H75013z Reading texts on the theory of multimedia

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
2/0/0. 1 credit(s). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD.
Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Thu 14:20–15:05 011, Thu 15:10–15:55 011
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je prohloubení orientace multimediální tvorby a elektroakustické hudby od 2. poloviny 20. století po současnost. Primárně je určen posluchačům oborů Multimediální kompozice a kompozice. Jádrem výuky je studium textů, pojednávajících o historii, teorii a technikách elektroakustické a multimediální kompozice, čímž se předpokládá získání historického, teoretického a estetického základu pro orientaci v této oblasti tvorby. Seminář je zároveň terénem, na kterém se bude postupně vytvářet a zpřesňovat česká terminologie a pojmosloví dané oblasti. Výuka probíhá formou studia odborných textů, tzn. tvorbou rešerší, a následné odborné diskuse k předkládané problematice. Výstupem je seminární práce a zkouška. Posluchač je schopen samostatně vyhledávat odbornou literaturu na dané téma domácí i cizojazyčnou. Dokáže text analyzovat a v krátkých rešerších vystihnout jeho podstatu. Umí vytvořit delší práci, týkající se zvoleného problému, v níž reflektuje současný stav úrovně jeho poznání. Je schopen o tématu poučeně diskutovat.

Syllabus (in Czech)
  • * Osnova
    Konkrétní studijní okruhy určí na začátku školního roku pedagog po diskusi se studenty na základě uvedené literatury.
Teaching methods (in Czech)
Přednáška a cvičení
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 3.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/H75013z