DRAL402 Project Seminar

Faculty of Theatre
Summer 2022
Extent and Intensity
0/4/4. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Václav Cejpek (lecturer)
prof. PhDr. Miroslav Plešák (lecturer)
prof. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D. (lecturer)
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. MgA. Ivo Krobot
Ateliér režie a dramaturgie Václava Cejpka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér režie a dramaturgie Václava Cejpka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
Absolvování bakalářského stupně specializace režie či příbuzného oboru s praktickou režijní zkušeností na klauzurních či akademických projektech.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem semináře je připravit studenty pro samostatnou práci na inscenaci dramatického textu nebo divadelního scénáře, která bude v letním semestru realizována se 3. ročníkem činoherního herectví (se kterým budou studenti v následujícím roce společně absolvovat). Seminář by je měl také připravit k tvorbě jejich absolventských inscenačních projektů a k vytvoření společného dramaturgického plánu. Studenti zvolí titul nebo téma a připraví dramaturgickou koncepci konkrétního textu či scénáře pro absolventský projekt ve Studiu Marta nebo v Divadle na Orlí.
Learning outcomes (in Czech)
Studenti budou po absolvování předmětu schopni:
- využívat získaných znalostí v problematice divadelní tvorby
- podílet se na přípravě dramaturgicko-režijní koncepce inscenačního projektu
- prezentovat a obhájit připravenou dramaturgicko-režijní koncepci
- vytvořit celkovou režijní koncepci budoucí inscenace (řešení scénického prostoru, koncepce hudební složky atd.)
- spolupodílet se na vytvoření dramaturgického plánu pro konkrétní divadelní sezonu
Syllabus (in Czech)
 • - koncepční diskuse nad zvoleným tématem
 • - volba tématu a hledání možností jeho uchopení a ztvárnění
 • - tvorba scénáře nebo úprava dramatického textu, případně výběr překladu
 • - tvorba dramaturgicko-režijní koncepce inscenačního projektu
 • - diskuse nad volbou titulů pro Studio Marta či Divadlo na Orlí na následující divadelní sezónu
 • - tvorba dramaturgického plánu pro Studio Marta či Divadlo na Orlí na následující divadelní sezónu
 • - příprava dramaturgicko-režijní koncepce zvoleného titulu, na jehož realizaci se bude dotyčný student podílet
Literature
  recommended literature
 • Srba, B.: Vykročila husa a vzala člověka na procházku: Pojď!, Brno 2010. info
 • Kovalčuk, J., Oslzlý, P. Společný projekt Cesty. JAMU, Brno. 2011
  not specified
 • Karel Kraus: Divadlo ve službách dramatu. Divadelní ústav, Praha 2001. info
 • Josef Kovalčuk: Téma: autorské divadlo. JAMU, Brno 2009. info
 • OSLZLÝ, Petr. LET HUSY z Brna až do Amsterodamu a Avignonu (The Goose Flight from Brno to Amsterdam and Avignon). 1st ed. Brno: Nakladatelství JAMU, 2017. 768 pp. ISBN 978-80-7460-121-7. info
 • Další literatura je zadávána na základě konrétního projektu.
Teaching methods (in Czech)
Seminář, konzultace.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet na základě soustavného sledování výkonu studentů.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2018, Summer 2020, Summer 2021.
 • Enrolment Statistics (Summer 2022, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2022/DRAL402