DDVLX09 Personal Practice

Theatre Faculty
Summer 2024
Extent and Intensity
0/0/4. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Zuzana Klvaňová (lecturer)
MgA. Radka Macková (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Silva Macková
Drama and Education Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Drama and Education Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Nutné absolvovat minimálně předměty prvního ročníku bakalářského stupně studia.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Studenti si během studia mohou zvolit vlastní praxi dle svého oborového zaměření. Vykonávají ji v různých typech školských a volnočasových zařízeních v Brně či v místě svého trvalého bydliště. Forma vlastní praxe může být soustavná, jednorázová, cyklus dílen apod.
Celkový rozsah nesmí být však nižší než 18 vyučovacích hodin. Jako doklad o vykonané praxi slouží "Potvrzení o praxi studenta", které vyplní příslušná instituce a písemná a obrazová dokumentace.

Learning outcomes (in Czech)
Výstupy z učení (deskriptory)
Odborné znalosti:
- zná základní terminologii oboru dramatická výchova, divadlo a výchova a amatérského divadla;
- má široké znalosti z didaktiky oboru (teorie, koncepty, metody a formy) dramatická výchova, divadlo a výchova a amatérského divadla;
- zná principy výstavby výukové jednotky v oboru dramatická výchova, divadlo a výchova a amatérského divadla;
- zná základní hodnotící nástroje, které využívá při reflexi výukové jednotky či sebereflexi.

Odborné dovednosti:
- na základě zadání či samostatně je schopen navrhnout, realizovat a reflektovat výukovou jednotku (hodinu) dramatické výchovy, divadla a výchovy;
- v praxi dokáže využít poznatky z pedagogiky, psychologie, teorie divadla atd.;
- dokáže reflektovat práci svoji i druhých a tyto poznatky využít při vytváření následujících výukových jednotek;
- dokáže vnímat a pracovat s potřebami skupiny.

Obecné způsobilosti:
- dokáže převzít zodpovědnost za vedení skupiny s ohledem na specifika věku jejích členů s využitím poznatků z oblasti pedagogiky a psychologie;
- samostatně i jako člen týmu dokáže koncipovat, realizovat a reflektovat výukovou jednotku (hodinu) dramatické výchovy, divadla a výchovy, a to na základě zadaného tématu či potřeb skupiny;
- využívá metody, koncepty a formy divadla a výchovy a amatérského divadla při práci s různými věkovými skupinami;
- ústní i písemnou formou dokáže analyzovat a reflektovat jakoukoli formu dramatické výchovy, divadla a výchovy a amatérského divadla;
- uplatňuje základní terminologii oboru v ústní i písemné podobě;
- dokáže reflektovat práci sebe i druhých a využít tyto poznatky v další divadelně-pedagogické praxi.
Syllabus (in Czech)
 • Možnosti vykonávání praxe se shodují s budoucím profesním určením absolventů studia:

  - základní a střední všeobecné školství:výuka předmětu dramatická výchova, výuka dějin divadla, kurzy a semináře pro zájemce z řad učitelů, tvorba školních představení atd;
  - základní umělecké školy: výuka literárně-dramatického oboru, vedení divadelního souboru;
  - mimoškolní zařízení: střediska volného času - vedení divadelních souborů a kroužků, občanská sdružení se zaměřením na divadlo, realizační týmy pro přípravu dílen, seminářů, přehlídek a festivalů dětského mládežnického divadla;
  - kulturní zařízení: vedení divadelních souborů a kroužků při těchto zařízeních;
  - profesionální divadla: tvorba projektů propojujících divadelní inscenace nabízené školám s tvůrčími dílnami pro školy, podíl na dramaturgii inscenací pro děti a mládež;
  - další instituce zaměstnávající absolventy oboru divadlo a výchova.
Literature
 • studenti využijí veškerou doposud studovanou literaturu vztahující se k problematice instituce, kde svou praxi vykonávají. info
 • Delongová, J.; Macková, S.; Svozilová, D. Vezměte do ruky knihu. Brno: KKS, 1998. 92 s. ISBN neuvedeno. info
 • Lukavská, E. Pozor děti. Didaktické otázky vyučování orientovaného na dítě. Dobrá voda: Aleš Čeněk, 2003. 197 s. ISBN 80-86473-52-X. info
 • Macková, S. Dramatická výchova ve škole. Brno: DIFA JAMU, 1995. 100 s. ISBN 80-85429-16-0. info
 • Macková, S. Dramatická výchova. Brno: JAMU, 2004. 216 s. ISBN 80-85429-93-4. info
 • Machková, E. Základy dramatické výchovy. Praha: SPN, 1980. 159 s. ISBN neuvedeno. info
 • Machková, E. Drama v anglické škole. Komentované citace anglických osnov dramatické výchovy. Praha: ARTAMA, 1991. 101 s. ISBN neuvedeno. info
 • Machková, E. Metodika dramatické výchovy. Zásobník dramatických her a improvizací. Praha: ARTAMA, 1992. 152 s. ISBN 80-7068-105-5. info
 • Machková, E. Jak se učí dramatická výchova. Didaktika dramatické výchovy. Praha: AMU, 2004. 224 s. ISBN 80-7331-021-X. info
 • Morganová, N.; Saxtonová, J. Vyučování dramatu. Hlava plná nápadů. Praha: SDV, 2001. 250 s. ISBN 80-901660-2-4. info
 • SVOZILOVÁ, D. Analýza strukturované dramatické hry v kontextu dramatické výchovy. Brno: JAMU 2005. 192 s. ISBN 80-86928-10-1. info
 • Rámcový vzdělávací program, zaměření dramatická výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova. info
Teaching methods (in Czech)
Forma výuky: praxe
Metody výuky: samostatná práce studentů

Počet hodin kontaktní výuky týdně: 0
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 4
Assessment methods (in Czech)
* Zimní semestr
Zápočet na základě písemné a obrazové dokumentace praxe

* Letní semestr
Zápočet na základě písemné a obrazové dokumentace praxe

Konkrétní podmínky stanoví vedoucí předmětu na základě osobní konzultace se studentem.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2024/DDVLX09