Pokud jste zvolili např. "Studenti předmětu v období", musíte volbu potvrdit ještě jednou tlačítkem "Přidat upřesněné právo". Pokud byla operace úspěšně provedena, zmizí hlášení "Dosud žádná zadaná práva" a objeví se tabulka s údaji o přidělených právech.

  Je možné zadat i několik různých práv.


 12. Chci práci s odpovědníkem omezit časově.

  K dispozici jsou dvě základní možnosti: zadáním intervalu od-do nebo celkového počtu minut, kdy je s odpovědníkem možné pracovat.
  • Nastavení intervalu od-do
   Můžete zvolit datum a hodinu, od kdy a do kdy je možné s odpovědníkem pracovat. Můžete buď zadat oba údaje, nebo jen některý z nich. Je možné nastavit až tři intervaly zpřístupnění odpovědníku.
  • Nastavení celkového počtu minut
   Další možností je zadat celkový počet minut, kdy lze s odpovědníkem pracovat. Čas se počítá každému zvlášť od okamžiku prvního otevření odpovědníku. Přestože učitel může nastavit, že student se smí k odpovědníku vracet a opakovaně s ním pracovat, stále se celkový čas počítá od prvního otevření odpovědníku.
  • Kombinace obou způsobů
   Oby typy časového omezení můžete kombinovat. Uplatní se limit, který vyprší dříve. Máte např. odpovědník, kde je nastaven interval 15:00 až 16:00 a zároveň 10 minut. Když student odpovědník otevře v 15:55, bude mít na jeho zodpovězení pouze 5 minut. Pokud ho otevře v 15:00, bude mít k dispozici 10 minut.

  Kombinaci časových omezení lze využít např. při reálném zkoušení na známky. Chcete např. dát studentům čas 30 minut a zároveň nechcete, aby studenti o část času přišli kvůli zpoždění začátku testu. V takové situaci je výhodné nastavit interval např. 10:00 - 11:30 a zároveň celkový počet minut 30. Každý student bude mít na práci 30 minut a nezáleží na tom, zda test otevře v 10:00 nebo v 10:05. Znevýhodněni by byli pouze studenti, kteří by test otevřeli v 11:01 nebo později.

  Obdobně můžete postupovat i v testech určených k procvičování během semestru. Chcete například, aby studenti pracovali s odpovědníkem opakovaně v určitém časovém úseku (třeba od března do května), ale vždy pouze po omezenou dobu (např. 20 minut). Při tomto typu testování je třeba mít nastaven parametr "ano a v dalších průchodech se mu nabídnou další otázky". Při nastavení "ano, ale aktualizuje stále tentýž formulář" se totiž počítá čas od prvního otevření odpovědníku. Pokud by student v našem případě uložil test po 10 minutách a vrátil se k němu po půl hodině, už by s ním nemohl pracovat, protože by mezitím uplynulo oněch 20 minut.

  Více intervalů zpřístupnění odpovědníku nachází využití v případě testů ve více termínech pro různé skupiny nebo semináře v rámci jednoho předmětu nebo sdílených předmětů. Odpadá tak nutnost vytvářet více popisů odpovědníků pro jeden test, který je určen různým skupinám studentů. Důležité také je, aby všechny skupiny studentů, které mají s odpovědníkem v daný čas pracovat, měly zároveň přidělená příslušná práva. Například chcete dát jeden test dvěma skupinám studentů. První zkouškový termín je v 10:00, druhý ve 14:00. V popisu odpovědníku do prvního řádku nastavíte datum a čas například 10:00 - 11:00, do druhého řádku 14:00 - 15:00. Jeden popis tak slouží pro dva zkušební termíny.

  U obou typů časových omezení student vidí, kolik času mu ještě zbývá. Posledních 5 minut se na počitadle objeví červené upozornění na blížící se konec testu, které po dobu poslední minuty navíc bliká.

 13. Chci test zpřístupnit různým skupinám v různých časech.

  V rámci jednoho Popisu odpovědníku lze nastavit různé kombinace časů a práv.

  Například: vyučující učí tři seminární skupiny, každá se učí v jiný den a on chce nastavit jeden odpovědník pro všechny skupiny tak, aby vždy mohli odpovídat jen studenti z konkrétní seminární skupiny v den, kdy mají výuku.

  Pro každou seminární skupinu přes tlačítko 'Přidat skupinu práv a časů' vloží sekci, v rámci které nastaví právo pro konkrétní seminární skupinu a nastaví čas, kdy si student smí odpovědník spustit.

  Nemusí tak nastavovat tři různé odpovědníky, ale stačí jediný.

  Lze přidávat i speciální skupinu práv a časů. Tato možnost slouží především pro nastavení odpovědníků pro studenty se specifickými nároky (typicky využije Teiresiás).

 14. Co když student nestihne test uložit včas?

  Pokud student test neuloží ve stanoveném limitu, IS to po jeho vypršení udělá automaticky. Tuto funkci není nutné nastavovat, ale není ji ani možné zrušit. Při zkoušení je dobré studenty o této skutečnosti informovat.

 15. Přijde student o všechny odpovědi, pokud při ukládání dojde k chybě?

  Aby se předcházelo případům, kdy student z nějakého důvodu test omylem neuloží (např. kvůli výpadku počítače nebo výpadku internetového připojení), mohou studenti při vyplňování odpovědníku využít funkci "průběžně uložit". V takovém případě bude mít student po opětovném spuštění odpovědníku uložené svoje předchozí odpovědi ve stavu, v jakém byly při posledním průběžném uložení. Pokud chcete minimalizovat riziko, že student o svoje odpovědi během vyplňování odpovědníku omylem přijde, je dobré studenty na tuto funkci předem upozornit.

  V nastavení odpovědníku můžete také využít volbu "Připomínat meziuložení", kde můžete nastavit časový limit, po kterém se studentovi na obrazovce po krátkou dobu zobrazí upozornění, že by měl test průběžně uložit.

 16. Jak odpovědník zveřejním studentům?

  Odpovědník zpřístupníte studentům jednak přidělením práv a jednak vytvořením odkazu na odpovědník. Pokud si budete chtít odpovědník před zveřejněním nejprve vyzkoušet, pak zatím nenastavujte práva a popis uložte pomocí tlačítka 'Uložit a zatím studentům nezpřístupnit'.

  Teprve až se rozhodnete odpovědník zveřejnit, vstupte přes

  Učitel → Odpovědníky → Správa odpovědníku → upravit
  opět do popisu odpovědníku. Nejprve nastavte přístupová práva (viz otázka Chci nastavit, kdo smí s odpovědníkem pracovat).

  Pozor: Práva je nutné přidělit v popisu odpovědníku, nestačí je nastavit ve správci souborů (tam už je nastavovat nemusíte).

  Dalším krokem je vytvoření odkazu. Odkaz je nový soubor se zvláštním typem .qref (questionnaire reference). Ve správci souborů má ikonku s červeným čtverečkem . Vytvoříte jej tak, že popis odpovědníku uložíte tlačítkem 'Uložit a zpřístupnit'.
  Implicitní umístění odkazu je ve složce Studijní materiály/Odpovědníky. Toto umístění můžete změnit pomocí tlačítka 'Změnit' ve volbě 'Zpřístupnění odpovědníku studentům' vložením jiné adresy.

  Studenti zapsaní v předmětu vidí odkaz na odpovědník také na své studentské stránce, kde jsou shromážděny veškeré odkazy související s e-learningem:

  Student → Odpovědníky (e-learning)

Typy otázek v odpovědnících


 1. Chci nejdříve vidět nějaké sady otázek.

  Inspirujte se ukázkami různých typů otázek. Můžete se podívat např. na sadu Souhrn nejrůznějších možností na adrese: https://is.muni.cz/elportal/tipy/2376833/souhrn_moznosti.pl.

 2. :: c :: Zaškrtněte všechny správné odpovědi

  checkbox (zaškrtávátko)

  :: c :: Zaškrtněte všechny správné odpovědi:  • Body: alespoň do jednoho pole je nutno vepsat 'ok' na znamení, že tato odpověď je správná. Počet získaných bodů lze dále upřesnit číslem nebo procentem, např.:

   ok
   ok 2
   ok 75%
   -1
   -50%

   (od symbolu ok oddělte mezerou). Čemu odpovídá 100 % se zadá později v popisu odpovědníku. Student získá součet bodů uvedených u možností, které u otázky zvolil. Neupřesníte-li body, získá implicitní počty bodů uvedené v popisu odpovědníku.

  • Volby - pod zadáním otázky vyberte jednu z nabízených možností:

   [1] výběr volby má vliv na způsob sčítání bodů

   • úplně správně - uvedené body se přidělí, pokud student zaškrtne úplně všechny odpovědi, které učitel označil za správné, a nezaškrtne žádnou možnost navíc. V textovém formátu otázky vyjádřeno pomocí "ex ok".
   • součet za jednotlivé - přidělí se součet bodů za všechny (správné i špatné) zaškrtané možnosti. Učitel označí správné odpovědi ve formuláři "ok" a špatným může, ale nemusí, definovat záporné body, např. "-2".
   • alespoň správné - body se přidělí pouze, pokud student zaškrtne úplně všechny správné odpovědi, které učitel ve formuláři označil "ok". Pokud učitel definoval záporné body pro špatné odpovědi a student zaškrtl i nějakou špatnou odpověď, odečtou se mu body za zaškrtnutou špatnou odpověď.
  • Můžete použít HTML značky, u zadání otázky i editor HTML.

 3. :: r :: Zaškrtněte právě jednu správnou odpověď

  radio button (radio tlačítko)

  :: r :: Zaškrtněte právě jednu správnou odpověď:  • Body: alespoň do jednoho pole je nutno vepsat 'ok' na znamení, že tato odpověď je správná. Počet získaných bodů lze dále upřesnit číslem nebo procentem, např:

   ok
   ok 2
   ok 75%
   -1
   -50%

   (od symbolu ok oddělte mezerou). Čemu odpovídá 100 % se zadá později v popisu odpovědníku. Student získá součet bodů uvedených u možností, které u otázky zvolil. Neupřesníte-li body, získá implicitní počty bodů uvedené v popisu odpovědníku.

  • Můžete použít HTML značky, u zadání otázky i editor HTML.

 4. :: a :: Odpovězte textem

  area (oblast), do které student píše delší odpověď

  :: a :: Odpovězte textem:
  Co víte o ježkovi?

  • Body nelze formulářem stanovit.
  • Můžete použít HTML značky, u zadání otázky i editor HTML.
  • Implicitní velikost okna pro vepsání textu je 80 sloupců a 10 řádků (velikost se uvádí ve znacích). S rozměry je možné dále manipulovat.
  • Ve formuláři lze zapnout počítání znaků nebo slov a nastavit limit pro jejich vepsání. Pouze u znaků je po překročení limitu možné blokovat další vepisování. Jak je studentem limit dodržen, je možné po zodpovězení odpovědníku zkontrolovat v prohlídce odpovědí.

   [1] nastavení velikosti okna pro odpověď a limitu pro počítání znaků

 5. :: t :: Doplňte nebo Přeložte

  text field (textové pole)

  :: t :: Doplňte: nebo Přeložte:
  jaro, léto, podzim, ...

  • Body: alespoň do jednoho pole je nutno vepsat 'ok' na znamení, že tato odpověď je správná. Počet získaných bodů lze dále upřesnit číslem nebo procentem, např.:

   ok
   ok 2
   ok 75%
   -1
   -50%

   (od symbolu ok oddělte mezerou). Čemu odpovídá 100 % se zadá později v popisu odpovědníku. Student získá součet bodů uvedených u možností, které u otázky zvolil. Neupřesníte-li body, získá implicitní počty bodů uvedené v popisu odpovědníku.

  • Můžete použít HTML značky, u zadání otázky i editor HTML.
  • Počtem podtržítek za znaky ":t" určujete délku vstupního políčka (tzn., že např. :t___ vytvoří pole o délce tři znaky).

 6. :: tt :: Vepište do více polí

  více textových polí

  :: tt :: Vepište do více polí:
  jaro, , podzim,

  • Body: nelze formulářem stanovit, použije se implicitní počet bodů jednotlivě za každé správně zodpovězené textové pole.
  • Správné odpovědi: vepište do menších polí (lze 'přidat' pomocí tlačítka).
  • Text odstavce: vepište do větších polí (lze 'přidat' další sekci pomocí tlačítka).
  • Odstranění mezery před nebo za textem odstavce: začněte nebo zakončete jej znakem #
  • Můžete použít HTML značky, u zadání otázky i editor HTML.
  • Počtem podtržítek za znaky ":tt" určujete délku vstupního políčka (tzn., že např. :tt___ vytvoří pole o délce tři znaky).

 7. :: v :: Vyberte z nabídky

  výběr z nabídky (roletové menu)

  :: v :: Vyberte z nabídky:

  • Body: alespoň do jednoho pole je nutno vepsat 'ok' na znamení, že tato odpověď je správná. Počet získaných bodů lze dále upřesnit číslem nebo procentem, např:

   ok
   ok 2
   ok 75%
   -1
   -50%

   (od symbolu ok oddělte mezerou). Čemu odpovídá 100 % se zadá později v popisu odpovědníku. Student získá součet bodů uvedených u možností, které u otázky zvolil. Neupřesníte-li body, získá implicitní počty bodů uvedené v popisu odpovědníku.

  • V zadání otázky můžete používat HTML značky i editor HTML.
  • V odpovědích/možnostech značky HTML použít nelze. Můžete však vkládat speciální znaky (např. &, ‰, § - nejlépe ve formě entity jako "&", "‰", "§") a znaky národních abeced (řecká, azbuka,...)

 8. :: vv :: Vyberte z více nabídek

  více výběrů

  :: vv :: Vyberte z více nabídek:
  jaro, , , zima.

  • Položky nabídky: vepište do menších polí (lze 'přidat' pomocí tlačítka), správné položky označte zaškrtávátkem vlevo
  • Text odstavce: vepište do větších polí (lze 'přidat' další sekci pomocí tlačítka)
  • Odstranění mezery před nebo za textem odstavce: začněte nebo zakončete jej znakem #
  • V zadání otázky můžete používat HTML značky i editor HTML.
  • V odpovědích/možnostech značky HTML použít nelze. Můžete však vkládat speciální znaky (např. &, ‰, § - nejlépe ve formě entity jako "&", "‰", "§") a znaky národních abeced (řecká, azbuka,...)
  • Body: nelze formulářem stanovit, použije se implicitní počet bodů jednotlivě za každé správně zodpovězený výběr z menu

 9. :: m :: Seřaďte nebo Vytvořte dvojice

  matching (seřazení, přiřazení)

  :: m :: Seřaďte: nebo Vytvořte dvojice:  • Náhodného promíchání jednotlivých možností dosáhnete zaškrtnutím "pořadí odpovědí náhodné" v "Popisu odpovědníku".

  • Body: počet bodů získaných za zcela správnou odpověď (nabídky správně seřazené). Upřesněte číslem nebo procentem, např.
   ok 2 (za tuto odpověď dostane student 2 body)
   ok 75% (za tuto odpověď dostane student 75 % z hodnoty odpovědi, kterou nadefinujete v "Popisu odpovědníku")
   -1 (za tuto špatnou odpověď se studentovi odečte 1 bod)
   -50% (za tuto špatnou odpověď se studentovi odečte 50 % z hodnoty správné odpovědi, kterou nadefinujete v "Popisu odpovědníku")

   Čemu odpovídá 100 %, se zadá později v popisu odpovědníku. Pokud nepoužijete individulání hodnocení, získá student body definované v popisu odpovědníku.

  • Položky nabídky: vepište do menších polí.
  • Text odstavce: vepište do větších polí (lze 'přidat' další sekci pomocí tlačítka).
  • Odstranění mezery před nebo za textem odstavce: začněte nebo zakončete jej znakem #.
  • V odpovědích/možnostech značky HTML použít nelze. Nedoporučuje se používat ani znak = (rovnítko), který může mít vliv na výpočet bodů.
  • V odpovědích/možnostech můžete vkládat speciální znaky (např. &, ‰, § - nejlépe ve formě entity jako "&", "‰", "§") a znaky národních abeced (řecká, azbuka,...).
  • V zadání otázky můžete používat HTML značky i editor HTML.

 10. :: n :: Vepište číslo

  number (vepište číslo)

  :: n :: Vepište číslo:
  Uveďte Ludolfovo číslo pí s přesností na 3 desetinná místa

  • Odpověď zadejte jako číslo nebo jako číselný interval, např.

   3.14
   -4,08
   10..20

  • Body: do alespoň jednoho pole nutno vepsat 'ok' na znamení, že tato odpověď je správná. Počet získaných bodů lze dále upřesnit číslem nebo procentem, např:

   ok
   ok 2
   ok 75%
   -1
   -50%

   (od symbolu ok oddělte mezerou). Čemu odpovídá 100 % se zadá později v popisu odpovědníku. Student získá součet bodů uvedených u možností, které u otázky zvolil. Neupřesníte-li body, získá implicitní počty bodů uvedené v popisu odpovědníku.

  • Můžete použít HTML značky, u zadání otázky i editor HTML.

