DDBL407 Rozhlasová hra a její režie

Faculty of Theatre
Summer 2021
Extent and Intensity
1/1/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D. (lecturer)
MgA. Mgr. Lukáš Kopecký (lecturer)
MgA. Hana Kovaříková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D.
Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Thu 16:15–17:45 407
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem je obeznámit studenty režie a dramaturgie s principy a specifiky dramaturgického a režijního uchopení rozhlasové hry.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen analyzovat nahrávku rozhlasové hry jak z hlediska dramaturgického tak režijního uchopení, bude mít přehled o základních tendencích ve vývoji rozhlasové hry, bude mít představu o technických možnostech režijní realizace rozhlasové hry.
Syllabus (in Czech)
  • Studenti dramaturgie a režie by měli být v průběhu semináře obeznámeni s různými přístupy k tvorbě rozhlasové hry jak z hlediska dramaturgické přípravy a autorské tvorby tak z hlediska režijní realizace. Zájem se soustředí na analýzu textů a nahrávek především současné tvorby jak z domácí oblasti tak toho nejzajímavějšího ze zahraniční produkce (hry ze soutěží PRIX EUROPA, PRIX ITALIA - BBC, rozhlasové stanice německé jazykové oblasti, Norsko atd.). Na analytickou část navazuje praktická dílna věnovaná režijní realizaci vybraných textů.
Literature
  • .Czech: O rozhlasové hře. info
  • Štěrbová, Alena: Rozhlas a slovesné umění. Olomouc, UP 1976. info
  • Štěrbová, Alena: Rozhlasová inscenace. Olomouc, Vydavatelství Univerzity Palackého 1995. info
  • SCHULZOVÁ, Eva. Původní česká rozhlasová hra po roce 1989. In Výběrová řada doktorských prací. 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2014. 207 pp. Výběrová řada doktorských prací. ISBN 978-80-7460-064-7. info
Teaching methods (in Czech)
Samostatná četba scénářů a poslech nahrávek a následný seminář s rozpravou nad připravenou analýzou.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet na základě práce v semináři a dodaných seminárních prací.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2017, Summer 2020, Summer 2022.
  • Enrolment Statistics (Summer 2021, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2021/DDBL407