DDVZX04 Recitation, Short Solo Performance

Theatre Faculty
Winter 2023
Extent and Intensity
0/2/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Mgr. Berit Blumaierová (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Silva Macková
Drama and Education Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Drama and Education Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Fri 16:15–17:45 4
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je prakticky se zaměřit na tvorbu individuální, a to přednesovou a hereckou.
Learning outcomes (in Czech)
Absolvent předmětu: - je schopen najít a vybrat vhodný text pro přednes, individuální herecký výstup; - zná základní terminologii těchto performativních forem; - vhodně interpretuje vybraný text; - pochopí výhody a rizika práce na individuálním výstupu; - dokáže nabyté vědomosti a dovednosti využívat pro svou vlastní pedagogicko-uměleckou praxi.
Syllabus (in Czech)
 • Studenti se s pedagogem předmětu domluví na formě individuální práce – přednes či individuální herecký výstup. Postup je pak jednotný:
 • výběr vhodného textu
 • dramaturgická úprava textu pro interpretaci
 • samotná interpretace textu směřující k přednesovému či hereckému výstupu
 • výstup před publikem
 • reflexe vlastní práce i práce jiných studentů předmětu
Literature
  recommended literature
 • CÍSAŘ, J. Divadelní jarmárka Jana Císaře. Hradec Králové: Volné sdružení východočeských divadelníků a Středisko amatérské kultury IMPULS, 2006, 131 pp. ISBN 80-239-7905-1. info
 • HRAŠE, J. and M. KUČERA. Mně sluchu dopřejte…! Sborník statí, dat a dokumentů o práci na hereckém monologu a dialogu. Praha: IPOS, 1997, 80 pp. ISBN 80-7068-096-2. info
 • Just, Vladimír (uspořádal). Divadlo jednoho herce. Praha, 1989. info
 • KONÝVKA, Jonáš. Dramaturgická rovina práce na individuálních hereckých výstupech: diplomová práce. Brno: JAMU, 2012. 93 s. Vedoucí diplomové práce doc. PhDr. Jan Roubal, Ph.D.
 • Konývka, J. Individuální herecká tvorba směřující k samostatnému a svébytnému výstupu s žáky II. stupně na ZUŠ: bakalářská práce. Brno: JAMU, 2010. 56 s. Vedoucí bakalářské práce MgA. Jiří Hájek.
 • Kovalčuk, J. Téma: autorské divadlo. Brno: JAMU, 2009. ISBN 978-80-86928-61-6. info
 • RICHTER, L. Praktický divadelní slovník. 1. vyd. Praha: Společenství pro pěstování divadla pro děti a mládež Dobré divadlo dětem, 2008. 207 s. ISBN 978-80-902975-8-6. info
 • Zámečníková E., Cesta k přednesu aneb Průvodce pro pedagogy a mladé recitátory. info
Teaching methods (in Czech)
Pravidelná výuka (cvičení, projekt);
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
Assessment methods (in Czech)
zápočet na základě docházky a klauzury
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2023/DDVZX04