 11. :: s :: Upravte slovosled:

  slovosled

  :: s :: Upravte slovosled
  This| nice| is| very| question

  • Nemusíte vyplnit zadání, neboť je zastoupeno větou z otázky s přeházeným slovosledem.
  • Kombinace slov, z nichž student sestavuje větu, se zobrazuje v různém pořadí. Nutno zadat v popisu odpovědníku možnost "pořadí odpovědí náhodné".
   Upravte slovosled:
   question| This| nice| is| very

  • Do první odpovědi vepište větu ve správném tvaru, úseky, které se mají promíchat, oddělte svislou čárou.
  • Body: do alespoň jednoho pole nutno vepsat 'ok' na znamení, že tato odpověď je správná. Počet získaných bodů lze dále upřesnit číslem nebo procentem, např.

   ok
   ok 2 (za tuto odpověď dostane student 2 body)
   ok 75% (za tuto odpověď dostane student 75 %, z hodnoty správné odpovědi, kterou nadefinujete v "Popisu odpovědníku")
   -1 (za tuto špatnou odpověď se studentovi odečte 1 bod)
   -50% (za tuto špatnou odpověď se studentovi odečte 50 % z hodnoty správné odpovědi, kterou nadefinujete v "Popisu odpovědníku")

   (od symbolu ok oddělte mezerou) Pokud nepoužijete individulání hodnocení, získá student body definované v popisu odpovědníku.

  • Čemu odpovídá 100 %, se zadá později v popisu odpovědníku. Student získá součet bodů uvedených u možností, které u otázky zvolil. Neupřesníte-li body, získá implicitní počty bodů uvedené v popisu odpovědníku.
  • Můžete použít HTML značky, u zadání otázky i editor HTML.

 12. :: b :: Klíč zobrazí odpověď

  blind (zakrytá odpověď)

  :: b :: Klíč zobrazí odpověď:
  Města mám, domy žádné, lesy mám, stromy žádné, vody mám, ryby žádné.

  Po kliknutí na lupu systém doplní odpověď:

  :: b :: Klíč zobrazí odpověď:
  Města mám, domy žádné, lesy mám, stromy žádné, vody mám, ryby žádné.
  Je to mapa.

  • Body nelze formulářem stanovit. V popisu odpovědníku lze však nastavit implicitní počet bodů za nezodpovězenou otázku, který se použije i v tomto případě.
  • Můžete použít HTML značky, u zadání otázky i editor HTML.

 13. :: bb :: Klíče zobrazí odpovědi - více skrytých polí

  blind (zakrytá odpověď)

  :: bb :: Jak zní slavná věta?
  Být či , toť

  Po kliknutí na lupu systém doplní odpověď:

  :: bb :: Jak zní slavná věta?
  Být či nebýt, toť otázka.

  • Skryté texty, které se zobrazí po kliknutí na lupu: vepište do menších polí
  • Text odstavce: vepište do větších polí (lze 'přidat' další sekci pomocí tlačítka)
  • Odstranění mezery před nebo za textem odstavce: začněte nebo zakončete jej znakem #
  • Můžete použít HTML značky, u zadání otázky i editor HTML.
  • Body nelze formulářem stanovit. V popisu odpovědníku lze však nastavit implicitní počet bodů za nezodpovězenou otázku, který se použije i v tomto případě.

 14. :: l :: Přímé zadání algebraického výrazu

  :: l ::Přímé zadání algebraického výrazu:
  • Tento typ otázky je určen pro matematické otázky, na které má student odpovědět algebraickým výrazem. Správnost odpovědi je kontrolována pomocí programu Maple a umožňuje tak např. správně vyhodnotit různé zápisy téhož výrazu (např. "1/2*sin x" a "sin(x)/2"). Aby bylo možné otázku vyhodnotit, musí tedy student odpověď zapsat v syntaxi programu Maple.

   Kontrolu správnosti odpovědi lze ovlivnit pomocí seznamu povolených (whitelist) a zakázaných (blacklist) funkcí nebo procedur, které se v odpovědi mohou, resp. nesmí objevit. Můžete tak studentům zpřístupnit pouze některé funkce pro odpověď nebo zamezit provést výpočet vlastní odpovědi pomocí nějaké funkce Maplem.
   Definice otázky je podobná jako u typu :t a :tt, kdy počtem podtržítek za znaky ":l" určujete délku vstupního políčka. V následujících příkladech jsou uvedeny možnosti použití whitelistu a blacklistu.

   Příklad otázky s whitelistem: Derivujte funkci <M>f(x)=cos(2*x)</M>
   :l_________________
   :l="-2*sin(2*x) w[sin, cos]" ok
   (Pro odpověď lze použít pouze funkce sinus a kosinus.)

   Příklad otázky s blacklistem: Derivujte funkci <M>f(x)=x^5</M>
   :l_________________
   :l="5*x^4 b[diff, Diff]" ok
   (Pro zadání zderivovaného výrazu nelze použít funkci pro derivaci.)

   Pokud není v definici odpovědi použit whitelist ani blacklist, použije se tzv. autorské řešení, které automaticky použije whitelist z funkcí použitých ve správné variantě.

  • V zadání můžete použít HTML značky, u zadání otázky i editor HTML. Zápis matematických výrazů se zadává pomocí LaTeXové notace do tagu <M>, které jsou vysázeny do obrázku. Př. zápisu <M>T_e=10^8 K, n_0=10^{19} m^{-3}</M>.
  • Body: za definici správné odpovědi je nutno vepsat 'ok' na znamení, že tato odpověď je správná. Počet získaných bodů lze dále upřesnit číslem nebo procentem, např.

   2
   -2
   50%
   -25%

  • Procento je počítáno z hodnoty zadané v popisu odpovědníku.

   Tipy: Na demostraci vytvoření otázky typu :l v odpovědníku se můžete podívat v tomto videu.

   O přínosnosti a použitelnosti otázky typu :l se můžete přesvědčit v ukázkovém odpovědníku.

   Pro tvorbu :l otázek můžete použít Editor pro tvorbu otázek.

   V případě problémů s LaTexem je k dispozici aplikace Ladění vstupu pro Tex2img (autentizováno).

  • Pozor: Vyhodnocení správnosti tohoto typu otázky nezajišťuje IS MU. Odpovědi jsou zasílané na externí server, kde je správnost vyhodnocena skriptem a výsledek předán zpět do IS MU. Výpadky a problémy serveru lze hlásit pracovišti, které externí server spravuje (Laboratoř výpočetní techniky ÚMS PřF).

 15. :: e :: Vyhodnocení odpovědi externím serverem

  :: e :: Vepište algoritmus:
  Napište algoritmus pro výpočet následovníka:
  Pozn. správná odpověď je: každá, která vyhodnotí studentem vepsaný algoritmus na zadaných hodnotách shodně

  • Tento typ otázky je určen pro případy, kdy má student odpovědět výrazem/algoritmem, který nemá jednotný zápis. Správnost odpovědí ověřuje učitelův externí server, kde si učitel sám provozuje kontrolu správnosti výrazu/algoritmu.
  • Body: alespoň do jednoho pole je nutno vepsat 'ok' na znamení, že tato odpověď je správná. Počet získaných bodů lze dále upřesnit číslem nebo procentem, např.:

   ok
   ok 2
   ok 75%
   -1
   -50%

   (od symbolu ok oddělte mezerou). Čemu odpovídá 100 % se zadá později v popisu odpovědníku. Student získá součet bodů uvedených u možností, které u otázky zvolil. Neupřesníte-li body, získá implicitní počty bodů uvedené v popisu odpovědníku.

  • U zadání otázky lze použít HTML značky i HTML editor.
  • Definice odpovědi záleží na domluvě s vývojovým týmem. Typicky učitel vepíše správnou odpověď ve tvaru a:kontrolní_hodnoty, přičemž tyto hodnoty (kontrolní_hodnoty) použije externí server (a) jako parametry pro vyhodnocení studentovy odpovědi. Na základě domluvy s vývojovým týmem probíhá také vyhodnocení a zpracování odpovědi externího serveru. V návratovém řetězci obecně nesmí chybět hodnoty typu ok/nok (zda byla odpověď správná nebo ne), může ale dále obsahovat textovou zpětnou vazbu nebo jiné bodování (i procentuální).

 16. mezitext

  Mezi jednotlivé otázky lze vkládat materiál v HTML. Například lze začít výkladem či pracovním textem a po něm následují jednotlivé otázky - cvičení.

Dril - učení s prodlevami


 1. Kde najdu aplikaci Dril a co to vlastně je?

  Aplikace je umístěna v

  Osobní administrativa → Elportál → Vstup do nepředmětových e-l aplikací → Dril .. Vstup do drilové aplikace

  Dril je určen k memorování základních jednotlivých poznatků (např. slovíček) nazpaměť. Je založen na psychologii učení, podle které si poznatky rychleji a kvalitněji zapamatujeme, pokud si je připomínáme méně často, ale zároveň během delší doby. Aplikace funguje na algoritmu, podle kterého jsou poznatky ke zopakování předkládány v okamžiku, kdy je zhruba 90% šance, že si poznatek ještě vybavíme. Poznatky je pak třeba opakovat stále řidčeji a za delší dobu, čímž se z krátkodobé paměti přesouvají do dlouhodobé. To znamená, že jste si znalost již osvojili.

  Dril má tři fáze:

  fáze učení
  Slouží k učení (memorizaci) nového poznatku. Nezáleží na tom, zda si v této fázi poznatek procvičujete jednou či vícekrát. Zapomínat jej začnete okamžitě a po 15 dnech je až 50% pravděpodobnost, že jste jej zcela zapomněli.
  fáze opakování
  Dochází k opakování/připomenutí nového poznatku. První opakování by mělo nastat v okamžik, kdy si poznatek na 90% ještě pamatujete, čehož se snaží docílit algoritmus v této aplikaci. Další opakování přichází vždy za o něco delší dobu. Pokud však systému naznačíte (tlačítky 3 až 6 v aplikaci), že si poznatek nepamatujete tak, jak předpokládal, upraví se algoritmus a opakování přichází v kratších intervalech.
  fáze drilování
  V této fázi drilujete poznatky, které jste v předchozí fázi označili tlačítky 3 až 6, tedy poznatky náročnější na zapamatování či naučení. Je to nejdůležitější fáze celého učení, neboť poznatky se do dlouhodobé pamětí přesunují právě tím, že si je opětovně vybavíte z krátkodobé paměti. Máte-li málo času, raději se neučte nové kartičky, ale fázi drilu vždy dokončete!

 2. Jak se mám v Drilu orientovat?

  Aplikace je rozdělena do několika pevných oblastí (např. Angličtina, Španělština, Latina ... Jiné ...) a každá oblast může mít libovolný počet učebnic. Učebnice jsou obvykle rozdělené do několika lekcí a každá lekce obsahuje libovolný počet kartiček (vypisuje se u každé lekce). Nemusíte se učit celou oblast, ale stačí si vybrat i jen několik lekcí z jedné učebnice. Lze kombinovat i více lekcí z více učebnic, vždy však pouze v rámci jedné oblasti.

  Oblasti do aplikace mohou přidávat pouze její správci. Jednotlivé učebnice mohou vytvářet a importovat do systému sami uživatelé. Pokud vám pro vaši učebnici nevyhovuje žádná z oblastí, kontaktujte správce na adrese jamuis@fi.muni.cz, kde můžete požádat o vytvoření nové oblasti.

 3. Jak si vyberu, co se budu učit?

  Jste-li v Drilu poprvé, klikněte na titulní stránce drilu na 'Výběr oblasti a učebnice'. Zobrazí se přehled oblastí s názvy jednotlivých učebnic. Učebnice jsou seřazeny podle popularity, na začátku seznamu tak najdete učebnice, ze kterých se učí nejvíce lidí. Pokud si nejste jistí, jestli vám bude určitá učebnice vyhovovat, klikněte na možnost 'detaily' a zobrazí se vám podrobnosti o učebnici (obsah, autor, počet lekcí atd.).

  [1] výběr oblasti
  [2] tlačítko pro zobrazení detailů o učebnici

  Kliknutím na název učebnice rozbalíte informace o učebnici a rovnou si můžete zaškrtnutím políček aktivovat lekce, které se z učebnice chcete začít učit. Výběr potvrďte tlačítkem 'Aktivovat lekce'.

  [1] zaškrtávací políčko pro výběr lekcí
  [2] tlačítko pro aktivaci lekcí

  Poté se dostanete na výpis aktivních oblastí a aktivních učebnic. Pokud se chcete začít učit, klikněte na název některé z oblastí a můžete začít!

 4. Jak se vlastně mám učit?

  Na titulní stránce Drilu si vyberete oblast, kterou se chcete učit a vstoupíte do Drilu. Pokud máte v jedné oblasti aktivováno více učebnic, můžete si drilování omezit na jednu konkrétní učebnici. Výběr učebnice upřesníte volbou 'detaily', kterou najdete v tabulce s aktivovanými oblastmi. Po vstupu do Drilu se vám zobrazí kartička s otázkou, vy si pomyslíte odpověď a kliknete na tlačítko 'Ukázat odpověď'. Odpověď si můžete zkusit také napsat do textového políčka. Vepsanou odpověď IS nijak nekontroluje, vepsání je jen pomůcka při procvičování (např. spellingu).

  [1] tlačítko pro zobrazení odpovědi
  [2] políčko pro vepsání odpovědi

  Svou pomyšlenou odpověď porovnáte se zobrazenou správnou odpovědí a kliknutím na některé z tlačítek 1 až 6 ohodnotíte, jak dobře jste znali správnou odpověď. Aplikace podle toho spočítá, za kolik dní vám kartičku ukáže znovu. Hodnotit můžete také pomocí klávesových zkratek 1-6 resp. Q – Z(Y) a potvrdit 'mezerníkem'. Pokud znáte odpověď okamžitě, můžete ohodnotit klávesou 1 nebo 2 bez zobrazení odpovědi.

  [1] správná odpověď
  [2] vaše odpověď (pokud jste ji vepsali do příslušného pole)
  [3] tlačítka pro hodnocení odpovědi
  [4] nápověda k významu tlačítek

  Po odeslání hodnocení vaší odpovědi se opět načte další kartička s otázkou, přičemž následný postup zůstává stejný - a to ve všech fázích Drilu. Po dokončení poslední fáze si můžete zvolit učení dalších nových kartiček nebo odejít do Správy drilu, kde se lze např. začít učit z jiné oblasti.

 5. Můžu si upravit průběh učení?

  Na titulní stránce Drilu najdete seznam aktivních oblastí, které se můžete učit. U každé oblasti najdete počet kartiček, které jsou pro vás připravené ke drilování.

  [1] seznam aktivních oblastí
  [2] počet kartiček ke drilování
  [3] kliknutím na odkaz zobrazíte detaily k učení v této oblasti

  Po použití volby 'detaily' si můžete přidat nové kartičky a vybrat si z možností opakování kartiček. Např. pokud víte, že nebudete mít další den na drilování čas, můžete si do opakování přidat i kartičky naplánované na druhý den. Nebo pokud máte více času, můžete si do opakování přidat kartičky, kterým se blíží naplánování. Počet kartiček, které jsou připraveny ke drilování zjistíte kliknutím na volbu 'spočítat'.

  [1] výběr a přidání nových kartiček
  [2] možnosti pro změnu učení kartiček
  [3] volba pro zobrazení počtu kartiček připravených ke drilování

 6. Jak si přidám/odeberu další lekce/učebnice?

  Pokud už jste v Drilu byli a máte zvolené učebnice, ze kterých se učíte, zobrazí se rovnou vaše Aktivní oblasti a Aktivní učebnice na titulní stránce Drilu.

  Chcete-li se z určité učebnice začít učit další lekce nebo je deaktivovat, použijte volbu 'Aktivovat nebo deaktivovat lekce z této učebnice'. Zobrazí se aktivované lekce, které můžete označením a volbou 'Deaktivovat lekce' deaktivovat, a neaktivované lekce, které naopak označením a volbou 'Aktivovat lekce' aktivujete.

  Učení z nových učebnic můžete přidat pomocí odkazu 'Aktivovat další učebnice'. Učebnici odeberete deaktivováním všech jejích lekcí.

  [1] kliknutím na odkaz zobrazíte jednotlivé oblasti se všemi učebnicemi, které lze aktivovat a studovat
  [2] informace o této učebnici
  [3] kliknutím na odkaz zobrazíte výběr lekcí z této učebnice k de/aktivaci

 7. Jak často se mám učit?

  Je důležité učit se pravidelně, nejlépe každý den. Pokud dril používáte jen občas, kartičky se vám nahromadí, ale také zapomínáte odpovědi a musíte se kartičky učit znovu.

  Můžete se učit i po chvilkách např. průběžně celý den. Důležité však je po posledním učení nevynechat fázi drilování!

  Pokud např. týden nebudete mít čas se učit, systém vám po návratu předloží velké množství zameškaných kartiček. Bude vám nabízet ty nejvíce zameškané až po ty nejméně zameškané. Postupně zpoždění dožeňte.

 8. Kde zjistím jak v učebnici postupuju?

  Informaci o postupu v konkrétné učebnici zjistíte ve statistice učebnice, která se zobrazuje u každé aktivované učebnice (aktivované učebnice najdete na titulní stránce Drilu v sekci Aktivní učebnice). Ve statistice zjistíte také kolik kartiček z celkového počtu jste již viděl/a, jaký je průměrný interval zobrazování kartiček nebo průměrná obtížnost kartiček.

  [1] statistiky učebnice

 9. Potřebuji se za týden naučit 250 slovíček na písemku, pomůže mi dril?

  Ne, během takové krátké doby nelze využít efekt drilu, tedy učení s prodlevami. Mozek takto nemá šanci poznat, že potřebujete znalost uložit do dlouhodobé paměti, neboť ji nestihnete opakovat s prodlužujícími se prodlevami.

 10. Jak probíhá učení v konkrétní den?

  Systém vám nejdříve nabídne ke zopakování otázky, u kterých jste si v minulém učení nebyli úplně jistí. Pak vám umožní učit se nové otázky a na závěr přejdete ke drilování těch otázek, které jste označili tlačítky 3 až 6. Pokud máte čas a chcete se učit více nových otázek, než vám napoprvé systém nabídne, zvolte si další nové otázky a drilování nechte úplně na závěr.

