H40082TRz History of the Instrument and its Repertory I

Faculty of Music
Winter 2021
Extent and Intensity
1/0/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MgA. Robert Kozánek (lecturer)
doc. Mgr. Petr Janda (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. Robert Kozánek
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Základní znalosti předmětu, získané na nižším stupni studia.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámení studenta s historií svého nástroje. S jeho používáním v dobových souvislostech, použití trombonu v různých prostorách a k různým příležitostem. Předmět zprostředkuje přehled o historii trombonu, nejprve v kontextu starověkých předchůdců nástroje (nástroje vzniklé v Egyptě, na Blízkém východě, v Řecku a Římě) i bezprostředních předchůdců v podobě nátrubkových nástrojů. Dále předmět podrobně mapuje vznik nástroje, jeho první používání a první stavitele včetně vývoje konstrukčních charakteristik korpusů od renesance přes baroko i romantismus včetně nástrojů s doplňujícím ventilovým systémem. Druhým hlavním cílem předmětu je zprostředkovat široký přehled o literatuře trombonu vzniklé v počátečních stylových epochách, kdy zažil trombon největšího rozmachu a využití, tedy zejména renesance a baroko.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy hlavních period historie západní hudby;
- popsat vývoj tvaru nástroje v historických souvislostech;
- vyjmenovat první výrobce trombonu;
- mít základní přehled v použití nástroje v historických epochách;
- vysvětlit historické souvislosti vzniku trombonu a jeho různé funkce používání v navazujících hudebních stylech od poloviny 15. století až po baroko;
- popsat nejznámější první výrobce trombonů a jejich charakteristické vlastnosti;
- pojmenovat charakteristiku, výhody a nevýhody snižcového a klapkového trombonu;
- ovládat detailní přehled trombonové literatury (sólové a komorní) od renesanci po vrcholné baroko, znát základní okolnosti vzniku skladeb a dokázat definovat jejich charakteristiku (stupeň obtížnosti, hudební charakter, míru virtuozity, stylové zařazení).
Syllabus (in Czech)
 • Vývoj dechových nástrojů od pravěku po středověk.
 • Římská bucina a středověká busina.
 • Doba a místo vzniku trombonu.
 • Prvá vyobrazení a dochované písemné zprávy.
 • Základní středověká označení nástroje.
 • První výrobci trombonu, nejstarší dochované nástroje.
 • Typy nástroje na počátku 17. století, jejich zvuková a stavební charakteristika.
 • Altový, tenorový, basový, tenorbasový a kontrabasový trombon.
 • Předchůdci trombonu.
 • Vznik trombonu.
 • První použití trombonu.
 • Užití trombonu v renesanci.
 • Věžní hudba a městští pištci.
 • Sólové party trombonu v klasicismu.
 • Charakteristika renesančního, barokního a romantického roztrubu.
 • Vznik a charakteristika klapkového mechanismu, důsledky jeho aplikace na trombon.
 • Vedlejší nástroje trombonového typu.
 • Chrámové sonáty v období renesance.
 • Skladby věžních hudebníků v období baroka.
Literature
  required literature
 • Klučar, L.: Dějiny a literatura trombonu. Rukopis, Brno1972. info
  recommended literature
 • Herbert T.: The Trombone. New Haven/London: Yale University Press, 2006. ISBN 0-300-10095-7
 • Guion D.: The Trombone: Its History and Music, 1697-1811. New York: Gordon and Breach, 1988. ISBN 2-88124-211-1
 • Rychlík, J.: Žesťové nástroje. SNKLHU, Praha 1960. info
 • Kratochvíl, J.: Dějiny a literatura dechových nástrojů ( Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1971 ).
Teaching methods (in Czech)
hromadná výuka, diskuze na téma historie, návštěva archívů
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2021, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2021/H40082TRz