DDAL106 Incidental Music

Faculty of Theatre
Summer 2021
Extent and Intensity
0/2/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Petr Hromádka (lecturer)
MgA. Hana Kovaříková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D.
Ateliér režie a dramaturgie Josefa Kovalčuka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér režie a dramaturgie Josefa Kovalčuka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
each odd Wednesday 18:00–18:45 107, each odd Wednesday 18:45–19:30 107
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem kurzu je seznámit studenty s principy koncepční práce s hudbou jakožto výrazovým prostředkem divadelní inscenace a nastínit interpretační a tvůrčí možnosti, které skýtá práce s původní (nově komponovanou) scénickou hudbou. Tímto kurzem chceme přispět jak k formování myšlení o užití hudby ve tvaru divadelní inscenace, tak k profesnímu rozvoji studentů při přípravě vlastních tvůrčích aktivit.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování kurzu: - vybaven znalostmi základů hudební nauky - schopen fundovaného rozboru a reflexe práce s hudební složkou v historických i současných inscenacích. - schopen využít potenciálu akustické složky inscenace při jejím zrodu - schopen vést koncepční a tvůrčí dialog se skladatelem - získá předpoklady pro realizaci vlastní hudebně-dramaturgické koncepci (nahrávání, nastudování živými muzikanty)
Syllabus (in Czech)
 • LETNÍ SEMESTR 1. Lidová píseň v Čechách a na Moravě, jarmareční píseň, procesí a poutní písně (a z toho odvozený voiceband) 2. Proměny operety a muzikálu (+ okrajově hudebně-divadelní žánry: kabaret, melodram, opera, oratorium, písničkály) 3. Filmová a scénická hudba, rozhlasová tvorba – audio a vizuální ukázky – analýza 4. Čtení textu s ohledem na hudební koncepci představení, inscenace s hudební tématikou, komunikace režiséra se skladatelem 5. Zvolení hudebního žánru, instrumentace a stylovosti vhodného k danému dramatu Vlastní nasazení hudby do dramatu – leitmotiv, předěl, podkres Celková úloha hudby v inscenaci – dominantní nebo podpůrná Časové úseky a délka trvání hudby v inscenaci, interakce s ostatními složkami – scénografie, výprava + exkurze na vybrané mimobrněnské představení + závěrečný zápočtový seminář: prezentace vlastních konceptů práce s hudbou
Literature
  recommended literature
 • Dolinský, A.: Hudební nauka II, 10. vydání, Praha, 1989. info
 • HYNŠT, Miloš. Malé skriptum o melodramu. info
 • Ivo Osolsobě: Muzikál je když (1967), Marsyas, Apollon a Dionýsos (1996). info
 • Nietzsche, Friedrich: Zrození tragédie z ducha hudby. Praha 1993. info
 • Osolsobě, Ivo : Divadlo,které mluví, zpívá a tančí. Praha, 1974. info
 • Pícha, F.: Všeobecná hudební nauka. SHV, Praha 1964. info
 • Wagner, Richard : Opera a drama. Praha: Paseka, 2002. info
 • Zich, O.: Estetika dramatického umění, Praha 1986. info
 • Franz, Vladimír: Hudební dramaturgie. (http://franz.wz.cz
Teaching methods (in Czech)
Semináře. Poslechová cvičení. Exkurze na vybraná představení.
Assessment methods (in Czech)
Soustavné sledování výkonu studentů. Písemně zpracovaná koncepce vlastní práce s akustickou stopou ve vybraném dramatickém úryvku.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2018, Summer 2020, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (Summer 2021, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2021/DDAL106