 11. Co je to průběžný dril a jak funguje?

  Průběžný dril znamená, že se vám ve fázi učení nových kartiček či fázi opakování mohou občas nabízet kartičky, které jste viděli před chvílí (zhruba 10 minut) a ohodnotili je tlačítky 3 až 6. Počet těchto kartiček je uveden v závorce za znakem '+', např. takto (13 + 3). Tím se vám do fáze konečného drilování nedostane tolik kartiček a počátečním častějším opakováním si můžete kartičku lépe zapamatovat.

 12. Kolik nových kartiček denně se mám učit?

  To je dost individuální. Začnětě např. se 30 kartičkami denně a sledujte, jak je učení efektivní, tzn. jak vám to jde a kolik dostáváte kartiček ke zopakování v dalších dnech. Podle toho, kolik času chcete učení věnovat, si můžete zvýšit nebo snížit počet nových kartiček na den.

 13. Kdy je vhodné drilovat a kdy ne?

  Rozhodně není vhodné drilovat kartičku ihned poté, co jsme ji právě viděli. Smyslem drilu je, aby si člověk vybavoval kartičky z paměti, takže pokud máte ke drilování málo kartiček, je vhodné pár minut počkat a teprve poté je drilovat, aby se mozek namáhal a kartičky se uložily do dlouhodobé paměti.

 14. Některé kartičky z učebnice se nechci učit.

  Použijte volbu 'Zakázat kartičku'.

  [1] kliknutím na tuto volbu přidáte právě zobrazenou kartičku mezi zakázané

 15. Jak upravím zadání kartičky?

  Je-li pro vás zadání kartičky nedostatečné či nejasné, můžete si pro sebe kartičku upravit přímo během učení. U zobrazené kartičky použijte volbu 'Upravit tuto kartičku'. V zadání můžete upřesnit otázku nebo odpověď, např. doplněním fráze, ve které se slovíčko obvykle používá. Hodí se typicky, pokud na zadání otázky existuje více možných odpovědí. Pokud jste kartičku měnili již v minulosti, nabídne se vám funkce na odstranění změn. Veškeré prováděné změny se zobrazí pouze uživateli, který změny zadal.

  Kartičku můžete upravit také globálně, změna se pak projeví u všech uživatelů.

  [1] kliknutím na volbu otevřete nové okno s editory k úpravě kartičky
  [2] kliknutím na volbu otevřete nové okno s editory pro globální úpravu kartičky

 16. Zobrazí se mi v jeden den oba směry kartiček?

  Kartičky se v databázi nacházejí v obou směrech (brother → bratr i bratr → brother). Systém je chápe jako dvě odlišné otázky. Jednu asi budete zvládat lépe (tu, která zkouší "co to znamená") a druhou hůře ("jak se to řekne"), proto se velmi rychle vzdálí od sebe intervaly, ve kterých se kartičky zobrazují.

  Nepředepisuje se, který směr se má zobrazit nejdříve, vybírá se náhodně. Systém pouze hlídá, že v určitý den se zobrazí z této dvojice kartička maximálně z jednoho směru (a to i v případě, že i druhý směr má dle algoritmu předepsáno se v tento den znovu zobrazit).

 17. Jak vytvořím učebnici v Drilu?

  Návod k tvorbě učebnic a šablon pro formátování dat naleznete v Nápovědě Dril - tvorba a úprava vlastní učebnice.

 18. Chci se začít učit určitou oblast znovu od začátku.

  Pokud nechcete začít s učením všech oblastí a učebnic od začátku, můžete si z titulní stránky drilu volbou 'Smazat mé údaje o oblasti' určit přímo oblast, kde budou veškeré vaše údaje smazány, ale v ostatních oblastech zůstanou.

  [1] klikněte na odkaz pro postup k potvrzovacímu formuláři

  [2] z menu vyberte oblast, ve které chcete smazat své údaje
  [3] volbu potvrďte kliknutím na tlačítko 'Smazat mé údaje'

 19. Při drilování se mi u kartičky zobrazuje informace, že je 'smazaná'. Co to znamená?

  Autor učebnice pravděpodobně naimportoval do lekce opravené kartičky, přičemž předtím chybné kartičky smazal. Mazáním se kartičkám pouze nastaví příznak "smazaná", ale zůstávají v databázi pro uživatele, kteří se je chtějí nadále učit. Pokud chcete, aby se vám při drilování zobrazovaly jen nově naimportované kartičky (tudíž ne kartičky s příznakem "smazaná"), deaktivujte si a znovu aktivujte lekci.

 20. Proč se mi nepřehrává zvuk v kartičce?

  Pravděpodobně nemáte nainstalovaný QuickTime Player.

 21. Co znamená hláška 'Mixed Content ...'?

  Prohlížeč vás tímto upozorňuje, že nemáte povolený smíšený obsah (mixed content), který v MS IE povolíte v záložce Tools. Klikněte na položku Internet Options, poté na záložku Security tab a tlačítko Custom Level. V dialogovém okně Security Settings najděte sekci Miscellaneous. V ní dohledejte Display mixed content a zatrhněte možnost Enable. V dialogovém okně Security Settings klikněte na OK a poté znovu zvolte OK pro odchod z Internet Options.

  Poznámka: Jakmile povolíte smíšený obsah, budou se vám zobrazovat stránky jak HTTPS, tak i obsah bez HTTPS, ale Internet Explorer již nebude zobrazovat ikonu zámku.

Dril - tvorba a úprava vlastní učebnice


 1. Jak vytvořím lekci pro aplikaci Dril?

  Nejjednodušší způsob, jak nahrát data do Drilu, je vytvoření jednoduchého textového souboru s příponou .txt nebo .csv, ve kterém uspořádáte dvojice ("kartičky") otázka - odpověď. Obsah textového souboru musí splňovat tyto podmínky:
  • každá dvojice otázka - odpověď je umístěna na samostatném řádku,
  • každý řádek začíná rovnou textem otázky, následuje jeden tabulátor (klávesa Tab), vše za tabulátorem je již přímo text odpovědi,
  • na každém řádku musí být právě dvě položky oddělené tabulátorem,
  • k oddělení otázky - odpovědi nelze použít více než jeden tabulátor,
  • pro úpravu formátování otázky i odpovědi lze použít značky HTML.

  Příklad:
  Ve kterém z následujících měst nejezdí metro?<br/>Praha, Londýn, Moskva, Brno<jeden tabulátor>Brno

  V drilu se otázka zobrazí jako:

  Ve kterém z následujících měst nejezdí metro?
  Praha, Londýn, Moskva, Brno

  Pozn.: Při vytváření jednoduchých kartiček s daty typu brother → bratr, bratr → brother stačí v souboru vypsat pouze jeden směr kartiček (např. AJ → ČJ). Druhý směr (ČJ → AJ) se vytvoří v aplikaci automaticky při importu dat do učebnice. Tzn. importujete-li např. 10 kartiček, aplikace ke každé z nich vytvoří druhý směr, tj. vznikne celkem 20 nových kartiček v učebnici.

 2. Jak upravím vzhled vkládaných kartiček?

  K úpravě kartiček lze použít HTML značky v datovém souboru .txt (.csv).

  Příklad:
  Ve kterém z následujících měst <b>ne</b> jezdí metro?<br/>Praha, Londýn, Moskva, Brno<jeden tabulátor>Brno

  V drilu se otázka zobrazí jako:

  Ve kterém z následujících měst nejezdí metro?
  Praha, Londýn, Moskva, Brno

  Chcete-li použít složitější vzhled, který by se měl uplatnit u více kartiček, je lepší vytvořit si šablonu, podle které se mají kartičky formátovat. Pokud si jednorázově připravíte soubor se šablonami vzhledu kartiček, v datovém souboru už pouze určíte u každé kartičky, podle jaké šablony se má upravit.

 3. Jak vytvořím šablony vzhledu kartiček?

  Pomocí systému šablon můžete formátovat velikost, typ a barvu písma, ale také vkládat např. opakující se texty, obrázky apod.

  Vytváření souboru šablon je určeno pro uživatele s pokročilejší znalostí, především XML.

  Pokud chcete kartičky formátovat dle šablon vzhledu, je potřeba si

  1. předem připravit soubor XML se šablonami vzhledu kartiček a
  2. správně naplnit datový soubor .txt (.csv) s ohledem na vlastnosti připravených šablon.

  XML soubor (šablona) musí mít následující strukturu:

  <templatelist>
   <template name="vim" params="2">
   <card>
   <question>
   <![CDATA[
      <p>Uveďte klávesovou zkratku: <p>$1</p>
   ]]>
   </question>
   <answer>
   <![CDATA[
      <p>$2</p>
   ]]>
   </answer>
   </card>
   <card>
   <question> <![CDATA[
      <p>Co dělá klávesa:</p> <p>$2</p>
   ]]> </question>
   <answer> <![CDATA[
      <p>$1</p>
   ]]> </answer>
   </card>
   </template>
  </templatelist>

 4. Co znamenají jednotlivé elementy ve struktuře XML souboru?

  <templatelist>
  • je kořenový element, který obsahuje jeden nebo více elementů <template>
  <template>
  • šablona - určuje způsob, jak se z řádku v datovém souboru zobrazí kartička
  • povinný atribut name určuje název šablony, který se uvádí na každém řádku v datovém souboru,
  • povinný atribut params určuje, kolik parametrů obsahuje řádek v datovém souboru,
  • obsahuje jeden a více elementů <card>
  <card>
  • určuje jednu konkrétní prezentaci kartičky
  • je-li elementů <card> v šabloně více, určují např. různé směry zkoušení - pak v každé stačí použít jinou kombinaci parametrů (typicky jsou dvě, např. AJ → ČJ a ČJ → AJ)
  • nepovinný textový atribut lesson
   • určí, do které lekce se kartička zařadí
   • má přednost před určením lekce ve formuláři pro vložení kartičky
  • nepovinný textový atribut uniq
   • představuje řetězec charakterizující kartičku jedinečně v celé učebnici, nelze vložit dvě kartičky se stejnou hodnotou parametru
   • při neuvedení se parametr generuje automaticky
  • obsahuje právě dva elementy: <question> a <answer>
  <question>
  • představuje otázkovou část kartičky
  • celý obsah je uzavřen v elementu <![CDATA[ ... ]]>
  • obsahem může být libovolný HTML
  • na místo označené $x se vloží hodnota x-tého parametru z datového souboru (takových proměnných lze použít i více)
   • Příklad:
    <![CDATA[ <p>Jak byste přeložili slovo: <b>$x</b></p> ]]>
  <answer>
  • představuje "odpovědní" část kartičky, která se zobrazí až po odkliknutí uživatelem
  • celý obsah je uzavřen v elementu <![CDATA[ ... ]]>
  • obsahem může být libovolný HTML text
  • na místo označené $x se vloží hodnota x-tého parametru z datového souboru (takových proměnných lze použít i více)
 5. Jak upravím datový soubor .txt (.csv) pro použití šablon?

  V případě použití souboru se šablonou musí každý řádek datového souboru (každá kartička) obsahovat název šablony, podle které se má formátovat. Název šablony se uvádí na počátku řádku. Za ním následují jednotlivé parametry, vše je odděleno vždy jedním tabulátorem:

  <nazev_sablony><tabulator><parametr_1><tabulator><parametr_2>

  Typický počet parametrů je 2 (otázka a odpověď), lze však použít libovolně i více parametrů, které se přes místa v šabloně označená $<číslo_parametru> zobrazí na požadovaném místě kartičky. Počet parametrů na každém řádku však musí odpovídat počtu parametrů uvedených v příslušné šabloně (atribut 'params' elementu 'template').

  Příklad použití šablony pro 3 parametry:

  řádek v datovém souboru: matematika 5+5 10 sčítání

  šablona:

  <template name="matematika" params="3">
   <card>
   <question>
   <![CDATA[
      <p>Kolik je <p>$1</p>
   ]]>
   </question>
   <answer>
   <![CDATA[
      <p>Správný výsledek je <b>$2</b> </p>
   <p>Nápověda: jedná se o operaci $3</p>
   ]]>
   </answer>
  </template>

  Je-li v šabloně více kartiček (elementů <card> s otázkou a odpovědí), tedy jeden řádek datového souboru se využívá pro různý směr dotazování, systém pohlídá, aby se v jednom učebním cyklu (v jeden den) zobrazila pouze jedna z nich (tedy např. jeden směr překladu).

 6. K čemu slouží 'Zobrazit moje učebnice'?

  Na titulní stránce Drilu v sekci Správa drilu odkaz 'Zobrazit moje učebnice' zobrazí všechny vaše vytvořené učebnice. U každé se vám nabídnou tyto možnosti:
  • Aktivovat lekce z této učebnice - pro aktivaci či deaktivaci lekcí.
  • Importovat do učebnice kartičky - lze vytvářet nové nebo plnit již vytvořené lekce v učebnici.
  • Zobrazit lekce - lze prohlížet a upravovat kartičky a názvy lekcí.
  • Upravit učebnici - lze dodatečně doplnit informace k učebnici, povolit její zveřejnění všem uživatelům, nastavit zobrazování obrázku ...
  • Upravit přístupová práva k učebnicím - lze změnit nebo nastavit přístupová práva k učebnici.

   [1] oblast, do které je učebnice zařazena
   [2] název učebnice
   [3] možnosti úpravy učebnice jejím správcem

 7. Jak a kde naimportuji vlastní data do drilu?

  Na titulní stránce Drilu použijte volbu

  Správa drilu .. Zobrazit moje učebnice → Vytvořit novou učebnici

  vyberte oblast, kam se má učebnice zařadit a zadejte název učebnice a její popis (co učebnice obsahuje - např. fráze, slovíčka, gramatiku). Vyplňujte pouhým textem, nepoužívejte HTML znaky.

  Pokročilí uživatelé mohou do pole HTML, které se zobrazí u kartičky při drilování pomocí HTML editoru vložit např. obrázek učebnice. Pole Javascript, který se spouští před zobrazením otázky lze použít např. k přehrávání výslovnosti otázky a pole Javascript, který se spouští před zobrazením odpovědi lze použít např. k přehrání výslovnosti při zobrazení odpovědi.

  Nakonec potvrďte tlačítkem 'Vytvořit učebnici'. Pokračujte

  Zpět na správu drilu → Správa drilu .. Zobrazit moje učebnice

  Vyhledejte učebnici, kterou chcete naplnit a zvolte 'Importovat do učebnice kartičky'. Vytvořte novou lekci a zadejte její název, nebo zvolte již existující lekci. Pomocí tlačítka 'Procházet...' nahrajte datový soubor z vašeho počítače, a pokud chcete použít šablonu, dohledejte ji pomocí 'Procházet...'. Případně můžete zvolit některou z dalších možností a nakonec potvrďte tlačítkem 'Odeslat'.

 8. Jak naimportuji do drilu data z odpovědníku?

  Nejprve si pomocí aplikace pro export

  Záznamník učitele → Odpovědníky .. Správa odpovědníku → Export pro dril
  vyberte sadu otázek a vytvořte CSV soubor se všemi otázkami a možnými i správnými odpověďmi.

  Dále je v šabloně potřeba specifikovat, jak se má pracovat s jednotlivými typy otázek. Musíte počítat s tím, kolik mají otázky možností celkem a kolik je správných odpovědí. V šabloně pak pro každý typ otázky lze vytvořit jeden vzor <template> a uspořádat je za sebe.

  Položka <moznost> zaručí, že odpovědi se uživatelům drilu zobrazí v náhodném pořadí.

  Příklad: Otázky, které mají 5 možností a jen jednu správnou odpověď

  <templatelist>
  	<template name="qdef_export_6_1" params="6">
  		<card>
  			<question>
  				<![CDATA[
  					<p>$1</p>
  
            <moznosti>
              <moznost>$2</moznost>
              <moznost>$3</moznost>
              <moznost>$4</moznost>
              <moznost>$5</moznost>
              <moznost>$6</moznost>
            </moznosti>
  				]]>
  			</question>
  			<answer>
  				<![CDATA[
  					<p>$2</p>
  				]]>
  			</answer>
  		</card>
  	</template>
   </templatelist>

 9. Mohu upravit stávající učebnici?

  Ano, z titulní stránky Drilu pokračujte

  Správa drilu .. Zobrazit moje učebnice → Upravit učebnici

  Zobrazí se tentýž formulář, kterým byla učebnice založena. Upravovat učebnici může vlastník učebnice nebo osoba/osoby, kterým bylo přiděleno právo danou učebnici spravovat.

 10. Mohu omezit/rozšířit přístup k učebnici?

  Ano, z titulní stránky Drilu pokračujte

  Správa drilu .. Zobrazit moje učebnice → Upravit přístupová práva k učebnici

  Zde si můžete nastavit práva k učebnicím, které jste vytvořili. Existují tři druhy práv: právo na správu učebnice, právo na import kartiček do učebnice a právo učit se z učebnice.

  [1] volba práva

  Vybraná práva lze přidělit různým skupinám osob. Skupinu osob můžete dále upřesnit potvrzením tlačítka 'Přidat právo'.

