DDMLY04 Professional Training Course I

Theatre Faculty
Winter 2020
Extent and Intensity
0/0/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. Ing. David Strnad (lecturer)
MgA. Ondřej Vodička (lecturer)
Guaranteed by
prof. Ing. David Strnad
Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem Kurzu profesní připravenosti I je seznámit studenty s principy profesní praxe a spolupráce v rámci tvůrčích týmů, základními technickými, bezpečnostními a právními informacemi souvisejícími s realizací uměleckých výkonů v technologicky složitých prostorách (divadlech), stejně jako předat základní akademické znalosti týkající se fungování vnitřního prostředí školy, studijních předpisů a plánování vlastní prostupnosti studiem.

Vznik nového předmětu, úprava obsahu či výukových metod předmětu byl podpořen z projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002245 Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování Kurzu profesní připravenosti I schopen:
- zorientovat se ve fungování vnitřního prostředí školy
- zorientovat se ve vnitřních předpisech JAMU
- naplánovat si vlastní prostupnost studiem
- disponovat základními informacemi o první pomoci, BOZP, požární ochraně a psychohygieně
Syllabus (in Czech)
 • - Děkanát
 • - Zahraniční oddělení
 • - Psychohygiena
 • - Divadlo na Orlí
 • - DS Marta
 • - První pomoc
 • - Studijní prblematika
 • - Požární ochrana
 • - BOZP
 • Každá část je samostatně rozepsána v interaktivní osnově předmětu.
Teaching methods (in Czech)
Formy výuky – přednáška, seminář, cvičení Metody výuky – přednáška, diskuzní metody, metody vytváření dovedností
Assessment methods (in Czech)
Zápočet udělen na základě docházky.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2020/DDMLY04