H50650l Ancient Music Performance I

Faculty of Music
Summer 2020
Extent and Intensity
1/1. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
MgA. Marek Štryncl (lecturer)
prof. Barbara Maria Willi, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Katedra varhanní a historické interpretace - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra varhanní a historické interpretace - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Wed 11:00–12:35 330
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem přednášek je zprostředkování základních vědomostí týkajících se hudební ornamentiky a jejího vývoje od konce 16. století až do období vrcholného romantismu druhé poloviny 19. století. Studenti se seznámí s dobovými zvyklostmi, které prostřednictvím ozdobných elementů ve své době běžně a záměrně "nerespektovaly" notový zápis. Získají tak představu o tom, že až do 19. století byl tento zápis jen (častokrát nepatrnou) částí toho, co mělo ve výsledku v hudbě zaznít. Prostřednictvím dobových hudebně-teoretických děl a současných muzikologických prací se mj. seznámí s tím, že hudební ornamentika se týká nejen jistých not "navíc", ale různorodého zacházení s rytmickými figurami, akcentací, artikulací, s tempovými změnami, dynamikou apod.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 3.
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2021.
  • Enrolment Statistics (Summer 2020, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2020/H50650l