  [1] výběr skupiny osob
  [2] potvrzení výběru
  [3] upřesnění práva

 11. Mohu upravit některé kartičky v učebnici?

  Ano, kartičky můžete upravovat v učebnici, jíž jste vlastníkem nebo jíž máte právo spravovat. Z titulní stránky Drilu pokračujte

  Správa drilu .. Zobrazit moje učebnice → Zobrazit lekce

  Kliknutím na název lekce vyberete tu, ve které chcete kartičky upravovat a zobrazíte tak seznam všech kartiček. Upravovat je lze jednotlivě a u každé kartičky máte několik možností úpravy. Odkazem 'Upravit tuto kartičku pro sebe' vstoupíte do HTML editoru a můžete pro svoji potřebu kartičku upřesnit nebo doplnit. Změna se zobrazí pouze uživateli, který změnu zadal. Odkazem 'Upravit tuto kartičku globálně' můžete v HTML editoru kartičku upravit a změna se pak projeví u všech uživatelů. Další možností je volba 'Smazat', kterou můžete jednotlivé kartičky odstranit. Smazaná kartička zůstává nadále v seznamu kartiček a je možné ji znovu obnovit.

  [1] skupina kartiček (tedy jedna kartička v obou směrech) je lemována čárkovaným obdélníkem
  [2] odkazy pro úpravu kartičky HTML editorem

  Chcete-li dále upravit kartičky v jiné lekci, klikněte na odkaz 'Zpět na výběr lekce' a pokračujte výše popsaným způsobem.

 12. Jak funguje přepisování kartiček při importu?

  Při importu datového souboru s kartičkami do učebnice

  Správa drilu .. Zobrazit moje učebnice → Importovat do učebnice kartičky

  můžete v sekci Další možnosti zaškrtnout funkci 'Přepsat existující podobné kartičky'. Tato funkce umožňuje přepisovat existující kartičky např. při opravném importu stejných dat do stávající učebnice.

  [1] označením této volby dojde k přepsání podobných kartiček
  [2] tlačítkem potvrďte import dat (včetně přepisu)

  Řetězec uniq určuje, které kartičky se mají přepsat. Buď se manuálně určí v šabloně (atribut <uniq> v elementu <card>), nebo je automaticky generován z dat, ze kterých se kartička vytváří.

  Funkce je vhodná např. při importu nezměněného datového souboru a změněné šablony (např. změna v HTML kódu kartičky), kdy je žádoucí přepsat již existující kartičky. Které kartičky a jak se změní, lze zjistit kliknutím na odkaz 'Zobrazit seznam vygenerovaných kartiček' po jejich importu.

 13. Chci smazat staré kartičky z učebnice kvůli importu jejich opravy.

  Autor učebnice se může rozhodnout importovat datový soubor s nově opravenými (např. opravy překlepů) i nezměněnými kartičkami, které již ve drilu jsou. Nejdříve je potřeba smazat kartičky z dané lekce v aplikaci:

  Správa drilu .. Zobrazit moje učebnice → Prohlédnout kartičky

  vyberete si lekci (kliknutím na její název), kterou budete opravovat. Nad přehledem jednotlivých kartiček klikněte na možnost 'Smazat všechny kartičky z této lekce' a smazání potvrďte. Poté můžete známým způsobem lekci z opraveného datového souboru naimportovat.

  Kartičky, které se v datovém souboru nezměnily, se obnoví s původními hodnotami, tj. uživatelům zůstanou statistiky od původních kartiček. Změněné kartičky se naimportují jako úplně nové.

  Pozn.: Kartičky lze mazat i jednotlivě v téže aplikaci po výběru lekce.

  Uživatelé, kteří se učí smazanou kartičku, se ji budou moci učit i nadále, jen se jim při drilování zobrazí informace o jejím smazání. Smazané kartičky už se nezobrazí pouze těm, kteří si lekci aktivují nově po smazání kartiček.

  Smazané kartičky můžete obnovit, nemažou se totiž fyzicky, jen se jim nastaví příznak "smazaná". Kartičky obnovíte v aplikaci:

  Správa drilu .. Zobrazit moje učebnice → Prohlédnout kartičky

  Vyberte lekci, klikněte na odkaz 'Obnovit smazané kartičky v této lekci' a obnovení potvrďte.

 14. Chci vkládat kartičky, kde otázka je formou obrázku, odpověď textem.

  Před úpravou datového souboru a šablony je třeba mít obrázky někde uložené. V Informačním systému můžete využít např. Můj web. Úschovna není vhodné úložiště, neboť soubory v ní expirují.

  Datový soubor na každém řádku obsahuje:

  • název šablony,
  • přesné umístění obrázku (url)
  • a odpověď,

   vždy oddělené jedním tabulátorem.

  Příklad:

  fiesta1 /učo/kvetina.png la flor
  fiesta1 /učo/auto.png el coche

  XML šablona obsahuje:

  • v otázce adresu úložiště obrázků ukončenou parametrem $1,
  • v odpovědi $2.

  Příklad:

  <templatelist>
   <template name="fiesta1" params="2">
    <card uniq="$1">
     <question>
      <![CDATA[<p><img src="https://is.jamu.cz/auth/www/$1" /></p>]]>
     </question>
     <answer>
      <![CDATA[<p>$2</p>]]>
     </answer>
    </card>
    <card uniq="$2">
     <question>
      <![CDATA[<p>$2</p>]]>
     </question>
     <answer>
      <![CDATA[<p><img src="https://is.jamu.cz/auth/www/$1" /></p>]]>
     </answer>
    </card>
   </template>
  </templatelist>
  Pozn.: Pokud budete ukládat obrázky do úložiště Můj web v IS JAMU, můžete použít přímo vzorovou šablonu z nápovědy a datový soubor vytvořit podle příkladu výše.

 15. Chci do učebnice vkládat jednosměrné kartičky.

  Můžete použít implicitní šablonu přednastavenou v ISu nebo vlastní šablonu. Pokud používáte implicitní šablonu, zaškrtněte při importu kartiček do učebnice možnost "Při použití vestavěné implicitní šablony generovat pouze jednosměrné kartičky" a soubor nahrajte.

  Vlastní šablonu (XML soubor např. karticka.xml) upravte např. takto:

  <templatelist>
   <template name="single" params="2">
   <card>
   <question>
    <![CDATA[
     <p>$1</p>
    ]]>
   </question>
   <answer>
    <![CDATA[
     <p>$2</p>
    ]]>
   </answer>
   </card>
   </template>
  </templatelist>

  Formát datového souboru by pak měl vypadat následovně:

  single <tabulátor> slovíčko1 <tabulátor> překlad1
  single <tabulátor> slovíčko2 <tabulátor> překlad2
  ...

  Při importu kartiček do učebnice

  Správa drilu .. Zobrazit moje učebnice → Importovat do učebnice kartičky

  zaškrtněte políčko "Chci použít vlastní šablonu" a nahrajte soubor karticka.xml.

 16. Chci vkládat kartičky, kde je v otázce či odpovědi obrázek i text.

  Obrázky uložte na vhodné místo (např. Můj web v IS JAMU)

  Datový soubor na každém řádku obsahuje:

  • název šablony,
  • přesné umístění obrázku (url),
  • otázku
  • a odpověď,

   vždy oddělené jedním tabulátorem.

  Příklad:

  fiesta1 /učo/kvetina.png květina la flor
  fiesta1 /učo/auto.png auto el coche

  XML šablona obsahuje:

  • v otázce adresu úložiště obrázků ukončenou parametrem $1,
  • text otázky jako $2
  • a v odpovědi parametr $3.

  Příklad:

  <templatelist>
   <template name="fiesta1" params="3">
    <card uniq="$1">
     <question>
      <![CDATA[<p><img src="https://is.jamu.cz/auth/www/$1" /></p><p>$2</p>]]>
     </question>
     <answer>
      <![CDATA[<p>$3</p>]]>
     </answer>
    </card>
    <card uniq="$2">
     <question>
      <![CDATA[<p>$3</p>]]>
     </question>
     <answer>
      <![CDATA[<p><img src="https://is.jamu.cz/auth/www/$1" /></p><p>$2</p>]]>
     </answer>
    </card>
   </template>
  </templatelist>

  Pozn.: Pokud budete ukládat obrázky do úložiště Můj web v IS JAMU, můžete použít přímo vzorovou šablonu z nápovědy a datový soubor vytvořit podle příkladu výše.

 17. Jak zajistím, aby se v kartičce přehrával zvuk?

  Aby se v kartičkách přehrával zvuk, je třeba upravit vlastnosti učebnice v:

  Správa drilu .. Zobrazit moje učebnice → Upravit učebnici

  Zvuk se přehraje při zobrazení otázky:
  do pole Javascript, který se spouští před zobrazením otázky zkopírujte zdrojový kód

  var player = get_element("sound_player1");
    var autoplay = "true";
  
    if (player) {
     var url = player.innerHTML;
     player.innerHTML =
      '<embed src="' + url + '" autostart="' + autoplay + '" width="0" height="0" id="sound" enablejavascript="true">'
      +'<form>'
      +'<div>'
      +'<input style="width: 26px; height: 26px;'
      +'background: lightgrey 
      url(\'/pics/design/14/dril/dril_speaker.gif\') no-repeat top;"'
      +'type="button" value="" onClick="get_element(\'sound\').Play();"/>'
      +'</div>'
      +'</form>';
    }
  Zvuk se přehraje při zobrazení odpovědi:
  do pole Javascript, který se spouští před zobrazením odpovědi zkopírujte zdrojový kód

  var player = get_element("sound_player2");
    var autoplay = "true";
  
    if (player) {
     var url = player.innerHTML;
     player.innerHTML =
      '<embed src="' + url + '" autostart="' + autoplay + '" width="0" height="0" id="sound" enablejavascript="true">'
      +'<form>'
      +'<div>'
      +'<input style="width: 26px; height: 26px;'
      +'background: lightgrey 
      url(\'/pics/design/14/dril/dril_speaker.gif\') no-repeat top;"'
      +'type="button" value="" onClick="get_element(\'sound\').Play();"/>'
      +'</div>'
      +'</form>';
    }
  Pozor: Zdrojový kód Javascriptu je citlivý na zalamování řádků, a proto, aby vám fungoval, zkopírujte kód z nápovědy a vložte jej do určeného pole. Zkontrolujte, že se kód nezalomil jinak, než je tomu v nápovědě. Předejdete tak problémům s nefunkčností.
  XML šablonu pro kartičky se zvukem je potřeba upravit tak, aby zdrojový kód Javascriptu (viz výše) nahradil <div id="sound_player1">, resp. <div id="sound_player2"> použité v šabloně, která může vypadat např. takto:

  Příklad:

  <templatelist>
   <template name="vim" params="3">
    <card uniq="$1">
     <question>
      <![CDATA[<p>$1</p><div id="sound_player1">$2</div>]]>
     </question>
     <answer>
      <![CDATA[<p>$3</p>]]>
     </answer>
    </card>
    <card uniq="$2">
     <question>
      <![CDATA[<p>$3</p>]]>
     </question>
     <answer>
      <![CDATA[<p>$1</p><div id="sound_player2">$2</div>]]>
     </answer>
    </card>
   </template>
   </templatelist>

  Tzn. že v otázce, resp. odpovědi je důležité napsat <div id="sound_player1">$2</div>, resp. <div id="sound_player2">$2</div>.

  Přesná adresa, odkud bude zvuk k jednotlivým kartičkám přebírán, se zadá do datového souboru (.CSV nebo .TXT). Řádek v datovém souboru pak může vypadat takto:

  vim honeymoon http://is.muni.cz/dstore/dril/anglictina/pokr/01_Family/sound/honeymoon.mp3 líbánky
  neboli <název šablony> tab <otázka> tab <url otázky> tab <odpověď>.

 18. Jak dám uživateli možnost povolit/zakázat přehrávání zvuků v kartičce?

  Upravte vlastnosti učebnice v aplikaci:

  Správa drilu .. Zobrazit moje učebnice → Upravit učebnici

  Do pole "HTML, které se zobrazí u kartičky při drilování" vložte zdrojový kód:
  <p><a href="javascript:void(document.cookie='zvuk=off;')">zvuk vyp.</a> <a href="javascript:var vyprs=new Date();vyprs.setDate(vyprs.getDate() -
  365);document.cookie='zvuk=off; expires='+vyprs.toGMTString();void(0)">zvuk zap.</a></p>
  Do pole "Javascript, který se spouští před zobrazením odpovědi" vložte zdrojový kód:
  var player = get_element("sound_player2");
    var autoplay = true;
  
    if (player) {
     if (document.cookie.indexOf("zvuk=off")>=0) {
      autoplay = false;
      player.innerHTML="";
     }
     else {
      var url = player.innerHTML;
      player.innerHTML =
       '<embed src="' + url + '" autostart="' + autoplay + '" width="0" height="0" id="sound" enablejavascript="true">'
       +'<form>'
       +'<div>'
       +'<input style="width: 26px; height: 26px;'
       +'background: lightgrey 
       url(\'/pics/design/14/dril/dril_speaker.gif\') no-repeat top;"'
       +'type="button" value="" onClick="get_element(\'sound\').Play();"/>'
       +'</div>'
       +'</form>';
     }
    }
  
    var myanswer = get_element("test_answer_input");
    var goodanswer = get_element("answer");
    if (myanswer.value.length>0) {
     if (myanswer.value == goodanswer.textContent.replace(/^\s+|\s+$/g, '')) {
      myanswer.value = "<font color=\"#009900\">OK</font>";
     }
     else if(goodanswer.textContent.indexOf(myanswer.value) > -1) {
      var pos = goodanswer.textContent.indexOf(myanswer.value);
      var resstr = "<font color=\"#999999\">" + goodanswer.textContent.substring(0, pos) + "</font>" + myanswer.value + "<font color=\"#999999\">" +
  goodanswer.textContent.substring(pos + myanswer.value.length) + "</font>";
      //alert(resstr);
      myanswer.value = resstr;
     }
    }

  XML šablona pro takovou kartičku může vypadat např. takto:

  Příklad:

  <templatelist>
   <template name="vim" params="3">
    <card uniq="$1">
     <question>
      <![CDATA[<p>$1</p><div id="sound_player2">$2</div>]]>
     </question>
     <answer>
      <![CDATA[<p>$3</p>]]>
     </answer>
    </card>
    <card uniq="$2">
     <question>
      <![CDATA[<p>$3</p>]]>
     </question>
     <answer>
      <![CDATA[<p>$1</p><div id="sound_player2">$2</div>]]>
     </answer>
    </card>
   </template>
   </templatelist>

  Datový soubor lze vytvořit stejně jako v předchozí otázce.

Editor HTML


 1. K čemu je editor HTML

  Jedná se o nástroj umožňující editovat text v prostředí internetových stránek prakticky bez znalostí jazyka HTML.

 2. Práce v editoru

  Veškeré nástroje pro úpravu textu jsou přístupné z panelu nástrojů, který se zobrazuje v horní části obrazovky.

  Pracujete podobně jako v textovém editoru Word - práce s textem v bloku + ikonky reprezentující jednotlivé editační možnosti.
  Pokud si nejste jistí funkcí jednotlivých ikon, najeďte na ikonu kurzorem a zobrazí se vám popisek její funkce.

 3. Tlačítka "Průběžně uložit" a "Vložit"

  Pro vyšší uživatelský komfort je HTML editor v některých agendách vybaven tlačítkem "Průběžného uložení". Můžeta tak svoji práci pohodlně ukládat již během editace a předcházet tak ztrátě svých dat.

  [1] volba pro průběžné uložení
  [2] tlačítko "Vložit" použijte až když jste s prací hotovi a chcete editor opustit

 4. Tlačítko "Zdroj"

  Po stisknutí tlačítka "Zdroj" mohou pokročilí uživatelé text editovat přímo ve zdrojovém kódu HTML.
  Návrat zpět do okna, které zobrazuje momentální podobu editovaného textu se realizuje opětovným stisknutím tlačítka "Zdroj".

 5. Odkaz 'Systém → Nastavení HTML editoru'

  Každý uživatel si vzhled editoru může nastavit přesně podle svých představ. Zúžit panel nástrojů, změnit jazyk a design editoru, případně nastavit výšku editačního okna. A to buď v prostředí diskusního fóra nebo studijních materiálů (u obou možností jsou vypsány další agendy, pro které se nastavení uplatní).
  V dolní části obrazovky potom vidíte náhled aktuálního nastavení editoru - změny se projeví až po kliknutí na "Uložit a aplikovat".

 6. Vložení obrázku do textu

  Doporučujeme mít vkládané obrázky uložené přímo v agendách IS (např. ve "Studijních materiálech", tvoříte-li výukový dokument, nebo ve "Web", tvoříte-li soukromý dokument).
  Budete tak mít nejen lepší přehled o zobrazovaných souborech, ale především tak předejdete možnému vymazání nebo přesunutí souboru bez vašeho vědomí.

  Ujistěte se, že kurzor v textu je umístěn právě tam, kam chcete obrázek vkládat. Klikněte na ikonku v panelu nástrojů "Obrázek" .
  V zobrazené dialogu Vlastnosti obrázku zvolte "Vybrat na serveru". Zobrazí se vám adresářová struktura vaší fakulty, kde zvolíte váš předmět v období a vyhledáte příslušný soubor.
  Po kliknutí na soubor s obrázkem se automaticky vrátíte na předchozí dialogové okno. Zde můžete upravit chování textu vzhledem k obrázku (odsazení, obtékání...).
  Vše potvrdíte tlačítkem "OK".

  [1] pro vložení obrázku uloženého v materiálech na ISu zvolte "Vybrat na serveru".

 7. Vložení hypertextového odkazu v textu

  Chcete-li, aby se určitý text stal interaktivním a po kliknutí na něj byl student odkázán na relevantní internetovou adresu nebo soubor v ISu, vyberte tento text do bloku (např. obtáhnutím myší jako ve Wordu) a zvolte ikonku "Vložit/změnit odkaz"

  A) Odkaz do internetu (mimo IS)

  V zobrazeném dialogovém oknu Odkaz vepište do políčka "URL" požadovanou adresu.
  Chcete-li, aby se odkaz studentům po kliknutí otevřel v novém okně prohlížeče, vyberte v dialogovém okně ODKAZ záložku "Cíl". V roletce "Cíl" zvolte "Nové okno" a potvrďte OK.

