H70125 Diplomní seminář

Faculty of Music
Winter 2024
Extent and Intensity
1/0/1. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D. (lecturer)
MgA. Mgr. Markéta Musilová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jan Přibil, DiS. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D.
Music Theory Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Theory Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšně absolvovaný 1. ročník NMgA./MgA. studia.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 29 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem kurzu je intenzivní prohloubení potřebných dovednosti pro formulování odborného textu v rámci kvalifikační práce na HF JAMU, a to v oblasti metodologie, obsahové strukturace tématu, formálních požadavků, citační praxe atp.
Learning outcomes (in Czech)
-Student je po absolvování kurzu schopen formulovat a v podobě odborného textu realizovat předmět, metody, cíle a výzkumné otázky své kvalifikační práce.
-Student ovládá formální pravidla pro formulování odborného textu.
-Student ovládá problematiku vedení poznámkového aparátu a citační praxe.
-Student je hlouběji seznámen s výzkumnými metodami a je schopen je aplikovat do odborného textu.
-Student je schopen vyhledávat adekvátní odborné zdroje vztahující se k tématu jeho kvalifikační práce a pracovat s nimi.
Syllabus (in Czech)
 • ZS:
 • 1) Výklad metodologické problematiky vztahující se k formulování odborného textu
 • 2) Prohloubení znalosti formálních a obsahových požadavků na odborný text.
 • 3) Konkretizace požadavků na kvalifikační práce na HF JAMU.
 • 4) Problematika citační praxe, citační normy atp.
 • 5) Technika zpracování kvalifikační práce.
 • 6) Práce s odbornými informačními zdroji.
 • 7) Vymezení předmětu, cílů a výzkumných otázek kvalifikační práce.
 • 8) Konkretizace výše uvedeného v rámci jednotlivých studentských prací.
 • 9) Prezentace částí kvalifikačních prací studentů.
 • 10) Seminární diskuse k prezentovaným částem kvalifikačních prací.
 • 11) Seminární diskuse k dalšímu koncipování kvalifikačních prací.
 • LS:
 • 1) Vyhodnocení částí textů kvalifikačních prací realizovaných v ZS.
 • 2) Aktualizování metodologického postupu při realizaci kvalifikačních prací.
 • 3) Prezentace aktuálního stavu a dosažených výsledků v rámci kvalifikačních prací.
 • 4) Seminární konzultace kvalifikačních prací s ohledem na jejich dokončení.
Literature
 • Eco, Umberto - Seidl, Ivan. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. info
 • FUKAČ, Jiří. POLEDŇÁK, Ivan. Úvod do studia hudební vědy. Olomouc 1995. ISBN 80-7067-496-2. info
 • PECH, Karel. ČSN ISO 690 (01 0197) Dokumentace - bibliografické citace - obsah, forma a struktura. Praha, Český normalizační institut, 1996. info
 • POKORNÝ, Jiří. Diplomová práce a příležitost k seberealizaci (metodologické předpoklady zpracování odborné písemné práce). Brno : Akademické nakladatelství CERM, 1994. info
Teaching methods (in Czech)
Cvičení – prezentace koncepce spisu a realizovaných částí textu kvalifikačních prací.
Seminární diskuse věnovaná realizovaným textům v rámci kvalifikačních prací.
Ústní přednes teoretické problematiky formulování odborného textu.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet:
ZS
1) Kontrola řádného vyplnění formuláře „Zadání KP“.
2) Vyhodnocení prezentace věnované koncepci a metodologii práce, zejména s ohledem na:
přesné vymezení tématu, hlavního cíle práce, výzkumných otázek a užitých metod; a dále na realizaci reflexe dosavadního stavu bádání k danému tématu.
3) Splnění požadavků stanovených pro odevzdání částí kvalifikační práce:
-do konce listopadu příslušného ZS odevzdání částí Úvod a Stav bádání.
-do konce výukového období příslušného ZS odevzdání poloviny textu KP.
LS:
1) Realizace pravidelných individuálních konzultací týkajících se přípravy kvalifikačních prací (dle pokynů konkretizovaných ve výuce).
2) Splnění požadavků stanovených pro odevzdání částí, resp. celku kvalifikační práce:
-do poloviny dubna odevzdání 3/4 požadovaného rozsahu kvalifikační práce.
-odevzdání celku kvalifikační práce nejpozději jeden týden před termínem pro odevzdání kvalifikačních prací prostřednictvím IS JAMU, který je pro každý akademický rok aktuálně vyhlášen v harmonogramu HF JAMU.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2024, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2024/H70125