DVDZ113 Pedagogy - Introduction

Theatre Faculty
Winter 2023
Extent and Intensity
1/1/2. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. PhDr. Veronika Broulíková (lecturer)
MgA. Aneta Hegyiová (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Drama and Education Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Drama and Education Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Tue 12:00–13:30 201
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DVDL113 Pedagogy - Introduction )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Kurz pedagogiky uvádí studenty do základní terminologie a vztahů pedagogiky jako vědy o edukaci. Zaměřuje se především na předmět pedagogiky, její strukturu, vymezení základních pedagogických kategorií jako jsou: cíle, obsahy, formy, činitele výchovy a jejich vzájemné vztahy. Poslední část kurzu je věnována charakteristice vybraných alternativních pedagogických směrů.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat základní pedagogické kategorie a disciplíny
- definovat pedagogiku, její hlavní představitele
- popsat strukturu pedagogiky
- orientovat se v základních pedagogických teoriích
- popsat strukturu českého vzdělávacího systému a základních dokumentech školní legislativy
Syllabus (in Czech)
 • 1. Pedagogika jako věda, předmět pedagogiky, základní pojmy, pedagogické disciplíny. 2. Základní pedagogické kategorie: cíl, obsah, forma, metoda, činitelé výchovy. 3. Činitelé výchovy, pedagog, rodinná výchova, socializace. Učitelství jako profese: osobnost učitele, vlastnosti učitele, pracovní činnosti. 4. Žák jako subjekt vzdělávání: typy inteligence, styly učení, tvořivost jako osobnostní charakteristika. 5. Specifické problémy a potřeby žáků: žák se specifickými poruchami učení, problémový žák, nadaný žák. 6. Komunikace ve škole: základní charakteristiky komunikace ve třídě, výukový dialog. Sociální klima třídy a školy: charakteristika klimatu, metody diagnostiky, práce s klimatem. 7. Škola jako instituce: česká vzdělávací soustava, školní legislativa, spolupráce rodiny a školy (škola jako komunita). 8. Školní kurikulum: rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program a práce s nimi. Vzdělávací politika jako rámec dění ve škole: základní dokumenty a trendy, způsoby prosazování vzdělávací politiky. 9. Alternativy a inovace ve školním vzdělávání: alternativní školy, domácí vzdělávání, inovace v práci učitele a školy
Literature
 • Badegruber, B. Otevřené učení ve 28 krocích. Praha : Portál, 1994. info
 • Cipro, M. Galerie světových pedagogů. Praha 2002. info
 • Hájek, B. - Hofbauer, B. - Hrdličková, V. - Pavlíková, A. - Pávková, J.: Pedagogika volného času. Portál, Praha 1999. info
 • Jůva, V. - Jůva - jr., V. Úvod do pedagogiky. Paido, Brno 1997. info
 • Jůva, V. - Jůva - jr., V. Úvod do pedagogiky. 2., rozšířené. vyd. Paido, Brno 1995. info
 • Jůva, V. Kapitoly z dějin pedagogiky. Paido, Brno 1996. info
 • Kasíková, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Vyd. 1. Portál, Praha 1997. info
 • Petty, G. Moderní vyučování. 1. vyd. Portál, Praha 1996. info
 • Průcha, A.: Moderní pedagogika, Portál 1998. info
 • Průcha, J. - Walterová, E. - Mareš, J. Pedagogický slovník. 2. rozšíř. a přeprac. vyd. Portál, Praha 1998. info
 • Průcha, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Vyd. 1. Portál, Praha 2001. info
 • Průcha, J. Alternativní školy. 2., upr. vyd. Portál, Praha 1996. info
Teaching methods (in Czech)
Pravidelná výuka Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2 Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
Assessment methods (in Czech)
Písemná zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2016, Winter 2018, Winter 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2023/DVDZ113