DVDZ303 Teaching the Hearing Impaired

Theatre Faculty
Winter 2022
Extent and Intensity
2/0/2. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Wed 10:15–11:45 201
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DVDL303 Teaching the Hearing Impaired )
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: Všeobecná speciální pedagogika
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je získání základních vědomostí o problematice sluchového postižení. Dále pak osvojení teoretických znalostí a praktických dovedností nezbytných pro úspěšnou organizaci prostředí a výuky ve školách vzdělávajících žáky se sluchovým postižením. Po absolvování tohoto předmětu studenti získají přehled o možnostech podpory osob se sluchovým postižením s přihlédnutím k jejich specifickým potřebám podle typu a stupně jejich sluchové vady. Student se bude po absolvování orientovat v oboru surdopedie; bude umět definovat osobu se sluchovým postižením; osvojí si základní znalosti v oblasti možností komunikace s osobami se sluchovým postižením; bude schopen vyjmenovat základní kompenzační pomůcky a bude znát systém péče o jedince se sluchovou vadou, včetně systému vzdělávání žáků a studentů se sluchovým postižením.
Learning outcomes (in Czech)
Studenti: - získají základní vědomostí o problematice sluchového postižení. - osvojí si teoretické znalostí a praktické dovedností nezbytné pro úspěšnou organizaci prostředí a výuky ve školách vzdělávajících žáky se sluchovým postižením. - získají přehled o možnostech podpory osob se sluchovým postižením s přihlédnutím k jejich specifickým potřebám podle typu a stupně jejich sluchové vady. - se bude po absolvování orientovat v oboru surdopedie; bude umět definovat osobu se sluchovým postižením; -osvojí si základní znalosti v oblasti možností komunikace s osobami se sluchovým postižením; bude schopen vyjmenovat základní kompenzační pomůcky a bude znát systém péče o jedince se sluchovou vadou, včetně systému vzdělávání žáků a studentů se sluchovým postižením.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Úvod do surdopedie – vymezení základních pojmů Obor, cíl, metody, mezioborové vztahy, předmět zájmu, terminologie oboru surdopedie. 2. Sluch Význam sluchu, stavba ucha, etiologie sluchového postižení, klasifikace sluchových poruch, metody vyšetření sluchu, důsledky sluchové vady. 3. Řeč + hlas + artikulace jedinců se sluchovým postižením Ontogeneze řeči, stádia vývoje řeči u sluchově postižených, úroveň řeči po stránce obsahové, artikulační a gramatické, charakteristika hlasového projevu u osob se sluchovým postižením 4. Komunikace Charakteristika a význam mezilidské komunikace, formy komunikace u jedinců se sluchovým postižením. 5. Sluchová protetika Individuální sluchová protetika, kochleární implantát, ostatní pomůcky, legislativa.
Literature
  • Hrubý, J.: Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu, I. a II. díl, FRPSP, 1997-98. info
  • Krahulcová-Žatková, B. Komplexní komunikační systémy těžce sluchově postižených. Praha:Univerzita Karlova, Karolinum. ISBN 80-7184-239-7. info
  • Vítková, M. Integrativní školní (speciální)pedagogika. Brno:. info
  • HORÁKOVÁ, Radka. Sluchové postižení - úvod do surdopedie. Praha, 2012. 159 pp. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška přednáška, práce s textem, diskuzní metoda
Assessment methods (in Czech)
písemná zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2016, Winter 2018, Winter 2020.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2022/DVDZ303