H60069z Philosophy of Arts I

Faculty of Music
Winter 2021
Extent and Intensity
1/1/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D.
Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
Úspěšně složená přijímací zkouška do magisterského studia u studentů navazujícího programu, u studentů tzv. dlouhého magisterského studia (pětiletého) bez podmiňujících předpokladů.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Course objectives (in Czech)
Cílem je pochopení východisek a souvislostí vývoje evropského umění v kontextu vývoje evropské kultury, filozofie a obecných společenských dějin, od antiky po románské umění.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• definovat základní slohové a stylové tendence v evropském umění,
• charakterizovat základní vyjadřovací jednotlivých druhů umění v daném slohu a stylu,
• zasadit tyto informace do širších kontextů kulturního a společenského vývoje v Evropě.
Syllabus (in Czech)
 • Vymezení základních pojmů – úvod do systematické problematiky. Umění, filozofie, estetika, teorie umění, výrazové prostředky v umění, ars a techné jako základní tvůrčí principy.
 • Extenzívní a intenzívní přechody v umění (koncept J. Volka) Vztah oblastí umění, mimo-umění a neumění, vymezení uměleckého díla, funkční a hodnotové odlišnosti užitého umění, uměleckého řemesla a designu.
 • Antické umění. Vymezení a charakteristika období; dobové filosofické a estetické přístupy (kosmologický, antropomorfický a psychologický, mimesis), hlavní osobnosti filosofie a estetiky (pythagorejci; Sokrates, Platón, Aristoteles). Srovnání tří vývojových etap antiky: období archaické, atické a helénistické; dórský, iónský, korintský sloh.
 • Středověké umění. Vymezení a charakteristika období, typické znaky, rozporný vztah k antice; nejvýznamnější osobnosti z hlediska filosofie umění, Tertullianus, Chrysostomos, Augustin, Boëthius, T. Akvinský.
 • Románské umění. Charakteristika období a vymezení slohu, filosofické a estetické náhledy na dobu, komparace výrazových prostředků ve výtvarném, slovesném umění a hudbě; Guido z Arezza.
Literature
  required literature
 • Fukač J. - Vysloužil J.: Slovník české hudební kultury, Praha 1997. info
 • LAROUSSE. Umění a lidstvo. info
  recommended literature
 • HAUSER, A. Filozofie dějin umění. Praha 1975. info
 • Fukač, J.: Základy hudební sémiotiky, Díl 1.-3., Brno, Masarykova univerzita 1992. info
  not specified
 • KOLEKTIV. Encyklopedie antiky. Praha 1973. info
 • PIJOAN, José. Dějiny umění. Praha 1977-1984. info
 • TRETERA, Ivo. Nástin dějin evropského myšlení. Praha 2000. info
 • VORÁČEK, J. Úvod do studia člověka, společnosti a civilizace. Praha 1983. info
 • Umění světa. Antické umění. Gotické umění. Praha 1970, 1973. info
 • HUYGHE, René. Umění středověku. Praha 1969. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška. Hromadná výuka.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020.
 • Enrolment Statistics (Winter 2021, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2021/H60069z