HF0123z Teorie interpretace I

Faculty of Music
Winter 2020
Extent and Intensity
1/1/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr.art. Ľuboš Bernáth, ArtD. (lecturer)
Guaranteed by
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné vykonání přijímací zkoušky.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu Teorie interpretace I v ZS je novým, inovativním způsobem rozšířit základní penzum teoreticko – analytických vědomostí studentů, které by mělo přispět ke kvalitnější profilaci jejich osobností v jednotlivých oborech. V rámci předmětu se pokusíme načrtnout základní definici vývoje konsonanční teorie od historicky nejstaršího období antiky přes středověk až po novověk, resp. renesanci 15. a 16. stol. v evropské hudbě. Pokusíme se také o postupnou definici základní souzvučné kvality hudby, přes jednohlasné, dvojhlasné, trojhlasné, čtyř a vícehlasné struktury, jako i vnést hierarchickou kvalitu do první a druhé vývojové fáze modální harmonie.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy hlavních period historie západní hudby od antiky po renesanci;
- teoreticky a prakticky se orientovat v první a druhé vývojové fázi modální harmonie
- umět popsat hudební druhy a kompoziční techniky dominující v rané vývojové fázi polyfonní hudby
- popsat jednotlivé stavební struktury a souzvučné harmonické jevy předrenesanční a renesanční hudby
Syllabus (in Czech)
 • 1. Definice a historický vývoj základních strukturálních prvků v evropské hudbě:
 • - Definice pojmu tonalita, celostní tónový prostor
 • - Dynamická a statická povaha hudebního díla
 • - Suboktávové, oktávové a supraoktávové hudební myšlení
 • 2. Nový pohled na intervalový systém:
 • - Hierarchické vztahy v intervalech
 • - Privilegované intervaly
 • - Diatonika versus chromatika
 • - Pentatonizace a celotónovost
 • 3. Suboktávové hudební myšlení:
 • - Historický koncept – folklorní a lidový prostor
 • - Teorie tonálních koster
 • - Rozdělení koster a operace se čtyřmi T
 • - Kombinace tonálních koster
 • 4. Gregoriánský chorál:
 • - Typologie a historický vývoj umělého monomelodického slohu
 • - Předreformní a poreformní strukturální koncept
 • - Tonalita v gregoriánském chorálu
 • - Princip tropování – tropy, sekvence a liturgické hry
 • 5. Oktávové hudební myšlení:
 • - Definice oktávového hudebního myšlení z perspektivy dějin hudby
 • - Teorie oktoecha – 1.vývojová fáze modální harmonie
 • - Interval jako základní pilíř rodící se vícehlasné koncepce – budoucí kostra vertikalizačního procesu
 • 6. Raný vícehlas v evropské hudbě:
 • - Historická hierarchie vývoje vícehlasé hudby v její počáteční fázi
 • - Základní historické památky – Musica enchiriadis, Winchester troparium, a. j.
 • - Varhanní praxe, spisy Micrologus a De ignoto cantu – Quido z Arezza
 • 7. Typy a druhy vícehlasu:
 • - Bourdon, paralelismus, heterofonie, polyfonie a homofonie – základní definice
 • - Vícehlas v období Ars antiqua – Mgr. Leoninus a Perotinus, schola Notre – Dame
 • - Discantus – zárodky teorie contrapunctus (Cantus super librum)
 • - Organum purrum - Duplum, triplum, quadruplum
 • 8. Základní kompoziční druhy a formy období Ars antiqua a Ars nova:
 • - Historická změna paradigmatu – opus perfectum
 • - Motetus, hoquetus, conductus a rondellus
 • - Musica recta a musica ficta et falsa
 • - Strukturální koncepce v izorytmii – talea a color
 • 9. Dodekachordon:
 • - Základní definice renesančního harmonického prostředí, druhá vývojová fáze modální harmonie
 • - Franko-flámské školy a jejich rozhodující přínos pro vývoj evropské hudby
 • - Progresivní vertikalizační proces
Literature
  recommended literature
 • Apel, Willi: Die Notation der polyphonen Musik 900 – 1600, Leipzig 1962
 • Krák, Egon: Viachlas v hudbe Európy, Teoretické, kompozičné a historické súvislosti viachlasnej hudby, Stredovek a renesancia, Hudobné centrum, Bratislava, 2008.
 • Hrčková, N., Dejiny hudby II. Renesancia, IKAR Bratislava, 2004
 • Besseler, Heinrich: Bourdon und Fauxbourdon, VEB Breitkopf und Musikverlag, Leipzig 1974.
 • Kresánek, Jozef: Tonalita, Opus, Bratislava 1982.
 • Motte: Diether de la: Kontrapunkt, Bärenreiter-Verlag, Kassel 1981.
 • Eggebrecht, Heinrich Hans: Die Mehrstimmigkeitstlehre von ihren Anfängen bis 12. Jahrhundert. Darmstadt 1984.
 • Rybarič, Richard: Vývoj Európskeho notopisu, Opus, Bratislava 1982.
 • Hoppin, R. H., Antológia stredovekej hudby, Hudobné centrum Bratislava, 2010
 • Hoppin, R. H., Hudba v stredoveku, Hudobné centrum Bratislava, 2007
Teaching methods (in Czech)
1 hod.přednáška, 1 hod. cvičení: přednáška, práce s textem, obrazem, diskuzní metody, metody vytváření dovedností, projektová výuka, samostatná práce studentů
Assessment methods (in Czech)
Docházka min. 70% Seminární práce a ústní, případně písemná zápočtová zkouška
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2020/HF0123z