H60288z Psychology I

Faculty of Music
Winter 2024
Extent and Intensity
1/1/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Monika Bucharová (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. et Mgr. Monika Bucharová
Music Theory Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Theory Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
úspěšně vykonaná přijímací zkouška
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 34 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je obeznámit studenty se základními poznatky z oblasti obecné psychologie, metodologie, dějin psychologie a vývojové psychologie.
Learning outcomes (in Czech)
Po absolvování předmětu bude student znát základní pojmy a metody z oblasti psychologie. Naučí se, jak pracovat s nejnovějšími poznatky z oblasti psychologie a jak je vhodně implementovat do své profesní praxe i každodenního života.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Psychologie – předmět zkoumání. Přehled základních a aplikovaných psychologických disciplín s důrazem na hudební psychologii. 2. Metody psychologického výzkumu. 3. Historie psychologie: Významné psychologické směry 19. až 21. století 4. Psychologie osobnosti. 5. Kognitivní procesy. 6. Emocionální procesy. 7. Motivační procesy. Vůle. 8. Vývojová psychologie. 9. Sociální psychologie.
Literature
 • KOSTROŇ, Lubomír - MORÁVEK, Josef. Rozhovory o psychologii pro herce a muzikanty. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984. info
 • FRANĚK, Marek. Hudební psychologie. Praha : Karolinum, 2007. info
 • HOLAS, Milan. Psychologie hudby v profesionální hudební výchově. Praha : AMU, 1998. info
 • HOLAS, Milan. Hudební nadání aneb otázky hudebně psychologické diagnostiky. Praha 1994. info
 • POLEDŇÁK, Ivan. Stručný slovník hudební psychologie. Praha : Supraphon, 1984. info
 • SEDLÁK, František. Základy hudební psychologie. Praha : SPN , 1990. info
 • Atkinson, R. : Psychologie, Portál 2003. info
 • Praško, J., Prašková, H.: Asertivitou proti stresu. Praha, Grada 1996. info
 • Výrost, J. - Slaměník, I.: Sociální psychologie, Grada 1998. info
 • • Honzák, R. (2013). Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření. Praha: Vyšehrad.
 • • Beyerstein, B. L. et al. (2010). 50 největších mýtů populární psychologie: Opravník obecně oblíbených omylů o lidském chování. Praha: Euromedia.
 • • Cumminsová, D. (1995). Záhady experimentální psychologie. Praha: Portál.
Teaching methods (in Czech)
Výuka probíhá formou samostudia e-learningových podkladů k přednáškám a docházkou na cvičení. V rámci cvičení je využívána práce studentů ve skupině, samostatná práce studentů, přednášky, diskuse, nácvik dovedností, psychologické testy a další.
Assessment methods (in Czech)
K úspěšnému ukončení předmětu a získání zápočtu musí studenti: 1) průběžně věnovat čas studijním materiálům v e-learningu (Interaktivní osnova) 2) napsat 3 parciální testy v online podobě (přes tzv. Odpovědníky) 3) splnit domácí úkol 4) v rámci testů a domácího úkolu získat minimálně 28 bodů z možných 40 bodů
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2024, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2024/H60288z