  B) Odkaz na jiný dokument v IS

  V dialogovém oknu Odkaz klikněte na "Vybrat na serveru" a v zobrazené adresářové struktuře vyhledejte požadovaný soubor (stejně jako při vkládání obrázku).
  Chcete-li, aby se odkaz studentům po kliknutí otevřel v novém okně prohlížeče, vyberte v dialogovém okně ODKAZ záložku "Cíl". V roletce "Cíl" zvolte "Nové okno" a potvrďte OK.

  [1] do tohoto políčka vepište internetovou adresu, na kterou chcete v textu odkazovat
  [2] chcete-li v textu odkazovat na materiál umístěný v IS, zvolte "Vybrat na serveru"
  [3] pro otevírání odkazu v novém okně prohlížeče, vyberte záložku "Cíl" a v roletce "Cíl" zvolte "Nové okno"

 8. Vkládání textu

  Máte-li text připravený v jiném textovém editoru - typicky Wordu, doporučujeme využít funkce "Vložit z Wordu" pro zachování formátu.

  Tip: Máte-li problémy se zobrazováním textu zkuste celý text označit a použít CTRL+X a CTRL+V.

 9. Co mám dělat, když se editor HTML chová neočekávaně nebo chybně?

  K chybnému chování HTML editoru (např. ztráta části vkládaného textu, příliš velké/malé odsazení odstavce apod.) může docházet, pokud není upravovaný text správně HTML formátován, obsahuje-li nestandardní prvky, či je porušen. To se může stát, upravujete-li text, který byl vytvořen nebo změněn mimo editor HTML, nebo po zásahu přímo do zdrojového HTML kódu textu.

  Pokud vkládáte text z Wordu, či jiného pokročilého textového editoru, nemusí se formátování po vložení shodovat s původním, což je zapřičiněno značně odlišnými formátovacími možnostmi HTML stránek a velkých editorů určených k sazbě a tisku.

  Problematického chování v HTML editoru se vyvarujete, pokud budete text vytvářet a editovat pouze HTML editorem v IS. Obsah z jiných zdrojů (z HTML stránek, z Wordu atd.) vkládejte pouze funkcemi editoru (Vložit, Vložit jako čistý text, Vložit z Wordu). Zároveň nepoužívejte přímou editaci zdrojového kódu, pokud si nejste jisti, zda změny nemohou porušit správné formátování HTML.

Tisk a skenování písemek


 1. Jaké technické zázemí potřebuji pro skenování písemek?

  Skener - (nejlépe s podavačem, pokud by skener skenoval pouze po jednom listu, bude práce zdlouhavá). Skenery, které se již osvědčily pro skenování písemek najdete v:
  Osobní administrativa → Tisk → Seznam ověřených skenerů vhodných pro skenování do ISu

  Program "skenovani.exe" - nainstalovaný na počítači se skenerem. Není-li sw nainstalován, provede LVT , podrobnější informace k provozu skenovacího sw najdete v

  Osobní administrativa → Tisk

 2. Kolik času potřebuji na celý proces skenování písemek, kdo mi může pomoci?

  Příprava otázek - v případě, že máte obsah otázek připravený, pak vložení jedné otázky do formuláře odpovědníku bude trvat méně než jednu minutu (nezáleží na tom, zda ji máte napsanou na papíře nebo v textovém souboru).

  Nastavení Popisu odpovědníku - vám zabere asi deset minut. Nejvhodnější nastavení Popisu odpovědníku naleznete níže v této Nápovědě.

  Sestavení písemek - manipulace v IS pro vytvoření zadání písemek není časově náročná.

  Tisk zadání, odpovědního listu, průvodky - dle počtu písemek; případně dle možností tiskárny (tisk zadání oboustranně) nebo dle nutnosti kompletovat písemky, které mají zadání vytvořené na více stranách.

  Vlastní realizace zkoušky - záleží na vás.

  Skenování - záleží na rychlosti skeneru.

  Rozpoznávání písemek - rozpoznání jedné písemky trvá asi 5 vteřin.

  Oprava špatně rozpoznaných písemek - závisí na počtu špatně rozpoznaných písemek, zkušenost říká, že špatně rozpoznaných písemek jsou jednotky procent.

 3. Příprava otázek

  Pro skenování a automatické vyhodnocení písemek je možné používat pouze otázky typu :r (jedna z nabízených možností je správně) nebo :c (více z nabízených možností je správně). Kombinace těchto typů otázek v jedné písemce není možná. Písemka musí být sestavena buď pouze z otázek typu :r, nebo pouze z otázek typu :c. Možných odpovědí v jedné otázce je maximálně 6. Jak lze připravit sadu otázek s otázkami typu :r a :c naleznete v
  Osobní administrativa → Nápověda → E-learning → Odpovědníky, resp. Typy otázek v odpovědnících
  Pokud máte otázek opravdu velké množství, je lépe vložit všechny otázky najednou přímo z textového souboru.

  Skenovat lze i písemky, které učitel opravuje ručně. Tento odpovědník je zvláštní tím, že k němu nejsou zavedené žádné otázky. Otázky je možno vepsat ručně nebo dodat zadání na jiném papíře. Znalci LaTeXu mohou po stažení maker na stránce s Tiskem odpovědních listů nasázet text přímo do formuláře.

  Osobní administrativa → Učitel → Správa odpovědníku → Tisk odpovědního listu → Stažení maker pro vlastní sazbu odpovědního listu

 4. Popis Odpovědníku

  Nyní už budete pracovat pouze v agendě
  Osobní administrativa → Učitel → Správa odpovědníku
  Nejdříve založíte nový popis odpovědníku, který bude určený výhradně pro konkrétní zkušební termín (je vhodné, aby každý zkušební termín měl jiné zadání otázek). Použijete volbu "Založit nový popis odpovědníku".

  Režim nastavte na "Skenovat zaškrtávací písemku". Pokud nevytváříte popis odpovědníku poprvé, ale v daném semestru jste již skenovali a chcete použít stejné nastavení jako v předchozím popisu, nemusíte vyklikávat nastavení od začátku. Vyberte starý popis odpovědníku z nabídky "Chci si vybrat svůj odpovědník, podle kterého se má nový předvyplnit". Vytváříte nový odpovědník podle starého vzoru, je proto nezbytné vepsat nový název (nové datum zkoušky).

  Vytváříte-li odpovědník k písemce psané rukou, nastavte Režim na "skenovat rukou psaný text s body". V případě odpovědníku pro písemky psané rukou uveďte Název odpovědníku (povinný) nejlépe s datem zkoušky a uložte.

  V případě jiného odpovědníku postupujete následovně:

  Popis odpovědníku se automaticky ukládá do složky Testbank, která je implicitně studentům nepřístupná. Doporučujeme toto nastavení neměnit a umístění ponechat. Dále zvolte název odpovědníku, nejlépe s datem zkoušky. Pokyny není potřeba vyplňovat, studenti je u skenovacích písemek nevidí.

  [1] vyhledejte příslušnou sadu otázek, vepište počet otázek v jedné písemce a zaškrtněte "použít"
  [1] zvolte náhodné pořadí otázek i odpovědí
  [1] určete počty bodů za každou otázku. Záleží na vás, zda chcete pouze kladně ohodnotit správné odpovědi, či zda budete sankcionovat studenty za případné tipování odpovědi a udělíte za špatnou odpověď záporné body.
  Následující rubriky doporučujeme vyplnit takto:

  [1] výsledky uložte do poznámkového bloku
  [2] zaškrtněte, pokud nechcete, aby měli studenti bodový výsledek dostupný ihned po vyhodnocení naskenovaných písemek
  [1] studentům nezobrazujte správné odpovědi
  [1] typicky studenti nemají mít Odpovědník v IS přístupný. Toto nastavení provedete v rubrice "Zpřístupnění odpovědníku studentům".
  [2] popis odpovědníku uložte kliknutím na Uložit a zatím studentům nezpřístupnit.

 5. Jak připravit studentům písemku (zadání, odpovědní list a průvodku)?

  Sestavení tištěných písemek

  Prvním krokem při přípravě skenovací písemky (hned po vytvoření odpovědníku) je sestavení zadání písemek. Zde zvolíte, kolik písemek bude pro tisk sestaveno. Pokud chcete vytvořit více stejných zadání, specifikujte také počet opakování jednoho zadání, aplikace vám následně vytvoří zadání, která budou obsahově identická a budou se lišit pouze číslem zadání. Tato volba se může hodit v případě, kdy chcete připravit zadání se stejnou náročností pro všechny studenty (např. státní zkouška).

  Tisk zadání

  Osobní administrativa → Učitel → Správa odpovědníku → Tisk zadání písemek
  Vyberete odpovědník pro konkrétní zkušební termín. Nyní máte dvě možnosti, vyzkoušejte na několika zadáních obě, která pro váš Odpovědník "vyjde lépe":
  • Tisk písemek z prohlížeče: nelze docílit oboustranného tisku. Výstup bude vypadat přesně tak, jak jej vidíte v prohlížeči (tisk připravuje prohlížeč), tj. tabulky, obrázky atd. by měly vypadat jako na stránce v IS. Zvolte počet písemek, které chcete tisknout; zadejte tisk všech zadání na jednu stránku, klikněte připravit pro tisk a vytiskněte. Při tisku vám prohlížeč bude tisknout vždy každé další zadání na novou stránku.
  • Tisk písemek přímo na tiskárnu: můžete zaškrtnout možnost oboustranného tisku, pokud má původní zadání lichý počet stran, ve výsledném souboru určeném pro tisk pak bude mít každé zadání sudý počet stran. Čísla zadání, která budete tisknout, se vám nabídnou automaticky. Zvolíte typ souboru, do kterého budete tisknout (nejvhodnější je pdf soubor) a kliknete na "Vytisknout". Pdf soubor se vám rovnou otevře. Zkontrolujete, zda jsou zadání umístěna dle vašeho přání, např. pro oboustranný tisk, a vytisknete. Tento tisk realizuje subsystém IS, složitější prvky v zadání (tabulky, obrázky) nemusí fungovat.

  Tisk odpovědního listu

  Osobní administrativa → Učitel → Správa odpovědníku → Tisk odpovědního listu
  Vyberete typ otázek, které používáte ve vašem zadání (typ :r pro výběr jediné správné odpovědi, typ :c pro výběr více možných odpovědí, případně rukou psaný text na stránce s body, pokud používáte otevřené odpovědi); vyberete si jazykovou mutaci a způsob autentizace odpovědí (typicky ponechte volbu "s učem" - další slouží např. pro skenování odpovědí uchazečů o studium (volba "s číslem přihlášky") nebo pro odpovědi lidí bez žádného vztahu k MU (volba "s Vámi vybraným číslem"). Poté zadáte počet odpovědních listů, které chcete tisknout (je dobré vytisknout jich větší množství než je zadání, pokud student otázku špatně zaškrtne a chce svou odpověď změnit či už vyčerpal možný počet oprav, dostane nový odpovědní list a vyplní odpovědi znovu) a vytisknete.

  Tisk průvodky

  Osobní administrativa → Učitel → Správa odpovědníku → Tisk průvodky
  Zadáte učo osoby, které pak vložíte naskenované písemky do Úschovny (což budete pravděpodobně vy) a zaškrtnete, že chcete po vložení do Úschovny nechat písemky rozpoznat. Vytisknete průvodku a při skenování písemek ji naskenujete; při posílání do IS ji pak umístíte buď před nebo za naskenované písemky. Více informací o posílání naskenovaných písemek do IS najdete v
  Osobní administrativa → Tisk → Skenování do ISu

 6. Co mám říct studentům před započetím písemky?

  Pokyny pro vlastní průběh písemky najdete v
  Osobní administrativa → Nápověda → Učitel → Tipy pro zkoušení pomocí skenovatelných formulářů

 7. Vyhodnocení rozpoznání písemek

  Po naskenování písemek klikněte na
  Osobní administrativa → Učitel → Správa odpovědníku → Vyhodnocení rozpoznání písemek
  Zvolte příslušný odpovědník a vyhledejte ve vaší Úschovně soubor s naskenovanými písemkami. Po rozpoznání písemek klikněte na "zkontrolovat". Aplikace nabídne k opravě formuláře, které buď nemohla rozpoznat, nebo je v nich jiná nesrovnalost (chybí číslo zadání, učo, odpověď je nečitelná nebo úplně chybí).

  Po kliknutí na "opravit", můžete zkusit sami doplnit chybějící údaje do připravených kolonek, jestliže údaje na odpovědním archu jsou a pouze nebyly rozpoznány.

  Po ukončení oprav je nutné v dolní části kliknout na "Uložit" a pak okno s odpovědním formulářem zavřít.

  Úplně chybějící údaj (číslo zadání, učo) můžete zjistit podle nepoužitých čísel zadání,

  která jsou uvedena pod seznamem chybných formulářů, nebo podle papírových zadání, kde studenti píší jméno a učo. To může být při větším počtu písemek zdlouhavé, proto důsledně vyžadujte od studentů, aby nezapomínali učo a číslo zadání psát, jinak jejich písemka bude neplatná.

  Chybně rozpoznanou odpověď můžeme doplnit dle originálu sami.

  Je-li naskenovaný formulář v pořádku a čitelný, ale přesto nejsou odpovědi rozpoznány, je možné, že formulář je naskenovaný špatně. Pak je třeba odpovědi ručně dopsat.

  Může se stát, že i po opravení chybných formulářů ještě zbývá nějaké nepoužité zadání nebo že je naskenovaných formulářů méně než papírových. Pokud na zkoušku přišli všichni studenti, pak si student vzal zadání i s odpovědním formulářem s sebou domů nebo podavač skeneru vzal místo jednoho listu dva (stává se to zřídka, ale je to možné). Podle čísla zadání můžete papírový odpovědní list najít a použitím možnosti "Zavést jeden prázdný odpovědní list k ručnímu doplnění" vytvořit další formulář pro doplnění odpovědí, který podle papírové formy doplníte; tato možnost je vhodná také v případě, že je formulář jakkoli jinak porušený nebo jej není možné naskenovat.

  Po dokončení všech oprav klikneme opět na "Zkontrolovat". Pokud je už nyní vše v pořádku, klikneme na "Zavést výsledky k odpovědníku". Počet bodů u jednotlivých písemek se nám automaticky vyexportuje do Poznámkového bloku, který bude mít stejný název jako název odpovědníku. Tyto získané body pak můžeme aplikací

  Osobní administrativa → Učitel → Poznámkové bloky → Ohodnotit dle bodů
  převést na známky a dále v
  Osobní administrativa → Učitel → Poznámkové bloky → Přenos hodnocení
  převést známky z Poznámkového bloku do hodnocení předmětu. Více informací najdete v
  Osobní administrativa → Nápověda → Učitel → Poznámkové bloky
  Naskenované náhledy a záznam o rozpoznání (číslo otázky, zaškrtnutá odpověď a počet bodů za otázku) studenti najdou v
  Osobní administrativa → Student → Naskenované odpovědní listy

  Pozor: Body ze skenovaných testů neautentizovaných nebo identifikovaných číslem přihlášky nelze zapisovat do poznámkového bloku. Stejně tak tyto osoby nemají možnost vidět náhledy a záznamy o rozpoznání jejich testů.

 8. Chci později po písemce studentům umožnit, aby do Odpovědníku nahlíželi - podívali se na otázky a svoje odpovědi.

  Po naskenování, rozpoznání a vyhodnocení písemek IS automaticky naváže rozpoznané údaje na odpovědníky s odpověďmi studentů tak, jako by odpovědi zaškrtli přímo do Odpovědníku v IS (studenti je ale zatím nevidí - neplatí pro rukou psané odpovědi). Sebrané odpovědi vidíte v
  Osobní administrativa → Učitel → Správa odpovědníku → Odpovědi
  Má-li student mít možnost si odpovědi prohlédnout, nastavte další rubriky v Popisu odpovědníku. Můžete nastavit ihned při chystání Odpovědníku pro tisk písemek, nebo kdykoliv později.

  Kdy lze s odpovědníkem pracovat

  [1] kdy lze s odpovědníkem pracovat

  Kdo smí s odpovědníkem pracovat

  [1] zadejte typicky studenty přihlášené na konkrétní zk. termín, tj. skupinu studentů, kterým povolíte prohlížení odpovědníku. Pro tuto volbu kliknete na "Zaveď další právo", zde vyberete možnost "přihlášení na zkoušku" (je možné použít i jiné možnosti, ale předkládání testových otázek více studentům, než je nutné, není v případě reálného zkoušení žádoucí), poté vyberete z nabídky konkrétní zkušební termín a potvrdíte kliknutím na "přidat upřesněné právo"

  Vyberte složku, do které se má odkaz na odpovědník umístit

  [1] typické je vybrat složku Odpovědníky ve studijních materiálech konkrétního předmětu. Je možné, že údaj je už předvyplněný ISem podle vašich dříve vytvořených popisů Odpovědníků
  [2] na závěr uložte celý Popis odpovědníku

 9. Skenování písemek psaných rukou (tzn. volně tvořených odpovědí, nikoli testový výběr z možností).

  Skenování písemek psaných rukou je možnost, kterou může učitel využít, chce-li, aby studenti řešení úlohy psali na papír (kreslení grafy, obrázky apod.). Učitel jim může řešení na papíře opravit a zadat počet bodů. Student může mít zadáno více úloh na více listech papíru. Své odpovědi zapisuje na lícní stranu odpovědního formuláře. Psát může i na rubovou stranu, ta se ale neskenuje, takže student ji v ISu neuvidí. Po opravení a obodování písemky učitelem a jejím zavedení do ISu mají studenti možnost své odpovědi i učitelův komentář vidět v ISu.

