DAALX13 Frank Castorf - director

Faculty of Theatre
Summer 2020
Extent and Intensity
1/1/2. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. PhDr. Václav Cejpek (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Silva Macková
Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
žádné
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem přednášky a semináře je seznámit studenty s tvorbou jednoho z nejvýraznějších současných evropských režisérů Franka Castorfa. Jeho režijní tvorba je sledována od počátků v Německé demokratické republice přes četná hostování v zahraničí (Německá spolková republika) až po vrcholnou éru na pozici intendanta proslulé berlínské Volksbühne v letech 1992 - 2017. V analýzách jednotlivých představení se zkoumá způsob dramaturgicko-režijního přístupu k uváděným dramatickým textům, míra proměn výsledného inscenačního tvaru v porovnání s výchozím textem, užité umělecké prostředky, způsob herecké práce atd. Na základě konkrétních příkladů Castorfovy tvorby se definuje jedna určitá větev postmoderního a postdramatického divadla.
Learning outcomes (in Czech)
OBOROVÉ ZNALOSTI:
student umí uvést základní údaje o umělecké tvorbě Franka Castorfa; dokáže vysvětlit vývojové souvislosti jednotlivých etap jeho tvorby; umí definovat jím užívané základní umělecké prostředky; dokáže analyzovat některé jeho inscenace
DOVEDNOSTI:
student umí vytvořit referát o způsobech režijní práce; dokáže být vedoucím či účastníkem diskuse k dané problematice režijní tvorby; dokáže zhodnotit přínos režiséra Castorfa k vývoji divadelního umění
ZPŮSOBILOSTI:
dokáže aplikovat získané vědomosti na analogickou problematiku režijní tvorby; umí zařadit konkrétní výsledky režijní práce do obecnějších vývojových souvislostí
Syllabus (in Czech)
 • Frank Castorf
 • - Základní biografické údaje
 • - Počátek uměleckého působení (NDR)
 • - Tvorba po r. 1989 - proměny politické, aktuální společenské poslání divadla; Je (má být) divadlo politikum?
 • - Volksbühne jako přední berlínská scéna
 • - Castorf a Volksbühne (1992 - 2017)
 • - Spolupráce s výtvarníkem Bertem Neumannem
 • - Dramaturgie Franka Castorfa
 • - Dramatizace jako základní dramaturgický princip
 • - Struktura Castorfových inscenací her Heinera Müllera
 • - Castorf a Dostojewskij
 • - Franf Castorf v Bayreuthu - Castorf a Richard Wagner
 • - Umělecké prostředky Franka Castorfa - způsob komunikace s divákem  - Umění odejít? Střídání "staré" a "nové" generace
Literature
  recommended literature
 • Literatura bude zadávána průběžně během výuky.
 • Frank Raddatz: Republik Castorf. Die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz 1992–2016. Gespräche. Alexander Verlag Berlin 2014, ISBN 978-3-89581-377-1.
  not specified
 • Detje, Robin. Castorf: Provokation als Prinzip. 2002.
Teaching methods (in Czech)
Přednáška / Seminář / Referáty studentů na zadaná témata
Assessment methods (in Czech)
formativní hodnocení:
referáty studentů a jejich hodnocení v diskusi v průběhu semestru
sumativní hodnocení:
závěrečná seminární práce + ústní zkouška formou rozhovoru - hodnocena je schopnost studentů orientovat se v dané látce a zaujímat stanoviska v rozhovoru se zkoušejícím
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2021.
 • Enrolment Statistics (Summer 2020, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2020/DAALX13