DVDL303 Teaching the Hearing Impaired

Theatre Faculty
Summer 2017
Extent and Intensity
2/0/2. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Zoja Mikotová
Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Tue 18:00–19:30 201
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DVDZ303 Teaching the Hearing Impaired )
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: Všeobecná speciální pedagogika
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je získání základních vědomostí o problematice sluchového postižení. Dále pak osvojení teoretických znalostí a praktických dovedností nezbytných pro úspěšnou organizaci prostředí a výuky ve školách vzdělávajících žáky se sluchovým postižením. Po absolvování tohoto předmětu studenti získají přehled o možnostech podpory osob se sluchovým postižením s přihlédnutím k jejich specifickým potřebám podle typu a stupně jejich sluchové vady. Student se bude po absolvování orientovat v oboru surdopedie; bude umět definovat osobu se sluchovým postižením; osvojí si základní znalosti v oblasti možností komunikace s osobami se sluchovým postižením; bude schopen vyjmenovat základní kompenzační pomůcky a bude znát systém péče o jedince se sluchovou vadou, včetně systému vzdělávání žáků a studentů se sluchovým postižením.
Syllabus (in Czech)
  • 6. Systém poradenství u jedinců se sluchovým postižením Střediska rané péče, speciálně pedagogická centra – vymezení, legislativa, služby. 7. Systém vzdělávání u jedinců se sluchovým postižením Vymezení, legislativa, typy škol, komunikační přístupy ve vzdělávání, integrace, inkluze. 8. Profesní orientace a profesní uplatnění jedinců se sluchovým postižením 9. Organizace jedinců se sluchovým postižením. Organizace, spolky, kluby jedinců se sluchovým postižením, nabídka tlumočnických služeb. 10. Historie péče o jedince se sluchovým postižením Rozvoj institucí, ústavů a škol pro sluchově postižené, historický vývoj koncepcí vyučování, průkopníci vzdělávání neslyšících, první ústavy, Milánský kongres, ...
Literature
  • Hrubý, J.: Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu, I. a II. díl, FRPSP, 1997-98. info
  • Krahulcová-Žatková, B. Komplexní komunikační systémy těžce sluchově postižených. Praha:Univerzita Karlova, Karolinum. ISBN 80-7184-239-7. info
  • HORÁKOVÁ, Radka. Sluchové postižení - úvod do surdopedie. Praha, 2012, 159 pp. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška přednáška, práce s textem, diskuzní metoda
Assessment methods (in Czech)
písemná zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2019, Summer 2021, Summer 2023.
  • Enrolment Statistics (Summer 2017, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2017/DVDL303