  Postup:

  • Vytvořte odpovědník pro písemky psané rukou (viz Popis Odpovědníku).
  • Vytiskněte průvodku (viz Jak připravit studentům písemku (zadání, odpovědní list a průvodku)?).
  • Vytiskněte odpovědní listy v dostatečném množství nebo odpovědní list nakopírujte (viz Jak připravit studentům písemku (zadání, odpovědní list a průvodku)?).
  • Připravte si zadání buď na zvláštní list s tím, že studenti budou psát odpovědi na vytisknuté odpovědní listy s hlavičkou, nebo můžete zadání přikopírovat pod hlavičku. Nesmíte však zasáhnout do strojově zpracovávané zóny (je na odpovědním listu vyznačena).
  • Student vyplní číslo listu (celkem použije např. 3 listy - na každém bude jedna otázka nebo několik otázek) a svoje učo. Student písemku vypracuje. Viz

   Nápověda → Učitel → Tipy pro zkoušení pomocí skenovatelných formulářů

  • Písemku ručně opravte, můžete vpisovat svoje připomínky na lícní stranu. Skenuje se pouze lícní strana, údaje na rubové straně se neskenují. Pro opravování můžete zvolit zda chcete opravovat a skenovat písemky barevně nebo černobíle. Při volbě černobílého skenování pro odlišení oprav a poznámek učitele je doporučeno použít např. tlustou černou fixu.
  • Do připraveného políčka vepište počet bodů. Pro případ, že se spletete a potřebujete chybu opravit, pište tužkou a případné chyby vygumujte. Druhý způsob je dopsat do některého volného políčka místo číslice například písmeno E, které způsobí nahlášení chyby při pozdějším rozpoznávání. Chybu pak bude možno ručně opravit.
  • Samostatně nebo s podporou LVT proveďte naskenování odpovědních listů s průvodkou. Při posílání do IS průvodku umístěte buď před nebo za skenované písemky.
   Pozor: Pokud jste písemky opravovali barevně, je třeba před započetím skenování v programu skenování.exe nastavit místo "stupně šedi" skenovat "barevně".
  • Písemky se rozpoznají a zkontrolují (viz Vyhodnocení rozpoznání písemek)
  • Po kontrole se výsledky zavedou do ISu. V ISu se automaticky vytvoří poznámkové bloky ke každému listu, tj. v bloku 1 budou body všech studentů z listu 1, v bloku 2 z listu 2 atd. V poznámkových blocích jsou naskenované počty bodů s hvězdičkou.
  • V Záznamníku učitele - pomocí funkce 'sumarizace' poznámkových bloků - stanovte celkový počet bodů sečtením bloků za 1. list, 2. list atd.
  • Nakonec proveďte ohodnocení dle celkového počtu bodů (viz Vyhodnocení rozpoznání písemek).
  • Naskenované odpovědní listy jsou vloženy studentům do přijímáren, kde si je mohou prohlédnout.

  [1] studentova odpověď
  [2] učitelův komentář
  [3] počet dosažených bodů, zapsané učitelem

 10. Je možné skenovat odpovědi lidí bez učo?

  Ano. Postup je stejný jako u skenování písemek osob s učem, jen při zakládání popisu odpovědníku je třeba upřesnit, pro kterou skupinu lidí jsou skenované testy určeny. K tomuto účelu použijte odkaz "změnit typ skenovaného čísla" umístěného vedle výběru Režimu odpovědníku. Pokud chcete skenovat testy lidí s podanou přihláškou na MU, použijte volbu "Typ skenovaného čísla: č. přihlášky". Pokud jde o skupinu lidí bez jakéhokoli vztahu k MU (např. máte svůj vlastní seznam dle kterého je budete identifikovat nebo jde o anonymní testy), použijte volbu "Typ skenovaného čísla: přidělené číslo". Pro každou skupinu lidí je nutné vytvořit zvláštní odpovědník, nelze tedy v rámci jednoho odpovědníku skenovat testy studentů s učo a uchazečů o studium.

  Pozor: Body ze skenovaných testů neautentizovaných nebo identifikovaných číslem přihlášky nelze zapisovat do poznámkového bloku. Stejně tak tyto osoby nemají možnost vidět náhledy a záznamy o rozpoznání jejich testů.

Program Skenování do IS JAMU


 1. Kde najdu program Skenování do IS JAMU?

  Aplikaci naleznete v:
  Osobní administrativa → Tisk → Program pro naskenování a odeslání do ISu (exe, Microsoft Windows)

 2. Jak mohu používat Skenování do IS JAMU?

  Program umožňuje:
  • naskenovat sadu odpovědních listů a předat je ISu k vyhodnocení
  • zkopírovat naskenované dokumenty (příp. jiné soubory) do Úschovny uživatele

  Program předpokládá (stolní) skener připojený k počítači se systémem MS Windows, zpravidla s automatickým podavačem a dále ovladače skeneru komunikující dle standardu TWAIN.

  Pozn.: Fungování s jinými typy skenerů není vyloučeno, avšak nebylo testováno.

  Pokud je na počítači nainstalováno více ovladačů skeneru (je připojeno více skenerů, nebo výrobce skeneru dodává více různých ovladačů), objeví se po spuštění dialog umožňující výběr ovladače, pravděpodobně s titulkem Select Source (tento dialog není ovládán programem Skenování do IS MU). Je-li na počítači pouze jeden ovladač skeneru, bude vybrán automaticky.

  V případě, že bude dialog ukončen bez výběru ovladače skeneru, nebo pokud na počítači není nainstalovaný ovladač, zobrazí se varovné hlášení a program bude spuštěn v omezeném módu umožňujícím pouze přenos existujících souborů do ISu.

  Uživatel si po spuštění programu vybere jednu z následujících možností:

  1. skenovat dokumenty a naskenované je odeslat do ISu
  2. odeslat soubory z již existující složky
  3. vybrat již existující složku, k jejím souborům přidat další naskenované stránky a celé předat ISu

 3. Jak lze skenovat stránky do souborů?

  Volba 'Chci naskenovat stránky do souborů a odeslat je' je základní funkcí programu. Do pomocného adresáře se postupně ukládají soubory odpovídající naskenovaným stránkám. Skenování je iniciováno tlačítky 'Skenovat z plochy' a 'Skenovat z podavače', která zároveň určují zdroj pro skenování. Tlačítka lze použít opakovaně a libovolně je kombinovat.

  Příklad: Pro skenování sady odpovědních listů použijte několikrát tlačítko 'Skenovat z podavače' podle poměru počtu stránek k naskenování a kapacity automatického podavače skeneru.

  Pozor: Pokud jsou skenovány odpovědní listy, je nutné výchozí nastavení ponechat beze změn, v ostatních případech lze před skenováním měnit barevnost a rozlišení.

  Pod tlačítky 'Skenovat ...' se zobrazuje informace o počtu a umístění dosud naskenovaných souborů (stránek). Po naskenování všech požadovaných stránek je lze odeslat do ISu.

  Při skenování odpovědních listů je nutné Průvodku naskenovat buď jako první, nebo jako poslední stránku (celého balíku odpovědních listů, nikoli každé dávky dle kapacity podavače), jinak nebude možné naskenovanou sadu odpovědních listů po odeslání do ISu správně vyhodnotit. Při skenování více balíků odpovědních listů je nutné odesílat každý zvlášť tak, aby v každém balíku odesílaném do ISu byla právě jedna Průvodka.

  Při skenování odpovědních listů nezáleží na jejich orientaci: budou-li do podavače vloženy "naopak", bude naskenovaný obraz automaticky otočen.

 4. Jak mohu odeslat soubory z existující složky?

  Volbou 'Chci odeslat již naskenované soubory' zvolíte existující neprázdnou složku, jejíž soubory budou předány do ISu. Jméno složky lze editovat v příslušné kolonce, nebo ji lze vybrat pomocí tlačítka 'Vyhledat'. Ve složce s naskenovanými odpovědními listy je nutné, aby soubor s Průvodkou byl abecedně buď první, nebo poslední.

 5. Jak mohu přidat skenované stránky do existující složky?

  Volbou 'Chci přidat k již naskenovaným další a odeslat' kombinuje výběr existující neprázdné složky a poté skenování dokumentů. Skenované stránky se ukládají do zvolené složky, ze které budou ISu odeslány všechny soubory.

  U naskenovaných odpovědních listů musí být Průvodka abecedně první mezi již existujícími soubory (přidáním znaku vykřičníku na začátek jména souboru s Průvodkou docílíte jejího zařazení na začátek), nebo jméno abecedně posledního souboru ve složce musí být 1xxx.bmp (kdy x je libovolná cifra) a zároveň stránka Průvodky musí být naskenována jako poslední z přidávaných stránek.

 6. Jak odešlu data do ISu?

  Předání dat ISu
  Je nutné vyplnit buď učo osoby, do jejíž Úschovny budou soubory přeneseny, nebo zaškrtnout volbu 'Průvodka' udávající, že jde o odpovědní listy s Průvodkou, které mají být na straně ISu vyhodnoceny.
  Po odeslání dat
  Čeká se na odpověď ISu (může trvat i několik sekund). V případě odpovědních listů hlášení o přijetí dat v pořádku znamená, že data byla předána a Průvodka nalezena a zpracována, neznamená to např. analýzu všech přenesených odpovědních listů.

  Aplikace se vrátí do stavu po spuštění programu. Pokud byla v předchozím kroku vybrána nějaká existující složka, zůstane její jméno v kolonce pro výběr složky (ve výchozím stavu neaktivní). Volbou 'Chci naskenovat stránky do souborů a odeslat je' se tato složka nepoužije, zůstává tam pro ostatní dvě volby pro případ, že by se uživatel chtěl vrátit k datům, s nimiž pracoval v předchozím kroku.

  Pozor: Aplikace zatím z technických důvodů neodesílá data serveru průběžně ihned po kompresi jednotlivých naskenovaných souborů, ale ukládá je před odesláním na disk jako jeden zkomprimovaný soubor do adresáře s odesílanými soubory. Na disku tak musí být na komprimovaná data místo (alespoň polovina místa, které zabírají nezkomprimovaná data, raději však stejně). Dále to znamená, že pokud v adresáři s odesílanými daty bude existovat soubor is_sken.tmp, bude bez varování smazán (Pravděpodobně bude takto fungovat jen dočasně).

 7. Poznámky a možné problémy

  Potíže, které mohou skenování komplikovat:
  Usazování prachu na skeneru
  Před skenováním, i v jeho průběhu při doplňování stránek do podavače, je vhodné šetrně otřít prach a drobná smítka z té části plochy skeneru, přes kterou automatický podavač posunuje skenované stránky. Při skenování mnoha stránek se usazené drobné nečistoty mohou promítnout do naskenovaných souborů jako svislé čáry a ztížit tak rozpoznávání.
  Uváznutí papíru v podavači
  Stane se snadno, např. když jsou odevzdané odpovědní listy pomačkané. Proto ve složce s naskenovanými soubory zkontrolujte, který odpovědní list byl naskenován jako poslední a který/které je ještě potřeba vrátit do podavače. Novější skenery pro urychlení začínají natahovat další stránku do podavače již při skenování předchozí. Skener se tak může zastavit ještě před odesláním obrazu předchozí stránky do počítače, takže tato projde podavačem mezi ostatní již naskenované, třebaže z pohledu počítače/programu naskenovaná nebude.
  Rozdíly v ovladačích skeneru
  Ne všechny ovladače skenerů dodržují svým chováním normu, proto nemusí na konkrétním ovladači vše fungovat podle popisu výše. Takové situace by měly být ošetřeny informativními či varovnými hlášeními a neměly by mít vliv na funkčnost resp. použitelnost programu. Pokud by přesto došlo k neuspokojivému či nestandardnímu chování a nepomohlo ani použití jiného ovladače skeneru (je-li k dispozici), zašlete prosím popis průběhu spolu se souborem log.txt z adresáře Skenování v dokumentech přihlášeného uživatele na adresu jamuis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.

Rozpoznávání (OCR) naskenovaných dokumentů


 1. Co znamená rozpoznávání (OCR) naskenovaných dokumentů?

  Pod pojmem rozpoznávání rozumíme proces označovaný optické rozpoznávání znaků (OCR - Optical Character Recognition). Skenerem naskenujete jednu nebo více stran textu, příp. textu spolu s grafikou a získáte tak počítačový soubor s obrazem skenované předlohy. Rozpoznáním získáte ze souboru s obrazem naskenované předlohy text, který pak můžete např. označit myší, můžete v něm vyhledávat, přenést text do Wordu a dále ho zpracovávat a upravovat.

 2. Jaké soubory umí IS rozpoznávat?

  IS umí rozpoznávat obsah PDF (Portable Document Format) souborů, tj. souborů majících typicky .pdf na konci jména souboru. Budete-li chtít naskenované předlohy rozpoznat, musíte skenovacímu software sdělit, že má produkovat PDF soubor. V jednom PDF souboru může být libovolný počet naskenovaných předloh (stran textu).

  Rozpoznáním lze zpracovávat i PDF soubory, které vznikly jinak než skenováním. Rozpoznat lze i PDF soubory vytvořené některými sázecími (grafickými) programy zvláště v případech, že z nich text nelze běžnými postupy získat (typicky pokud je "rozbitá" diakritika).

 3. Kam IS rozpoznaný text uloží?

  Rozpoznaný text se ukládá jedním ze dvou způsobů:

  jako text:
  IS implicitně ke každému PDF souboru vytváří jeho textový formát a ve Správci souborů textový formát najdete na stejném řádku (vedle) originálního PDF souboru. Textový formát je určen pro fulltextové vyhledávání a pro kontrolu podobných souborů.
  jako dvouvrstvé PDF:
  Vkladatel souboru smí ve Správci souborů požádat o vytvoření tzv. dvouvrstvého PDF. Rozpoznávací systém vytvoří nový PDF soubor, který bude obsahovat jak oskenovaný originál (v první vrstvě), tak i rozpoznaný text (ve druhé vrstvě). Tzn. že pod naskenovanými obrázky písmen jsou uloženy počítačové znaky tak, že je nyní lze vzít do myši. IS při požadavku vytvořit dvouvrstvé PDF původní PDF soubor přejmenuje na _orig.pdf a změní mu typ z application/pdf na application/octet-stream. Nový (dvouvrstvý) soubor uloží pod originálním jménem s typem application/pdf. Dále pak IS ještě z dvouvrstvého PDF automaticky vytvoří formát .txt. Ve Správci souborů pak uvidíte na řádku s PDF souborem jeho tři formáty. Soubor _orig.pdf se může zdát nadbytečný, ale zatím se provozovatelé systému neodhodlali jej automaticky rušit, protože s vytvářením dvouvrstvého PDF v ISu nejsou dlouhodobé zkušenosti a může se stát, že se dvouvrstvé PDF vytvoří v nějaké situaci špatně. Proto originál zachováváme.

 4. Jak o rozpoznání souboru požádám?

  IS je schopen rozpoznat PDF soubory uložené do libovolné agendy, ve které funguje Správce souborů. Tzn. ve Studijních materiálech, v Úschovně, na Mém webu, v Poskytovně, v Dokumentovém serveru atp. IS automaticky rozpoznává do formátu text. O rozpoznání do formátu text není nutné žádat.

  Chcete-li vytvořit dvouvrstvé PDF, musíte požádat ve Správci souborů následovně:

  • Na řádku se souborem kliknete vlevo na symbol montážního klíče (Nástroje).
  • Kliknete na odkaz "Zařadit do fronty na rozpoznání".
  • Vyberete, zda chcete dvouvrstvé PDF nebo text. Zřejmě chcete dvouvrstvé PDF.
  • Kliknete na tlačítko "Zařadit do fronty na rozpoznání".

 5. Proč nevidím odkaz "Zařadit do fronty na rozpoznání"?

  Odkaz se vám nezobrazuje pravděpodobně proto, že
  nemáte právo soubor spravovat
  Abyste mohli nechat soubor rozpoznat, je potřeba mít právo daný soubor spravovat. V případě, že toto právo k danému souboru nemáte, nenabídne se vám odkaz "Zařadit do fronty na rozpoznání".
  složka obsahuje mnoho souborů, a proto u nich nebyla přepočítána práva
  Práva překontrolujete (přepočítáte) pomocí ikony montážního klíče se zaškrtávátkem v hnědé liště označující úroveň, ve které se právě nacházíte.

  [1] přepočítání práv

 6. Smím požádat o rozpoznání libovolného počtu souborů?

  Systém dovolí požádat o rozpoznání libovolného počtu souborů, nicméně rozpoznávání souborů je řízeno prioritami. Student pro dva soubory a učitel pro dvacet souborů získá nejvyšší prioritu. Pro další soubory získáte už prioritu nižší. Při stanovování priorit se vychází z počtu souborů, které jsou aktuálně zařazené ve frontě na zpracování. Soubory, které již byly zpracovány (rozpoznány), se do výpočtu nezahrnují. Jednou přidělená priorita se nemění. Proto nemá smysl žádat o zpracování velkého počtu souborů naráz, protože další soubory by se zpracovávaly s nižší prioritou. Soubory na nižší prioritě se dostanou ke zpracování až v okamžiku, kdy systém zpracoval všechny soubory s prioritou vyšší a také zpracoval všechny soubory, kterým automaticky bez žádosti uživatele vytváří implicitní textový formát.

