H60221l Masters Dissertation

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
0/1/19. 10 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D.
Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšný postup do posledního ročníku studia.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 18 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je tvorba diplomové práce, která dokládá schopnost studenta základním způsobem formulovat odborné poznatky týkající se zvoleného tématu (příp. i na bázi tzv. “artistic research”), a to jak po stránce obsahové a metodologické, tak i formální (zejména schopnost práce s odbornou literaturou a prameny, včetně náležité citace).
Learning outcomes (in Czech)
Student je po absolvování předmětu schopen napsat vědeckou práci na úrovni magisterského studia.
Syllabus (in Czech)
  • Metodologická koncepce práce a dílčí výsledky jsou diskutovány v magisterském diplomním semináři (povinností studenta je prezentace práce a doložení průběžných dílčích výsledků).
Literature
    recommended literature
  • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737.
  • ŠEVČÍKOVÁ, Veronika. Studentské odborné texty jako problém. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015.
Teaching methods (in Czech)
Vedoucí práce průběžně sleduje postup studenta při tvorbě diplomové práce. Vedoucí práce ji se studentem v rámci konzultací kriticky analyzuje, a obsahově či metodicky formuje.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet. Na diplomovou práci jsou po jejím odevzdání vypracovány posudky vedoucího práce a oponenta. V rámci komisionální obhajoby je povinností studenta práci prezentovat a reagovat na uvedené posudky. Kvalita práce je vyhodnocena a klasifikována na základě usnesení zkušební komise u SZZ.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/H60221l