H60246FLl Orchestral Parts and Solos I

Faculty of Music
Summer 2025
Extent and Intensity
0/1/1. 1 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. František Kantor (lecturer)
prof. Mgr. Václav Kunt (lecturer)
MgA. Kristína Vaculová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Václav Kunt
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné ukončení předmětu H60246FLz - Orchestrální party a sóla I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Flute (programme HF, Hdech:B)
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je ovládnutí způsobu hry v symfonickém či operním orchestru, technické a interpretační zvládnutí partů orchestrálního repertoáru. Důraz je kladen na flexibilitu technického zvládnutí skladeb v co nejkratším čase, samostatnou přípravu vybraných partů po stránce dechové, technické a intonační, seznámení se s praktickou stránkou hry v orchestru - sledování gest dirigenta, kolektivní způsob interpretačního myšlení, ladění a intonace, role koncertních mistrů a vedoucích skupin.
Learning outcomes (in Czech)
Student umí prakticky rozlišit způsob interpretace mezi sólovou a orchestrální hrou. Umí interpretovat orchestrální party různých stylových období.
Má přehled o orchestrálních partech a sólech vyžadovaných u konkurzů.
Syllabus (in Czech)
 • Rozšiřování znalostí a dovedností v oblasti
  flétnových sól české a světové orchestrální
  literatury, např.:
  LS
  Smetana, B.: Má vlast, opery
  Brahms, J.: symfonie
  Mendellsohn, B. F. : Sen noci svatojanské
  Orff, C.: Carmina burana
  Beethoven, L. van: symfonie, instrumentální koncerty, Egmont, Leonora III., Fidelio
  Strauss, R.: symfonické básně
  Respighi, O.: Římské slavnosti, Římské fontány
  Debussy, C.: Faunovo odpoledne, Moře
Literature
  recommended literature
 • Piccoloflöte ( C. F. Peters - Frankfurt ). info
 • Barge, W.: Orchestrální studie pro flétnu (Carl Merseburger - Leipzig).
 • Čech, F.: Orchestrální studie pro flétnu ( Státní pedagogické nakladatelství, Praha - 1982 ).
 • Malotín, F.: České orchestrální studie ( Supraphon - 1982 )
 • Dürichen, Ch., Kratsch, S.: Orchester - Probespiel - Flöte.
Teaching methods (in Czech)
Výuka probíhá formou individuálních lekcí a konzultací, seminářů a cvičení.
Assessment methods (in Czech)
jedno bodované vystoupení na interpretačním semináři
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2025, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2025/H60246FLl