  Je třeba upozornit, že rozpoznání jednoho souboru trvá od jednotek minut po jednotky hodin podle počtu stran a složitosti obsahu. Dobu, do které bude váš soubor rozpoznán, nelze předem určit, ani garantovat.

  Správci systému budou stav rozpoznávacích front sledovat a při zjištěném dlouhodobém přeplnění front se pokusí zakoupit další servery a rozšířit tak počet serverů, které rozpoznávání provádějí.

 7. Jak se dozvím, že soubor byl rozpoznán a jak rozpoznání dopadlo?

  Pokud jste požádal/a o rozpoznání souboru ve Správci souborů, obdržíte po provedení rozpoznání od systému informační e-mail. Informační e-mail se posílá po zpracování každého vyžádaného souboru zvlášť.

  Soubor byl buď zpracován úspěšně, nebo neúspěšně. O výsledku zpracování budete informováni v e-mailu.

  Neúspěšné zpracování může mít jeden z následujících důvodů:

  • PDF soubor je nějakým způsobem chráněný. Např. je zašifrovaný, nebo je v něm vypnutá možnost kopírovat text (označit něco myší). Musíte dodat soubor, který není tímto způsobem chráněný.
  • PDF soubor neobsahuje žádný text.
  • PDF soubor obsahuje nečitelný text, např. rukou psaný. Rukou psaný text systém neumí rozpoznat.
  • Obsah souboru byl nekvalitně naskenován. Text je příliš světlý nebo kontrast kolísá.
  • Soubor je příliš velký. Rozpoznávací systém má pojistku, která rozpoznávání násilně ukončí po několika hodinách práce nad jedním souborem. Pokud se do té doby nestihlo soubor rozpoznat (např. 500 stran a více), prohlásí se soubor za nezpracovatelný. Přesně určit předem maximální zpracovatelný počet stran však nelze.
  Je-li soubor jednou označen za neúspěšně zpracovaný, nelze znovu požádat o jeho zpracování. Uživatel by jej měl typicky upravit a zavést do systému znovu. Pak může znovu požádat.

 8. Jak se dozvím, v jakém stavu je můj požadavek na rozpoznání?

  V aplikaci
  Osobní administrativa → Tisk → Rozpoznávání (OCR)
  se dozvíte stav svých žádostí vzhledem k žádostem ostatních uživatelů, zde můžete svůj požadavek na rozpoznání zrušit, uvidíte seznam souborů, které se nepovedlo úspěšně převést, a příp. můžete vyhledat PDF soubor a zařadit jej do fronty na rozpoznání. Pro zařazování do fronty na rozpoznání se preferuje postup přes Správce souborů, viz výše.

Záložky


 1. K čemu jsou Záložky? A co jsou štítky?

  Agenda přináší:
  • mám záložky (odkazy do Internetu, "Oblíbené", Bookmarks) na jednom bezpečném místě v ISu,
  • pokud mne něco zaujme, založím veřejnou záložku i pro ostatní,
  • vidím, jaké záložky založili ostatní.

  Zde jsou záložky, které si v poslední době uložilo nejvíce lidí (tzv. žhavé záložky): https://is.jamu.cz/auth/ln/hot. Zobrazit žhavé záložky.

  Veřejné záložky jsou k nahlédnutí i uživatelům nepřihlášeným do IS, např. https://is.jamu.cz/ln/hot.

  Štítky (anglicky tag) si k záložkám vepisuji jako nehierarchická klíčová slova - o čem záložka je, proč jsem si ji uložil, co si o ní myslím, k čemu ji chci později použít. Pro představu zkuste

  https://is.jamu.cz/auth/ln/tag/radio Zobrazit.

  https://is.jamu.cz/auth/ln/tag/brno+cajovna Zobrazit.

  Názvy štítků lze vepsat do adresy, jak je zde naznačeno, nebo v agendě použijte vyhledávací pole.

  Co znamenaji údaje u zobrazené mé záložky?

  1. zadám-li štítek 'favorit' nebo 'favourite', je záložka dostupná v pohledu 'oblíbené'
  2. štítek s kódem předmětu zakončený vykřičníkem zadal učitel předmětu
  3. cizí štítky: tuto záložku mají uloženou i jiní lidé, s těmito štítky
  4. možnost záložku upravit
  5. počet osob, které mají tuto záložku: odkaz vede na seznam osob a podrobnosti
  6. kdo záložku jako první vložil do IS a kdy
  7. odkaz na veřejné záložky osoby, která záložku první vložila do IS
  8. můžete si vkladatele vyhledat nebo mu napsat

 2. Nemám zájem sdílet záložky!

  Nechcete-li sdílet záložky, je možné si položky ukládat výhradně jako soukromé. Pokud pracujete z mnoha počítačů (různé počítačové učebny, studovny, domov, kolej, ...), je pro vás stále dostupná báze vašich odkazů přínosem - nemusíte synchronizovat mezi jednotlivými počítači a prohlížeči; je k dispozici všude, kde se dostanete k ISu.

  Kdykoli vás zaujmou materiály, které takto poskytují kolegové, můžete se také do sdílení (do informování o tom, co jste kde na webu zajímavého četl) zapojit.

 3. Doporučujeme - přidejte si do prohlížeče tlačítko "uložit do is.jamu.cz"

  Na jedno kliknutí si pak můžete stránku, na které v Internetu zrovna budete, přidat mezi své záložky do ISu.

  Používáte Firefox:

  1. pod Zobrazit/Nástrojové lišty ověřte, že máte zapnutou Lištu záložek
  2. Klikněte pravým tlačítkem myši zde na , zvolte "Přidat odkaz do záložek" a v menu Vytvořit zvolte 'Lišta záložek'. (Nebo ukažte na odkaz myší a se stisknutým levým tlačítkem jej tahem přesuňte nahoru do lišty záložek.)

  Výsledek vypadá takto:

  V Liště záložek Firefoxu máte nyní rychlý odkaz, který použijete až budete v Internetu na stránce, již si chcete vložit do Záložek v ISu. Vkládací formulář se otevře v novém okně.

  Používáte Internet Explorer:

  Klikněte zde na pravým tlačítkem myši a zvolte "Přidat k oblíbeným položkám", zvolte podsložku "Odkazy" (je to složka rychlých odkazů zobrazovaných na liště prohlížeče).

  Výsledek vypadá např. takto:

  V "Odkazy" máte nyní rychlý odkaz, který použijete až budete v Internetu na stránce, již si chcete vložit do Záložek v ISu. Pozor: nepoužíváte-li/nechcete-li používat složku Odkazy, můžete odkaz místo do ní vložit jinam do 'Oblíbených'.

  Poznámka: V některých verzích Internet Exporeru funguje i rychlý odkaz, který se pohodlněji otvírá v novém okně - zkuste obdobně jako výše:

  Tato "tlačítka" sama předvyplňují o vkládané stránce údaje:

 4. Vložení a oštítkování záložky

  Po kliknutí na 'vložit', na odkaz https://is.jamu.cz/auth/ln/save nebo použití tlačítek "uložit do is.jamu.cz" vyplňte Název, Adresu, ev. Popis. Pokud systém tuší, jaké štítky se k záložce hodí či jste již používali, nabídne vám je:

  Kliknutím štítky vkládáte a opětovným kliknutím odstraňujete, do políčka můžete připsat další.

  Štítek 'favorit' se nabízí vždy, můžete jím záložku označit jako oblíbenou.

  Veřejné štítky: o čem záložka je, jaká je. Informace využitelné ostatními uživateli.

  Soukromé štítky: k čemu vám záložka je, značky pro další použití (ukol_precist, darek_koupit), kterými nechcete "rušit" veřejnou znalostní bázi.

  Soukromá poznámka: text poznámky nevidí další uživatelé.

  Příznak 'soukromá záložka': celou tuto záložku nevidí další uživatelé.

  Štítky pro předmět a pro obor: používejte je, upozorňujte svoje spolužáky na zajímavé zdroje.

 5. Rychlé zkopírování cizí záložky (jen s editací štítků)

  Odkaz "rychle" v libovolném seznamu záložek zobrazí formulářové políčko, ve kterém můžete upravit štítky k záložce. Ostatní údaje budou okopírovány ze vzorové záložky beze změn.

  Pokud chcete touto metodou přidat soukromý štítek, uveďte před něj znak dolar '$', např. $proklikat.

 6. Za jakým účelem si lidé obvykle záložky a štítky k nim ukládají?

  • Práce do školy, výzkum - označte si podklady k psaní eseje či článku společným štítkem, budou se vám lépe dělat citace.
  • Studijní obory - máte zajímavé zdroje k oblasti, kterou studujete? Označte je např. obor_sociologie či obor_fyzika. Lze očekávat, že ostatní přidají zase svoje.
  • Co jste si přečetli a zaujalo - články na libovolné téma, které stojí za přečtení, ev. je chcete doporučit ostatním.
  • Cestování - chystáte se někam? Najděte a uložte si možnosti ubytování, stravování, zajímavé destinace. Při hledání štítky kombinujte, např. znojmo+vino
  • Vaření - ukládejte si recepty štítkované např. dle surovin, ceny, způsobu přípravy, ...
  • Hodnocení - vyjádřete počtem hvězdiček váš názor na odkazovanou restauraci, knihu, článek ...
  • Odborník doporučuje - zajímá vás, které odkazy k určitému tématu si založil známý expert? Mají adresu https://is.jamu.cz/auth/ln/kas/linux , tj. učo či přezdívka uživatele a název štítku.
  Pohled na záložky je dostupný i uživatelům nepřihlášeným do IS na adrese
  is.jamu.cz/ln/
  (nemohou do agendy přispívat). To vám dovoluje používat agendu např. pro vaše veřejné seznamy
  • Co jsem poslední dobou četl zajímavého - evidujte si v IS a odkaz na seznam dejte na svůj web, svůj blog
  • Co si přejeme jako svatební dar - najděte výrobky v e-shopech, oštítkujte je wedding_list a sdělte rodině adresu is.jamu.cz/ln/učo/wedding_list

 7. Jak vyhledám Záložky?

  Nahoře v navigační liště si můžete přepnout pohled na záložky dle různých kritérií.

  možnosti přístupů k záložkám

  Pro přístup ke svým záložkám volte:

  • moje: oblíbené: Co mám označeno štítkem favorit nebo favourite
  • moje: všechny: Vše, co mám uložno jako záložku

  Pro orientaci co nového v agendě přibylo, co uživatelé na Internetu čtou a zakládají:

  • ostatní: žhavé: Co si nedávno uložilo více lidí
  • ostatní: populární: Co má uloženo nejvíce lidí
  • ostatní: nejnovější: Poslední uložené záložky
  • štítky: Všechny používané štítky

  Zajímají-li vás záložky označené konkrétním štítkem nebo založené konkrétní osobou, použijte vyhledávací pole a v menu zvolte 've štítcích'.

  pole pro vyhledávání ve štítcích

  Slova ve vyhledávání lze kombinovat pomocí znamének plus a minus:

  • kas+linux
   Záložky uživatele s přezdívkou 'kas', které označil štítkem 'linux' (nebo záložky označené štítky 'kas' a 'linux' zároveň)
  • linux+1885
   Záložky uživatele s učo 1885 označené štítkem 'linux'
  • recept-cukr
   Záložky označené 'recept', ale neoznačené 'cukr'

  Do vyhledávacího pole můžete zadat také url - adresu záložky (musí přesně odpovídat).

  Lze také plnotextově vyhledávat v názvech, popisech a poznámkách (přepněte v menu na 'v textech').

  pole pro vyhledávání v textech

  Toto vyhledávání je realizováno jiným mechanismem, než hledání mezi štítky, a proto se v něm používají jiné operátory pro případné kombinování:

  • víno MINUS Znojmo
   Záložky, jejichž texty obsahují víno, ale neobsahují Znojmo
  • víno AND Znojmo
   Záložky, jejichž texty obsahují víno i Znojmo
  Pokud si nejste jisti přesným tvarem hledaného slova, lze jej doplnit znakem procento, tj.
  vín%
  vyhledá výskyty slov víno, vína, vínový ap.

  Lze také vyhledat záložky neoznačené žádnými štítky - odkaz 'moje záložky bez štítků' ke konci pravého sloupce s vašimi štítky. Jsou dostupné také na adrese /ln/učo/bez či /ln/učo/without. Cizí veřejné záložky bez štítku najdete pod volbou 'štítky' v horní liště (pod mrakem štítků), nebo na adrese /ln/tag/bez, /ln/tag/without.

  Poznámka: Do agregačních mechanismů nejsou zahrnuty záložky, v jejichž URL se objevuje 'is.jamu.cz/' Takové záložky se nevypisují v pohledech žhavé záložky, populární a nejnovější.

 8. K čemu slouží mrak štítků?

  Mrak štítků zobrazuje štítky, které byly nejčastěji použity k označení záložek. Pomáhá tak nejen k lepší orientaci na stránce, ale i k vyhledávání. Častěji používané štítky jsou zvýrazněny větším písmem. V mraku štítků tak vidíte, které štítky jsou ve vybrané kategorii použity a můžete podle nich dále vyhledávat. Mrak štítků se mění podle toho, v jaké kategorii štítků se právě nacházíte. Pokud si nějaký štítek rozkliknete, bude mrak na nové stránce odkazovat na související štítky. Štítky mohou být seřazeny podle abecedy nebo podle četnosti výskytu.

  ukázka mraku štítků v kategorii "populární"

  Pokud vám pro zobrazení štítků nevyhovuje mrak, můžete si nejpoužívanější štítky zobrazit v seznamu. V závorce se pak zobrazuje četnost výskytu štítku.

  [1] možnosti zobrazení a seřazení štítků

  ukázka seznamu štítků v kategorii "populární"

 9. Záložky a výuka, e-learning

  Na adrese
  https://is.jamu.cz/auth/ln/tag/zkratka_fakulty:kod_predmetu
  lze vyhledat záložky týkající se tohoto studijního předmětu. Na adrese
  https://is.jamu.cz/auth/ln/tag/zkratka_fakulty:kod_predmetu!
  (tj. s vykřičníkem na konci) jsou záložky k předmětu, které uložili bývalí i současní vyučující tohoto předmětu. Můžete tedy zvolit, zda vás zajímají výhradně odkazy doporučované učiteli, nebo cokoliv co k předmětu kdokoliv zařadil (bude typicky obsáhlejší, ale možná může být méně kvalitní).

  Jak lze Záložky využít v e-learningu? Odkazy na zajímavé zdroje v Internetu má mnoho učitelů zájem studentům poskytovat - nejčastěji formou souboru se seznamem odkazů zavěšeným do Studijních materiálů předmětu. Agenda Záložky přináší nové možnosti: odkazy lze snadno editovat, štítkovat, třídit a zejména do nich mohou snadno přispívat studenti. Zapojení studentů do spoluvytváření informačních zdrojů je v e-learningu trendem. Jako učitel můžete například:

  • vystavit záložky k určitému tématu, označit je štítkem a např. v textu studijního materiálu na ně upozornit - jsou na adrese https://is.jamu.cz/auth/ln/tag/zkratka_fakulty:kod_predmetu+jmeno_stitku tj. např.

   https://is.jamu.cz/auth/ln/tag/FI:PV005!+web

   Variantu bez vykřičníku použijete, pokud chcete vyhledat i ty záložky, které k předmětu nevložili učitelé, ale lib. uživatelé:

   https://is.jamu.cz/auth/ln/tag/FI:PV005+web

  • vystavit seznam doporučené literatury, jejíž položky jsou dostupné on-line (články, volně šířené publikace). Pokud zadáváte studentům např. každý týden čtení, lze toto snadno vyznačit štítky, např.
   https://is.jamu.cz/auth/ln/tag/FI:PV005!+cteni+prvni_tyden
   https://is.jamu.cz/auth/ln/tag/FI:PV005!+cteni+druhy_tyden
   https://is.jamu.cz/auth/ln/tag/FI:PV005!+cteni+nepovinne
   Snadnou editací štítků můžete seznamy pohodlně měnit, doplňovat. Může to být pohodlnější, než udržovat seznamy odkazů např. v souborech ve Wordu. Studentům jen sdělíte zvolenou konvenci (např. že mají hledat 'cteni+prvni_tyden') nebo jim v Interaktivní osnově či jinde připravíte odkaz se seznamem pro daný týden;
  • zadat studentům vyhledat/aktualizovat záložky k určitému tématu a strukturovaně je oštítkovat a popsat (vyjádřit, co obsahují, proč by na ně čtenář měl klikat, jak jim připadají kvalitní, ...). Pokud vaši studenti zpracovávají např. referáty k danému tématu, může být součástí úkolu průzkum a doplnění "Dalšího čtení k tématu" prostřednictvím této agendy;
  • vyzvat studenty, aby si zkopírovali a okomentovali záložku - vložte odkaz např. na určitý článek. Pomocí 'přidat k mým' si student snadno odkaz zkopíruje a může u něj vyplnit štítky a popis. Pod odkazem např. '14 osob' se pak zobrazuje souborná stránka, kde lze popisy zhlédnout.

   Někdy se v těchto systémech kromě sběru komentářů sbírá také "agregovaný názor" studentů: v popisu k vloženému článku formulujte dotaz, např. 'Myslíte si, že autor Platónovo východisko správně pochopil? Vyjádřete svůj názor štítkem ano / ne' a přidejte k záložce štítky 'ano' a 'ne'. Student pak může použít volbu 'rychle', umazat štítek, pro který "nehlasuje" a záložku si uložit. Cizí štítky jsou u záložky vypsány v pořadí dle četnosti použití, tj. je vidět, zda studenti hlasují spíše 'ano' nebo 'ne'. Můžete samozřejmě nechat "hlasovat" i z více možností, např. pomocí počtů hvězdiček ap.

