H60200z Multimedia Performace Composition I

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
1/1/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Tue 14:20–15:55 113
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními prostředky pro tvorbu multimediálních děl a tendencemi tohoto uměleckého odvětví.

Syllabus (in Czech)
 • V předmětu Kompozice multimediálních děl I se posluchači seznámí se základními prostředky pro tvorbu multimediálních děl, jakými jsou zvukové a vizuální zdroje a jejich vztahy, dále s problémy strukturace děl, jejich sémantického působení, principy interaktivity, úvahami nad rozhraním člověk - technika nebo nad vztahem výpočetní techniky a současné hudební a vizuální kultury atd. Výuka je prováděna hromadně formou přednášek a praktických cvičení; v každém semestru musí být vytvořen minimálně jeden multimediální projekt.

  V rámci předmětu se posluchači seznámí se základními pojmy multimediální kompozice (zvukové zdroje, vizuální rovina, strukturace díla, sémanické vztahy atd.) a vytvoří minimálně dvě multimediální díla, využívajících současných technologií.
  V přednáškách se seznámí se stručným přehledem netradičních zvukových zdrojů, jakými jsou např. neobvyklé a vlastnoručně vyráběné hudební nástroje, znějící objekty, předměty s amplifikovaným a procesovaným zvukem, zvuky lidského těla, přírodní a civilizační zvuky atd. a budou předestřeny další možné prostředky multimediálního díla, ať už vizuální (fotografie, video), pohybové atd.
  Budou prováděny analýzy strukturace projektů a jejich stavebních principů, úvahy nad vztahy mezi hudební a vizuální rovinou, rozbory sémantických vztahů více potenciálních významových rovin, plynoucích z paralelního působení jednotlivých složek díla a způsobu jeho prezentace; pozornost bude věnována i obecným principům interaktivity, problémům rozhraní člověk - technika, vztahu výpočetní techniky a současné hudební a vizuální kultury atd.
Literature
 • Bláha, I.: Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla, AMU, Praha, 2006. info
 • Dorůžka, P.: Hudba na pomezí, Panton, Praha, 1991. info
 • Flusser, V.: Moc obrazu, in: Výtvarné umění 3-4/96, OSVU, Praha, 1996. info
 • Goodman, N.: Jazyky umění / Nástin teorie symbolů, Academia, 2007. info
 • Lévy, P.: Kyberkultura, Karlova univerzita, Praha, 2000. info
 • Lyotard, J.-F. O postmodernismu, FÚ AV ČR, Praha, 1993. info
 • Manovich, L. Principy nových médií, in:Teorie vědy, 2/2002. info
 • McLuhan, M.: Člověk, média a elektronická kultura, Jota, Brno, 2000. info
 • Schellmann, B. a kol.: Média/ základní pojmy, návrhy, výroba, Europa Sobotáles, 2004. info
 • Slabý, Z. K., Slabý, P. : Svět jiné hudby, Volvox Globator, Praha, 2002. info
 • Rataj, M.: Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu, AMU, Praha, 2007. info
Teaching methods (in Czech)
Hromadná výuka probíhá formou přednášek a praktických cvičení. Za semestr musí být vytvořen minimálně jeden multimediální projekt.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet, zkouška
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/H60200z