H60071l Philosophy of Arts II

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
1/1/3. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D.
Music Theory Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Theory Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšní absolvování předmětu H60071z.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 17 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem je pochopení východisek a souvislostí vývoje evropského umění 20. století v kontextu vývoje evropské kultury, filozofie a obecných společenských dějin.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• definovat základní slohové a stylové tendence v evropském umění 20. století,
• charakterizovat základní vyjadřovací jednotlivých druhů umění v daném stylu,
• zasadit tyto informace do širších kontextů kulturního a společenského vývoje v Evropě.
Syllabus (in Czech)
 • Výtvarné umění první poloviny 20. století. Základní koncepční tendence, stěžejní projevy a představitelé – expresionismus, kubismus, abstrakce, surrealismus, nová věcnost, konstruktivismus aj.
 • Stylové tendence v evropské hudbě první poloviny 20. století. Vývoj stylů a kompozičních technik s ohledem na teritoriální specifika, hlavní evropská hudební centra (Vídeň, Paříž), návaznost k tradici i její programové odmítání, hledání nových výrazových prostředků.
 • Umění performance a experimentu. Happening, experiment, performance a instalace; charakteristika daných přístupů (skupina Fluxus); vztah ars a techné v umění druhé poloviny 20. století (konstruktivismus, konceptuální umění).
 • Postmoderna a její projevy v umění. Vztah k moderně a avantgardě, základní rysy, problematika pozitivní definice, neostyly, fúze, charakter postmoderního díla. Projevy v jednotlivých druzích umění, hlavní představitelé a stěžejní teoretické koncepce.
 • Diferenciace a specifika artificiální a nonartificiální hudby. Terminologické a funkční vymezení, historický vývoj chápání NAH, problematika kýče a masové kultury; reprodukovatelnost uměleckého díla (T. W. Adorno).
Literature
  required literature
 • Fukač J. - Vysloužil J.: Slovník české hudební kultury, Praha 1997. info
  recommended literature
 • HAUSER: Filozofie dějin umění. Praha 1975. info
  not specified
 • Fukač, J.: Základy hudební sémiotiky, Díl 1.-3., Brno, Masarykova univerzita 1992. info
 • PIJOAN,José. Dějiny umění 1. - 8. Praha 1977. 1984. info
 • ECO Umberto. Skeptikové a utěšitelé. Praha 1995. info
 • HANZAL, J. Od baroka k romantismu. Praha 19987. info
 • HUBÍK, S.: Postmoderní kultura. Olomouc 1991. info
 • LIESSMANN, Konrad P. Filozofie moderního umění. Olomouc 2000. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška. Hromadná výuka.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet. Státní závěrečná zkouška.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/H60071l