 10. K čemu využiju Oblíbené Záložky?

  Jsou to ty vaše Záložky, které mají štítek favorit nebo favourite. Máte je přehledně pod odkazem 'oblíbené' a lze u nich nastavit pořadí. Typicky pro:
  • odkazy jinam, které používáte hodně často: vaše e-mailová schránka na cizím serveru, vaše oblíbené rádio, předpověď počasí, slovník, encyklopedie wikipedia a podobně;
  • odkazy do ISu, které např. aktuálně používáte více, ale nejsou dostupné "na jeden klik" z titulní strany - např. přehled poznámkových bloků, poskytovna předmětu, který nemáte zapsaný, diskusní vlákno, kde čekáte na odpověď, ... Pozor: některé stránky ISu - zejména výsledky vyhledávání v různých agendách - nemusí být možné do Záložek zařadit, resp. po otevření takové Záložky se vám zobrazí jen nabídka vyhledávání a nikoliv dříve vyhledaný výsledek. Musíte v konkrétním případě vyzkoušet, zda umožňuje.

 11. Jak dostanu záložku na lištu všech stránek v ISu?

  Na konci stránek ISu je sekce 'Oblíbené záložky'. Záložku mezi svoje oblíbené přidáte následovně:
  • vložte novou záložky nebo přidejte existující záložku ke svým
  • záložce přidáte štítek "favorit" nebo "favourite" (soukromý nebo veřejný)
  • vpravo dole v agendě 'Oblíbené záložky' zvolíte 'Pořadí v oblíbených záložkách' a nastavíte záložce numerické pořadí - číslo

  [1] pole pro zadání počtu záložek pro zobrazování v horní liště
  [2] nastavení numerického pořadí oblíbených záložek

  Dole v zápatí ISu se zobrazují ty oblíbené záložky, které mají nastaveno nějaké numerické pořadí (pořadí udává, v jakém pořadí se tyto záložky vzestupně na stránce zobrazí). Počet oblíbených záložek v zápatí je omezen.

  [1] záložka umístěná v zápatí stránky

  Záložky si můžete umístit také do horní lišty každé stránky ISu. V sekci 'Oblíbené záložky' si zadáte kolik prvních oblíbených záložek se přesune do horní lišty designu. Ostatní záložky zůstanou v zápatí stránky. Pokud nevyplníte pole pro počet záložek, záložky se do horní lišty neumístí.

  [1] záložky umístěné v horní liště

 12. Jak můžu záložky importovat/exportovat?

  Pro export záložek si nejprve vyberte záložky, se kterými chcete pracovat, v navigační liště nahoře na stránce (volba "moje oblíbené/všechny"). Následně zvolte v pravém sloupci v sekci Správa záložek možnost "export". V aplikaci pro export můžete upřesnit rozsah exportu či typ výstupu.

  Pokud chcete do ISu nahrát svoje záložky z jiné služby pro ukládání záložek, vyberte v sekci Správa záložek možnost "import" a následně dohledejte soubor ve vašem počítači.

  [1] odkaz na import/export záložek

 13. Podrobněji o štítcích

  Štítek je jedno slovo (bez mezery), které je vepsáno ke konkrétní záložce a podle kterého pak můžete vyhledat skupinu záložek. Ve štítku lze používat pouze písmena (i s diakritikou, malá i velká), číslice, znak podtržení (_) a hvězdičku.

  Záložky označené štítkem nebo kombinací štítků jsou na adrese:
  https://is.jamu.cz/auth/ln/tag/stitek1+stitek2

  Záložky označené štítkem1 a současně neoznačené štítkem2 jsou na adrese:
  https://is.jamu.cz/auth/ln/tag/stitek1-stitek2

  Tipy:

  • Štítek formulujte v 1. pádu jednotného čísla, tj. např. 'internet' nikoliv 'internetový' 'internetové' nebo 'hra' nikoliv 'hry'. Štítky se tak méně množí.
  • Slova v nutně víceslovných štítcích oddělujte podtržítkem, např. dvur_kralove.
  • Rozhodněte se, zda budete používat štítky česky, anglicky, s diakritikou, bez a dodržujte to - budou se vám méně množit. Většina prohlížečů umí zobrazovat adresy s diakritikou s URL. Pokud vyhledáte štítek s diakritikou a nic se vám nenajde, např. is.jamu.cz/ln/tag/víno, zkuste ještě bez diakritiky: is.jamu.cz/ln/tag/vino - chyba může být ve vašem prohlížeči. V seznamech/mracích štítků se štítky slučují - nevidíte vícekrát štítky lišící se pouze diakritikou nebo velkými/malými písmeny.
  • Nápadným formátováním (velká písmena, hvězdičky, více podtržítek, ...) si lze opticky zvýraznit soukromé štítky, které třeba chcete mít v abecedním seznamu svých štítků pohromadě (např. __ukol_tisk, __ukol_cist, __ukol_koupit)
  • Víte, že s dalšími uživateli sdílíte podobný speciální zájem (anime, web 2.0, Carl Gustav Jung, ...). Domluvte se na systému štítkování - štítky se pak méně množí.
  Jako štítky nelze používat slova 'bez' a 'without', protože takto IS označuje záložky, které nemají žádný štítek.

 14. Proč používat Záložky v ISu a ne jiný social bookmarking server?

  Podobná služba je k dispozici např. na linkuj.cz, jagg.cz, del.icio.us, digg.com. Jedná se o tzv. social bookmarking. Více o tomto fenoménu najdete např. v záložkách na adrese https://is.jamu.cz/auth/ln/tag/social_bookmarking Zobrazit.

  V čem může být přínos obdobné služby v univerzitním prostředí?

  • Do sdílení se zapojí i lidé, kteří podobné služby na Internetu nenavštěvují, ale IS používají aktivně.
  • Služba není anonymní - vidím, kdo záložku přidal, kdo a jaký má na záložku názor (podle veřejných štítků).
  • Univerzitní komunita je (oproti širému Internetu) poměrně sourodá: zajímají nás informace o našem městě, o studiu, o studentském trávení volného času, nebo o učení, cestování, vědě, ... Lidé mají obvykle zájem o dění v oboru, který studují nebo vyučují. Sdílení odkazů do Internetu tak může být velmi přínosné.
  • Služba agreguje záložky týkající se studijních předmětů - snadno můžete se zajímavým materiálem seznámit své spolužáky či své studenty.

 15. Jaká jsou pravidla pro užívání služby?

  Platí pravidla pro používání Informačního systému JAMU. Je povoleno vkládat záložky odkazující na komerční subjekty či nabídky služeb. Je zakázáno spamovat opakovaným vkládáním stejných nebo podobných položek s cílem dosáhnout efektu inzerce. Není povoleno duplikovat funkci Vývěsky ISu.

  Štítkujte záložky s rozmyslem. Neoznačujte např. oborovými štítky relaxační (vtipný ap.) materiál - ctěte omezený čas jiných uživatelů, kteří v agendě hledají např. užitečné zdroje ke svému studiu.

  Jedná se o novou službu, s níž nejsou zkušenosti. Pravidla se proto budou vyvíjet spolu s rozšiřováním užívání této služby.

Volba cizí identity v e-learningu


 1. Co znamená 'volba cizí identity v e-learningu'?

  V aplikacích spojených s e-learningem v ISu má učitel možnost podívat se na vybrané stránky ISu pohledem konkrétního studenta. Učitel tak má možnost si ověřit, že jím vložená informace do Poznámkového bloku se správně dostala ke studentovi, že správně nastavil interaktivní osnovu předmětu, že správně nastavil parametry odpovídání odpovědníku apod.

  Mechanismus byl zaveden na přání učitelů, kteří chtěli do systému zavést testovacího studenta. Testovací student by však v tomto ISu (na rozdíl od jiných systémů) nebyl použitelný, protože osoba, která má zapsaný předmět, nemá společná a jednotná práva studenta (jak bývá v jiných systémech obvyklé), ale má práva individuální. Studenti se mohou lišit studijním stavem, seminární skupinou, mohou mít udělená individuální práva apod.

  Učitel může cizí identitu použít cestou:

  Učitel → výběr předmětu → E-learning pohledem studenta

 2. Kdo smí volbu cizí identity použít?

  Cizí identitu IS umožňuje volit učitelům a majitelům práva s_vyuka. Učitel si smí změnit identitu na libovolného ze studentů, kteří v posledních 3 letech měli zaregistrovaný učitelův předmět. Majitelé práva s_vyuka smí měnit identitu na studenta fakulty, na kterou mají právo přiděleno.

 3. Může učitel číst poštu v mé poštovní schránce v ISu?

  Učitel po zvolení cizí identity smí používat jen vybrané aplikace. Jedná se o aplikace související s e-learningem. Seznam aplikací je vyjmenován níže. Rozhodně se učitel nedostane ke studentově poště, soukromým záložkám, známkám z jiných předmětů, do Úschovny apod.

 4. Může učitel za mě odpovídat odpovědníky?

  Aplikace spuštěné se zvolenou cizí identitou fungují ve zvláštním režimu. Učiteli je zabráněno provádět pod zvolenou identitou jiné operace, než prohlížení či čtení. Učitel tak nemůže provést žádnou operaci, která by byla v databázi identifikována učem studenta. Tzn. že učitel se může podívat, zda smí student odpovídat v odpovědníku, ale nemůže např. uložit odpovědi nebo nemůže sestavit novou sadu otázek.

 5. Jak učitel pozná, že je použita cizí identita?

  Pokud má učitel zvolenou cizí identitu, pak má v záhlaví každé stránky výrazný červený vodorovný pruh se symbolem otisku prstu. Jméno studenta se zobrazuje jak v záhlaví stránky vpravo nahoře, tak v červeném pruhu. Pokud pruh zmizí, pak jste kliknuli na stránku, na které už právo měnit identitu nemáte a stránku už vidíte pod vlastní identitou (vpravo nahoře bude vaše jméno).

  [1] zobrazení jména vybraného studenta

 6. V jakých aplikacích smí učitel cizí identitu použít?

  Učitel smí cizí identitu použít v aplikacích:

  Titulní stránka Osobní administrativy
  Učitel vidí pouze odstavec Student.
  Moje studium
  Na stránce jsou klikatelné pouze odkazy Studijní materiály, Odpovědníky, Informace z poznámkových bloků, Statistika bodů z poznámkových bloků.
  Interaktivní osnovy
  Učitel uvidí interaktivní osnovu studenta v takovém stavu sbalenosti či rozbalenosti podosnov, v jakém ji student zanechal. Učitel nemá právo sbalenost či rozbalenost podosnov studentovi měnit.
  Studijní materiály
  Nepoznačuje se informace o přečtení souboru, které učitel přečetl se zvolenou cizí identitou (tzn. že student uvidí soubor nadále jako nepřečtený, pokud jej přečetl učitel, ale student ne).
  Správce souborů
  Ve Správci souborů lze měnit identitu pouze při prohlížení Studijních materiálů. Učitel se tak nedostane do cizích Úschoven atp. Při změněné identitě nelze ve Správci souborů provádět operace jiné než prohlídku či čtení. Pokud učitel ve Správci souborů při změněné identitě se pokusí provést operaci, pak nevypíše-li se v červeném chybovém rámečku chyba, pak operaci smí student provést. Učiteli se operace odmítne s modrým informačním rámečkem.
  Odpovědníky
  Učitel může prohlížet odpovědníky a rozpoznat, zda odpovědník dobře nastavil. Učiteli není povoleno sestavovat novou sadu otázek a učiteli není povoleno ukládat odpovědi.
  Informace z poznámkových bloků
  Učiteli se zobrazí informace pouze z bloků předmětů, které učitel sám vyučuje.
  Statistika bodů z poznámkových bloků
  Učiteli se zobrazí informace pouze z bloků předmětů, které učitel sám vyučuje.
  [1] dostupné aplikace v agendě Student
 7. Proč se někdy mění design, když volím cizí identitu?

  Změníte-li identitu na konkrétního studenta, pak se použije ten design, který má zvolený student nastavený.

 8. Jsou zaznamenávány operace, které učitel provádí pod cizí identitou?

  Všechny operace se v ISu zaznamenávají. Operace, které učitel provádí pod cizí identitou, se zaznamenávají stejně jako všechny ostatní operace učitele.

 9. Porušuji pravidla ISu či počítačové sítě, když se vydávám za jiného?

  Použitím cizí identity v e-learningu způsobem popsaným v této Nápovědě neporušujete ani Pravidla užívání informačního systému, ani směrnice o chování v počítačové síti. Tento mechanismus změny identity je ISem podporován a operace jsou zaznamenávány.

  Poskytnutím hesla, či zpřístupněním svého účtu jiné osobě byste pravidla i směrnici porušovali a vystavovali se tak riziku disciplinárního projednávání.

Komunikace se studenty


 1. Přínosy a rizika komunikace se studenty

  U plně e-learningových kurzů (není živý kontakt s učitelem) je bohatá komunikace se studentem nutná jako
  • Motivace - osamělé samostudium má obrovskou úmrtnost
  • Možnost položit dotaz - technický nebo k probírané látce
  V prezenčním nebo kombinovaném kurzu je komunikace vhodná v přiměřené míře.

  Problematické může být udržet komunikaci ve vhodné kvantitě. Inspirujte studenty k diskusi, vyzvěte je k dotazům, ale nezadávejte příliš mnoho komunikačních úkolů, které by vyžadovaly vaše individuální reakce. Stanovte termíny, pravidla.

 2. Komunikační nástroje

  • E-mail, hromadný e-mail. Ve vstupu do Záznamníku předmětu můžete omezit seznam studentů, kterým následně rozešlete e-mail. Jde o nejspolehlivější typ komunikace - studenti mají povinnost e-mail sledovat. Důležitá sdělení rozesílejte e-mailem.
  • Poznámkový blok. Textové pole pro každého studenta, kam můžete napsat bodované nebo slovní hodnocení či jiné sdělení. Poznámkové bloky lze sčítat a na konci kurzu automaticky udělit známky. Lze nastavit, zda do bloku student smí nebo nesmí nahlížet. K agendě existuje zvláštní Nápověda.
  • Předmětové a tematické diskusní fórum. Využití: předmětové fórum slouží především pro dotazy a diskuse organizačního charakteru. Tematické diskusní fórum je vhodné na řízené diskuse s možností bodování příspěvků a přepojení s poznámkovými bloky. Obsahuje navíc i další pokročilé možnosti nastavení, např. hodnocení příspěvků, možnost číst fórum až po vložení příspěvku, omezení vkládání příspěvků, nastavení přístupových práv atd. Učitel může fóra moderovat - mazat příspěvky. Zkušenost: nestačí studenty pozvat; stanovte téma a cíl diskuse, termíny, ev. další pravidla. K agendě existuje zvláštní Nápověda.
  • Podosnova Novinky nebo diskusní vlákno Novinky. Mění-li se obsah vašeho kurzu, je vhodné soustředit informace o nových zdrojích, povinnostech atd. na jednom místě. Očekáváte-li změn relativně málo, pište důležité informace do podosnovy, které nastavíte, že má být studentům implicitně rozbalená po celé trvání kurzu. Krátká podosnova je pro čtenáře přehledná. Očekáváte-li změn mnoho, vyčleňte na ně diskusní vlákno, informujte studenty, že do něj nemají přispívat, ale mají jej pečlivě sledovat.
  • Složka Organizační pokyny ve Studijních materiálech. Komunikujete-li prostřednictvím rozsáhlejších souborů či dopisů s pokyny, ukládejte je do připravené složky, odkaz na ni zaveďte do osnovy a doporučte studentům ji pravidelně sledovat. Ve složce Organizační pokyny naleznete také složku Hromadné dopisy. Automaticky se do ní ukládají hromadné e-maily, které byly v rámci předmětu odeslány studentům.

 3. Diskuse studentů mezi sebou

  U distančních kurzů se může jednat o silný motivační prvek - pocit učícího se společenství. Požádejte studenty ať si navzájem radí, nechte je prostřednictvím fóra vytvořit si skupinky pro projektový úkol ve skupině, zašlete do fóra pro zábavu a poučení zajímavý odkaz v Internetu a povzbuďte studenty k témuž. Zkušenost: není zaručeno, že vaše aktivita bude "úspěšná", záleží to na míře společenskosti vašich studentů.

 4. Experimentální využití diskuse

  Diskusní vlákno lze využít jako didaktickou platformu pro prohlubování znalostí. Předpokladem je relativně malý počet účastníků, nebo rozdělení účastníků do seminárních skupin (vlákna pro jednotlivé skupiny). Příklady režimů:
  • Každý týden v určitou dobu zformulujte ve vláknu problémovou úlohu. Prvních několik kvalitních řešení odměňte. Odměňte také kvalitní kritiku cizího řešení.
  • Každý student nechť má za úkol zformulovat ve svém vláknu tezi (např. studenti učitelství - vymyslet dobrý chemický pokus pro 8. třídu ZŠ), ostatní studenti mají za úkol řešení ohodnotit/provést kritiku, kvalitní kritiku taktéž obodujte.
  Tyto aktivity lze provádět také pomocí Odevzdáváren. Diskusní vlákna se pro ně hodí zejména v případě, kdy máte dobré zkušenosti s rozvíjením diskuse (účastníci mohou reagovat vícekrát atd.), hodnocení celé aktivity ale může být méně přehledné - nutno ručně.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na jamuis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 13:00, 16. (sudý) týden

Kontakty: jamuis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv | Více o Informačním systému