DRTL302 Bachelor's Graduate Work

Theatre Faculty
Summer 2019
Extent and Intensity
0/0/16. 8 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Pavel Aujezdský (lecturer)
prof. Mgr. Jan Gogola (lecturer)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (lecturer)
Mgr. MgA. Eva Schulzová, Ph.D. (lecturer)
doc. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jan Gogola
Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Tue 10:15–11:45 413
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DRTZ302 Bachelor's Graduate Work )
schopnost práce s odbornou literaturou
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Vznik kvalitního teoretického textu, odpovídajícího nárokům kladeným na bakalářskou diplomovou práci.
Learning outcomes (in Czech)
Student je schopen koncipovat kvalitní odborný text z oblasti audiovizuální nebo rozhlasové tvorby. Dokáže účinně pracovat s adekvátní odbornou literaturou. Je schopen v souladu s předem stanoveným časovým harmonogramem rozvíjet vybrané téma. Dokáže aplikovat vhodnou metodologii. Je schopen realizovat svůj odborný záměr a vytvořit kvalitní teoretickou práci.
Syllabus (in Czech)
  • Realizace textu v duchu jasně formulovaného záměru. Vznik finální verze diplomové bakalářské práce, naplňující aktuální kritéria.
Literature
  • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
Teaching methods (in Czech)
* Pravidelná výuka
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 0
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 4 (ZS), 16 (LS)
Assessment methods (in Czech)
* Letní semestr
Zápočet na základě úspěšného dokončení bakalářské práce
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2019/DRTL302