DSCZ311 Art Modernism and Postmodernism

Faculty of Theatre
Winter 2015
Extent and Intensity
2/0/2. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Mgr. MgA. Ondřej Navrátil (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Ateliér scénografie - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér scénografie - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Wed 13:00–16:00 UCEBNY
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DSCL311 Art Modernism and Postmodernism )
Základní orientace v dějinách umění.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámení studentů s uměním moderny a postmoderny. Student rozumí základním vývojovým tendencím umění od impresionismu dále k současnosti a je schopen je vysvětlit, časově zařadit, uvést základní představitele a rozpoznat a interpretovat z hlediska formy i obsahu jejich hlavní díla.
Syllabus (in Czech)
  • Pojmy moderní, moderna, postmoderna.Základní obrysy, kulturní zakotvení umění 19. a 20. stol. impresionismus, postimpresionismus, secese fauvismus, expresionismus, kubismus, počátky abstraktního umění, futurismus dada, surrealismus, funkcionalismus abstraktní expresionismus, informel pop art, nový realismus, neodada minimalismus, akční umění, land art, koncept neoexpresionismus, pojmy současného umění (site specific, public art, umění spolupráce, archivní obrat...)
Literature
  • Bois - Buchloh - Foster - Krausová, Umění po roce 1900, Slovart Praha 2007. info
  • RUHRBERG, Karl, SCHNECKENBURGER, Manfred, FRICKEOVÁ, Christiane, HONNEF, Klaus, (2004). Umění 20. století - malířství, skulptury a objekty, nová média, fotografie. 1. vyd. Praha: Slovart, 2004. info
  • Dempseyová, Amy: Umělecké styly, školy a směry, Encyklopedický průvodce moderním uměním, Slovart 2002. info
  • GOMBRICH, Ernst, Hans (1970). The Story of Art. vyd. London: Phaidon Publishers Inc., 1970. 485 s. ISBN 0-7148-1333-8. info
  • MORLEY, Simon; WILLIAM, Gilda, (2001). The 20th Century Art Book. 1. vyd. New York: Phaidon Inc., 2001. 514 s. ISBN 0-7148-3850-0. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, seminář přednáška, diskuzní metody, samostatná práce studentů,práce s obrazem a textem, exkurze * Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
Assessment methods (in Czech)
Klasifikovaný zápočet na základě písemné práce - referátu, recenze Klasifikovaný zápočet na základě písemného testu
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020.
  • Enrolment Statistics (Winter 2015, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2015/DSCZ311