H60002z Bachelors Dissertation

Faculty of Music
Winter 2024
Extent and Intensity
0/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D.
Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšný postup do posledního ročníku bakalářského studia.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 21 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je tvorba bakalářské práce, která dokládá schopnost studenta základním způsobem formulovat odborné poznatky týkající se zvoleného tématu, a to jak po stránce obsahové a metodologické, tak i formální (zejména schopnost práce s odbornou literaturou a prameny, včetně náležité citace).
Learning outcomes (in Czech)
Student je po absolvování předmětu schopen napsat odbornou práci na úrovni bakalářského studia. Konkrétně zejména:
-Provést pro svou bakalářskou práci rešerši potřebných informačních zdrojů v rámci odborné literatury a pramenů.
-Analyzovat informace získané z odborné literatury a pramenů a aplikovat je pro tvorbu textu bakalářské práce.
-Promítnout znalost formálních požadavků na odborný text do bakalářské práce.
-Využít znalost základních výzkumných metod při kompletaci textu bakalářské práce.
Syllabus (in Czech)
  • -Rešerše informačních zdrojů pro bakalářskou práci v rámci odborné literatury a pramenů.
  • -Kompletace jednotlivých kapitol bakalářské práce na základě rešerše odborné literatury, pramenů a vybraných pracovních metod.
  • -Realizace dílčích textových částí a jejich příprava pro kompletaci do celku bakalářské práce.
  • -Formulace textu bakalářské práce v souladu se standardy pro charakter odborného textu.
  • Metodologická koncepce práce a dílčí výsledky jsou diskutovány v bakalářském semináři (povinností studenta je prezentace práce a doložení průběžných dílčích výsledků).
Literature
    recommended literature
  • Náhradní obsah: ŠEVČÍKOVÁ, Veronika. Studentské odborné texty jako problém. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015.
Teaching methods (in Czech)
Vedoucí práce průběžně sleduje postup studenta při tvorbě bakalářské práce. Vedoucí práce ji se studentem v rámci konzultací kriticky analyzuje a obsahově či metodicky pomáhá formovat.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet, uděluje vedoucí práce na základě průběžného plnění dílčích úkolů za daný semestr – zejména kompletaci dílčích textových částí bakalářské práce.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 5 z 10.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
  • Enrolment Statistics (Winter 2024, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2024/H60002z