HJX00Az English

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
3/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Tomáš Hajn (lecturer)
doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Ivana Jarešová (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D.
Foreign Languages Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Foreign Languages Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Thu 9:20–10:05 324, Thu 10:10–10:55 324
 • Timetable of Seminar Groups:
HJX00Az/A: Tue 12:40–13:25 012, Thu 15:10–15:55 012, Thu 16:00–16:45 012, T. Hajn
HJX00Az/B: Tue 13:30–14:15 012, Wed 14:20–15:05 012, Wed 15:10–15:55 012, T. Hajn
HJX00Az/C: Wed 16:00–16:45 012, Wed 16:50–17:35 012, Thu 12:40–13:25 012, T. Hajn
HJX00Az/D: Mon 10:10–10:55 111, I. Jarešová
HJX00Az/E: Fri 8:30–9:15 111, Fri 9:20–10:05 111, I. Jarešová
HJX00Az/F: Mon 8:30–9:15 111, Mon 9:20–10:05 111, I. Jarešová
HJX00Az/G: Tue 10:10–10:55 111, Thu 11:00–11:45 111, Thu 11:50–12:35 111, I. Jarešová
HJX00Az/H: Wed 8:30–9:15 111, Thu 8:30–9:15 111, Thu 9:20–10:05 111, I. Jarešová
HJX00Az/I: Tue 16:00–16:45 012, Thu 13:30–14:15 012, Thu 14:20–15:05 012, T. Hajn
HJX00Az/J: Tue 14:20–15:05 012, Tue 15:10–15:55 012, Wed 12:40–13:25 012, T. Hajn
HJX00Az/M: Mon 11:00–11:45 111, Wed 9:20–10:05 111, Wed 10:10–10:55 111, I. Jarešová
HJX00Az/N: Tue 8:30–9:15 111, Tue 9:20–10:05 111, Wed 13:30–14:15 012, T. Hajn, I. Jarešová
Prerequisites (in Czech)
Angličtina pro hudební praxi:požadavky odpovídající úrovni A2 SERR. Angličtina pro manažerskou praxi: B2+ SERR.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 58 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Angličtina pro hudební praxi: Cíle po absolvování 4 povinných semestrů: zvládnutí anglického jazyka na úrovni B1+ - B2 SERR v oblasti gramatické, lexikální, komunikační a profesní (hudební terminologie, orientace v odborných textech s hudební tématikou,terminologie z hudebního prostředí). Angličtina pro manažerskou praxi: Cíle po absolvování 4 povinných semestrů: zvládnutí anglického jazyka na úrovni B2/C1 SERR v oblasti gramatické a lexikální -osvojení slovní zásoby v oblasti kultury, hudební terminologie, korespondence, obchodní angličtiny, finanční angličtiny, smluvní terminologie. Angličtina pro hudební praxi I (po 1. ročníku) - úroveň B1 Angličtina pro hudební praxi II (po 2. ročníku)- úroveň B1+ - B2. Angličtina pro manažerskou praxi I (po 1. ročníku)- úroveň B1+ Angličtina pro manažerskou praxi II (po 2. ročníku)- úroveň B2/C1 Nepovinný jazyk Angličtina (pro mírně pokročilé i pokročilé) - různé úrovně od A2 po B2/C1. Specializovaný jazykový seminář (pro studenty magisterského programu) - min. úroveň B2
Learning outcomes (in Czech)
Být schopen komunikovat v běžných situacích, osvojit si širokou všeobecnou slovní zásobu. Velký důraz je kladen na odborný aspekt jazyka, to je na schopnost porozumět odborné komunikaci a orientovat se jazykově v hudebním prostředí. Získat jazykové předpoklady pro absolvování zahraničních turné a pobytů v zahraničí a vzdělávacích studijních pobytů, např. v rámci projektu Erasmus. Výstupy z výuky obecně směřují k profesním kompetencím.
Syllabus (in Czech)
 • Opakování a prohlubování gramatiky z předchozího studia, obohacování slovní zásoby, důraz na komunikaci v běžných situacích, základní terminologie z hudební oblasti, seznamování s reáliemi anglicky mluvících zemí. Navázání na předchozí znalosti, rozšiřování slovní zásoby a zařazení doplňujících textů s různou hudební tématikou. Rozšiřování znalostí gramatiky. Zaměření pozornosti na texty z koncertů, soutěží, festivalů a jiných hudebních akcí. Praktický nácvik porozumění mluvené angličtiny prostřednictvím dokumentárních filmů v angličtině o hudebních umělcích. Práce s propagačními materiály z hudebních festivalů a soutěží apod. Seznamování s kulturními reáliemi anglicky mluvících zemí (texty z různých publikací, videonahrávky). Zastřešující předmět pro různé jazykové skupiny HF: Angličtina pro hudební praxi I Angličtina pro hudební praxi II Angličtina pro manažerskou praxi I Angličtina pro manažerskou praxi II Nepovinná angličtina (mírně pokročilí, pokročilí) Specializovaný jazykový seminář
Literature
  required literature
 • Ivana Jarešová: The English Texts for Students of Music Faculty. JAMU, Brno. 2004. info
 • English Texts for students of music management. Brno, JAMU 2009. info
 • Murphy, Raymond. English Grammar in Use, 5th Edition. Cambridge University Press, 2019
  recommended literature
 • Tomáš Hajn (ed.): An English-Czech Reader for Students of Music. Brno, JAMU 2012
 • Stuart Redman: English Vocabulary in Use. Cambridge University Press. 2011.
 • Časopis Business Spotlight. ECONOMIA a.s. Praha. info
 • materiály z internetových stránek, např. - www.naxos.com, www.classicfm.com.
 • moodle.jamu.cz
Teaching methods (in Czech)
Formy výuky: přednáška (1 hodina) a seminář (2 hodiny) Metody výuky: Využití více metod vhodných pro výuku cizích jazyků - např. frontální či deduktivní metoda při výkladech gramatiky, dialogická metoda při konverzaci nad texty, individuální metoda při přípravě samostatných úkolů (např. zadávání referátů), multimediální metoda. Prostředky: Práce s autentickými odbornými texty, nácvik samostatného písemného vyjadřování, nácvik samostatného ústního projevu Využití e-learningu - cvičení a testů vytvořených Katedrou cizích jazyků (moodle.jamu.cz)
Assessment methods (in Czech)
Požadavky na ukončení semestru: (zimní semestr - zápočet, letní semestr - zkouška).Splnění 3 testů pro bezkontaktní výuku (e-learning) na moodle.jamu.cz. Závěrečný lexikálně-gramatický písemný test. V každém jednotlivém semestru účast minimálně 70%; dále podle požadavků jednotlivých vyučujících splnění zadaných ústních či písemných úkolů, popř. dílčích písemných testů. V případě výjimečně náročného a prokazatelně doložitelného uměleckého působení (soutěže, reprezentace školy apod.), popř. dlouhodobé nemoci, je možno řádně omluvené absence nahradit speciálními úkoly stanovenými vyučujícími. U studentů hudební produkce se požaduje vyhotovení zadané práce (např. PR) + samostatný výstup v podobě prezentace. --- Před začátkem zimního semestru v 1. ročníku studenti absolvují vstupní lexikálně-gramatický test. Pokud v tomto testu studenti prokáží úroveň B1 (výsledek minimálně 75%), budou povinni v průběhu 1. a 2. ročníku navštěvovat pouze hodiny věnující se odborné terminologii, nebudou muset povinně navštěvovat hodiny zaměřené na gramatiku.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/HJX00Az