DDBZ505 Thesis – seminar

Faculty of Theatre
Winter 2021
Extent and Intensity
0/2/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr.art. Jozef Gombár (lecturer)
doc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D. (lecturer)
doc. Břetislav Rychlík (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D.
Ateliér režie a dramaturgie Josefa Kovalčuka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér režie a dramaturgie Josefa Kovalčuka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné ukončení 1. ročníku navazujícího magisterského stupně studia.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Připravit studenty, aby byli schopni samostatně (na základě konzultací) rozpracovat téma své diplomové práce, vyhledat prameny i odbornou literaturu a samostatně diplomovou práci napsat.
Learning outcomes (in Czech)
Studenti budou po absolvování předmětu schopni:
Napsat diplomovou práci tak, aby byla významným přínosem pro jeho rozvoj, čímž získá schopnost samostatné odborné práce, zvládne příslušnou odbornou literaturu, bude schopen osobité analýzy a interpretace zkoumaného materiálu.
Syllabus (in Czech)
  • V rámci diplomového semináře dochází v návaznosti na diplomový proseminář ke konkretizaci postupů a metod při zpracovávání témat diplomové práce. Při společných hodinách jsou studenti konkrétně seznamováni i s požadavky kladenými na původnost i formální stránku diplomové práce. Rozpracování a uchopení konkrétních témat je potom předmětem individuálních konzultací.
Literature
  • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
  • FILKA, J. Metodika tvorby diplomové práce: praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. Brno: Knihař, 2002. 223 s. ISBN 8086292053. info
  • Od abstraktu do závěrečné práce: jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech: praktická příručka. Edited by Helena Kubátová - Dušan Šimek. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. info
  • Šifner, František. Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2004. 18 s. info
Teaching methods (in Czech)
Seminář a individuální konzultace s vedoucím práce, v některých případech také s odborným konzultantem.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet, soustavné sledování výkonu studentů.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2017, Winter 2019, Winter 2020.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2021/DDBZ505