H50650l Ancient Music Performance I

Faculty of Music
Summer 2019
Extent and Intensity
1/1. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
MgA. Marek Štryncl (lecturer)
prof. Barbara Maria Willi, Ph.D. (lecturer)
Supervisor
Katedra varhanní a historické interpretace - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra varhanní a historické interpretace - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H50650z Ancient Music Performance I )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem přednášek je zprostředkování základních vědomostí týkajících se hudební ornamentiky a jejího vývoje od konce 16. století až do období vrcholného romantismu druhé poloviny 19. století. Studenti se seznámí s dobovými zvyklostmi, které prostřednictvím ozdobných elementů ve své době běžně a záměrně "nerespektovaly" notový zápis. Získají tak představu o tom, že až do 19. století byl tento zápis jen (častokrát nepatrnou) částí toho, co mělo ve výsledku v hudbě zaznít. Prostřednictvím dobových hudebně-teoretických děl a současných muzikologických prací se mj. seznámí s tím, že hudební ornamentika se týká nejen jistých not "navíc", ale různorodého zacházení s rytmickými figurami, akcentací, artikulací, s tempovými změnami, dynamikou apod.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 3.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2020.
  • Enrolment Statistics (Summer 2019, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2019/H50650l